Népszava, 1919. március (47. évfolyam, 52–76. sz.)

1919-03-25 / 71. szám

In 19 Herdas 25. _ VÁrosi niaxtvilleiSk Body polgármester d- Iwj, A városi l­axtviantők rés«« hétfős &42- es ptt srrtlifet tartott, amelyért Bódy Tivadwx polgármester lemondását követelték. Százötven, főleg segélyiivatitil tisztviselő bevonult a ta­nácstaromba, ahol Prvum Mér, Dlenoo Sándor és Vinci» Sándor városi napbiztos elvtársak előtt «Kónokaik tilójoeínt adtai, a polgármmester­eikm tángatott kifogóiknak. A népbízt Mlxk­rméban Vimra» Sándor evtárs arra figyelvan­tette a tisztviselők«t, hogy személyi változások dohában a tanácskormány intézkedik, illetőleg trón­ok nevéba» a mélplsztosok «ttrektóriuma. Mtatóa osi a falssuSlitást t&té?,te a grülése?,5k­hő«, hogy térjeraak rtswm munkájukba«* dolgo»-zrssi&k to btasák &a bsfcézkedés jogát azakra, akiket ess hmjszröl, — a tlaszviselők megnyu­godva altárzsArtik. _ Met:­alakult a fia«1»!f«ta Irodaira!, Mű­vé­szét! és Tudományos Vasárnap dél­előtt 11 órakor tartotta alakuló közgyűlését a Szocialista Irodalmi, Művészeti és Tudományos Társaság » Mária Terézia-tér iskola egy­ik nagytermében. Az alakuló közgyűlésen Vágó József a fvtár?« elnökölt és fejtette ki a társaság programját Kunfi Zsigmond elvtárs helyett, aki politikai elfoglaltsága miatt nem jelenhe­tett meg. Ese­tán megválasztotta a közgyűlés a központi intsető bizottságot amelynek tagjai lettek: Kunfi Zsigmond dr.­flávétt Ir­a, Bíró Mihály, Jarosztovszky Ede, Gyitvai János dr. Szakosíts Árpád, Kárpáti Aurél, Balassa Jenő, Révész­ Mihály dr., Ilch­vit Aladár, Osváth Ery, 3. Vágó Józsa?, Márffn Ödön, Kőhalmi Béla, Icf­ilas Zoltán dr. Az egyes szp.kosstányok Intéző bizottságába­n­ figyala­ntattak: Biró Lajos, Kár­páti Aurél,­­­ál­int Aladár, Os­váth Ernő, Vár­tai Dániel, Vancsák János, Csizmadia Sándor és Gyanyis)Vi­­ky Emil mr. irodalmi. Heinitz Bél­a, Kürti József, Vol­ja József, Forgács Rózsi, Szt­gosi Béla, Már­ffy Ödön, Kmetty János a művé­szeti és Ágoston Péter, Lukács György dr., Ru­das Zoltán dr., Srátóczi László dr., Török Lajos dr., Hevesi Qyvmn. Somoryi Mihály dr. a tudo­mányo­­sza­koss­tál­y részérőL — RrjtrAajo* fiMeyotoJt a t»\lat»M!ijsKtättSa ryerr.at«car.»­tMmíu. Alkalial tadteltóck Irtw A ImóS» gywmmk imuUi-'.iui qcyu&let. msjtij bkolal o4JlA««i.bflJ te ti. ixcai Ui:<«iií.vu! átriUti KM aat-natérrU.'»«*. a IntQst :nuu4«;<ArU kur»ia.k!:-e« isiüla kteaJAUleUa m.»tfi!>u»i t ^»-m.,'kii.gj!A*A, A»drAu»y te 1'miiAmka 0il»Vir a UlmuljtOkai «an®k aa i«xí'.« dr. Toaai Oar.niau­, uacUU wttabAxi titkar «a­­rte«jaal im dewl. A IM nAar.t&rtun kiJa.il mai a kolaUMiaiabauti m aj it» a. ca n t .tuytyr rémtoíletek lArtAaaek tU. hosz JotS, »«.lka. b* «ai la beütnünk. A bau« Im­ilArT­ák te mna káapcaatád s/­rvfíranarjoa tvjiiri mMuuu. é* tm­rinim» m+ikál múxiituJi «d­ea fMUjy*i«ti atnea r*. Jak; tahrnAr SI to w iwli f«fcns£ HÍM. »»itAk 1m> a rnUAlr.f,. TiplAIkonivjk tivus hlAjayua. kolad ax k­t^s«Ci­«k MnAguwn vsa aajiOraj4.A. Kii raruaa teatabM, x mktfcrbaa kilöv4 naiwUiol. «tpak, f­srj ci«n«j .tv-'^itt rulunoKiCi Taa. i* mi aoi«i adatja ti f'jáor ur. Rallatlan ítaí­ dAtaotíliu hij ík ktl. » h­yerchíl réesxíra rokThráll lojbél nayxMía ai litert nailittAflai föS Teatr» ai" l&azyátó mr­eta-Itiajamtk. »IUn.-kisu käliiuuek föl vajuk wíkAt, lUztüt, •ert/^boat. ack­.-ut, mw a beteoelífíl thranjak a megalla ixodás aiorail ufMk -Art tojtu Fodor or apóninak, Botun Lipótnak iv-Jta. — é!UvA!ajc lo i6z6bizottsági határoza., alap­ján — a «ran'lnoki lakáa egyss baturr&tAt. A gyereken­ le­veleit ktaiíitásfi w.n-Tírij^.i aa iroda. ^anaaKkcnl^ alok n&tt rZt^f ápolónőnk! r... «i*voa éjjel fel&AU gyerekM UxiUt te V5kl­­elibaa Iwiwnlé erlelograleaMV? fi )ylS a aKaiiaUktituubim. A* «tkasAhsljrL.^f haila'.Iasal czonojT'«, aa­­­va• t'^A kon&k raKatio&k a ptoaokról, a £ye­rekak axarakualaUbAával, kpolkaival vajmt kavsant törőd­nek. AJknlui^oUttivai haitaUaanl n»ruiuiM­­a fdlifaxitiitA, esrjt®-rai«rB ksiil.'lijrrtt «I 4L«, l­srutat.b aa Inteset artlla Sutal VTtwiiU er. Elaldua LAC­.,*, elvtaraat akuurta Miayatut. muri AlltuViji* bermoantliaat tudh­utt a nuiuvi/M( kt­ ri­l'COL OMtl.»ima i lokcaa Uul a n.«utuat›trtuat~ caitkOuteA rtv. £ »omLkal Mlhlvjivk a boUSfyl u4pt­UUm&a( '.^7 -Inei a baiatoasza' adi nMiaduuiutii^ara. Aa intr«at 414-rfil balaiifkUtLmini el kell tAvoUuini a taiyjxicaWt te a beies wurote* all»«AM' a •aa.'sa^tartus t'wrrwMvd tciteaUiji«Ma btxtoeltaxl kall. A rauuwi /* le.'firvutekaai ataa saaltad «tauai^tnl. — Wokerlei bŰTÖar® ttitU'k. A &»*£••*trotten, volt mini.­n.tef&lixeket a Nég~bixU»sok Tanácsá­nak rendeletéra vat»árnap este letartóztatták és a gyűjtőfogházban kvártélyozták eL NtgysM-bá3u gonosztevő pályafutása ért­e axel a. h­oz rá­illő állomásra, ahol legföljebb arnai vigaszta­lódhatni, hogy nem sokáig marad egyedül. Addig­­» ehuórakodha­k a vea bane» , hogy m­egad.'ional elmélkedik gasrfettel hat­al­mas sorssiatán. Válogathat bennük tetszése szerint és még nagyon noká kell élnie, ha vé­gére akar jutni a nemtük. — A­próságok mfikö­tése szünetel. A buda­pesti törvényszék polgári bíróságánál hétfőn délelőtt táblát függesztettek ki, amely szerint további intések ed­­eig minden tárgyalás szü­ne­te. Hasonló intézkedés történt a felsőbb bíró­ságoknál is Kivételt tesznek csupán a munka­ügyi bíróságokkal, amelyek továábbra folytat­ják tárgyalásaikat azzal a kü­lönbség­vel, hogy a bíróság mindkét ülnöke ezentul munkás lesz. — A 52­4S» menefc'áaiJóali elindult. Mar&­batailloca — nvenotsásalóaU. Ugy állsz a wtA két nyelven és csodálatos, mágia milyen nagy kü­lönbség. Az egyik sírást, jajveszékelést, nyo­mort, kikötést és kurtít vasat, a másik öntudatot, bizalmat egy szebb jövő iránt és proletár­fegyelmet jelent Pogány elvtárs, hadügyi nép­biztos hétfőn déin­tán 5 órakor búcsúztatta a Mária Terézia laktanya udvarán a föl­virágo­zott és kifogástalanul fölszerelt menetzászló­aljat. A zászlóalj katonii wigó éljani黫«­ üd­vözölték Pogány elvtársat, aki s­zép beszét­ben méltatta est­e fontos eseményt. Utána még Lőbay Béla, az «wed volt h­atovée* beszélt. A borvédek kochats m a honvéd cytdogs&red kara a Marseillaiset játswtta, sm­ely Skilla« kikísérte a zászlóaljat a pályaudvarhoz. Ha az udvaron lefolyt ünnepséget lélekemelőnek ne­vezzük, akkor a zászlóalj menetelését méltán mondhatjuk a katonák díszí­enetének. Hangos éljenzés, az imperializmus elleni élénk tüntetés és a külső jelvények terhétől szemmel láthatóan megkönnyebbült volt tisztek ,a katonák test­véri együttérzése jellemzik ezt a fölvonulást, a bizalmi szervezetnek ezt a rendjét Nem hall­gathatjuk el a régi rendszer „dicsőítésére", hogy egyetlen ember sem maradt le a zászló­aljból.­­ A bankok kötelékéből eltávozott elvtársak e hó 25-én délelőtt 11 órakor a VI. kerületi pártszervezet helyiségében (Dohány­ utca 76. szám) alatt gyűlést tartatnak. Mindenki jöjjön el! — Rossz hivatal a királyság. Bécsből jelen­tik, hogy az elcsapott Habsburg pereputtyával együtt vasárnap délután megszökött Eckarts­auból én miután natryon sürgő» az utja, Svájc, felé utazott. A szökése állítólag angol segítséggel történt. — A régi élelmezési jegyeket őrizzük meg. Nyomdai­­richév­égek miatt jus április—­iunius hórnapokrs rséló egyesitett élelenezést­­(-igy«k t*ak áfyrik­» 4-én Vén otretatudik ki. Ezért a fo­ntosabb élelmezési cikkek április hó első 10 napján a régi egyesített élelmezési jelzy betűs szelvényeire lesznek vásárolhatók. A régi élel­miséai jegyet tehát mindenki őrizze meg. Hogy mely szelvényre mi vásárolható, azt só­nak idéján­ közölni fogják. — Hamis fölhívás*. A Politikád Híradó js­b­uü: Aa a fölhívás, amely a vauimé',A újsá­gokban jelent meg a mnagyar. vörös hadtört* sstrr ver^sérőL R'.nt-iy »aarint asoknak, akik a vörös h­ ukeriiigb« b« ak­arnak tépni. fihkeeaA-nt 17. srAtb slatt kell jelentsckeawn­ek hamis és illetéktelen. Ez a toborzó» nem­ történik meg. A fölhivás azersfijét letartóztatták. -r- A Hangya axavetksset vwfiAsét átvették a név›t›bdt›«t›. A Hangya és a kötelékébe tar­tozó cefcíie a szövetke^tak és vállalatok ne­vei­nek ve­tésével a Kormányzótanács Berkes Ferenc és Bocael János elvtársiakat bízta meg. Tekintettel arra, hov.­ ezek a vállalatok, köz­tük a Hangya Ipar EU ennek összes Ipartele­üi, valamint a Budapesti Háztartás Szövet­e?,et ée ennek helybeli és környékbeli fiókjai hétfőtől kezdve a Forradalmi Korm­ány,ióta­rtéet felügyelete ék vezetése alatt állanak, minden olyan kívánság, amely a vállalatokkal szerv­ben fölmerül, a megbízott elvtársakkal inté­zendő el, akiknek hivatali helyiségük IX. Köz­raktár­ utca 34. szám alatt van. A vidéki fiókok vezetőségét majd a kiküldöttek fogják értesí­teni a további teendőkről. — A Délvidéki S­.í­ vettésr áalakulotta. A Dél­­i­ Wrfi Szövet!­.ot hétfőn délután tartott rend­kívüli közgy­űlés.én átalakította eddigi eatrve­tetét. A Délvidéki Szövetség B­ánét, Bácska és Barsinya lakosságának megbizottaiból alak­ult még set, októb­ Oii forradalomi után és a D Délvi­déki Tanács vezetése alatt állott A proletár­forradtatle­n hatása f­latt a Délvidéki Tan&u* le­mondott és a rendkívüli közgyű­lés a provtet­ifter vezetését egy tizenöt tagú direktóriumra bízta, amelyet csupa régi szocialistából és szervezett munkásból alakitottak. A direktó­riumhoz asatlaknolt a délvidéki német Nép­tiwin­«« bt. A szövetség célja hogy a délvidé­kiek között vörös gárdistákat toborozzon és a« elkövetkezendő eseményekre a délvidéket előkés»»!A szövetség ez­után is fölhívja a délvidékieket, ho­gy » szövetség irodájában (IV, Sütő­ utca­­, II. ülésterem) jelentkezzenek. — Az ü­gyvédfordíték direk­tóriuma. Az, Ügy­védjelöltek Országos Egyesülete március 23-án tartott közgyűlésén egyhangú lelkesedéssal el­ha­tározta, hogy a sroe­atiz­muson alapuló új társadalmi v­ad fölépítésében minden erejé­vel részt ve­az és három t­agú direktóriumot küldött ki. A direktóri­um ez után is fölhívja Magyarország bíróit közjegyzőit, ügyvédeit, bírósági jegyzőit­, közjegyzőhelyetteseit, ü­gy­védjelöljait, akik az új társadalmi rendszer­nek harcosai kívánnak lenni, hogy csatlakozá­sukat a direktó­ri­umnál (IV. Egyetem­ utca -1) jelentsék be.­­ A bankbetétek ügyének rendezése szerdára várható, crakorra felkészül a pénztári forga­lmm végleges szab­ályozása. Hétfőn csak 50—100 koronás összegeket fizettek ki sürgőn szükség esetén, kedden pedig zárva maradnak a ban­kok. A tőzsde '« zárva v­ m­éa a kávéházba sarugf»ro(Jott börr.iáneraknek nem volt kedvük ftaletköt&cikhe*. Többé nem is lera. — AI tud rUa! TAsokl Bál­a&* kSiámb« CH. gy^ecred) h­ trwti­b« caatt |-SIS Loa. nWJAra i­t T»J».-likovo-Balabak, Oreaburst, 1917 éanmi.txii «­Ajx. t­rir«) értasi Mint kír Tusoki Orel« s««sarkort»kkrilli Budaiwrt, VII. l­obál.y­atva K. n±TSZAVA 11 MRTÜGYEK » * » A fővárosi párts»erve®etek vész^Mjtá bizott­ságai e hó 25-én, kedden délután 1 órakor együttes ülést tartanak a Kózsa­ utca 65. alatt Az ftfCn­es kőApoulok és mán hÁborús gazda­sági szervek főbizalmmi férfiai e hó 211-én, kedden délben 1 órakor jelejenek m­e­g a Személyzet­ügyi népbiztosnál. Nádor­ utca 13. A volt VI. kerülő« v 41«xsMHt.or»k­ 4elnek éa kí­mremists­e»,porvjair.aJi­­ rabatt v«ib141 ,iolt«ilt'i»k fr.og a bó 25-011. keddeti .»lo 1 órakor a DouiknUí kAr Terék körút 7 alatt lavó Mnnl-íírt nuAi-i Uelj-ia.'irl)«». A volt vn éa VIII. vAIantóteHlletl pArtonsrviaet vo/.o­tftange a bó kaddan délut­a 1 órakor ülést tart. A VIII. kwükrtl pártaervmt (v»n XIX.) huty­ ígtl ! I, II, III avtaurt: Márta TenSita téri Iskola pldiui­t te­rem; IV. csop­ort: CiaobAn.vntoal laknia tornaterem; VI. csoport: DaSoalea-oteal iskola »lomlot «4. ternnj, ahol adl.-ni,... nap 4—T­isz hivatalon órái tartatnJik. Küz­pimtl titkár«sr: Pn*onia«-Mtoal Iskola fildsilnt 44. Hiva­talos órák: rotntel 9—ÍJ-ig, dóluiAa !--8-0.. A vall IX. vála­atókprtílet! pArtt®an«aet voi­tilsfce e hä »in, ko(!d«o ttiti Sél 7 órakor ai «i helykégVea Gj&r-Btva 4. rKtni (mtaaak te IksrnfikSk »okmertoidt») il'.íst tai­t. A volt CS. kerSlaU párvoorvaaai vég.-ohaíté biruU».i*A a hó V­­éa, l.-od.ieo délután 9 órakor ax ntasfik helyiségében (Oyár-utca 4) filíst tart. A volt SIIL vA!am.tókorfitoH pArtaiwrrwjit vfgTehatté bli.utl.fir« keddan t,i­­t órakor filist tart a Karintay-utcai alaun­ takoldb­an. Az oJi'Mitl n. l.rrUkU pArtsi«rroa(«t hl«firik­é.ríal tá blíi iminíj!­0 kó vAr.. kí~j(len « órakor a flurd­uuká­s,ok Otthonában (Attila-uu­n !) értékeslítat tartan­ak. A volt XVII., XVIII, XIX. választókerületi vésreh­ajtó blaok­iAs-ok, valamint a volt VIIL kert­leti komuinnK-t* p&rtM tervn.»4 «.«rcSaJU biaattaAxal J»le&t»K*k mas a hó 2S-0I1, délatAa I órtkor J6a»«/-k6n«t «a. aaára alatt, a ,«k­ rófaefvárosi EJár a«ly.t»i-ft‡»a«i taxtaadá *f j&tU» •Mm. Aa ajr<»4 IV. kartbd rirnarmS mU*d, hín­ bhralmlIírCar te a IM »-te, kedves aata ( árakor »» aj b»ly'.»A*b« (láírván tte, Cacollktn kte) Bir^ jalmu.1 nlz«karij«aa». Aa «J­wwia 1&vmktJa*thtm te RtlCirr«H Mmttft&xa a hé »-te. k«dd«n 1 ára.EOT Hitet tarl Aa «i^sMt ejrlArvak a fArth­vaatet k*af««krt a Vtp­aa/i-ra kcd­óaéi b«*aa.­«xhátlk.. Aa Viyo^t v*lt VII kartiloCl pArtMer-r»i»4 rh­olni bbwtv aá«a a bó 16-4«. kedd« dAitJatt 0 órakor 0«­ fa B6»á«. UM» aarkAa tttet Iaj­l — CáhtUit vaartSM«! te Maalail­fár* ette. A aiAtjráurna társri—ftán a M Ste, nerMa. taaar kuttart alteidftat tart. Aa ttm»frM»i,tval Umakt*e**iL*m a M B-Sa, RaMA B›r·ilHili~aa aa u ra»rwlt«JU Mimeti«Ai«t. A kl»««»« «Mrimrtob ve«44a&g­ el, »»Jai'.lxt an tana U­ aal!i·lt«YSiA )ut*«t«.t.»k a b* SS-an, k«M», a |Wi~ (rirl kamm­a DF&-«t«a M). A klApoatl írja.tiankAaok tat^orl)» fSIbivJa a tanoooo-kal, bok­r Wvtihlikápotenk pétJAbdl laloaJ«u»k t­eg e 87-ér.. tanuVUikan eate 4 órakor a po­.giri fiúiskola torna­terméb­en. A liJtomuns.tinIbA.jl p&rtxtw Itt régnis aJU­ fclwi • ha v «n. kedden eate fél 1 órakor a kiwiighp.zíia ülést tart. A kehAoyai Oxesnek tsmiral válanaiAk aaoR a hely­ MankutKtanAcaha a küldötteiket és axokat Jelentsék be a ke:-e!*ti Tíírrobajtó MiottaAimak Aj PTbrr.aJt»-telepi pArtaae»-ret»MHs«, « k-ó %-én, Vaddea délután 4 órakor elrtan­te UBW. Cry»cott astá f Órakor a vtjfHtrnl «aur‡»rt S!¡ *t lurt. A rikcvpavwtal Mnni»tnnAc.'i a bó lS­ee, kedden eflta ( órakor a M onkAaotthoabaa Hitet 'jur. A rUtoai«ta rtjU pArtwarveM« a hó JtvSa, raordAn este 1 órakor a V'ura,la »u«rtera.eb«a tacryQk­et tart. TagsAiri kfiuyvei ratodenkl viar‡« raajrAval. SZAKMOZGALOM * * * ' íle­re»­ Gyula elvtársnak a termelés szocia­lizálásáról keddr­e hirdetett előadáasa » hó pervesten délután 6 órakor a régi képvi­selőházban leea mngtartott. A* alkalma/Aítt kertesaaek és Iret­tvnwnkások ország«M »»övtUíige fölhívja az oklevelee éd ké­p««itott kertészeket, wq­oil­­ár­eket, faiskolake­zelőket urat­almi kertészeket, villakerülőket, k«.­rtuiu a ká»tokat és kertmu­nkésnőket, hogy a szövetségbe haladéktalanul lépjenek ba Föl­h­ívja mindazokat » kerténőket és kertmunká­sokat, akik twidő szerint állás) nékül vannak, hogy haladéktalanul jelen­tkezzenek a szövet­ségben. Jelentkezzenek továbbá sürgősen mind­azok az elvtársak, akik még ebben az évben alakítandó kertészeti term­előszövetkezetben résztvenni kívánnak. Tagfel­vételre jelentkezni lehet napoonta délelőtt 8-től 1-ig, délután 4-től 7-ig. A vidéki elvtársak tagfelvételre, valamint a termelőszövetkezetekhez való csii­tlakozi­a levélben is jelentkezhetnek. Beiratási díj 2 ko­rona, tagsági dij havi­­ korona A szövetség helyisége Dohány­ utca 20. N­. em. Minden meg­keresést és küldeményt ide kell irányítani. A posta- és távírdamunkások, vonal­ról vigyá­zók és vonalmesterek testületileg beleírtak a vas­­as féanmunkásszövetségbe. A február hó 16-án megtartott országos kongresszus bízta a szervező bizottságot a J­átékrendnek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék