Népszava, 1908. február (36. évfolyam, 28–52. sz.)

1908-02-08 / 34. szám

12 elvtársak csak mosolyognak ezen a hiábavaló erőlködésen s csak azért sem adják be a de­rekukat. A város zárlat alatt áll. Kassán az összes építőipari munkások ki­zárás alatt állanak. Kőmives, ács, asztalos, bádogos, lakatos és szobafestő munkások ré­szére a város zárlat alatt áll. A győri vagyongyár kovácsosztálya bojkott alatt áll. TÖRVÉNYSZÉK. (§) Uáraskodás a mások pénzével. Forgács Antal budapesti színigazgató egy krajcár töke nélkül kabaré-szinházat és azonfelül a Margit­szigeten akart színházat nyitni. A kabaré-szin­házat Modern Szinház cím alatt a Rákóczi-úton meg is nyitotta, de a Park Szinház című mar­gitszigeti nyári szinház már jóval a megnyi­tás előtt megbukott. Az élelmes Forgács a Park Szinház számára már társulatot szerve­zett s óvadék mellett adminisztratív személyze­tet is szerződtetett. 1906. évi május havában azonban a kabaré-színház is tönkrement s ek­kor Biliczki­ István följelentést tett az igazgató az ellen, hogy 700 koronás óvadékát elsikkasztotta. E följelentéshez Werler Izidor ruhatáros is csatlakozott, akinek hatvankoronás óvadéka úszott el. Mindketten a margitszigeti színház­hoz szerződtek, de Forgács később a kabaré­színházhoz vette át őket. A budapesti királyi törvényszék két rend­beli sikkasztás vétsége miatt háromnapi fog­házra ítélte a vádlottat. A királyi tábla a tör­vényszék ítéletét helybenhagyta és a Kúria ma a vádlott semmiségi panaszát elutasította. (§) Két hónap egy munkás szeméért. Valami jelenteni valója akadt az irodában Mák Lajos munkásnak, aki a középponti tejcsarnok alkalma­zottja volt. Mák, amikor az egyik asztal mellett elhaladt, könyökével véletlenül leütött egy üveg­lombikot. Mittelmann Ferenc kezelőtiszt e miatt rátámadt a munkásra, aki azzal felelt, hogy nyolc­van krajcárt, amibe egy lombik kerül, mindig meg tud fizetni. Mitelmann erre revolvert rán­tott elő asztal­fiókjából és kilőtte a munkás bal­szemét. A budapesti büntetőtövé­nyszék súlyos testi­­sértés bűntettéért hat hónapi börtönre ítélte a vádlottat. A királyi tábla a büntetést két hónapi fogházra szállította le, a Kúria pedig ma elutasí­totta a benyújtott semmiségi panaszt. Várjon hogy ítélkezett volna az osztálybíróság, ha Mák lőtte volna ki Mittelmann szemét? (§) Husz Ábrahám kegyelmi kérvénye. A má­ramarosszigeti esküdtbíróság tudvalevőleg kötél­halálra ítélte Husz Ábrahám felsővissói szatócsot és Mihálka János napszámost, mert előbbi fölbuj­tására Mihálka meggyilkolta a postakocsist és az azt kisérő esendőr-őrmestert s együttesen kirabolták a postát. Elitélte a biróság még a három­ segítőtársat is hosszabb fegyházbüntetésre. A Kúria mult évi szeptember 24-én tárgyalta ez ügyet s a benyújtott semmiségi panaszokat elutasította. A halálra ítéltek kegyelmi kérvényét a legfelsőbb biróság az igaz­ságü­gyminisztérium utján fölterjesztette a király­hoz s a kabinetiroda minap küldte vissza az ira­tokat. Tegnap bontották föl a Kúrián a lepecsé­telve érkezett iratokat a II. büntető tanács zárt ülésében s ma továbbították az iratokat a mára­marosi törvényszékhez, amely legközelebb ki