Népszava, 1940. május (68. évfolyam, 98–120. sz.)

1940-05-01 / 98. szám

12. oldal iO dátu Uket MeináM! Indokolás !A képviselőház tagjai között ki­osztották végre a kinyomatott sajtójavaslatot és indokolását. Meg kapta a legérdekeltebb fél, a sajtó is. Mielőtt belenézhettünk volna, máris olvashattuk kormánypárti esti lapokban, hogy különösen az ind­okolás érdekes. Részünkről is ebbe tekintettünk bele először. Egyelőre csak,­­mondhatnók ! Utólag. Ebben­ a részben találjuk, hogy főleg „a nemzetközi helyzetnek és ebben ha­zán­k helyzetének gyökeres megvál­tozása", továbbá ,,az állami és tár­sadalmi élet mélyreható átalaku­lása" érlelte meg és tette szüksé­gessé a sajtójog új szabályozását. Őszintén bevalljuk, ez az indoko­lás, illetőleg ez az indokolás s­e­m győz meg bennünket. Alighanem másokat sem. Mi a javaslatban azt látjuk, h­ogy megállapít egy egé­szen új dolgot, amit hírnévrontás­nak nevez. Látjuk továbbá, hogy a tiltott közlést fogházzal bünteti; a rágalmazási és becsület­sértési pö­rökben a kiszabható büntetés mér­tékét egy eszten­dővel fölemeli, emellett a rágal­mazási pörökben korlátozza, a becsületsértéseknél nem engedi meg a bizonyítást. Hozzátehetnék: ésatöbbi. De csak azt tesszük hozzá, hogy gyilkossági vagy rgblogmlkül férfi bűntényeket az újság első oldalán közölni a­ ja­vaslat szigorúan tilt... Mindezt le­hetne indokolni külön-külön bár­miel és bárhogyan, csak az nem lehetséges, hogy a n­emzet­k­ö­z­i helyzettel és állami és társa­dalmi életünk átalakulásával hozzák kapcsolatba. Az efféle indo­kolás nem meggyőző. S hogy ismét őszinték legyünk, nem is érthető... Költözködés — de hová? Még egy nap és megindul a nép­vándorlás. Budapesten, amint máris kiszámították, nyolcezernél valami­vel több család költözködik. A köl­tözködés, akárhogy forgatjuk, nem kellemes állapot, sokszor valóságos boldogtalanság. De megnyugtató, sőt, viszonylag talán valami boldog­ságérzés is az a mostani körü­l­­é­nyek között , ha van hová köl­tözködni ... Ezt azért mondjuk, mert azok között, akiknek el kell hagy­ni­uk régi lakásukat, sokan­­vannak, nagyon sokan, akik most, órákkal a költözködés előtt sem tudják, hová fognak költözködni. A költözködés ezen a májuson sokak számára nemcsak az otthon fölfor­gatását, nemcsak leégést jelent, ha­nem a hajléktalanságot is... A lakásfölmondással és lakbér­üggyel kapcsolatos rendeletek kö­vetkeztében állott elő ez a helyzet. Sajnos, a jó és hasznos rendelkezé­sek mellett ill m­aradt ez az üres­ség, amelyen keresztül hajléktalan­ságba pottyannak azok, akiknek fölmondott lakását már kiadták, de ott lakást találni nem tudtak. Itt rámutathatnánk megint a valóság­gal közveszélyes lakáshiányra, a kevés­ építkezésre, a minden bajok forrására, de ezúttal csak azt kér­dezzük: a lakás nélkül ma­rad­ás­s­a­kktí­l • m­i lesz? Mert lakn­i kell!.­­ Akik kiadták a két lakásrendele­tet, most­­m­á­r­gősen adják ki a • harmadikat. A lakás nélkül ma­r­ad­t, a h­a­jl­é­kt­a­l­a­n tö­megek érdekében. NÉPSZAVA ITT-ITT május 1, szonggai' 1 A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT ma, szerdán este 18 órakor a Vasm­unkásotthon dísztermében (VIII. Magdolna ucca 5) májusi ünnepélyt rendez, amelynek keretében ünnepi beszédet mondanak Szakasits Árpád és Peyer Károly elvtársak. Közreműködnek: a Budapesti Általános Munkásdalegylet, a Szalmás-kórus, Neményi Lili és Lendvai Andor operaénekesek, Relle Gabriella, az Operaház tagja és Baló Elemér színművész. A zongoránál Kardos István ül. A komoly adóreform első fel­tétele: olyan létminimum, amelyből meg lehet élni A képviselőház keddi ülése A képviselőház keddi ülésének már megnyitásakor igen sok kép­viselő jelent, meg. Tasnádi Nagy András elnök Vik­ órakor nyitotta meg az ülést. Elő­ször Tóth András MÉP-képviselő megkövette a képviselőházat az áp­rilis 24-iki ülésen tanúsított maga­tartásáért. (Emlékezetes, hogy ezen az ülésen a G­ru­ber-ügy miatt j­át­szódott le viharos összecsapás Tóth András és a nyilasok között. Tas­nádi Nagy­ elnök ennek a viharnak lezajlása után mentelmi bizottság elé utasította Tóth Andrást.) Tóth András, aki egyébként a mentelmi bizottság állandó elő­adója, lépett ezután az előadói emel­vényre és általános derültségre, ő ismer­tette a mentelmi bizottság jelen­tését Szemere Béla meskóista nyilas képviselő ügyében. A Ház elfogadta a bizottsági javas­latot, amelynek értelmeiben Szeme­rét­ 20 napra kizárták a Ház ülései­ről. Milotav István és társainak pa­nasza ügyében pedig arra kötelez­ték, hogy vagy kövesse meg a Ház színe előtt a­­sértetteket, vagy ismé­telje meg kijelentéseit a képviselő­házon kívül. Ezután a napirend értelmében folytatták az egyenesadóról szóló törvényjavaslat tárgyalását. Gesztelyi Nagy László (MÉP) szerint ügyvédi szakértelem kell az adóbeval­lási ívek kitöltéséhez­, olyan bonyolult művelet ez. Elfogadta a javaslatot. Maróthy (Meizler) Károly (nyilas front) hangoztatta, hogy a javaslat nem jelent adóreformot és még kompro­misszumnak is gyenge, ezért nem fo­rjadta el. Beszéde során idézetet olvasott fel Földes Béla gazdaságtanából, amire mosolyogva közbeszólt Reményi-Schnel­ler Lajos pénzügyminiszter: — Földes Béla zsidó volt, most jó rá hivatkozni? Müller Alztal (kereszténypárti) a kis­iparosok szempontjából szólt hozzá a javaslathoz, amit elfogadott. Tóth János (nyilas front) kijelentette, hogy a javaslat nem szünteti meg adó­rendszerünk aránytalanságait és ezért nem fogadja el. Ninke­ László (MÉP) azt fejtegette, hogy a családvédelmi szempont minden­nél fontosabb és ezért, noha a javaslat bizonyos adóterhek fokozását jelenti, megszavazta. Nem ilyen adóreformot vártunk! Kabók Lajos elvtárs szólalt az­után fel. Mindenekelőtt Nagy László ama kijelentésére válaszolt, amely szerint Nagy — Peyer Ká­roly elvtárs legutóbbi beszédével kapcsolatosan — azt mondotta, hogy az adótételekből számokat ki­ragadni és azokat egymással szembe­állítani, izgatás. Adatokkal támasz­totta alá azt, hogy az előtte szóló képviselő hiába iparkodott megvédeni a földadó mai rendszerét, az két­ségtelenül helytelen. A föld­adónál 145 millió pengő az adó­alap, ezzel szemben az alkalma­zottak kereseti adóalapja 300 millió. Ez a két számadat alá­támasztja Peyer állításainak igazságát. Amikor Peyer rámutatott arra, hogy az adókedvezményeknél mi­lyen eljárások folyna, és hogyan zaklatják a kedvezményesre jogo­sult kisembert, akkor azt tárta fel, hogy a legcsekélyebb különbözet miatt is elütik a kisembert a re­mélt kedvezménytől. Kabók elvtárs kifejtette ezután, hogy a földadó mai rendszere hely­telen és az alkalmazottak kereseti adója, valamint, az ezzel kap­csolatos különadó aránytalanul sújtja az érintett rétegeket. A fizetésért dolgozó alkalmazottak adóban aránytalanul magas össze­get fizetnek. A társulati adóval való összehasonlítás is bizonyítja ezt az aránytalanságot: 36 millió pengő az egész országban a társu­lati adó hozadéka, ezzel szem­ben majdnem 3 millió pengő az alkal­mazottak­­kereseti adója. Mindez azt bizonyítja, hogy az alkalmazottak kereseti adója, különadója és az ez­zel kapcsolatos jövedelmi adó túl­ságosan erős mértékben sújtja ezt a társadalmi réteget, amelynek — bizonyította számadatokkal Kabók elvtárs — sok esetben nincs a meg­élhetésre való megfelelő jövedelme sem. Hiszen csupán heti 20, illetőleg havi 80 pengő az az összeg, ami adó­mentes. Akárhogyan is számo­lunk, ennyi semmikép sem elég a megélhetésre. Ha a pénzügyminiszter ki akarta volna küszöbölni a kirívó igazság­talanságokat, azzal kellett volna kezdeni, hogy az adómentes lét­minimumot olyan összegben álla­pítsák meg, amelyből meg is lehet, élni. Az adómentes létminimumot legalább havi 150 pengőben, heti­fizetéseknél pedig mintegy 35 pen­gőben kellene megállapítani. Ezt teljesen mentesíteni kellene az al­kalmazottak kereseti adója, külön­adója és egyéb mellékilletékek alól. Ha a kormányzat tud gondoskodni más teherbíró rétegekről, gondos­kodnia kell az alkalmazotti ré­tegről is, amelynek legnagyobb hányada egyszerű munkásember és ha tisztviselő is, olyan díjazásban részesül, amely csak csekély mér­tékben biztosítja a megélhetését. A bérért, fizetésért dolgozók a legjobb, adóalanyok, az alkalmazottaknak nincs adóhátralékuk, azonnal kény­telenek befizetni az adót. Méltányos lenne tehát, ha segítenének rajtuk és enyhítenének az ő adójukon. Az alkalmazotti különadót annak­idején tulajdonképpen csak egy meghatározott időre határozták el. Ez az idő már régen elmúlt, a mindenkori pénzügyminiszter mégis ott felejtette a különadót a kereseti adó mellett és­­bizonyos kereseten­­túl, a jövede­lemi­­dó fizetésével az­ alkalmazottak­ nak ma is két-háromszorosan kell adózniok egyazon kereset u­tán. Tarthatatlan, elviselhetetlen a jö­­vedelmi adózás mai rendszere. Ezt rendezni kell. Ha például valakinek keresete csak egy pengővel is meg­haladja az évi 3600 pengőt, akkor minden fokozat nélkül egyszerre a ma­gasab­b jöve­delemad­ók­ulcso­t kénytelen viselni. Igazságtalanság ez. Előfordul, hogy 20—30 pengővel több kereset miatt az alkalmazottnak 80—90 pengő jövedelmi adót kell fi­zetnie. Előfordul az is­, hogy vala­mely alkalmazott több hét vagy több hónap alatt elvégzett m­­unká­ért egyszerre kapja meg a fizetést és ezért abban a hónapban az emel­kedő adóskála miatt — igazságtala­nul és helytelenül — erős adóztatás alá e­sik. Ilyen esetben a kifizetésre­­kerülő összeget, el kellene osztani annyi felé, ahány hétig a munka tartott. Beszélni kell — folytatta Kabók elvtárs — az agglegényadóról is. Nem lehet elfogadni azt az állí­tást, h­ogy ez­ családvédelmi adó. Igen sok leány azért nem m­egy férfihez, mert nincs, aki elvegye és igen sok fiatalember azért nem há­zasodik, mert nincs elég keresete ahhoz, ho ag­y egy családot eltartson. Másrészt sokan a nagyfokú lakás­hiány miatt húzódoznak a család­alapítástól. Mindezekért nem volna igazságos az áldozatokat még kü­lön 25%-os pótadóval terhelni. Meg kellene állapítani egy kü­lön úgynevezett adómentes lét­minimumot, amelyre semmi esetben sem vonatkozik ez a 25%-os emelés. Az ügynökök helyzetéről beszélt ezután Kabók elvtárs, han­goztatva, hogy az ügynökök adó­kedvezményét voltaképpen nem le­het kedvezménynek tekinteni, mert figyelembe kell venni az ő rend­kívül magas költségeiket. Kívána­tos volna, hogy olyan ügynököknél, akik az adóívet megelőző naptári évben fél esztendőt utaztak, az adó­kulcs ne 3, hanem 2% legyen, akik­nek évi bruttó bevétele pedig nem haladja meg a 3000 pengőt, azoknál 1,5% legyen az adókulcs. Az olyan ügynököknél, akiknek külön üzlet­helyiségük van, miivel még több a kiadásuk, 20%-kal legyen alacso­nyabb az adókulcs. Kabók elvtárs ezután az egyik kormánypárti képviselő ama kije­lentésével foglalkozott, amely sze­rint „az ipari munkásság bére vár­­sárlóképess­ég szempontjából ma 25%-kal többet ér, mint ezelőtt 10 évvel." Még a munkáltatószerveze­tek adatainak alapján sem helyt­álló ez a kijelentés. Tíz évvel ez­előtt a vasmunkás átlagos órabére 92 fillér volt, ma 90 fillér. Ki tudja bizonyítani azt, hogy ma a pénznek nagyobb a vásárló­ereje, mint ezelőtt 10 évvel. Elvár­hatjuk, hogy az igazán nyomorú­ságos állapotok között dolgozó munkásokkal szemben ne történjék ilyen állítás. Amikor harcban áll­nak a munkáltatókkal munkabérük felemelése érdekében, akkor álla­pítja meg valaki itt, hogy nekik olyan jó dolguk van, mert 25%-kal többet lehet vásárolni a­ pénzért, mint 10 esztendővel ezelőtt! A tárgyalás alatt lévő javaslat­ban nem látom azokat a rendelke­zéseket, amelyek éppen a túlságo­san megterhelt, gondokkal küszködő rétegek súlyos adóterhein könnyíte­nének — fejezte be Kabók elvtárs —, ezért a törvényjavaslatot a részle­tes tárgyalás alapjául sem foga­dom el. Elhatározták ezután, hogy a kép­viselőház szerdán délelőtt 10 órakor tartja legközelebbi ülését s azon folytatják az egyenesadóról szóló törvényjavaslat tárgyalását. Meskó Zoltán (meskóista nyilas) szólalt fel ezután személyes kér­désben. Majd felolvasták az interpellá­ciós könyvet, amely szerint a szer­dai ülésre a képviselők — túlnyomó­részt ismét nyilasok — 21 interpellációt jegyeztek be. Az interpellációk meghallgatására szerdán délután 1 órakor tér át a Ház. Az ülés ezzel délután­­A 3 órakor véget ért.

Next