Népszava, 1919. április (47. évfolyam, 77–103. sz.)

1919-04-01 / 77. szám

Budapest, 1919 április 1. kedd. Világ proletárjai egyesüljetek! 77. szám .: XL­VII. é­vfd­ jan AZ ELŐFIZETÉS ÁRA. 3 . .n-W I »eftyed ért». . . Írt évre *•- k«r. I "gj böra ...... «z IS - kar. « — k*r. EGU­S SZÁM ÁRA 24 FILLÉR. A MAGYARORSZÁGI SZOCIALISTA PÁRT REGGEL! HIVATALOS LAPJA Megjelenik hétfő kivételével minden nap. SZERKESZTŐJE«»: VIXL, COim-UTCA 4. (Telefon: József 3—29 és József 3—31) EIARÓHIVATAL,: VXIX., CONTI-UTCA 4. SS. (Telefon: József 3—31 és József 3-32.) A Forradalmi Kormányzótanács rendeletei. * * A vidéki tanácsok és direktóriumok hatásköre. A Budapesten és vidéken ez ideig megala­kult mi­nkás-, katona- és paraszttanácsok és direktóriumok a legtöbb helyem beigazolták a várakozásokat, amelyeket a Forradalmi Kor­mányzótanács a proletariátus érettségéhez fű­zött, mégis, mivel egyes helyeken olyan dolgok is előfordultak, amelyek a forradalmi rendet és fegyelmet veszélyeztetik, szükségét látjuk annak, hogy az általános elvek tekintetében a tanácsok és direktóriumok részére a következő rendeletet kiadjuk. A Kormányzótanács csak azokat a tanácso­k­at és direktóriumokat ismeri el ideiglenesen is, amelyeket a forradalmi proletariátus vá­lasztott meg. A legszigorúbban meg fogjuk to­rolni, ha egyesek önmagukat tolják föl a mun­kásság vezetőinek és ezen címen intézkedése­ket tesznek. A szabályszerűen megalakított tanácsokat és direktóriumokat figyelmeztetjük, hogy a Kor­mányzótanáccsal és a belügyi népbiztossal való legteljesebb egyetértésben kell működniök, mert csak a legridegebb fegyelem tarthatja fönn a proletariátus d­iktatúráját. Szükség es­e­tén vagy ha kétségük van, forduljanak tehát azonnal telefonb­e vagy sürgönyileg a belügyi népbiztossá­ghoz, amely a kellő fölvilágosítást és utasítást azonnal megadja. Működésükben a legelső szempont az legyen, hogy a vidéki tanácsok feladata az új rend megteremtése. Részletes, mindenre kiterjedő utasítást arra, hogy e célt hogyan teremtsék meg, adni nem akarjunk itt, csak a­ legsürgősebb teendőket je­löljük meg: 1. A meglévő karhatalom fölötti rendelkezést azonnal vegyék át és a rend föntartását az ál­lásában megerősített vagy újonnan megválasz­tott­ parancsnokkal egyetértően végezzék. Amennyiben fegyver áll rendelkezésükre és szükség forog fönn, a karhatalmat teljesen megbízható elvtársakból oly számra egészítsék ki, amely a diktatúrát a tanács vagy a direk­tórium által kormányzott területen megvédel­mezni tudja. A megválogatásnál a megbízható­ságra a legnagyobb gonddal ügyeljenek és ezért teljes mértékben felelősek. 2. A tanácsok és direktóriumok minden köz­sé­yben kezükbe veszik a közigazgatás vezeté­sét. A községi pénztárat is átveszik és szigorú felelősséggel kezelik további utasításig. Zár alá veszik az összes bankokat és takarékpénz­tárakat, de egyetlen fillérhez nyúlni a belügyi népbiztosság fölhatalmazásáig nem szabad. A gazdag polgárok pénzkészleteit és nagyobb ér­tékeit ilyen feltételek mellett szintén zár alá vehetik és amennyiben elrejtés vagy csempé­szés gyanúja merül föl, azok zár alá is veen­dők. 2000 korona mindenkinél meghagyható. Itt szigorúan utasítjuk az egyes tanácsokat és direktóriumokat, hogy tisztviselők és munká­sok zaklatásától óvakodjanak- A munkások és cselédek fizetéséről­­ lefoglalt pénzből lehet gondoskodni. 3. Amennyiben tisztviselőket elmozdítanak és azok helyébe ideiglenes megbízatással úja­kat neveznek ki, elsősorban politikai megbíz­hatóság és a hozzáértés legyen a főszempont. A belügyi népbiztosság az elmozdításokról és kinevezésekről azonnal értesítendő. Az új tiszt­viselőknek meg kell magyarázni, hogy meg­bízatásuk ideiglenes. 4. Ahol nagyobb élelmiszerkészletek vannak, ezeket, leltározhatják, szigorúan meghagyjuk azonban, hogy ezeket rekvirálni nem lehet. Ha értékek és élelmiszerek nagyobb tömegének elrejtéséről vagy csempészésnek megakadályo­zásáról van sz­ó, akkor a direktórium tagjai­nak aláírásával ellátott írásbeli meghatalma­zással rekvirálni is lehet. Az ellenforradalmi elemektől a fegyver is rögtön elkobozható. Ér­tékek, élelmiszerek, fegyverek ebben az esetben sem oszthatók föl, hanem összegyűjtve, szigorú őrizet alá véve, biztos őrizet alatt tartandók további rendelkezésig. Minden így rekvirált tárgyról, értékről és élelmiszerről nyugtát kell adni és írást kérni attól, akitől elrekvirálják. Ezek az okmányok szigorúan megőrzendők. 5. A kastélyok lefoglalandók A bennük levő tárgyak pontosan összeírandók és lakásul a cselédség vagy mások számára csak akkor használhatók föl, ha ezt a legsürgősebb szük­ség kívánja. Ebben az esetben a műkincseket, festményeket és a műtárgyakat külön helyi­ségbe kell elraktározni és szigorúan őrizni. A direktóriumok és tanácsok tagjait saját sze­mélyükben tesszük felelőssé azért, hogy ilyen lefoglalásoknál a legmegbízhatóbb erőket al­kalmazzák és hogy az őrzésnél is ezek a szem­pontok érvényesüljenek. 6. Az ellenforradalmi jelenségeket pontosan és körültekintően figyeljék, arról azonnal te­gyenek a belügyi vlöpbiztosságnak jelentést. Ha komolyabb jelenségek merülnek fel, azon­nal eszközöljék a szükséges előzetes letartóz­tatásokat. Az előzetes letartóztatásnál mesz­szebbmenő intézkedéseket azonban ne fogana­tosítsanak mindaddig, amíg az illetékes nép­biztosságokat meg nem keresik. 7. Egyik legfontosabb -dlaiességük vigyázni arra, hogy a termelés zavartalanul folyjék. Ha egyesek a termelést, megakadályozni akarnák, a legszigorúbban kell föllépni és rögtön jelen­tést tenni a belügyi és földművelésügyi nép­biztosságnak. Birtokfölosztást sehol foganato­sítani nem szabad. Egyben figyelmeztetjük a tanácsokat direktóriumokat, hogy a föld­m­űvelés­ügyi népbiztosság rendelkezik és a ta­nácsok csak ellenőrzést gyakorolhatnak. Eze­ket munkájukban utasításukkal ne zavarják, hanem támogassák. 8. A fosztogatásokkal, rablásokkal és a prole­tárok vagyonának megrongálásával szemben a legnagyobb kíméletlenséggel kell eljárni. Ez akkor is áll, ha véletlenül a tanács megbízásá­ból eljárók vetemednének a proletárdiktatúra tiltó rendelkezésével szemben ilyen cseleke­detre. Ki kell tanítani az embereket, hogy az ilyen cselekedetek éppen úgy veszélyeztetik a proletárdiktatúrát, mint más ellenforradalmi tény. Ezek mellett a rendelkezések mellett általá­ban még a következők tartandók szem előtt: Mindaddig, amíg a végleges alkotmányt meg nem állapítjuk, ami igen rövid időn belül meg­történik, a helyi tanácsok a Forradalmi Kor­mányzótanácsnak az egész országra kiterjedő rendelkezéseit pontosan és haladéktalanul hajt­sák végre. Senkinek ezekkel szembehelyezked­nie nem szabad. Vigyázni kell arra, hog­y fia egy bizonyos testületre vonatkozó rendelkezés­ről van szó, azt önkényesen egy más testületre kiterjeszteni semmi körülmények között nem szabad. A legszigorúbban tilos a Forradalmi Kor­mányzótanács vagy egyes népbiztosságok ren­deleteivel, parancsaival és rendelkezéseivel el­lentétes rendeleteket kibocsátani, valamint a Forradalmi Kormányzótanács rendelkezéseit, rendeleteit és parancsait önkényesen megvál­toztatni vagy azokhoz kiegészítő rendelkezése­ket vagy bővítéseket hozzáfűzni. Tilos a már meglevő néptörvényekkel ellen­kező rendelkezés, például kisüzemek szociali­zálása, az üzletekből áruk önkényes birtokba­vétele, lakások és üzletek önkényes elfoglalása, élelmi­szerrekvirál­ás, adók és járulékok önké­nyes kivetése, a Forradalmi Kormányzótanács rendelkezéseinek a nyilvánosság­ elől való el­rejtése vagy a Forradalmi Kormányzótanács­­ által kiadott törvényekhez és rendeletekhez fűzött ö­nkényes magyarázat, a forradalmi tör­vényszékek önkényes alakítása és ilyenformán való ítélkezés a vádlott fölött, a munkásoknak a belüggyi népbiztosok tudtán kívül való föl­fegyverzése, mert mindezeknek rendszertelen végrehajtása fölborítja a forradalmi rendet és nagymértékben elősegíti az ellenforradalom lehetőségeit A budapesti már eddig megalakult tanácsok és direktóriumok összes ténykedéseiket az ille­tékes népbiztosságokkal egyetértésben végez­hetik, esetről-esetre ezeknek írásos meghatal­mazásával. Olyan esetekben, amikor a tanácsnak és direktóriumnak munkavesztesége van, legföl­jebb 1000 korona tiszteletdíj adható havonként ideiglenesen. Egyéb nagyobb kiadások dolgá­ban kérjék a belügyi népbiztosság hozzájáru­lását. Ezen kiadások a lefoglalt pénzből fedez­hetők. Az újonnan szervezett karhatalmakhoz fölvett elvtársak javadalmazásai az eddigi kar­hatalmi javadalmazásokkal lesznek egyön­tetűek. Szigorúan kötelesek ellenben a taná­csok és direktóriumok arra ügyelni, hogy most már a proletárok birtokában levő pénzzel sem­miféle pazarlás vagy pénz­pocsékolás ne történ­jék, mert ilyen esetben a Forradalmi Kor­mányzótanács a legszigorúbban fog eljárni, mint a proletárság ellenségeivel. Fölhívjuk az összes tanácsokat és direktó­riumokat, hogy ahol megalakultak, azonnal je­lentsék a belügyi népbiztossághoz, ezenkívül eddigi működésükről és minden intézkedésük­ről­ haladéktalanul tegyenek írásbeli, sürgöny - vagy telefonjelentést a belügyi népbiztosság­nak és addig, amig a tanácsok alkalmazottai­nak címét az alkotmány meg nem hat­­­ozza, addig más címet mint „a tanács vagy direk­tórium megbízott­ja" fölvenni nem szabad. A népbiztosi címa kizáróan a f­orradalmi kor­mányzótanács tagjait illeti meg. Egyben közöl­jék a direktorbar tagjainak nevét és cie­ét,­­ Elvárja a Forradalmi Kormányzótanács a proletárállam kezdő építőitől, a magyarországi proletároktól, hogy a proletárállam rendjét fe­gyelemmel megőrizzék. Mindazok, akik a For­radalmi Kormányzótanács eddigi rendeleteivel szemben vagy ezen rendelet utasításaival szend­ben cselekednek, a forradalom ellenségei, akike­kel szemben a forradalmi proletárság minden kimér­et nélkül fog eljárni A Forradalmi Kormányzótanács: Garbai Sándor s. k. elnök, Landler Jenő, Vágó Béla s. k. belügyi népbiztosok. á­f­ifi­k­u­s. A kétezer koronánál értékesebb ékszere­­ket be kell szolgáltatni. A XV. számú rendelet 1. Azokat az aranytárgyakat ékszereket és drágaköveket, amelyek jelenlegi értéke dara­bonként 2000 (kétezer) koronát meghalad, a szociális termelés népbiztosa által kijelölendő helyen és napon elismervény ellenében be kell szolgáltatni. A beszolgáltatási kötelezettség azokat is terheli, akik másnak tulajdonát ké­pező 31" értéktárgyakat tartanak birtokukban. Az érték megállapítása végett az aranytár­gyakat ékszereket vagy drágaköveket a sac­­olalle termelés népbiztosa által kijelölendő becslőhelyeken be lehet mutatni E becslőhe­lyek a becslés eredményéről tanúsítványt ad­nak. A beszolgáltatott értéktárgyakért megté­rítés nem jár. 2. Ez a rendelet nem terjed ki az arany­tárgyak, ékszerek és drágakövek elárusításával foglalkozó üzletekre. 8. A forradalmi törvényszék 5 tél azok fe­lett akik e rendelet szabályait megszegik. Budapest, 1919 márciue 30. A Forradalmi Kormányzótanács. Darbai s. k. elnök, BShm a. k. szocializáláeri népbiztos. Lapunk mai száma­­2 oldal

Next