fogja hirdetni a vádlottak előtt a király dönté­sét. A királyi döntés a legszigorúbb hivatalos titok, tartalmáról semmi sem szivárgott ki. (§) A vetélytársak, Kiskunlacházán Lovas Sán­dor és Mohácsi Lajos legények versenyeztek a község egyik legszebb leányának, Varga Ágnesnek szerelméért. A múlt év október 14-én éjjel a két legény összetalálkozott azon a mulatóhelyen, ahol Varga Ágnes szolgált. A leány Lovas Sándorral állott szóba, Mohácsi Lajost ellenben elutasította. A mellőzött Mohácsi elkeseredésében törni-zúzni akart mindent, de a jelenvoltak megakadályozták s rábeszélték, hogy men­jen csöndesen haza. Mohácsi el is távozott. A leány azonban ismerte Mo­hácsi bosszúálló természetét s hogy Lovas Sán­dort megmentse Mohácsi támadásától, a korcsma egyik mellékajtóján megszöktette Lovast. Reggelre virradóra az Eper-utcában vérbefagyva, keresztül­vágott nyakkal, összeszurkált testtel találták meg Lovas Sándort. A gyanú mindjárt vetélytársára, Mo­hácsi Lajosra s ennek barátaira esett s le is tar­tóztatták őket,bizonyitékok hiányában azonban csak­hamar szabadlábra kerültek. Hónapok multával Varga Ágnes egyik barátnője elmondta a csend­őröknek, hogy ők fültanúi voltak annak, amikor Mo­hácsi Lajos, Mohácsi János és Jóga Gábor elhatá­rozták a gyilkosságot. Erre a három legényt ismét letartóztatták s a pestvidéki kir. ügyészség halált­okozó testi sértés büntette miatt emelt vádat elle­nük. Ma tárgyalta ezt a bűnügyet a pestvidéki büntetőtörvényszék. A tárgyaláson a vádlottak most is tagadták, hogy ők ölték volna meg Lovas Sándort. Miután a tanúk vallomásai sem nyújtot­tak kellő bizonyítékot, a bíróság mind a három vádlottat fölmentette a vád alól. NÉPSZAVA 1908 február 8. GYŰLÉSEK. Vidéken : Az aradi famunkások e hó 9-én, vasárnap dél­előtt 10 órakor a városháza földszinti termében nyilvános gyűlést tartanak a következő napi­renddel : A gazdasági és politikai szervezkedés. A munkásnép helyzete. A gyűlés előadója Budapest­ről érkezik. VEGYES. A „Budapesti Munkáskör" olvasószobáinak vezetőségei fölszólíttatnak, hogy e hó 8-án, szom­baton este 8 órakor a központban haladéktalanul számoljanak el. Az újpesti munkásképző egylet dalkarának vezetősége fölszólítja Kováts Lajos volt dalárdis­tát, hogy kötelezettségének tegyen eleget. Pályázatok. Az egri szervezett munkások Munkás­otthona 1908 május elsejére betöltendő gondnoki állásra pályázatot hirdet. Csak oly szervezett munkások pályázhatnak, akik nősek és szervezeti kötelességüknek eleget tettek. A gondnok az Otthon tisztántartását végzi, ügyel az Otthon vagyonára és a billiárd-illetékeket szedi be. A gondnok java­dalmazása díjtalan konyha és szobából álló lakás, fűtés, világítás, billiárd után százalék és buff­er­tartás megengedve. Otthon foglalkozók előnyben részesülnek. Ajánlatok a borítékon „Pályázat*- föl­írással február 10-ig Dudás István dinére (Eger, Dobó­ utca 11) küldendők. A szabadkai szociáldemokrata pártszervezet pályázatot hirdet gondnoki tisztségre. A gondnok kötelessége az új Munkás-Otthon helyiségeit tisztán tartani, a napközben és este fölmerülő egyesületi munkálatokat elvégezni, valamint az egyesületi tagokat esti 10 óra után a kapun ki- és bebocsá­tani. A gondnok szobából és konyhából álló lakást, télen fűtést és világítást, valamint havi 20 korona fizetést kap. Pályázhat minden szervezett munkás, aki a mozgalomban tevékeny részt vett és írni­olvasni tud. Pályázatok Forgács Dezső párttitkár címére (VI., Petőfi­ utca 88) február 11-ig nyújtan­dók be írásban. Az állást május 1-én kell elfog­lalni. EGYLETI HÍREK. A lakatosok szakosztályában (VII., Murányi­utca 34), szombaton este 8 órakor vitát rendeznek az anarcho-szocializmusról. A kárpitosok szakegyesületében (Z­ob­ utca 20, 1. em.) szombaton este fél 8 órakor, dr. Wein­berger Miksa fölolvasást tart. A budapesti mintakészitek e hó 9-én, vasár­napi délalat­t fél 9 órakor évi rendes közgyű­lést tartanak. A tagokat fölkérik, hogy pontosan jelen­jenek meg, mert a közgyűlést a megjelentek szá­mára való tekintet nélkül megtartják. A budapesti németajkú munkások figyelmét fölhívja a „Várvárts" német munkásképző-egylet (VII., Dohány-utca 38, Aszner-vendéglő), hogy e hó 8-án, este 8 órakor, Varga elvtárs folytatja tár­sadalomtudományi sorozatos előadásai. Vendége­ket szívesen látnak. Az újpesti vas- és fémmunkások e hó 9-én, vasárnap délelőtt 9 órakor, tagértekezletet tarta­nak, amelyen a szervező bizottság beszámolót tart. MULATSÁGOK. Az Iparosifjak Asztaltársasága e hó 8-án, Breitner János vendéglőjében (IX., Tompa­ u. 28) könyvtára javára táncestélyt rendez. Kezdete este 9 órakor. Személyjegy előre váltva 80 fillér, a pénztárnál 1 korona,­­családjegy előre váltva 1.60 korona, a pénztárnál 2 korona. A bádogosok és szerelők szakosztálya e hó 9-én, vasárnap, délután fél 3 órakor kedélyes dél­utánt rendez. Beléptidíj nincs. A műsor ára 30 fillér. Este 8 órakor tánc. A Budapesti Munkásképző­ Egylet e hó 8-án, szombaton, este fél 8 órakor az V-VI. kerületi famunkások csoportjának a helyiségében (VI., Hungária­ körút 99) kedélyes estélyt rendez. Belépti­dij nincs. A ruhatár di­a 60 fillér. Tánc reggelig. A budapesti háztartási munkásnők szabad­szervezete 1908 február 9-én, a budapesti cipész-és csizmadia-munkások és munkásnők szakegye­sületében (VII., Alsó erdősor 32, 1. em.) kedélyes estélyt rendez. Kezdete este 7 órakor. Beléptidij nincs. Műsor ruhatárral 50 fillér. A budapesti aranyművesek, vésnökök és rokonszakmák szakegylete 1908 február 8-án, szombaton, a „Gutenberg-Otthon" összes termeiben (VIII., Főherceg Sándor­ tér 4), a munkanélküli alap javára nagy láncvigalmat rendez. Beléptidíj : Sze­mélyjegy előreváltva 1 korona 60 fillér, a pénztár­nál 2 korona. Családjegy előreváltva 4 korona, a pénztárnál 4 korona 50 fillér. Jegyek kaphatók az egyleti helyiségben (VII., Kazinczy­ utca 46, I. em.) Kezdete este 9 órakor. Az újvidéki szociáldemokrata párt vezető­sége e hó 9-én, vasárnap, a Munkás-Otthon helyi­ségeiben szinielőadással és tánccal egybekötött mulatságot rendez. Beléptidíj 40 fillér. Kezdete este 8 órakor. A zombori összmunkásság dalköre és mű­kedvelő osztálya e hó 9-én, vasárnap, a Munkás­otthon helyiségében kedélyes estélyt rendez. Már­cius elsején, (farsang vasárnapján) az „Elefánt"­szállóban álarcos­bált rendez. A kiskunfélegyházai építőmunkások március 2-án a „Korona- -vendéglő dísztermében táncestélyt rendeznek. Kezdete este 8 órakor. Beléplidij sze­mélyenként 1­ 60 korona, családjegy 4 korona. BUDAPESTI GABONATŐZSDE. — 1908 február 7. — A gabonacsarnokban a mai napon a következő árakon történtek az alábbi eladások: I. Készáruüzlet. Eladatott: Buza. Tiszavidéki .... 24 10 kor. Pestvidéki 23.80 „ Felsőmagyarországi . . . 22.40 „ Rozs 19.60 „ Árpa 1,5.30 „ Tengeri ....... 13.35 „ Lucerna 135.— „ Az árak 100 kilogrammonként koronaértékben értendők. II. Határidőüzlet. Zárlat délután 4 és fél órakor: 50 klá rm.-ként 1908 áprilisi buza­ 11 94—11.95 1908 októberi buza 10.40—10.41 1908 áprilisi rozs 10.23-10.24 1908 októberi rozs — 8.96— 8.97 1908 áprilisi zab — 8.01- 8.02 IS08 májusi tengeri 6.83— 6.84 NAPIREND. Naptári Szombat, február S. Nap kél reggel / óra 20 perckor, nyugszik délután 5 óra 8 perckor. — Hald kél délelőtt 10 óra 42 perckor, nyugszik éjjel 12 órakor. Forradalmi naptár • Pesti központi általános munkás­egylet alakulása 1968-ban. — Óriási munkanélküli tüntetés Londonban 1586-ban. — Stuart Mária lefejezése 1587-ben. I. héten a heti előfizetési nyugta színe rózsaszín, az előfizetés az 1008. év­­i hetére szól. Múzeumok és kiállítások: Nemzeti Múzeum. Nyitva délelőtt 11 órától délután 2 óráig. Hétfőn és csütörtökön v állas­tár, kedden és pénteken: régiségtár: szerdán és szombaton: ásványtár: vasárnap délelőtt 9 órától déli 12 óráig a fenti gyűjteménytárak. — A zárt osztályok hétköznapokon délelőtt a-tól délután 1-ig személyenként és osztályonként 1 korona belépődij mellett megtekinthetők. — Szépművészeti Múzeum képtárai közül nyitva van: a) a régi képtár kedden és csütör­tökön délelőtt 10 órától délután fél 2 óráig; b) a modern kép­tár szerdán és pénteken délelőtt 10 órától délután fél 2 óráig; hétfőn is szombaton a modern grafikusok; vasárnap az összes osztályok, azonfelül minden kedden és pénteken a történelmi képcsarnok (Akadémia­ utca 2). — A zárva levő összes gyűjtemények 1 korona belépődíj mellett mindig meg­tekinthetők — Technológiai Iparmúzeum (VIII. ker. József­körút 0.) nyitva van — szombat kivételével — naponként délelőtt 2­­órától délután 1 óráig és szerdán este 6 órától 4 óráig. — Mezőgazdasági Múzeum nyitva naponta — hétfő ki­vételével — délelőtt 10 órától délután 1 óráig, azonkivül szomba­ton délután 3 órától este 7-ig. — Közlekedési Múzeum a Város­ligetben, november 1-től május 1-ig zárva marad. — Keres­k­­edelmi Muzeum, Igazgatóság, kereskedelmi szakkönytár és keleti mintatár. V. ker., Váci-körut 1. szám alatt.) hivatalos órák délelőtt 1­ órától délután 2 óráig. — Szappan-, gyertya­ítrabler*-'- -és zSIradikipari kiállítás a­ m.­kir. techn. iparmuzeum­usra. VIII.,.József-körut 6. sz. Nyitra április hó végéig, hétköz­napokon d. e. 9—1-ig, d. u. -'i—5-ig, szombaton és vasárnap 10—12 óráig, szerdán este 6—8 óráig. — Mentő-egyesület helyiségei megtekinthetők délelőtt 6 órától délután 6 óráig a Sólyom- és Markó-utca sarkán, az egyesületi házban.­­Földtani Intézet Múzeuma minden vasárnap és csütörtökön dél­előtt 10—1 óráig díjtalanul tekinthetők meg.— Aequincumi ása­tások múzeuma (111. kerület, Külső szentendrei-ut. helyiérdekű vasút a Pálffy-térről) nyitva egész nap. — A Képzőművészeti Társulat lárlat a rendezés miatt zárva. — Az állatkert a Városligetben nyitva egész nap. b­elépődij 60 fillér. — Az Uj Iparművészen Szalon (Kecskeméti­ utca 3. szám) nyitva egész nap. belépődíj nincs. — Az Uránia kiállítása a Kígyó­téren nyitva 11—8-ig. b­elépődij 20 fillér. —­ A M. I. É. N. K. kiállítása a Nemzeti szalonban, nyitva 9—6-ig. Belépődíj 1 korona. — Axel Gallen gyűjteményes kiállítása a Szép­művészeti Múzeumban nyitva 10—2-ig. Belépődíj nincs. — Zemplényi Tivadar gyűjteményes kiállítása a Könyves Kálmán művészeti társaság szalonjában (VI., Nagymező­ utca 37), nyitva egész nan. Belépődíj nincs. Könyvtárak: Múzeumi könyvtár nyitva délelőtt 9 órától délután 1 óráig. — Egyetemi könyvtár nyitva délelőtt 9—12-ig és délután 3—8 óra között — Fővárosi könyvtár (IV., Károl­y-kör­út 28, I. em.) a közönség részére nyitva hétköznap délelőtt 6—2-ig, vasárnap 9—12-ig. A Technológiai Iparmúzeum nyil­vános olvasóterme a nyári félévben szombat kivételével napon­ként délelőtt 9—1 óráig vasárnap és ünnepnapokon délelőtt is—12 óráig és október ne 1-től április hó végéig hétfőn, szer­dán és pénteken este 6—8 óráig is van nyitva. . .­ Kereske­delmi és Iparkamara közgazdasági könyvtára nyitva hétfőn, szerdán és pénteken délután 5 órától este 8 óráig , a többi napokon délelőtt 9—12 óráig. SZERKESZTŐI ÜZENETEK M. I., Mezőkövesd. Panasza a szaklapjukba való. Átadtuk. — Házmesterpénz. A bíróságok ujabb gyakorlata szerint csak külön kikötés esetén jár. A lakbérszabályzat nem intézkedik róla. — B. Jakab. Sikkasztás. — L. Sándor. 1. Sajnos, igen. 2. A házassági törvény nem engedi meg. — Gitz János, Déva. Már egy izben megüzentük önnek, hogy a rendőrséget ilyen apró-cseprő ba­sáskodásnál sokkal nagyobb disznóságokkal lehetne jellemezni. Ez a beküldött história csak akkor lett volna érdekes, ha idejében beküldi. Most már nem foglalkozhatunk vele. — B. I. Budapest. Miután az Ön cikke a szervezeti ügyeket érinti és mi nem tudjuk elbírálni, Önnek van-e igaza, vagy a „Vas- és Fémmunkások Szaklapjáénak, cikkét nem közölhetjük. Szíveskedjék a szaklap szerkesz­tőjét igazságáról meggyőzni és akkor bizonyos, hogy a szaklapban helyreigazítják a maskor közölt hírt. — A rendőruralom a városi villamos vas­útnál című cikk íróját fölkérjük, hogy a szer­kesztőségbe elfáradni szíveskedjék. Mi ugyanis a cikkben közölteket nem tudjuk bizonyítani, tehát csak az esetben közölhetjük, ha érte a felelősséget a beküldő vállalja.—F. József: Mi csak írhatunk. A mozgalom vezetése a titkárság dolga. Áttettük levelét oda. — K. S. Névtelen levelet nem vehetünk figye­lembe. — K. F., Kecskemét. Bebel: A nő és szocia­lizmus cimü munkájának ára kötve 4 korona, fűzve 3 korona. Az ,,Egészség-naptár" pedig 1 korona 20 fillérbe kerül. Az összeg előzetes beküldése el­lenében szállítja a Népszava-könyvkereskedés. — X. R. Büntetés alá esik. — Sz. F., Berlin. A jegyzék elment. — H. J., Nagykikinda. A kérdezett cím: VIII., Rákóczi­ út 29.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék