Népszava, 1933. április (61. évfolyam, 75–98. sz.)

1933-04-01 / 75. szám

Mat Teijes eseti rádióműsor Hűtőm U&iL étforSfad­ 75. szám, Budapest, 3933 április­­, szombat AZ ELŐFIZETÉS A RA: Kegyetlen» ( pengő — külföldre tX*— pengi Eu hóra . 2 pengG — külföldre 4*69 pengS mr Lóra . . . Aurórában egy I 150 pengS szerkesztőség vm, conti-utca l sz. Telefonszám ......... SO-3-30 és 30-3-31 A Begy szám ára 8, vasárnap 10 fillér. Ausztriába MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PAMÄS­KÄÄSfiÄra & KÖZPONTI KÖZLÖNYE . ) Romániában hétköznap 4 lej, vasárnap 8 lej. MEGJELENIK HÉTFŐ KIVÉTELÉVEL MINDEN NAP KIADÓHIVATAL: VIII. CONTI­ UTCA L SZ. Telefonszám 30-3-30, S0-3-31, S0-3-31 Géppuskás osztagok, gyalogság és tüzérségi oszlopok vonulta­k végig pénteken Bécs utcáin, h­ogy az államhatalom erejét jelezzék. Azért kellett ez a katonai tüntetés,­­mert az osztrák kormány a Heimwehr követelé­sére föloszlatta a Schutzbundot, az osztrák köztársaság és a szabad­ság védelmére alakult szocialista védőőrséget Ausztria, a hitleri Németország közvetlen szomszédja, a horog­keresztesek győzelme után szintén a diktatúra útjára lépett. Az osztrák kormány félrerúgta a parlamentet és szükségrendeletek­kel kormányoz. Azok, akik esküt tettek a köztársasági alkot­mányra, a reakció fegyveres ala­kulatainak követelésére le akar­ják törni, meg akarják semmisí­teni a köztársaság védőőrsétjét, a szocialista munkásmozgalom legkitűnőbb harcosainak táborát. A szociáldemokrata munkásság a demokratikus, köztársasági Ausztriának minden időben el­szánt védelmezője volt Még azo­kon a területeken is, ahol teljes hatalommal rendelkezett, tartóz­kodott a más politikai meggyőző­dést követők üldözésétől és min­den erejével azon dolgozott, hogy a legsúlyosabb gazdasági nehéz­ségekkel küzdő országot meg­mentse a pusztulástól. De még ezen túlmenően azokon a terüle­teken, ahol többségre jutott, al­kotó és építő munkát végzett, így lett a „vörös Bécs'' a szociál­politikai alkotások mintavárosa. Egészséges lakásokkal látta el a munkáscsaládok tízezreit, beve­zette az ingyenes oktatást az in­gyenes tanszerekkel, védelmébe vette az anyát és a gyermeket, szülőotthonokat, kisdedóvákat, für­dőket, játszótereket létesített a lakosság életének és egészségének védelmére. Ez a „vörös Bécs" mindig szál­ka volt a reakció szemében. A szocialista védőőrséggel szemben hivatalos segítséget nyújtottak a reakció fegyveres alakulatának, a Heimwehrnek. Dédelgették és erősítették azokat a csapatokat, amelyek a köztársasági alkot­mány ellen hadakoztak és fegy­veres tüntetéseikkel, provokáló támadásaikkal állandóan nyug­talanságban tartották az ország népét. És íme, most mégis a köztársa­sági védőőrséget oszlatják föl. A fegyveres Heimwehr, amelynek képviselői a kormányban is ott ülnek, természetszerűen azt köve­telte, hogy Bécs képviselőtestü­letét, amelynek a túlnyomó több­sége szociáldemokrata, föloszlas­sák és Seitz polgármester helyett a kormány állami megbízottat nevezzen ki. De ezenfelül a Heim­weh­rt képviselő Prey államtit­kárt a közbiztonság miniszterévé akarták kineveztetni abban a re­ményben, hogy megbízottjuk a Heimwehr-legényeket jó napidíj­jal a rendőrség kisegítő szolgála­tába szegődteti. Egyelőre azonban csak a har­madik követelésüket, a siehutz­bund feloszlatását rendelték el. A diktatúra útján járó kormány valószínűen úgy számít, hogy amikor már a szocialista védő­őrséget lefegyverezték, akkor a többi követelést is teljesíteni tudja. Bizonyos, hogy Bécs váro­sára is rá akar feküdni a reakció és attól sem zárkóznak el, hogy a Heimwehr-alakulatokat állami pénzből fizessék. Iskolapéldája ez annak, hogy a reakció nem törődik a jogegyen­lőséggel és az alkotmánnyal. A reakció fegyveres alakulatát meg­tartja és erősíti, az alkotmányért harcoló Schutzbundot pedig föl­oszlatja. Nyíltan, szemérmetlenül félrerúgják az alkotmányt, ha ez akadályozza sötét terveik végre­hajtását. Az osztrák munkásság egyelőre úgy határozott, hogy a kormány törvénytelen rendelete ellen panasszal fordul a legfel­sőbb közigazgatási bírósághoz. Azt hisszük azonban, hogy nem túl­ságosan bízik abban, hogy ez a­bíróság a kormány rendeletét megmásítja és éppen ennek tuda­tában mindent elkövet, hogy, habár más formában, a Schutz­­bund mégis megmaradjon. Mi bízunk abban, hogy testvér­i pártunk ezekben a nehéz idők­ben is megállja a helyét, de akár­mi történjék is, annak tudatában folytatjuk a harcunkat, hogy a reakció alkotmánytipró hadjárata­ nem jelenti a munkásmozgalom leverését, mert­­ lesz ennek még böjtje is, A S2®siái5ia©mol«B,ata­gsás-S nyolc nap a Safet a Sihu-Szbumi kétsze­resére emeli­ a szesieieslsk létszállmáS. — katonai töesielés a bécsi anun­sások ellen. — Megszállták a hirfeeebergi fegyvergyárat (Bécs, március 31.) A miniszter­tanács két napig foglalkozott a Heimweh­r-mini­szterek követelésé­vel, akik a köztársasági védőszö­vetség feloszlatását követelték, to­vábbá azt, hogy a Heimwehr-legé­nyeket kisegítő rendőr szolgálatra osszák be. Dollfuss kizárólag a Heimwehr néhány tagból álló cso­portjának a kegyelméből él és így végül is behódolt nekik. Pénteken délben hivatalos kommünikében közölték, hogy a kancellár az össz­kormány egyhangú hozzájárulásá­val elrendelte az ország egész terü­­­letére a köztársasági védőszö­vetség feloszlatását.­­Betiltotta a szövetség mindennemű tevékenységét, történjék az akár más formában vagy más névvel is. A védőőrség egyenruhájának és jel­vényeinek viselése tilos. A rendelet indokolása, amelyen napokig törték l­ fejüket, arra hi­vatkozik, hogy a köztársasági védő­szövetség egyes osztagai az elm­­últ években ismételten megzavarták a közrendet és a közbiztonságot. A délután folyamán hatósági közegek­­ az egész ország területén végrehajtották a védőszövetség fel­oszlatását. Seittz fSlussBlat53 st bécsi Messurwehrft (Bécs, március 31.) Seitz polgár­mester, mint Bécs tartományi fő­nöke, végzést küldött a Fey állam­titkár elnöklete alatt álló bécsi Heimwehr-egyesülethez, amelyben azt föloszlatottnak nyilvánítja. Az indokolás szerint az egyesület, mint a napilapok tudósításaiból megállapítható, az alkotmányos berendezkedé­sek erőszakos megváltoztatását, tehát államcsínyt hirdet Ez a köztársaság fönnállását veszé­lyezteti és ezért a föloszlatás indokolt. Seitz egyúttal közölte, hogy a föl­oszlatási végzés hatályát nem érinti, ha a szervezet föllebbez a tartományfőnök döntése ellen. A Heimwehr természetesen sürgősen benyújtja a föllebbezést a kancel­lárhoz. A szociáldemokrata párt rendezőcsoportostjait alakít (Bécs, március 31.) A szociál­demokrata párt vezetősége kiált­ványt bocsátott ki. Ebben a védő­szövetség föloszlatása után úgy intézkedik, hogy minden pártszervezetben ren­dezőcsoportokat állítsanak föl, amelyeket az illetékes párt­vezető­ség alá rendelnek. A védőszövet­ség minden tagja bejép a rendező­csoportok­ba. Ezenkívül a rendezők számát nyolc napon belül a köztársasági védő­szövetség tagjai létszámának a kétszeresére kell emelni. A rendezőcsoportok vezetésével Julius Deutsch képviselőt bízzák meg. Katonai felvonulás Bécsen keresztül (Bécs, március 31.) A kora dél­utáni órákban az osztrák hadsereg bécsi helyőrségének mechanizált csapattestei átvonultak a városon. A felvonulásban három gyalogezred, egy vadász­zászlóalj és egy tüzérezred vett részt. A gyalogezredek legénységét teher­autókon vitték végig a városon és a tüzérezred ütegei is autókon vonul­tak föl. A vadászzászlóalj katonái kerékpáron kísérték a fö­lvonuló, több mint 250 teherautót Néhol súlyos forgalmi akadályok is tá­­­madtak, mert a katonai autók el­vonulása alatt más közlekedési esz­­közök nem tudtak átmenni az utv­cákon. Bécs lakossága ezt a fölvonu­lást a munkásság ellen irányuló tüntetésnek minősítette, bár a kormány azt igyekszik elhi-­­tetni, hogy a csapatok fölvonulása­i­nak nem volt tüntető jellege. t@htr@egészen vártsa a hívő félsz®! Az alsóausztriai szociáldemokrata tartománygyűlési frakció tiltakozása (Bécs, március 31. — A Népszava tudósítójának jelentése.) Már a dél­előtti órákban látni lehetett, hogy nagy események vannak készülő ügy­ev­ben, mert a szövetségi hadseregek" egyes zászlóaljai katonai teher­autókon gépfegyverekkel és kis ágyúkkal fölszerelve Bécs körútain

Next