Népszava, 1914. szeptember (42. évfolyam, 212–241. sz.)

1914-09-04 / 215. szám

r 1914 szeptember 4. 4 A Mabovus pénzügyek. — SegitSbank ala-Suilása­ — M £őwt£sár't el ki utalvá wsyore fitfizetéset — d­­efiet-e isatípt­kat vásá­rolni ? A pénzügyi zavarok, amelyeket a háború fölidézett, jórészt már elmultak. Aprópénz­hiánynak nyoma sincs már. Ebben minden­esetre nagy szerepe van annak is, hogy a ka­tonaság által a háborús kiadásokra igénybe­­vett aprópénz nagy része ismét visszakerült a forgalomba. Különösen nagy pénzbőség uralkodik néhány olyan vidéki városban, amelyek az átvonuló katonaság megálló, pi­henő helyeiül szolgáltak. Elképzelhető, hogy milyen óriási bevételt jelent egy-egy vidéki városkára, ha nap-nap után óriási számú katonaság­­vonul ott keresztül. Ha minden katona csak valamit költ, óriási összeg ma­rad a városban, így aztán érthető, hogy van néhány olyan város Magyarországon, am­ely éppen a háborús készülődés folytán kitűnő konjunktúrának örvend. Érdekes, hogy az aprópénz hiánya annyira elmúlt, hogy az annyira sürgetett kétkoro­nás bankjegyek alig láthatók a forgalom­,­ban. Napok múlnak el, míg az embernek egy ilyen kis bankó a szeme elé kerül. Ez termé­szetes is. Most, hogy mindenki tudja, hogy van aprópénz bőven, senki sem raktározza föl az aprópénzt és így az ezüst is még elég a forgalom lebonyolítására és a közönség köréből a kétkoronás bankjegy mind vissza­áramlik a jegybankhoz. Sajnálatos, hogy jegybankunk nem követi a német példát és nem hozza nyilvánosságra heti kimutatásait, ami pedig a közönségre igen megnyugtató hatással j volna. Mi­ voltunk­ az elsők, akik sürgettük­ egy segítő bank fölállítását Magyarországon, hogy olyan­­vállalatoknak, amelyek rendes bankhitelhez nem jutnak, a termelés folyta­tása lehetővé tétessék. Az „E. U." írja, hogy „illetékes tényezőink" azzal a tervvel fog­lalkoznak, hogy német mintára nagyobb se­gélyző bankot létesítenek, amely főleg áru­hitel nyújtásával és ipari életünk tovább­fejlesztésével foglalkoznék. Értesülése sze­rint a segélyző bank létesítésére vonatkozó tárgyalások ez idő szerint még folyamatban vannak és előreláthatólag a jövő hét során végleges megállapodást fognak eredmé­nyezni. A segélyző bank valamilyen formá­ban föltétlenül létre fog jönni nálunk, a fel­tételek azonban még nincsenek megálla-­ pítva. A segélyző bank leghamarosabban akkor működnék, ha — amint mi ajánlottuk — üzemkényszerrel hoznék kapcsolatba ,vagy legalább is elvül mondanák ki, hogy csak olyan vállalatoknak adnak kölcsönt, ame­lyek üzemüket föntartják. A segélyző bank­nak nem lehet az a hivatása, hogy egyes polgári exisztenciákat mentse meg, hanem hogy a köz javára a termelés föntartásáról gondoskodjék. A­ kormány közhírré teszi, hogy a leava­tásnál a katonaság által kiállított utalvá­nyokat a postatakarékpénztár hat héten be­lül kifizeti. Személyes tapasztalásból mond­hatjuk, hogy ez a határidő túl hosszú. A do­log ugyanis úgy áll, hogy a földmívesgaz­dák egy része most nem rendelkezik pénzzel, hogy a katonaság által elvitt lovak helyett ujakat vegyenek. Lovat pedig lehet venni, mert, mint a „Köztelek" legutóbbi száma részletesen kimutatja, hogy az ország szá­mos járásában nem volt lóavatás és ilyen helyeken lehetne lovat vásárolni. A lóvásár-­­lás azonban sürgős volna, mert most­­van az őszi szántás ideje és ha a földmivelőgazdák­­most nem tudnak lovat venni, hat hét múlva már későn lesz. A kormány tehát helyesen tenné, ha odahatna, hogy ezt a határidőt megrövidítsék és a gazdáknak minél előbb kiadják a készpénzt, hogy lovat vagy ökröt vásárolhassanak és az őszi talajmivelést el-, végezhessék. Egy fővárosi lapban ma hirdetést olvas­tunk, hogy valaki, egy megnevezett magán­bankcég, értékpapírokat vásárol. Nem ért­jük, hogy most, amidőn az értéktőzsde zárva van, amidőn a kávéházi magánforgalmat szigorúan tilalmazzák, hogyan lehet magán­úton értékpapírokat vásárolni. Noha a munkásságnak közve­tetlenül kevés köze van a dologhoz, mégis fölemlítjük, mert köz­gazdasági ellentmondás, hogy a tőzsde szü­netelése idején magánemberek tetszés sze­rint, a nyilvánosság minden ellenőrzése nél­kül üzérkedjenek értékpapírokkal és esetleg meg nem engedett módon kihasználják meg­szorult emberek helyzetét. Itt megemlítjük, hogy Berlinben komoly tárgyalások folynak az értéktőzsde megnyitásáról. * * * Az özvegyekért és árvákért. Budapest és környéke kertészei odaadták virágaikat a Hadsegélyző Hivatalnak, amelyet e hó 5-én, esetleg 6-án és 7-én urinek fognak árulni dél­után 4 és 8 óra között a keleti és nyugati pályaudvar érkezési oldalon, a Ferenciek-terén, Kálvin-téren, a Dunaparton, a Vigadó-téren, Oktogon-téren, Rákóczi-úton a Népszínház előtt és a Kristóf-téren. Egy-egy szál virág 10 fillér. A­­Hadsegélyző Hivatal arra kér mindenkit, hogy a pénzt csakis a gyűjtőperselybe jut­tassa. Felülfizetéseket nem fogadnak el, ha­nem ezek közvetetten a „Hadsegélyző­ Hivatal"-­ nak (Váci­ utca 38, II. em.) küldhetők be!­­ * ..... T#'\*yv A tandíjmentesség kiterjesztése. rA hivata­los lap csütörtöki száma a következő kör­rendeletet közli: „Valamennyi tankerület kir. főigazgatóságának. Minthogy a Tandíj­szabályzat 16-ik §-ának 3. pontja értelmében az állami gondozásban levő elhagyott gyer­mekek közül azok, akiknek középiskolai to­vábbképzését a m. kir. belügyminiszter meg­engedi, amennyiben a Tandíjszabályzat 14. §-a értelmében erre érdemesek, az intézetre nézve megszabott tandíjmentességi százalék határán túl is tandíjmentességben részesí­tendők, a tandíjmentesség szabályozására vonatkozó körrendeletemet hatályon kívü­l helyezem. Ilosvay s. k. államtitkár." * Bővül a vas­úti forgalom. V Cs. Kir. Szab". Kassa—Oderberg-i vasút , vezérigazgatósága közli, hogy mától kezdve további intézkedésig a fővonalon Kassa és Oderberg között az ed­,­digi korlátolt polgári személyforgalom bőví­téseképen naponta három személyvonatpárt fog járatni. E vonatok Kassáról reggel 6 óra 26 perckor, délelőtt 11 óra 26 perckor és délután 4 óra 50 perckor indulnak el és Oderbergbe délután 4 óra 55 perckor, éjszaka 1 óra 55 perc­kor és délelőtt 9 óra 32 perckor érkeznek meg. Az ellenkező irányban Oderbergből reggel 4 óra 50 perckor, délelőtt 10 óra 41 perckor és délután 5 óra 50 perckor indulnak el és Kassán délután 4 óra 49 perckor, este 9 óra 37 perckor és reggel 8 óra 1 perckor érkeznek meg. A csatlakozó helyiérdekű vasutakon e vonatokhoz megfelelő csatlakozásokat létesítettek. A rész­letes menetrendek az állomásokon kifüggesz­tett menetrendhirdetményben találhatók. A bosnyák-hercegovinai vasutakon némely megszorítás mellett, mindenféle árukat elfo­gadnak szállításra, föltéve, hogy katonai cé­lokból nincs szükség a vasutakra. A katonai szállítás, valamint a kimutathatóan katonai érdeket szolgáló áruk szállítása után elsősége van a polgári áruk között az élelmezési cik­keknek és fűtőanyagoknak. Ez a szabály azon­ban csakis a bosnyák belföldi forgalomra vo­natkozik, továbbá élelmiszerek bevitelére. A behozatal egyéb árucikkekre vonatkozólag, va­lamint a Boszniából való kivitel (katonai áruk kivételével) nincs megengedve. Bővebb felvilá­gosítások nyerhetők a Magyar Bosnyák Gaz­dasági Központnál. Kegyelem a katonaszökevényeknek. A honvé­delmi miniszter elrendeli, hogy a király által adott katonaszökevényi amnesztiát a törvény­hatóságok alkalmas módon a legszélesebb kör­ben hozzák mindenütt a lakosság tudomására. Ugyanakkor azt is köztudomásra kell hozni, hogy az osztrák állampolgárokra és a bosnyák­hercegovinai illetőséggel bíró egyénekre ha­sonló közkegyelmet rendeltek el. A nyomdászok új megállapodása. A nyom­dászok és a nyomdatulajdonosok a múlt hó 4-én — amint már jelentettük — megállapo­dást kötöttek, amelyben kimondották, hogy le­hetőleg nem bocsátanak el egy munkást sem, hanem a munkaidőt leszállítják 50 százalékig. Ennek a betartása azonban lehetetlenné vált, miért is új " megállapodást kötöttek és ki­mondták, hogy azok a munkáltatók, akik még így sem tarthatják fönn az üzemet, munká­saik egy részét szabadságoltathatják. Kívána­tos azonban, hogy elsősorban a nőtleneket szabadságolják. Sem a munkaidő, sem a munkabér nem lehet kevesebb, mint a bér­­szabályzatban megállapítottnak a fele. A sza­badságolt férfi szakmunkások az első két héten át eddigi heti bérük két­harmadát kapják, a harmadik héttől a munkáltató minden szabadságolt munkás számára heti 6 koronát tartozik a főnökegyesület útján a szakszervezet munkanélküli segélypénztá­rába befizetni, a szabadságolás harmadik he­tétől kezdve. A munkáltató az ilyen szabadsá­golt munkást üzemében bármikor alkalmaz­hatja és ekkor munkanélküli segély helyett fél heti munkabért kap, ha nem is egész héten át foglalkoztatták. A segédmunkások heti 6 korona segélyt kapnak. A napilapoknál foglal­koztatott személyzetnél a munkáltatók a mun­kaidőt további egy nappal redukálhatják. A­ megállapodás tartama alatt bérmelések nem­­­követelhetők és a bérek nem­ redukálhatók. Olvasmányt a sebesülteknek! Bárczy István polgármester fölhívja mindazokat, akik haj­landók a sebesültek számára olvasmányt jut­tatni, adományaikat küldjék el a Városi Nyil­vános Könyvtár vezetőségének (IV. Gróf Ká­rolyi­ utca 8), amely a sebesülteknek szánt ol­vasmányokat összegyűjti és a szükségletek szerint szétosztja. Nemcsak magyar könyvekre van szükség, hanem német és a monarchiában élő nemzetiségek nyelvén írottakra is. Első­sorban könnyebb szépirodalmi olvasmányok, azután népszerűbb munkák a történet és a haditörténet köréből, útleírások, életrajzok stb. , különösen pedig képes lapok és folyóiratok ker­eknek. Mikor állítják vissza a helyközi telefon­­forgalmat ? Jelentettük, hogy Ausztriában is­mét helyreállították a helyközi telefonforgal­mat. Hogy nálunk mikorra remélhető ez, arra vonatkozóan Fellért Károly posta- és távírda­főigazgató a következőket mondotta egy új­ságírónak: — Egyelőre nálunk csak az az intézkedés történt, hogy bizonyos körzetekben megenged­­tük a környékbeli és a törvényhatósági telefon­­beszélgetést. Az interurbán-forgalom ügyében már folynak a tárgyalások, de még nincsenek befejezve. Itt nem lehet szó generális intézke­désről, mert minden egyes vonalra nézve kü­lön kell mérlegelni, hogy szükséges-e az hadi­célokra vagy pedig megengedhető-e már a ma­gánbeszélgetés. Erről folynak most a tanács­kozások, amelyeknek eredményét azután a hadügyminisztériummal közöljük és fokozato­san életbeléptetjük az interurbán-forgalmat. A külfölddel, illetve Ausztriával és Németország­gal való telefonforgalom megnyitására majd csak később kerülhet a sor. * Egyetemi hallgatók gazdasági mozgalma. A főiskolai hallgatóknak a Központi Demokrata Körben tartott értekezletén kiküldött tíztagú bizottság megbízásához képest eljárt az egye­tem rektoránál és a polgármesternél. A rektor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék