Népszava, 1914. december (42. évfolyam, 311–369. sz.)

1914-12-30 / 367. szám

to NÉPSZAVA 1914 december 8. — London a háború napjaiban. Londonban Sok minden teljesen megváltozott a háború óta. Az utcák forgalma összehasonlíthatatlanul ki­sebb méretű az eddiginél. Minden autobuszon •vagy motorkocsin látni az angol hadvezetőség rikitó verbuváló-plakátjait, amelyek még a Nelson-szobrot is ellepik. A divat egyhangú: mindenütt a khaki uralkodik. Sok saabad tér­ségen látni katonai gyakorlatozást, sőt a,«West­minster-székesegyház mögött még a lövész­árkok készítését is gyakorolják. Az összes föld­alatti vasutakat katonaság őrzi. Este még in­kább föltűnik a különbség a mostani és a régi London között A sötétség dominál mindenütt a barokat tíz órakor zárják, az éjjeli szóra­kozóhelyek nyitvatartását pedig a várospa­rancsnokság tiltotta meg. A színházakban, szállodákban is pang az élet. Az utcán nagy tömeg nyüzsög esténként, kíváncsian várva az admiralitás győzelmi jelentéseit, amelyekben •vajmi ritkán van része. A hangulat igen nyo­mott, mert a háború nagy mértékben befolyá­j-olja az üzletek forgalmát. A „felső tízezer" nem hagyta el Londont és látni őket esténként, amint elkerülhetetlenül szükséges bevásárlá­saikat végzik a Bond-Streeten. De a fényt és pompát mindenütt a gyászruhák váltották föl. — Az is érdekes, hogy a háború megterem­tette az első női rendőrt Londonban. Ezek a liői rendőrök mindeddig még nem tartoznak a hivatalos rendőrség kötelékébe, hanem csak önkéntes testületet alkotnak és remélik, liogy hasanavehetőségükről meg fognak győződni. Bár karszalagjuk nincsen, de viszont a hiva­tásos rendőrök uniformisához hasonló sötét egyenruhát és az amerikai constables-ekéhez hasonló kemény fekete kalapot viselnek. Az uj testület eddig 70 tagot számlál. — Az alkohol számlájára. Tizenöt korsó bor — hét havi fogház: cz is lehetne a cime cunek a liirnek. Vall Lajos gépkezelő egy fővárosi korcsmában tizenöt korsó sört ivott meg, de megtagadta a tizetést, mire kidobták a korcsmából. Haza akart menni, de közben elesett és oly botrányosan viselkedett, hogy a rendőr be akarta kisérni. Vall, aki a sok sörtől nagyon részeg volt, futásnak eredt és olyan gyorsan szaladt, hogy a legjobban futó rendőrök sem érték utói. Végre egy szembejövő rendőr fülelte le. A részeg ember okkor szembeszállott a vele bajoskodó négy rendőrrel. Bicskájával hadonászva, távol­tartotta őket magától és közben egy rendőrt megszúrt, kettőt megrúgott, egyet pedig megpofozott. A budapesti büntető törvény­szék négy hónapi fogházra itélte. Ezt a bün­tetést a tábla hét hónapi fogházra emelte föl. — A kolera. A „Budapesti Tudósító" jelenti: Magyarország területéről az e hó 14-étől 20-áíg terjedő hétről 32 koleramegbetegedést (10 ha­lálozással) jelentettek: mégpedig a miskolci betegmegfigyelő-állomáson 10 (1), Újvidéken 7 (2), a hevesmegyei Hatvanban 2 (1), a mára­niarosmegyei Huszton 4, a nyitramegyei Prívi­fjyén 1 (1), a szepesmegyei Késmárkon 1, a trencsénmegyei Kisjeszencén 1 (1), a turóc­megyci Turócremetén 4 (2), a zemplénmegyei Tőketerebesen 2 (2) eset fordult elő. A decem­ber 1-től 7-ig terjedő hétről jelentett esetek kö­zül halálosan végződött Küküllőváron 1, Nyír­egyházán 2 és Olaszliszlcán 1 megbetegedés. A bán átirata szerint december 14-én Rámán 5, 18-án Mitrovicán 40 (10), 19-én Bumán 1 (1), Károlyvárosban 1 koleraeset fordult elő a déli harctérről odaérkezett katonák között, 19-én pedig a szerémmegyei Platicsevón 1 helybeli nő kolerában meghalt. — Házasságot vagy életet! A Szondy-utca 18. számú házában P. Erzsébet, 22 éves rendőri föl­ügyelet alatt álló lány revolverrel kétszer rálőtt V. Adám villanyszerelőre. Egyik lövés sem ta­lált. A rendőrség letartóztatta a leányt, aki azt vallotta, hogy V. házasságot igért neki és nem akarta elvenni. Ezért akarta megölni. — Orosz foglyok. Kassáról jelentik: A kár­páti harcokból ujabb fogolyszállitmány érke­zett Kassára: 310 orosz, akiket két órai ittidő­zés után tovább szálitottak a fogolytáborokba. — Grácból jelentik: Az utóbbi napokban több ezer orosz foglyot szálitottak az ausztriai fo­golytáborokba. A knittelfeldi fogolytáborban már 15.000 fogoly van. A foglyok a jól fűthető barakokban kitűnően érzik magukat és idő­töltésből furnak-faragnak apró tárgyakat fá­ból, bőrből és papírból« — Egy negyedmillió orosz Németországban. Berlinből irják: A berlini orosz segitő bizott­ság adatai szerint a hadifoglyokon kivül nem kevesebb, mint 230.000 orosz van jelenleg Né­metországban. Ezek közül több mint 175.000 földmunkás. Berlinben magában 10.000 az oroszok száma. A Németországban maradt orosz állampolgárok nagy számát az magya­rázza meg, hogy nagy részük évek hosszú sora óta él német földön, továbbá, hogy a legtöb­ben közülük Oroszlengyelországba valók és a háborútól legerősebben sújtott hazájukba nem tudnak vagy nem akarnak visszatérni. —• Munkáseltíadás az Urániában. 1915 január 24-én. vasárnap délelőtt 10 órakor bemutatásra kerül a „Razzia". Jegyek 40 fillérért a Népszava kiadóhivatalában már kaphatók. — .Napirend. Naptár : szerda, december 30. (Görög-orosz: december 17.) A nap kel reggel 7 óra 50 perckor, nyug­szik délntón 4 óra lő perckor. — A hold kél délután 2 óra 0!) perckor, nyugszik reggel 0 óra 18 perckor. — A niszterek nem fogadnak. — Harctéri sebesüllek látogatása XVI. helyőrségi kórházban délután 1—'ó-t-ig : a XVIT. helyőrségi kórházban délután 1—S-ig '; a Vöröskereszt' föl­ügyelete alatt álló kórházakban délután 2—l-ig ; a Duna­balparti kórházakban csakis a sebesültek hozzátartozói számára délután 1—S-ig. -- Muzeumok : Nemzeti Muzeum .'.Haltára !> -2-ig : Petőfi Ház (Bajza-ulea 21). Nyitva 10—2-ig. Belépődíj kedd kivételével 40 llllér ; Gyermek­tanulmányi Muzeum (Mária Terézia-tér 8) 9—12-ig és 4—7-lg : Mezőgazdasági Muzeum 10—l-ig ; Tanszermúzeum 30—12-ig ; Társadalmi Muzeum (Mária Valéria-utca 12) 9—12-ig és 4-7-i.s : Magyar Királyi Kereskedelmi Mu­zeum : külkereskedelmi hírszolgálat és kiizszállitási osz­tály 9-2-ig : vám- és tarifaosztály 3—0-ig ; nyilvános szakkönyvtár 9—2-ig. — Könyvtárak : Akadémiai Könyv­tár -7-ig : Kffyetemi Könyvtár 9—12-ig és 3—8-ig : Vá­rosi Nyilvános Könyvtár (gróf Károlyi-utca S) 10—8-ig ; Nemzeti Muzeum Könyvtára 9—5-ig: Pedagógiai Könyv­tár 3- -7-ig : Statisztikai Könyvtár .10—1-ig. — Képtárak: Téli kiállítás a Nemzeti Szalonban. Nyitva 9—4-ig. Be­lépődíj 1 korona. .Ulandó kiállítás a Könyves Kálmán művészeti szalonjában (Nagymező-utca 37—39). Nyitva egész nap. Belépődíj nincsen. A Szépművészeti Muzeum modern magyar képtára. Nyitva 10—2-ig. Az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat karácsonyi vásárja a ..Fészek" müvés/klublian (Kertész-utca 36). Nyitva dél­után .'i—S-ig. Belépődíj 40 fillér. — Az Országos Magyar Iparművészei! Társulat karácsonyi vásárja az. Iparművé­szeti Múzeumban (Cllöi-ut 33—37). Nyitva 9—l-ig és 3—7-ig. Belépődíj nincsen. — Ki tud róluk? Keresztes Ernő géplakatos, i>0. gye. 10. századában, az északi harctérről november 16 óta nem ad hírt Értesítést kér Theil Frigyes, Brassó, Romántemplom-utca 43. — Bar tus Lajos, a veszprémi 14. honvéd­menetezred 46. zászlóaljában szeptember óta nem adott életjelt magáról. Értesítést kér: Bartus Lajosné, Budapest, VJ.II, Práter-utca 14, földszint 5. Uj jegybank a Németország gondoskodik Belgium ft bzgazdasúgdvóí» A most folyó háború sok olyan uj dolgot hozott létre, amelyet az eddigi háborúk alapján lehetetlennek vélt a legtöbb ember. Noha már rég ideje hirdetik a harcoló felek, hogy csak az ellenséges nép ural­kodója vagy hadserege ellen küzdenek, nem a nép ellen, a háborúk története bizo­nyítja, hogy ez a legtöbb esetben csak üres szóbeszéd volt; a győztes rendszeresen föl­használta hatalmát arra. hogy az ellensé­ges állam megszállt területét gazdaságilag is tönkre tegye. A mostani háborúban tör­tént meg először, hogy a győztes Német­ország mindent elkövet a megszállt Bel­gium közgazdasági életének épségben tar­tására. A legújabb ilyen intézkedése Bel­gium német kormányzójának, egy uj belga jegybank létesítése. Belgium legrégibb bankját, a „Soeiété General de Belgique"-t ruházta föl a német kormányzó egyelőre egy évre a bankjegykibocsátás jogával, egyben elrendelte, hogy a nevezett bank által kibocsátott bankjegyek kényszerfor­galommal bírnak, vagyis Belgium terüle­tén mindenki köteles azokat névértékükön elfogadni. Ennek a sajátos intézkedésnek az az oka, hogy Belgium régi jegybankja, a belga Nemzeti Bank augusztus 26-án összes arany- és ezüstkészleteit, bankjegyeit és az ezeknek előállítására szolgáló kliséket, úgyszintén a birtokában levő összes érték­papírokat elszállította Londonba. A német ideiglenes kormány megbízásá­ból a belga Nemzeti Bank igazgatósági tagjai elutaztak Londonba és az odavitt értékek egy részének kiadását követelte, hogy ez a Belgiumban tovább is forgalom­ban lévő bankjegyek födözetéül szolgáljou. Azonban az Angol Bank; amelynél a belga jegyek vagyonát letétbe helyezték, kijelen­tette, hogy'csak a belga pénzügyminiszter utasítására adhatja ki a belga jegybank vagyonát. A kiküldött bizottság erre Le Havre-be utazott a belga pénzügyminisz­terhez, aki azonban megtagadta a hozzá­járulást. Ilyenformán a jelenleg 1600 millió frankra rugó belga bankjegyforgalom íö­dözet. nélkül maradt, mert hisz senki sem akadályozhatja meg a belga kormányt, hogy a jegybank vagyonát, főleg aranyát a háború céljaira föl ne használja. Ez pe­dig a belga közgazdasági életben súlyos megrázkódtatást idézett volna elő. Ez vette rá a német belga kormányt, hogy a régi jegybank bankjeayJciosztási jogait meg­szüntesse. A mar forgalomban lévő régi bankjegyek tovább is forgalomban marad­nak: azonban a régi jegybanknak nem sza­bad ujabb bankjegyeket forgalomba hozni, sem az ezentúl pénztáraiba visszajutó bankjegyeket újra kiadni. Vagyis a német kormányzóság terve szerint bizonyos, nem nagyon hossza idő múlva a régi bank­jegyek mind ki kerülnek majd a forgalom­ból és helyükbe lépnek az uj. a német kor­mányzóság által bankjegy ki bocsátási jog­gal fölruházott belga bank jegyei. Hogy ez valóban így lesz-e, az még nem bizonyos. Ha ugyanis a belga lakosság a régi"bankjegyekhez ragaszkodik és azokat egymás közötti fizetések eszközlésére to­vább is teljes értékben elfogadja, akkor a régi bankjegyek állandóan forgalomban fognak maradni és az a nagyon furcsa eset fog előállani, amire a gazdaságtörténelem­ben nincs példa, hogy ugv a levert, mint a győztes fél kormánya által engedélyezett bankjegyek fognak egymás mellett a for­galomban forogni! Ami az egész dologban különösen fontos, az az, hogy a győztes német kormányzat mindent elkövet, hogy Belgium közgazda­sági élete rendben legyen. Ez természetes is. Hogy Németország valóban hasznot húzzon Belgium megszállásából, ahhoz az szükséges, hogy ott rendszeres termelés folyjon, hogy a gyári, közlekedési és pénz­ügyi üzemek zavartalanul működhessenek. Ennek pedig egyik föltétele, hogy elegendő és kellő födözettel bíró bankjegyek állja­nak a közönség rendelkezésére. Ezért kel­lett egv uj jegybank létesítéséről gondos­kodni, miután a réginek a működése a menekülés folytán kétessé vált. De bizonyára a német közgazdaság erde­kében is helyes az uj jegybank fölállítása. Ugyanis a megszállás óta az a furcsa hely­zet állt elő, hogy a belga pénz árfolyama magasabb volt a német pénz árfolyamánál, vagyis ázsiója volt vele szemben. Ennek nyilvánvalóan az volt az oka, hogy a me­nekülő jegybank, a menekülő kormány és az óriási számban menekülő gazdag lakos­ság a készpénz igen nagy részét magával vitte. Belgiumban tehát nem maradt éléi? fizetési eszköz az áruforgalom lebonyolítá­sára, minek folytán a frank árfolyama tetemesen fölülemelkedett a rendes árán. Az uj jegybank alapítása, által lehetségessé válik a szükséges mennyiségű belga pénz forgalomba hozása, aminek folytán a né­met valuta alacsony árfolyama meg fog szűnni és az áruforgalom a két, most ugyanazon kormányzat alatt álló, de külön vámterületet képező ország, Belgium és Németország köözött zavartalanul fog le­bonvolódni. £% az írástudatlan, a teljesen közöm­fiC íi IC bös ember nem érdeklődik a világ­háború eseményei után. Estílapot olvas mindenki és szervezett munkás nem adja a pénzét a drága polgári estílapokért, amikor a Népszava estilapja minden délután 5 órakor minden lapelárusitónál és minden dohány tőzsdében kapható, közli a legfontosabb és a legfris­sebb háborús híreket és egyes számának áia csak Két fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék