Népszava, 1919. április (47. évfolyam, 77–103. sz.)

1919-04-01 / 77. szám

Budapest, 1919 április 1, kedd. Világ proletárjai egyesüljetek! 77. szám :: XL VII. é viol jaw AZ ELŐFIZETÉS ÁRA. 3 . .n-W I »eftyed érr». . . ÍIÍ érre *•- k«r. I "gj böra ...... «7 IS - kar. « — k*r. EGTTS SZÁM ÁRA 24 FILLÉR. A MAGYARORSZÁGI SZOCIALISTA PÁRT REGGEL! HIVATALOS LAPJA Megjelenik hétfő kivételével minden nap. SZERKESZTŐSE«»: VIXL, COim-UTOA 4. (Telefon: József 3—29 és József 3—3a) KXABÓHJVATAI,: VXZX., CONTI-UTCA 4, SS. (Telefon: József 3—31 és József 3-32.) A Forradalmi Kormányzótanács rendeletei. * * A vidéki tanácsok és direktóriumok hatáskSre. A Budapesten és vidéken ezädeäg megala­kult miinkás-, katona- és paraszttanácsok és direktóriumok a legtöbb helyem beigazolták a várakozásokat, amelyeket a Forradalmi Kor­mányzótanács a proletariátus érettségéhez fű­zött, mégis, mivel egyes helyeken olyan dolgok is előfordultak, amelyek a forradalmi rendet és fegyelmet veszélyeztetik, szükségét látjuk annak, hogy az általános elvek tekintetében a tanácsok és direktóriumok részére a következő rendeletet kiadjuk: A Kormányzótanács csak azokat a tanácso­lhat és direktóriumokat ismeri el ideiglenesen is, amelyeket a forradalmi proletariátus vá­lasztott meg. A legszigorúbban meg fogjuk to­rolni, ha egyesek önmagukat tolják föl a mun­kásság vezetőinek és ezen cvmen intézkedése­ket tesznek. A szabályszerűen megalakított tanácsokat és direktóriumokat figyelmeztetjük, hogy a Kor­mányzótanáccsal és a belügyi népbiztossal való legteljesebb egyetértésben kell müködniök, mert csak a legridegebb fegyelem tarthatja fönn a proletariátus ctikíaturáját. Szükség c»:e­tón vUsy ha kétségük van, forduljanak tehát azonnal telefonice vagy sürgönyileg a belügyi népbiztoesőighoz, amely a kellő fölvilágosítást és utasítást azonnal megadja. Működésükben a legelső szempont az legyen, hogy a vidéki tánácsok föladata az uj rend megteremtése. Részletes, mindenre kiterjedő utasítást arra, hogy e célt hogyan teremtsék meg, adni nem akarrmk itt, osak ;i legsürgősebb teendőket je­löljük meg: 1. A meglévő karhatalom fölötti rendelkezést azonnal vegyék át és a rend föntartását az ál­lásában megerősített vagy újonnan megválasz­tott; parancsnokkal egyetértően végezzék. Amennyiben fegyver áll rendelkezésükre és szükség forog fönn, a karhatalmat teljesen megbízható elvtársakból oly számra egészítsék ki, amely a diktatúrát a tanács vagy a direk­tórium által kormányzott területen megvédel­mezni tudja. A megválögatásnál a megbízható­tágra a legnagyobb gonddal ügyeljenek és ezért teljes mértékben felelősek. 2. A tanácsok és direktóriumok minden köz­séijhen kezükbe veszik a közigazgatás vezeté­sét. A községi pénztárat is átveszik és szigorú felelősséggel kezelik további utasításig. Zár alá veszik az összes bankokat és takarékpénz­tárakat, de egyetlen fillérhez nyúlni a belügyi népbiztosság fölhatalmazásáig nem szabad. A gazdag polgárok pénzkészleteit és nagyobb ér­tékeit ilyen föltételek mellett szintén zár alá vehetik és amennyiben elrejtés vagy csempé­szés gyanúja merül föl, azok zár alá is veen­dők. 2000 korona mindenkinél méghagyható. Itt szigorúan utasítjuk az egyes tanácsokat és direktóriumokat, hogy tisztviselők és munká­sok zaklatásától óvakodjanak- A munkások és cselédek fizetéséről & lefoglalt pénzből lehet gondoskodni. 3. Amennyiben tisztviselőket elmozdítanak és azok helyébe ideiglenes megbízatással uja­kat neveznek ki, elsősorban politikai megbíz­hatóság és a hozzáértés legyen a főszempont. A belügyi népbiztosság az elmozdításokról és kinevezésekről azonnal értesítendő. Az uj tiszt­viselőknek meg kell magyarázni, hogy meg­bízatásuk ideiglenes. 4. Ahol nagyobb élelmiszerkészletek vannak, ezeket, leltározhatják. szigorúan meghagyjuk azonban, hogy ezeket rekvirálni nem lehet. Ha értékek és élelmiszerek nagyobb tömegének elrejtéséről vagy csempészésnek megakadályo­zásáról van S7.ó, akkor a direktórium tagjai­nak aláírásával ellátott Írásbeli meghatalma­zással rekvirálni is lehet. Az ellenforradalmi elemektől a fegyver is rögtön elkobozható. Ér­tékek, élelmiszerek, fegyverek ebben az esetben sem oszthatók föl, hanem összegyűjtve, szigorú őrizet alá véve, biztos őrizet alatt tartandók további rendelkezésig. Minden így rekvirált tárgyról, értékről és élelmiszerről nyugtát kell adni és írást kérni attól, akitől elrekvirálják. Ezek az okmányok szigorúan megőrzendők. 5. A kastélyok lefoglalandók A bennük levő tárgyak pontosan összeirandók és lakásul a cselédség vagy mások számára csak akkor használhatók föl, ha ezt a legsürgősebb szük­ség kívánja. Ebben az esetben a műkincseket, festményeket és a műtárgyakat külön helyi­ségbe kell elraktározni és szigorúan őrizni. A direktóriumok és tanácsok tagjait saját sze­mélyükben tesszük felelőssé azért, hogy ilyen lefoglalásoknál a legmegbízhatóbb erőket al­kalmazzák és hogy az őrzésnél is ezek a szem­pontok érvényesüljenek. 6. Az ellenforradalmi jelenségeket pontosan és körültekintően figyeljék, arról azonnal te­gyenek a bplügyi vföpbiztossánnak Jelentést. 5a komolyabb jelensegek merülnek nil, azon­nal eszközöljék a szükséges előzetes letartóz­tatásokat. Az előzetes letartóztatásnál mesz­szebbmenő intézkedéseket azonban ne fogana­tosítsanak mindaddig, amíg az illetékes nép­biztosságokat meg nem keresik. 7. Egyik legfonicsabb -oiaiességok vigyázni arra, hogy a termelés zavartalanul folyjék. Ha egyesek a termelést, megakadályozni akarnák, a legszigorúbban kell föllépni éa rögtön jeláa­tést tenni a belügyi és földművelésügyi nép­biztosságnak. Birtokfölosztást sehol foganato­sítani nem szabad. Egyben figyelmeztetjük a tanácsokat direktóriumokat, hogy a fold­m ívelés ügyi népbiztosság rendelkezik és a ta­nácsok csak ellenőrzést gyakorolhatnak. Eze­ket munkájukban utasításukkal ne zavarják, hanem támogassák. 8. A fosztogatásokkal, rablásokkal és a prole­tárok vagyonának megrongálásával szemben a legnagyobb kíméletlenséggel kell eljárni. Ez akkor is áll, ha véletlenül a tanács megbízásá­ból eljárók vetemednének a proletárdiktatúra tiltó rendelkezésével szemben ilyen cseleke­detre. KI kell tanítani az embereket, hogy az ilyen cselekedetek éppen ugy veszélyeztetik a proletárdiktatúrát, mint más ellenforradalmi tény. Ezek mellett a rendelkezések mellett általá­ban még a következők tartandók szem előtt: Mindaddig, amíg a végleges alkotmányt meg nem állapítjuk, ami igen rövid időn belül meg­történik, a helyi tanácsok a Forradalmi Kor­mányzótanácsnak az egész országra kiterjedő rendelkezéseit pontosan és haladéktalanul hajt­sák végre. Senkinek ezekkel szembehelyezked­nie nem szabad. Vigyázni kell arra, hosry fia egy bizonyos testületre vonatkozó rendelkezés­ről van szó, azt önkényesen egy más testületre kiterjeszteni semmi körülmények között nem szabad. A legszigorúbban tilos a Forradalmi Kor­mányzótanács vagy egyes népbiztosságok ren­deleteivel, parancsaival és rendelkezéseivel el­lentétes rendeleteket kibocsátani, valamint a Forradalmi Kormányzótanács rendelkezéseit, rendeleteit és parancsait önkényesen megvál­toztatni vagy azokhoz kiegészítő rendelkezése­ket vagy bővítéseket hozzáfűzni. Tilos a már meglevő néptörvényekkel ellen­kező rendelkezés, például kisüzemek szociali­zálása, az üzletekből áruk önkényes birtokba­vétele, lakások és üzletek önkényes elfoglalása, élelmi szerrekvirái ás, adók ég járulékok önké­nyes kivetése, a Forradalmi Kormányzótanács rendelkezéseinek a nyilvánossásr elől való el­rejtése vagy a Forradalmi Kormányzótanács • által kiadott törvényekhez és rendeletekhez fűzött cvnkényos magyarázat, a forradalmi tör­vényszékek önkényes alakítása és ilyenformán való ítélkezés a vádlott fölött, a munkásoknak a belütryi népbiztosok tudtán kívül való föl­fegyverzése, mert mindezeknek rendszertelen végrehajtása fölborítja a forradalmi rendet és nagymértékben elősegíti a* ellenforradalom lehetőségeit A budapesti már eddig megalakult tanácsok ét direktóriumok összes ténykedéseiket az ille­tékes népbiztosságokkal egyetértésben végez­heti^, esetről-eietio ezeknek írásos meghatal­mazásával. Olyan esetekben, amikor a tanácsnak és direktóriumnak munkavesztesége van, legföl­jebb 1000 korona tiszteletdíj adható havonként ideiglenesen. Egyéb nagyobb kiadások dolgá­ban kérjék a belügyi népbiztosság hozzájáru­lását. Ezen kiadások a lefoglalt penz&ől födöz hetők. Az újonnan saerveaett karhatalmakhoz fölvett elvtársak javadalmazásai az eddigi kar­hatalmi javadalmazásokkal lesznek egyön­tetűek, Szigorúan kötelesek ellenben a taná­csok és direktóriumok arra ügyelni, hogy most már a proletárok birtokában levő pénzzel sem­miféle pazarlás vagy pénz*pocsékolás ne történ­jék, mert ilyen esetben a Forradalmi Kor­mányzótanács a legszigorúbban fog eljárni, mint a proletárság ellenségéivel. Fölhívjuk az összes tanácsokat és direktó­riumokat, hogy ahol megalakultak, azonnal je­lentsék a belügyi népbiztossághoz, ezenkívül eddigi működésükről és minden intézkedésük­rőlI haladéktalanul tegyenek Írásbeli, sürgöny • vagy telefonjelentést a belügyi népbiztosság­nak és addig, amig a tanácsok alkalmazottai­nak elmét az alkotmány meg nem hat • oíza. addig más címei mint „a tanáes vagy direk­tórium megbízott.ja" fölvenni nem szabad. A népbistosi ci*n kizáróan a f orradalmi Kor­mányzótanács tagjait illeti meg. Egyben közöl­jék a dtrektórb'E tagjainak nevét és ciciét, k Elvárja a Forradalmi Kormányzótanács a proletárállam kezdő építőitől, a magyarországi proletároktól, hogy a proletárállam rendjét fe­gyelemmel megőrizzék. Mindazok, akik a For­radalmi Kormányzótanács eddigi rendeleteivel szemben vagy ezen rendelet utasításaival saenx­ben cselekednek, a forradalom ellenségei, akiie­kéi szemben a forradalmi proletárság minden kiméi et nélkül fog eljárni A Forradalmi Kormányzótanács: Garbai Sándor s. k. elnök, Landler Jenő, Vágó Béla s. k. belügyi népbiztosok. A kétezer koronánál értékesebb ékszere« ket be kell szolgáltatni. A XV. számú rendelei 1. Azokat az aranytárgyakai ékszereket és drágaköveket, amelyek jelenlegi értéke dara bonként 2000 (kétezer) koronát meghalad, a szociális termelés népbiztosa által kijelölendő helyen és napon elismervény ellenében be kei! »zolgáltatni. Á beszolgáltatás! kötelezettség azokat ie terheli, akik másnak tulajdonát ké­pező 31" értéktárgyakat tartanak birtokukban. Az érték megállapítása végett az aranytár­gyakai ékszereket vagy drágaköveket a sac olálle termelés népbiztosa által kijelölendő becslőhelyeken be lehet mutatni E bec»iőhe­lyek a becslés eredményéről tanúsítványt ad­nak. A beszolgáltatott értéktárgyakért megté­rítés nem jár. 2. Ez a rendelet nem terjed ki az arany­tárgyak. ékszerek és drágakövek elárusitásával foglalkozó üzletekre. 8. A forradalmi törvényszék 5 tél azok fő lőtt akik e rendelet szabályait megsaegik. Budapest, 1919 márelne 30. A Forradalmi Kormányzótanács. Oarbai s. k^ elnök, BShm a. k„ szocSalizáláeri népbiztos. á f ifi ^ u I; Lapunk mai száma }2 oldaL

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék