Népszava, 1934. január (62. évfolyam, 1–24. sz.)

1934-01-03 / 1. szám

LXn. évf. 1. szám Budapest, 1934 január 3. szerda Ára 10 fillér Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII, Conti ucca 4­ • M­e­g­j­e­l­e­n­ik hétfő kivételével minden nap • Telefonszám: 30-3-30, 30-3-31 és 30-3-32 A MAGYAR­O­R­SZÁG 1 'V.-V :«:••• S Z 0 Cl fi ., •>• •, • 4 í, • í LD EMOKRATA fti ..vi•:'• rHy.v'tf.«..-., PÁ­R­T K­Ö­Z­PONT­I K­Ö­ZLÖNY­E Elmúlt a szilveszteri éjszaka is. Mámort , hajszoló, vad és duhaj halotti tor tombolt fölötte. Egy vesztét érző társadalom jókedve orgiázott ezen a szilveszteri éjszakán... Tavaly is így volt. ilyenformán. A ta­valyi Szilveszter is a mámorba­menekülés éjszakája volt. Meg is írta a Népszava újév utáni első vezércikkében, hogy nem is az óesztendőt, hanem a keserűséget, a reménytelenséget, a gyötrelmes gondokat akarták volna eltemetni az emberek, ha lehetett volna. De persze nem lehetett. A keserűségből több lett, a munkából még kevesebb, a re­ménytelenség még feketébb lett és a nincstelenség kínja még fájdal­masabb. A Szilveszter tehát még zúgóbb, hajrásabb, még tombo­lóbb és még harsányabb volt, mint, az előző. Durrogtak a pezs­gősüvegek, ömlött a bor, szélvészt vert a tánc, sikoltott a hahota . Mámor borította be az éjszakát, a felejtés mámora és akkora katzen­jammerja alig lehetett még mu­latságnak, önfeledt részegségnek, mint aminő erre a Szilveszterbe következett. És akkora böjtje sem volt még lakomának, amilyen ez után a Szilveszter után követ­kezik. A pengőket, amelyek elúsztak ezen a tivornyás Szilveszteren, nem mulatságra kuporgatták ösz­sze. A kimért garasok börtöncellái­ból törtek ki az elmulatott pen­gők, hogy legalább egy éjszaka mámorát, jókedvét, felejtkezését vásárolják meg. „A fene bánja, mi lesz holnap!" — ez a hangulat, sodorta magával az embereket, akiket úgy, de úgy megkínzott az elmúlt esztendő... Amolyan siralomházi jókedv tombolt a kávéházakban, a kocs­mákban, az italos csárdákban. Nem, ez nem az életkedv túlára­dása volt, nem egy boldog társa­dalom örömrivalgása hangzott ezen a Szilveszter éjszakán és a szilveszteri mesterséges mámor után nem is jöhet más, mint a kiábrándító józanság, amely újra ugyanolyan sötétnek látja az éle­tet, ugyanúgy érzi a gyötrelmet, a nincstelenség kínját és a bör­töncellás élet­­keserűségét, mint Szilveszter éjszakája előtt. Talán még jobban! Mert egy mámoros éjszaka után a fekete hétközna­pok sokasága következik. Az­­el­téphetetlen lánc, amely bilincsbe veri az életet, az életet, amely tervtelen, üres és keserű. Az emberek eltemettek egy nap­tári esztendőt, de mikor eszmél­nek majd rá arra, hogy egy tör­ténelmi korszakot kell el­te­met­niök, hogy igazán boldogok lehes­senek, hogy igazán örülhessenek annak, ami az idő méhében meg­születésre vár.,, A!llllllinillllllllllin!lll!!!l!llll!llllll!!ni[!linillllllllllliin!!l!in!l»llll!l!lll!ll!ll!: Átadták Berlinben Franciaország elutasító jegyzékét Franciaország, Anglia és Belgium egyetért a fegyverkezés és a Népszövetség kérdésében.­­ Anglia el akarja halasztatni a leszerelési értekezletet (Berlin, január 1.) Francoi­s­ Pon­cet berlini francia nagykövet újév napján hosszabb előadásban ismer­tette Hitler kancellárral a francia kormánynak a leszerelés kérdésé­ben elfoglalt álláspontját és átadta a kormánynak erre vonatkozó vá­lasz jegyzékét. A német külügyminisztériumban most a terjedelmes francia emlék­iratnak áttanulmányozásával fog­lalkoznak, amelyet Franc­ois­ Poncet berlini francia nagykövet, újév nap­ján nyújtott át, a birodalmi kan­,­cellárnak és a külügyminiszternek. A megbeszélések folytatása dol­gában a döntés német részről csak a római tanácskozások befejezése után történik mest, úgyhogy német válaszra a jövő hét előtt nem lehet számítani". Egyelőre Berlinnek az az álláspontja,, hogy a kezdeményezés a többi hatalmat illeti mi itt. Megállapítják,­ hogy a francia jegyzék hangja igen udva­rias és a francia kormánynak azt a törekvését mutatja, hogy ne en­gedje megszakadni azokat a fona­lakat, amelyek Berlinnel összekötik. (Párizs, január 1.) Politikai és diplomáciai körökben nagy jelentő­séget tulajdonítanak annak, hogy Franciaország berlini nagy­követe elutazása előtt hosszabb tanácsko­zást folytatott a francia kereskede­lemügyi miniszterrel. Úgy tudják, hogy a francia kormány külkeres­kedelmi szakértői a francia-német tárgyalásokkal kapcsolatban bizo­nyos vámintézkedésekről tanács­koznak. A francia kormány ugyan­is állítólag gazdasági nyomással akarja rá­kényszeríteni Németországot, hogy visszatérjen Genfbe. (London, január 2.) Az angol la­pok egyöntetűen azt írják, hogy a francia kormány Bor­­inba küldött válasza, udvarias elutasítás és azt a mély szakadékot mutatja, amely a leszerelés és a katonai egyenijogú­ság kérdésében a francia és a­ né­met álláspont között fennáll. Egye­dül a „Daily Telegraph" állítja, hogy a francia válasz szövegezésé­ben angol nyomásra sikerült eny­hítéseket keresztülvinni és rávették a franciákat, hogy bizonyos pon­tokban előzékenységet tanúsítsanak a német kormánnyal szemben. Politikai körökben olyan hírek keringenek, hogy az angol kor­mány el akarja halasztatni a lesze­relési értekezlet elnöki tanácsának január 21-ére kitűzött ülésszakát. Állítólag Hendersonnak, a leszere­lési értekezlet elnökének is az a fölfogása, hogy semmi értelme sem­ lenne a január 21-i összejövetelnek, mivel addig az időpontig aligha jön létre előzetes megegyezés a ve­zető hatalmak között. (Róma, január 2.) Simon angol külügyminiszter római útjával kap­csolatban a lapok azt írják, hogy Mussolinival való tanácskozásai­nak központjában­­ a leszerelési értekezlet és a népszövetségi reform kérdése áll. (Brüsszel, január 1.) Hussans kül­ügyminiszter, aki most tért vissza Párizsból, a sajtó képviselői előtt megcáfolta azokat a híreket, hogy Belgium a német fegyverkezés mellett szállt síkra. Németország fegyverkezése­­ és a Népszövetség tekintélye kérdésében Franciaor­szág és Belgium álláspontja tel­jesen egységes, de Belgium Angliá­val is egy véleményen van ezekben a kérdésekben. A folyamatban lévő diplomáciai megbeszéléseknek az a céljuk, hogy lehetőleg minél több ország közeledését hozzák létre. Ettől fü­gg a Népszövetség fenn­tartása és a béke megszilárdítása — mondta a külügyminiszter. Roosevelt elnök nagy meglepetést tartogat az amerikai törvényhozásnak Személyesen nyitja meg a kongresszust (Washington, január­ 2.) Roose­velt elnök értesítette a törvény­hozás vezetőit, hogy holnap elnöki üzenetével személyesen nyitja meg a het­venharmadik kongresszust. A Capitólium előtt lejtőt készítet­tek az elnök számára, miután láb­baja miatt nem mehet lépcsőn. Rastney, a képviselőház elnöke kijelentette, hogy az elnöki üzenet főkép csak a kormány álláspontjá­nak rövid ismertetésére fog szorít­kozni és igen kevés tulajdon­képpeni javaslatot fog tartalmazni. Hozzátette ellenben, hogy a csütörtökön­ közzéteendő költ­ségvetési üzenet sok meglepe­tést hoz és hogy a költségvetés váratlanul magas lesz. Úgy tudják, hogy Douglas, a költ­ségvetési ü­gyek igazgatója, körül­belül ötmilliárd dollárban irányoz­ta elő a kiadásokat, beleértve az újabb közmunkák költségeit és más újjáépítési kiadásokat. Ez utóbbiak fedezésére valószínűleg új adókat kell majd behozni, jól­lehet a szeszadóból egymilliárd dol­lár állami jövedelemre számítanak. (Newyork, január 2.) Az újjáépí­tési hitelintézet legújabb kimuta­tása szerint a pénzintézetek szaná­lásával kapcsolatban eddig 786 mil­lió dollár értékű bankrészvényt vett át az állam és már 3883 pénzintézetnél vállalt ér­dekeltséget. Ezek együttes tőkéje meghaladja az 1230 millió dollárt. Kegyelmet kapnak a horog­keresztesek Ausztriában (Bécs, január 1.) Alvensleben Werner gróf, akit Steidle Heim­­wehr-vezér ellen elkövetett merény­let miatt 3 évi börtönbüntetésre ítéltek, kegyelmet kapott. A gróf édesapja kért kegyelmet fia szá­mára, aki súlyos tüdőbajban szen­ved és elítéltetése óta a salzburgi rabkórházban feküdt. Miklós elnök megkegyelmezett a horogkeresz­tes grófnak, aki már el is utazott Salzburgból, Frauenfeld városi tanácsost, a bécsi nemzeti szocialista párt vezérét szabadon engedték. Frauenfeld ellen hazaárulás címén indítottak eljárást, de az állam­ügyészség a per megszüntetését ja­vasolta, mire a horogkeresztes ve­zért hétfőn szabadon engedték.

Next