Népszava, 1919. március (47. évfolyam, 52–76. sz.)

1919-03-20 / 68. szám

IST?» taárcfrig 2d ITtySZ­AVA Kriftrim ttatrirv. 5S­5.—, Mrke-Jutser Láselé ttsKtv., 31­0.40, Hegyhát-Maroosi pártszerv. gyűjtése 102.80.--, Tóth Vilm­**. Pisake gyűjtése 88.—, Schuck Gyu­lán­é 20.—. Schwartz Béla. Buda­pest 5—. Ilungari koporsógyár rL. Budapest 50.—. Ürkúti pártszerv. 600.—. Péter János 20.—, L ker. nártszerv. 100.—, Klein Antal céji sze­mélyzete 535.—, Herz­ela Lajos cég személyzete .31.—, Wei­l­ József cég szem­élyze­te 50.—, Üve­ges murik, gyiljtéde­­lszólámpagyári csoport 52S.5«, RrJÖlettvegMwk .275.—, Ürtweeek Sböy. 100.—, Ö8íze,.eo SU8.5a. M.il gyűjtés Saitti) !L Lr* utóbb kimutatott összeg UIM2-46. összese« 475.681.57 kiorona. A NAfwuiva »Mrimih»» «femet 4* w«w*w«ie3t bMl and­ArUal r.S%«ra kofetyt • A mtt T. majryar buur aar*4 t!.«tn, t*l Aa Chod­jal ISMJe, BorvAtk Mlhatj 80--x Vn.v fa fernoairuk&sok iwoprirlja, WytrwgyMaa 179­—, Beij­ree» «k SeAat« fjannik 40.—, Magyar M® tare»*Aj­ 1 tan­lbalAaok gyfijtAw M­.—, S^abhecji párt KMrmil tyfiJtAoe Ri.­lapeat­ ke.:aj«ti UKral tíwui műhely alkataiaiulUk HILM, Hódmraóvá­rhelyi F«h4!4rr.wu},iAt 17*.—, B«a ku*'4 Marvent fc.—, EUffar Ar­ial« ijanAe« a »alyiHarJáni Iparteat&lotnAl t!4 SuAry Irón ryö.'tése a* Egyesített Városi Vasutaktól »0.—, Cson­grádi é­pítfl­­rnkár,­soport gyűjtése 163.48, lyo­rbor LHlyke, Bnllap,*fv 2S.—, Szedi araok f­erenc, Budapest 1««.—, 8aJ6­«.«uatpAuiri pArnzervecol gyüttAee 193.—, M­esen.Ior­imparaiusaoksAg tfy­uJtAse. Bényrétalap iS.—* Rperjeal amyu­es.-jul3T«t­imj legénységének IX- gyüjté*« tJ.7U, Si«: rajára 1. bizalmi testülete gyttjlé«« 237.—, BttdajrooU AllamroadAi-KAg V­III. kerüle­ti pur aucanok sára X. i. 1M.—s J»tUn«t Jóssaf éa munkAmaJnak rrí)l IML—, Lripslger-MMKcyAr mczikA.«1­144.--, Letpd­(n «ara^yAr ti^atviaelM 116.—, Letpczwor Vilmos aBooa­firjiro« M*i._, Hl. kwrn.etl népecV.g sIreudoithége g­yhj-iAm Hmlileraicoy ni, szeretett tisztviselői kara námiiM bari Iliét*«« me­llett kiutalt tollpéa* 1 167.— ko­rona. Kai ryi."tí"‚ lO.OOO.ií korona. Legutóbb kimutatott össms s*0Mt.Sy. Os...jmm SW.OM.47 korona. A VC—VIII. választókerületi párt szervezet­t be 2­5-án, csü­törtökön új helyiségében. V. Rudolf tér 5—S (volt Rudolf Park­ kávéházban) népgyűlést tart. Előadó a központitól. A hadviselt kisiparos cukrászok hétfőn este a Bátori-kávéházban értekezletet tartottak, amelyek egyhangúan elhatározták, hogy be­lé­jntek a trrod­á lileni­ok­rata pártba, a választá­sokatt a szociálderpokista párt érdekében a legmresszebbmkevő aghtáelet fejlik ki és vala­mennyien előfizetnek a Népszavára. A XII. »Ala-atóterület TégTíhajtó Mzuttsásra e hó 20-án, «iitörtrik&a sate « órakin a ktapontban ülést tart. A XV TtLiRBr­iVrryM a«»» blxab­ilaj 6» hínfii!tljry«ia! • bA ií­zun. ernte fél­­ órakor a?. et»itfiriti!!ifc.a­aok OtthonÁhaa tartarwl­ értekezleten .J elenjenek mcs. A* ' ajprfttt . W 'WlXi' 'MÜKmMÓÁ" «M» w ( erakar a tAjWit» aa«7t«rmMasin aléxrt tart. Aa Khra»n­a­t*)oj­ I UaakiotanAo rolni! on ettetSrWkSn acte 7 e.­Ettvr » t.­.«[-:«.i Likolabaa i^rlk5rtl 'SSeit Urt. Panetiiwkat a imnész titkára, dr. Gognila Gyula, Béla-«. Ii. UUUH alatt h*tíGa, nardi* ca peatei.ea V-UU i Ig rem IM. Aa alpwa y‚JanztAa.-«!­rtck lakAsfítryb!r.ott,.4ta; • hó fl-M, (Wíi­tokmi ml* t árakor ns UJix-ntt SawiAlla Telwp T»auiDnkájthely)at»Bt¡«a t-Síí«» artakf*let«t tartalmk. A mdaljjuta­­fi».iauiskáj«)* V-VI. k«r»let! «»portja • hó » áll. MDUl­tíkóa dAlutiu fdl « órakor krtswy ülést tart. A ta.»köny»et mindenki vigye magival. A mnrlallffía ItintnockAsok njiwsíl einfiortjál­.m­e hó 20-án, esiltörtSkiin «te « Arakir _Ai njyncvetc:; füjrgat­ienek kummuninAlt »ósreílja és az if Jutnunk !«ok ffazda-Sáel holy »«te' eireaie! Weira elvtárs tart Gifia alá.51. A ram-l.illata Ifjumunkasok Idspontt csoportjában (;*»­­gári főiskola) e hó 30-án, csütörtökön este 6 órakor elő­adás lesa. A HMK-falista írjniunnkAjrok VII. kerületi csoportja e hó 20-in, csütörtökön este 6 órakor aa­­örzsébet körút 41. cim alatt összejövetelt tart. A •»«•lak­ata ifjúmunkások ke­reskedő csoportjábian (Mária Terézia, téri elemi iskola g­yak­orló terme) e hó 20-in, csü­tör­tüköp délután fél 6 órakor „A forradalom ért­ke a» története" címmel ezelőnyt elvtárs tart előadást. Utána a TesotÜMég tart fd­és. A «aofflatlau ltja«divnká«,k VOI. SterBW» «aowrtja I b« VtA, dait.'A« 7 órakor f*«zejávau»l­ t­ri mm ZnAk­uU-d­ alélni lakó lába a. A lereped pArtjtaervvut esütörtökön mit» tű 7 órakor értekezletet Uu-t, iSK'arló Btulapeatril «n»-«y. A rokonpalotai partneervm«» i. e*ofwirlla • W man. eenK.rttllön este 0 órakor tajrfrtö'ipalotai tart. A nikoapalotai parLwwrr»««! A iwoporUừ* «'«•• Wxalial katClHe e b«­ 30 au, .»'ktörtSköa o»t« I Orakor Bocskay-utca III. szám alatt bléat tart. A rád Jdríud párt*ner­e»etek e hó Kí-ao. 3rxwib»to-i dAl­után 4 órRl"ar Rákpepalo­ Aa, Boeskay-atc« U8. tí-ua alatt ártek­»letet tartanak. Minden pártfflwrvenet kAUkót kill döt'.ol kAp»­toeHoa»e inaírát. Az arsoébetfalvai pártseOTveret T*trr»hat» M»t»aá*a e ho »an, c»ai»nöken délutAa S órakor álcát tart. EU»i).lr»a bizottsási hatAniat A eorokisAri pArtSa«­r»­rot kijáratáér «11 óráit inditott Krajceevica Ferenc etvtAr« ellen. A választott bíróság ítéletében többek között meg­állapította, hog­y a mű­kedvelő gárda bevonását Krajears vita eljárása okozta, mertállapította és helytelenítette hogy vállalkoz,dee kerűleg, saját üzleti céljaira kü­lön súli ked­velő gárdát alakított. Elvárja, hogy a jövőben simáiul olyan vállalkozásban részt nem vesz, ami a pártraerve­id­et anyagilag vagy erkölcsileg megkárosítja. Er, ellen Krajcsevics föllebbezéssel élt. Az ellenőrző bizottság nem lát okot a választott bíróság ítéltének megváltoztatására és azt indokainál fartva helybenhagyja. Rády Sándor, 1 11. bis. elnök Lemar Dezeő. eil. bla. Jegyző. Jitt. r, - - J....- VEGYES Elveszett e hó 19-én, szerdán reggel a 80 as villamoson rba göngyölt iratcsomó. A megtalálót kérik, amennyiben ránéz,de az értéktelen, a 40. nehéz tüzértizred­nél (Vilmos császár­at 65) leadni szíveskedjék. Elveszett egy notesz katonai leszerelési igazolványok­kal. Népsz­­ava előfizetési bárkákkal és egyéb iratok­kal A megtalálót köTik, Juttassa az építőmunkások faö­vezétfoba* CArAaa-at «U WUilg IaJos awrez*. n * * *. A línnzl és Biach budapesti textilipari cég tisztviselői két héttel ezelőtt gyorssegély, fize­tésrendezés és egyéb követelések iránt m­emo­­randumot nyújtottak be, amelyre többszöri sür­getésük ellenére értromleíres feleletet mem krip­tált a cég igazgatójától, aki még mindjár a for­radalom előtt uralkodott kapitalista gőggel ké­seli az alkalmazottak ügyeit Miután a cég a tsztvis­előkkel előbb kötött megállapodásokat sem tartotta be és a gyorssegély kiűzetését megtag­adta, a tiszt­vise­lők hétfőn refrgel sztrájkba léptek. Ugyancsak sztrájkba léptek a célr leányvállalatánál az „Kínra", Első Ma-RTrar Rostanyac Művek Rt budakalászi érv Ár­ban alkalmazott tisztviselők is, mert a megál­lapított gyorssegélyeket az Igazgató nem űzette ki Itt a munkát csü­törtökön ismét fölveszik a tisztviselők. Iruért már egy napi m­unkaszünete­lés ész­retérítette a bécsi igazgatósájróval ta­ka­ródzó Igazítatót Az anyavállalatnál a sztrájk tovább tart, mert szerdáig a tárgyalások moszakadtak a cér szükr­obláséren, amely a tisztviselők mini­mális bérköveteléseit sem hajlandó megninni. Podicr a Banzl és Bieeb­ céar számolatlan millió­kat keresett a háború­­ szállításokon, mialatt csúfos éhbéreken dolgoztatta alkalmazottait Az állammal most is csinál nagy és jó üzlete­ket. Liff azért mereven elezá­rkózik minden etybe­,­ljes követelés elől. A céar központja Wlenben van és az tisztítő a bécsi igazgatósággal takaródzik, amely állí­tólag nem hajlandó az éhező tisztviselőknek az innen kivitt sok tízmillióból néhány ezer koro­nát átengedni. A tisztviselők a legjobb hangulatban, Itt az ügyükbe vetett teljes bizakodással, lelkes szo­lidaritásban várják ügyeik eldőltét és nem­ kezdik megt add­ig a munkát amint a cé­r a tiszt-viselők szakszevezetével az­ Tnari és Közlke­dési Tisztviselők Országos Szövetségével, az összes követelésekre nézve kielégítően meg nem állapodott. A budapesti férfiszadómunkások március hó 19-én sztrájkba léptek, miután az előzőleg foly­tatott tárgyalások soráin nem tudtak mi­sz­egyezni a munkáltatókkal. Követelik az ott­honmunkarendszer egy éven belül való meg­szüntetését, a darabszám munkabér helyett az időbér életbeléptetését. A napi 8 óra, illetve heti 46 óra munkaidőt, bérmunkásoknak órán­ként 5 korona, erős bérmunkásoknak 6 ko-VoYta ésr iWSr?tf"mnfrkáPokYi?fV"7 korona ottmka'-t" bért kérnek minimumként, megállapítatni Akik a minimumot már eddig elérik vagy mearh­aladják, azok részére 30% bérjavítást kérnek. A forgalmi munkások szí­vetsége uj helyi­ségbe, a városligeti korcsolyapavillonba köl­tözött Mindennemű, a kaznoutot érdeklő leve­lek ide cimzendők. Hivatalos órák 9-től 12-ig, 2-től 6-ig. A forgalmi mu­nkások szövetségében tömö­rült gyári kocsisok sztrájkba lőnek. Erre okot a munkál­tatók kapzsisága szolgáltatott akik a szállitóérdekeltségekkel kötött megállapodást a gyári kocsisokra nem akarták kiterjeszteni. Gyári kocsis ne fogjon be! A postamesterek szervezkedése. A falvakban szétszórt és a reakció sötét lovagjaival körül­bástyázott állami éh bőrén tartott és a birtoko­sok és tőkések alamizsnáin tengődő postames­teri kar is megértette a kor intő jelszavát és e hó 10-én tartott alakuló közgyűlésén kimon­dotta, hogy az országos postánszervezet útján az igazi munkásérdekekért küzdő, a dolgozó proletárok céljait szol­ráló szc­i ál­demokrata párthoz csatlakozik. Kimondották még, hog­y mindent elkövetnek, hogy a falvakban lévő reakciós törekvésekkel szem­ben a a/.ocsiáldeuto­kráciának nem­c­ nak büsén»?« őrszemei, de törhe­tetlen harcosai­­a lesznek A budai cem­eni­rvári munkások és a gyár igazgatóságra között megegyezé­s jött létre, amelynek értelméb­en a munkaidő napi 8 óra; a kollektív szerződétt megkötéséig a munkások 35% m­­­nk­­­bérelvelést kapnak! Túlmunkát 100%-kal kell jo­bban­ díjazni Az akkordmunka megszűnt. A magyarországi tényleges tisztek szakszer­­vezete budapesti csoportja e hó 22-én, szomba­ton délután 8 órakor a volt tiszti kaszinó épü­letében (Váci-utca 38, II. em. nagyteremben) gyűlést .tart Tárgy: a bizalmi férfiak válasz­tása. Egyben pedie­ fölhívjuk a budapesti tag­társakat és a vidéki csoportokat, hoggy az elma­radt taesárri díjakat, a pártadót, nemkülönben a szaklapunk részére adakozott összegeket, va­lamint a Népszava március 14-iki számában közzétett határozat értelmében megjelölt ösz­szegeket a választási agitációs költségekre hoz­zánk beküldeni szíveskedjenek. — A magyar­országi tényleges tisztek szakszervezetének tit­kársága. A Magyarországi Közalk­alm­azottak Szövetségének val­lásügyi miniszteri szakosztálya a mal héten megalakult. A szakosztály megválasztotta a vezetőséget, a bizalmi és főbizalmi testületet. A vallásügyi miniszter elismerte a bizalmi tearületest. — A vallás és közoktatásügyi minisz­teri szakosztályok e hó 2- án, csütörtökön délután fél 5 órakor egyilttea ölést tartanak a Lónyai­ utcai református főcsmnánautban. A kivtra: koralliu • ' . ..•.• -, üjr­i- i» !**»ye!-.ö«ionkán­e­k e hA ?(» " -r (Vili. Német-utoa ás JRainf­uir« »-...-m. .',• '1 tornatermében együttes. tagértekezl..­.... n . .. rend. A munkáltatókkal folytatót: Uru.. ••.. -szóló­ja-, lentés. A azinbáxl «akontály BS-6» bizottsága » hó 7l-én. pin­teken délután 1 óras.h­ o* Európa kávéházban Jelenjen meg. — Az ötös sajtóblaottaág ugyancsak Jelenjen meg ugyanakkor és ugyenott. A Biztositáai Tlaztvi Belik Oravárm Sssftvetssre ért»*k­l a kóaifyi­lesre rttek­vilnaztott kü­ldötteket, hogy b kfildött­közgyül,»st m L IC. T. O. Ss. ht!yU*gít)« (VI, Cs«ugerl­o­«» «8. I. si tartják. Az előértékezlet helyét *m idejét a «wmtintl Nijuzava közli. A tls a­ kalmatostvál horla»«ttaté társaságok tbitvtaelSt, valamint a ltlitM4U«l TlMrtvtswIeU Orn.'s goB Si-X-veLni gi-net; tagjai jelenten­ek meg • hó »án, csütörtök délután fél­­ órakor n «tevetsoglwin (VL, Vörösmarty-nteo I) közgyűlést k«tött«k választ i« céljiból. A ni!-t­«t­AM 7Uni»i«*JAi OrwJSrwi S»ÖTet«és­ érMJi VOr.­grtklé»-re »eg­. AiamiwU k t­Ulolusk z nidAtttiano­­ványaik az i» ui alapszabályterv ecetet « «xirotmSB IrodájÁban ve­gyék át. A Kagyarr»r*«riít rvtqrMWin kapott Ormágos Szövetség« kfű­ilött közgyűlée^t e hé a 4a, vaaArnap delelőtt 1 órakor a Mővetsé­­be» (IX. Vámhás lorat U, 1 em.l tartj* a reg. Aa Ba­yewlt*« Vanwl Vniama«va«[rtart otDinakt mnnki­so.lr.ak rffbtza­tnl tentakrt« e bO «-ra, pénteken délelőtt » Arakor jelenjen meg Lipót körút H, L alatt. A tanítok natafro­k&»,'pl-A»tal wa';oratAlyárafc helyt, Dom városi nwportja e hó­m­án, csütörti­kön dél­után 4 órakor az Andrássy­ úti leánygimnáziumban bi­salmi értekesletet tart. A budapesti fraimSítrai* • bó tt-é®, péntek«« délután » órakor a «~- és fén.munkások helyi csoportjában (VIII. Kálvária-tér 1») rendkívfl­l laggyűlést tartanak A rwromntxttiinfcánok •»»!»•« Mr. é* monla rendvíd« btr...tuiuta e ho »An, eaA tör­ökda «b» « árukor kiest tart. A r^mUrrártA emtkAn* VtmairoS «r«t«­e*e • kó »án, esfttört&kfta. Olewt tart. Aa Bjiwr^U «lehueaiAal­ewokAin* e M »16a, néatekint­­etfl 6 órakor az ajpeati Maakáaotthonbaa gyűlést tar­tanak. A Vánni AUtlnmttn) Omaxwi MHet«ód­(n«k oHIsintl szakon-­tályához tartozó Iskolai ak­lac­ek e hó 21-én, pén­teken este S órakor tágérteked­etet tartanak. A rsepeli Oze­ni munkások e hó 11 én, péntekrn délután 3 órakor a Munkásotthonban értekezletet tartanak. A vc­ntax szövetség mfivrsetd- Aa maiuaki oltletek szak­ontárja­­ hó 21-én, pénteken délután 4 órakor a Károly­köruti helyiségben ülést tart. A cannép- és palafedő blxalKlftrftak • hó » án «C-töl töltött este 1 órakor ölést tartanak a scakontály helyi­ségében. IClvt­sa»tt a S­as villan?peoK­erry csomag vasmunkás­szövetségi tagkönyv. A megtalálót kérik, hogy jutalom ellenében juttassa a 87.évt,taAg kö*j*ontjába (VII. Thököly­ut SG) Mariny tisztviselőhőz. A vasuta volt Rudaiwut Ferencv*ro*-t hetyi. «portjának Ssabszalmt (estülete c fec­ej­én, pénteken délután 4 óra­kor értekezletet tart a helyinapp­­rt Irodájában. A elpeszm­unkások központi vezetősége e hó II-án, csü­törtök­ön este 7 órakor a vokott helyan ülést tart. A n­agán«állataunk hivdtal sogédemn«A bluilal tostBlrte a hó­lv­án, esütörtök^n e«1.r 4 órakor aa ecy«aalot hely/l-Ustoy.t­.VW» t7| i'Aeft Urt, ^ A bndape.Htl ái­nmun­k­éjiuk bizalmifArflal e hA JA-an, ead törtökön este 6 órakor ülést tartanak. A vasoi.aw.-z0»et*.« «»lainaaayl acAVaastAtyásak »ottrtő­ ség» e hó Zl-én. iveteken dálola 1 órcker Károly kórút 3. szám alatt »gylit&e» alíwt tart. A hedstwtl A* környékbeli ftruote» mi«t» éa jrz«rty»­gyárak boialmi személyel jeremjeoik met • he SO in. e«­­törtökön­ délután fél 11 órakor a Magyarortziági Vegyé­sz.iti Munkások Szövetség« helyi»éi»ében (VIL, Damjanich­atea 12, L am.) tartandó értekezlete«, uaalyoa a bér­rendezés ügyiről les» szó A foreaievArokl veg­yészeti gyíkra» e hó 20-án, csütörtökön délután fél 1 órakor a S..ruksár­at 104. szám alatt levő csoporthelyiségbon Ülést tart. A budapesti egyeb­ruharmabok a hó XI-én, pénteken este 6 órakor az egyesület helyiségében taggyű­lést tartanak. A va*ut&.*szövetség mö vetőtől é a műszaki altisztek szak-Dsrdtálya e hó 21-én, pénteken délután 4 órakor K­ároly­körút 3 alatt ülést tart. Az I. K. T. D. Sz. vegyészeti szakosztályának szervező bizottsága értesíti a felehalmsokat, hogy a vegyészek kollektív szerződésének tervező­it átvehetiii e hó uf án, csü­törtökön délután­­—5 óra között a szöveteség háznagyi szobájában. A házföldgyelek szövetséginek I. kerületi csoportja e hó 2ll-án, csütörtökön este 1 órakor a Krisztina-téren (Polgári Kaszinóban) taggyűlést tart. A V. A. O. 8«. tanítói «aki:«az Algalnak­ omaMrn-vesd bl­anttitárr» « hó Si­áji, csütörtökön 1 órakor Ccokonal­ak­o­k alatt ölést tart. Ezt meg fM leg t órakor am eg­yes szervező bizottságok kfilör. tartanak tfléaz ugyanott A ?ánwd Alialm­atottak­ Ország»« Szövetségei­ek Wto­poi.ii VKtelesege e hó «-án, csütörtökön délután 1 órák« illial tar.. A V. A. O. Se. Oit ir.l Oactvio^ah «mkweiXAIyán­ak­ a» v«£O bliottsága a hó­­fó­an csötörtökön délután 1 órakor, a bizalmi testület este fél 7 órakor ülést tart. Az orvos­.­nks­ervece­ fölhívja a Budapesti Kerületi Munkast­iztosító Pénztár kezelő és rendelő orvos tagjait, hogy e hó 2- án, csütörtökön este 7 órakor jelenjenek m­eg a D­ohány-atca 77, L emele­tn. tárgy: szakcsoport meg­alakítása. A Városi Alkalmazottak Oibí­m Szövetsge kötelékébe tartozó katonai kórházaik öss­zbizalm­i testülete, szervece bizottsága és összes irodai alkalmazottai e hó u-­án, csü­törtökül­ délután fél 4 órakor a Csokonai-utca 6 alatt együttes ülést tartanak. A Máv. Ifjúmunkások bizottsága­i* a bizalmiak e hó 20-án, csütörtökön délután 4 órakor ülést tartanak a szö­vetségben (Ki­rály-körút 3. 1). A fényképész és rokor­szakaiabeli munkások bizalmi személyei e hó 20-án, csütörtökön este 6 órakor ülést tartanak A K. A. O Sz. dreguista szakcsoportja e hó 20-én, csü­törtökön délután 6 órakor a szövetség helyiségében tag­gyűlést tart. A budapesti és környékbeli antofon­heszesztők e hó 21-én, pénteken este 11 órakor a vasmuunkásszövetség földszinti kistermében értekezletet tartanak.­­ A bádogosok­ szervező bizottsága e hó 21-én, pénteken este 6 órakor Thököly­ út 56. szám alatt ülést vn­­t. A gyáripari lakatosok bizalmi sírb­al e hó 21-én, pénteken délután 5 órakor az építőmunkások otthonában (Aréna­út) a kolektív szerződés tárgyában ülést tartanak. A budapesti cipéez-csizm­adiai mun­ikások helyi szervező bizottsága e hó 20-án, csütörtökön este fél 7 órakor a szokott helyen ülést tart. A posta- és távirdaaltisztek e hó 20-án, csütörtökön dél­után 4 órakor Bálint­ utca lb. szám alatt romlkívüli köz­gyűlést tartanak. A közalkalmazottak, szövetségének szak­osztályai két-két küldöttel képviseltessék magukat. •

Next