Népszava, 1914. október (42. évfolyam, 242–272. sz.)

1914-10-01 / 242. szám

1914 október 1. róra, megölt egy éltesebb férfit és egy leányt. A monakói fejedelem palotájának földszin­tes ablakai bezúzódtak a nagy, légnyomás­tól. Amikor a német aviatikus tiszt vissza­felé indult, kis német trikolórokat hajigált le, amelyekre rátűzte névjegyét és ráírta: Visszatérek, addig is üdvözlet!. Von der Decken. A svédországi választások. A szociáldemokraták győzelmei. Megemlékeztünk már arról, hogy Svédor­szágban szeptember 13-án kezdődtek az álta­lános képviselőválasztások, amelyeknek ed­dig ismert eredménye a szociáldemokrata párt erőteljes növekedésére mutatt. A­ válasz­tások véglege­s eredményét, stockholmi je­lentés szerint, csak a jövő hét közepén tud­ják megállapítani. A Berlinbe szeptember 27-én érkezett jelentésből azonban teljes bi­zonyossággal kitűnik, hogy a választásokból a szociáldemokrácia kerül ki győzelmesen. Kétszázhuszonhárom mandátum közül száz­nyolcvannyolcnak a sorsa ismeretes. Eddig megválasztottak hatvanhét szociáldemokra­tát, hetvenöt konzervatívot és negyvenhat liberálist. Pártunk tehát már eddig is tizen-, egy mandátumot nyert, egyet pedig veszített, ezt is csak azért, mert az illető kerületben eggyel csökkentették a képviselők számát; a a szociáldemokrata párt tehát tisztán hisz mandátumot nyert, a konzervatívok kettőt, a liberálisok pedig tizenkettőt veszítettek.­­A szociáldemokrata párt az egyetlen, amely­nek szavazatai is megnövekedtek, még­pedig eddig 27.000-rel, míg a konzervatívok 19.000-et, a liberálisok pedig 40.000-et veszítettek. Mi­után pártunk m­ég legalább tizenhat régi mandátumát megtartja és h­árom-h­at új mandátumot is fog hódítani, míg a konzer­vatívok csak legfölebb hét mandátumot sze­rezhetnek, a szociáldemokrata párt nyolcvan­hat-k­eneven képviselővel a második ka­mara legerősebb pártja lesz. A svéd polgári lapok máris azzal a kérdés­sel foglalkoznak, vájjon a szociáldemokrácia hajlandó lesz-e a kormányzást részben vagy egészben átvenni. Staaff, a liberálisok vezére, fölszólította, pártunkat, hogy a kormányzást vegye át és biztosítsa a liberálisok „jóaka­ratú semlegességéről". Amíg Branting elv­társ a Sozialdemokrat én-ben azt fejtegeti, hogy a szociáldemokráciának a kormányban való résztvételéhez több biztosítékot kell nyújtani, mint a „jóakaratú semlegesség"­ről való ígéretet, a többi pártlapok minden körülmények között elutasítják még azt a gondolatot is, hogy a szociáldemokrata párt most átvegye a kormányt. Újabban érkezett jelentések szerint a hét­fői választásokon pártunk újabb mandátu­mot hódított és így eddig összesen hatvan­nyolc szociáldemokratát választottak meg. A­ moratórium e rendelet szerint is "csak az olyan pénztartozásokra ter­jed ki, ame­lyek augusztus i-seje előtt kötött ügyleten vagy augusztus 1-seje előtt keletkezett más magánjogi jogcímen alakulnak. A ren­delet a moratóriumot ismét csak két hó­nappal hosszabbítja meg, még­pedig úgy, hogy a szeptember 30-ig lejárt tartozások mind november 30-ig halasztatnak el, a­z októberben és novemberben lejáró tartozá­sok pedig a lejárattól számított két hónapi halasztást kapnak. Fizetni kell a morató­rium alatt az augusztus­­ előtt végzett, úgynevezett szellemi munkateljesítmények után járó költségekből és díjakból a lejárt tartozás 25 (huszonöt) %-át; ide tartoz­nak az orvosi, ügyvédi, mérnöki, írói és művészi, alkuszi, közvetítői és ügynöki díjak is. Fizetni kell továbbá: az augusz­tus 1 előtt szállított áruk és más ingó dol­gok lejárt vételárát és az augusztus 1 előtt végzett ipari munkateljesítmények lejárt ellenértékét október 15-től és amennyiben később járna le a tartozás, a lejárattól szá­mított havi 10%-os részletekben. Nem mo­ratóriumos váltóknál a bemutatás és óvás­felvétel határideje a moratórium alatt szünetel. UTOLSÓ HÍREK *. *. * Antwerpen hét erődje elesett A német főhadiszállás jelentése. (Berlin, szeptember, 30. — Érkezett éj­jel 8 óra 30 perckor.) A nagy főhadiszállás hi­vatalos jelentése : Az Albert városától északra és délre­ előnyomuló túlnyomó el­lenséges haderő súlyos veszteségeket szen­vedve visszavezetett. A hadiszintér harc­vonaláról nincsen ujabb hír. Argennon tá­ján támadásunk bár lassan, de állandóan­­ nyomul előre. A Maas vonalának záróerő­deinél nincsen változás. Elszász-Lotharingiában az ellenség teg­nap a Közép-Vogézek táján előretört. Tá­madásait erőteljesen visszavetettük. Antwerpen előtt az ágyútűz alá vett erődök közül kettőt elpusztítottunk. A keleti hadiszintérről­ még nincsen kü­lönösebb hír. Afgán seregek az angolok és oroszok ellen. (Konstantinápoly, szeptember 30. — „M. T. I."). Itteni lapok az afgán hivatalos lap­nak „Aradjulah Barulafgan"-nak egy je­lentését közlik, amely szerint az afganis­táni erők­ körülbelül 400.000 főből álló ren­des katonaságot azzal az utasítással kül­dött el fivérének, Nasr­ Ullah kánnak veze­tésével, hogy Peshhaver várost, amely In­dia kulcsa, szállják meg. Egy másik, kö­rülbelül 30­5.0O0 főnyi sereg a trónörökös parancsnoksága alatt Oroszország ellen vonul, stk Az eis© Zeppelin London fölött! (Berlin, szeptember 30.) A Reuter-ügynök­ség jelenti, hogy London fölött egy Zeppelin­léghajó repült el, amely több bombát do­bott a városra. Egyik bomba megölt egy aggastyánt, egy másik a gázművek istálló­jára esett és azt fölgyújtotta. :* * *" A moratórium meghosszabbítása. A minisztérium a „Budapesti Közlöny"­nek október 1-sejei számában közzétette a moratórium meghosszabbításáról szóló ren­deletét." NÉPSZAVA * — A Vorwärtset betiltották. A német szociáldemokrácia központi pártlapja „A Vorwärts előfizetőihez­." című­ röpirat­ban a következőket közli: A brandenburgi tartomány főparancs­noksága vasárnap este 1­ órakor a következő rendelkezést kézbesítette nekünk: „A Vor­wärts megjelenését a továbbiakig ezennel betiltjuk. Von Kessel táborszernagy, fő­parancsnok. Berlin, szeptember 28. A Wor­twerts szerkesztőségének és kiadóhivatalá­nak." Ennek az ujabb rendszabálynak az okai­ról közelebbit nem lehetett még megtudni. — Károlyi Mihály gróf visszajött. Károlyi Mihály gróf, a függetlenségi párt vezére, akit amerikai útjáról visszajövet, több társával együtt Franciaországban mint hadifoglyot letartóztattak, most kiszabadult a fogságból és Olaszországon át Bécsbe érkezett és egy­előre itt piheni ki az átélt izgalmakat . A rákosszentmihályi rablógyilkosság. A rákoszentmihályi rablógyilkosság ügyé­ben Hajós dr. pestvidéki törvényszéki vizs­gálóbíró a pestvidéki ügyészség egyik tagjá­nak jelenlétében kedden tartotta meg a helyszíni szemlét. Ugyanekkor ejtette meg Andreánszky Jenő dr. törvényszéki orvos a hivatalos törvényszéki boncolást. A hely­színi szemle elsősorban azt állapította meg, hogy a rablógyilkos előbb a konyhaajtó egyik üvegtálcájának betörése után akarta a zárban bennhagyott kulcs megfordítása ál­­­ tal­­i lakásajtót kinyitni, de ez a szándék­ nem sikerül, mert a vendéglősné, aki egye­dül lakta a lakást, félénk természetű asz­szony létére, merő elővigyázatból, tolózárt csináltatott a lakásajtó belső résén. Miután a gyilkos a tolózárt kinyitni nem tudta, föl­mászott a konyhaajtón s az ajtó fölött levő egyik ablaktáblát betörte s miután k­y­ber k­­lről kinyitotta az ablaktábla zárját, be­ugrott a konyhába. Az ugrás okozta zajra riadtan ugrott föl ágyáról Steiner Rozália, de menekülni már nem tudott, mert táma­dója torkon ragadta és egy szijgyártó késsel elvágta a torkát. A vágás oly hatalmas erő­vel történt, hogy a­ a szegény asszony pár pil­­­lanat alatt elvérzett a nyakszirtcsontig ter­jedő sérülésében. A gyilkosság után a tet­tes összeforgatta az egész lakást s amint ed­dig megállapítható volt, körülbelül 400 ko­rona készpénzt és takarékpénztári könyvet vitt magával. A gyilkosság színhelyén a szij­gyártókést, amelyen S. G. betűk vannak, ott felejtette. Hogy a gyilkos maga is meg­sebezte magát, bizonyítja az a körülmény, hogy a lakás üvegajtaján véres ujjának le­nyomata látható. A nyomozás most a meg­talált szijgyártókés és az üvegajtón fölfede­zett véres ujjlenyomat alapján folyik az ismeretlen gyilkos ellen. — A kolera. A belügyminisztériumba beérkezett jelentések szerint szeptember 29-én Vám­osladányban (Bars megye), Va­rannóban (Zemplénm­.), Csutakon (Bács­bodrogm.), Latárdon (Ung megye), Kisvár­dán (Szabolcs megye), Kábán (Hajdú­megye), Sztropkón (Zemplén megye), Vész­tőn (Békés megye), Kisújszálláson (Szol­nok megye), Ungváron, Aradon, Nagyvára­don 1—1 koleraesetet, Hatvanban (Heves­megye), Nagyszaláncon (Abaúj tornam.) 2—2 koleraesetet, Budapesten a Szent­, gellért-kórházban 14, a XVI. helyőrségi kórházban 21 koleraesetet konstatáltak. — Rablógyilkos merénylet Kolozsvárott Vasárnap délután Kolozs­­várott, a Ferenc Jó­zsef­ út 8. szám alatti ruhakereskedésében vérbe borulva, eszméletlen állapotban talál­ták Léber Herman hatvan éves kereskedőt. Az eszméletlen ember a kórházban sem tért magához és igy nem tudják még a merénylet részleteit megállapítani. Ugy látszik, hogy a merénylő orvul fejbeütötte valami éles tárggyal az öreg kereskedőt s azután meg­akarta fúrni a vasszekrényt, de ez nem si­került és igy megelégedett az öreg­ember pénztárcájával, mellyel elmenekült. A rend­őrség eddig nyom nélkül keresi. — Ipariskolák megnyitása. A kereskedelmi miniszter az 1914—1915-ik tanévnek folyó évi október hó 1-én való megnyitását egy­előre a­ következő állami iparoktatási inté­zetekben rendelte el. Állami felső ipar­iskolákon: Budapesten, Szegeden; ez utób­bin csak a II. és III. évfolyamokat. Állami felső építő ipariskolán Budapesten. Állami fa- és fémipari szakiskolákon: Kolozsváron, Nagyváradon. Állami fémipari szakiskolá­kon: Besztercebányán, Debrecenben, Miskol­con és Pécsett. Állami faipari szakiskolákon: Újpesten, Szegeden; ez utóbbin csak a II, III. és IV. évfolyamok. Állami agyagipari szakiskolán: Ungváron. Állami hajógép­ipari szakiskolán: Fiuméban. Állami kosár­fonó iskolákon: Békésen, Tokajon és Ho­monnán. Ezen intézetekbe a beh­atások a jel­zett napon kezdődnek. A többi állami ipar­oktatási intézetben a tanév ezidő szerint még nem nyílhat meg. ?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék