Népszava, 1940. december (68. évfolyam, 273–296. sz.)

1940-12-01 / 273. szám

2. oldal nem tudják a maguk céljaira fölhasználni. A nyilasoktól nem félünk. A nyilasokat továbbra is leleplez­zük és mindent elkövetünk, hogy a munkásosztály tisztán lássa, mi történik körülötte. A nyilasok ne ijesztgessenek bennünket. Azt úgyis tudjuk, hogyha ők hatalomra jutnának, akkor rajtuk kívül semmiféle pártszervezetet és semmiféle új­ságot nem tűrnének meg. Ezt nem is tagadják, csak éppen­­ mély­ségesen hallgatnak róla. Ne higy­gyék a polgári pártok, újságok, szervezetek, meg egyesületek, hogy őket a nyilasuralom megkí­mélné. Ne higgyék, hogy fenyege­tődzésük csak mi ellenünk szól! Ahol egy politikai csoport a ha­talom kizárólagos birtokába jut és minden ellenőrzést megsemmi­sít, minden ellentétes felfogást és politikai tevékenységet kiirt, ott is csak a legvadabb és a legvisz­szataszítóbb önkény tobzódik. A nyilasok erre törekszenek és mi ez ellen minden erőnkkel szembeszállunk és mindig küz­deni fogunk ellenük. Ez kötelessé­günk, ez feladatunk. Ebben a munkásosztályt, a magyar népet magunk mellett tudjuk és­­ min­denkivel és mindennel szembené­zü­nk, bátran, félelem nélkül. TUNGSRAM imwroi® (folytatás az 1. oldalról) Számon tartják ebben a vonatko­zásban a délkeleteurópai térségben lakó népek bizonyos politikai aspi­rációit is, amelyek arra irányulnak, hogy kihasználják a tengelyhatal­mak rendező és kiegyenlítő akció­jával nyújtott esélyeket ebben a térségben. Ebből a szempontból Románia nem számíthat különösebb elisme­résre, mert ott ugyancsak hiányzik az állam magatartásának szilárd­sága és állandósága. Lapunk más helyén — távirati tudósításaink so­rán — részletes tudósítást közlünk a romániai eseményekről. Ehelyütt csak ezek egyik diplomáciai termé­szetű hatását ismertetjük. Londoni „N. S. T." távirat arról számol be, hogy Tilea, volt londoni román kö­vet, akitől még a Gigurtu-kormány megvonta a nagyköveti megbíza­tást, bejelentette, hogy a legköze­lebbi napokban megalakítja a „Szabad romá­nok" mozgalmát. A volt román követ ezt a beje­lentést egy gyűlésen tette, amelyre meghívta mindazokat az Angliá­ban élő románokat, akikről feltéte­lezte, hogy ellenségei a mai legiona­rista rendszernek. A gyűlésen részt­vett a londoni román követség több tisztviselője és alkalmazottja is. Florescu román követ kijelentette, hogy a Tisea mozgalmában részt­vett tisztviselők nevét közli majd a bukaresti kormánnyal. Viszont „M. T. L" távirat arról számol be, hogy a londoni román követség több tisztviselője a Romániában végrehajtott kivégzések miatt le­mond állásáról. Tilea, az angol la­pok jelentése szerint hétfőn fontos nyilatkozatot tesz és ez a nyilatko­zat lesz megindítója a „Szabad ro­mánok" mozgalmának A vezető török lapok szerint — ahogy a „K. H." ankarai távirata jelenti — a Balkán politikai helyzete a következőképpen körvonalazható. Berlini autentikus helyen is ki­jelentették, hogy egyelőre a három hatalmi egyezményhez erről a terü­letről újabb csatlakozás nem törté­nik. Bulgária és Jugoszlávia kö­zött az „örök barátság" szerződés szellemében a jó viszonyt újra helyreállították. Ami Romániát illeti, török politikai körök véleménye sze­rint, a Balkán katonai és diplo­máciai erőviszonyában ez az ország rövidebb-hosszabb ideig nem jöhe­t számításba. A Szovjet­ Unió és Törökország kö­zött a megértés­­teljes. Laval berlini útja tervén kívül egyéb külpolitikai vonatkozások is élénken foglalkoztatják Vichyt. Porte France-ból, Martinique szigetéről pénteken odaérkezett jelentés sze­rint újabb amerikai cirkálót ügyel­tek meg a sziget közelében. A kor­mányhoz közelálló körökben ezzel kapcsolatosan megemlítik, hogy nyilván nem egyedülálló esetről van szó, mert néhány nappal ezelőtt Martinique különböző pontjain ösz­szesen négy amerikai torpedórom­boló közeledtét észlelték. Marti­nique szigete körül a legújabb időkig angol hadihajó tartott őr­szolgálatot. Ez a figyelem annak a hadianyagnak, elsősorban annak a repül­őgépszállítmánynak szól, ame­lyet Franciaország még akkor ren­delt Amerikában, amikor részt vett a háborúban. A sziget körül vég­zett őrszolgálatnak az a rendelte­tése, hogy megakadályozza ennek a szállítmánynak Európába való továbbjuttatását, mert attól tarta­nak, hogy ez Anglia ellenségeinek kezére jut Washington részéről már el is hangzott olyan kívánság Vichyben, hogy ezt a hadianyagot adják visz­sza az USA-nak Vichy ennek a kérésnek nem tett eleget és most így őrzik ezt az angolok után az amerikaiak. Washingtoni távirat közli. Az amerikai hatóságok szállítási ne­hézségekre való hivatkozással az utolsó pillanatban föltartóztattak kétszáz amerikai harci repülőgépet, amelyet Svéd­országnak szántak. A visszatartott repülőgépeket most Kanadának adják át. A wa­shingtoni kormány — amint emlé­kezetes , néhány héttel ezelőtt is megakadályozta 110 Svédország számlájára vásárolt amerikai re­pülőgép elszállítását, amely repülő­gépeket akkor az amerikai légi had­erő számára vásárolta meg. A gé­pek azóta a Fülöp szigeteken állo­másoztak. A svéd kormány akkori­ban tiltakozást jelentett be. A japán külügyi hivatal közlése szerint szombaton aláírták a Tokió és Nanking között létrejött egyez­ményt. Japán ezzel hivatalosan is elismerte a kezdeményezésére létre­jött Vang-Csing-Vei-kormányt. Ugyanakkor, amikor ezt jelentik nankingi távirat közli, hogy Japán, a Vang-Csing-Vei­ kor­mányozta Kína és Mandzsukuo képviselői szombaton délelőtt 11 órakor közös nyilatkozatot írtak alá, amely a résztvevő ál­lamokat az új keletázsiai rend kialakításában együttműködésre kötelezte. A Tokió és Nanking között létre­jött szerződésben a szerződő hatal­mak kijelentik, hogy kölcsönösen elismerik egymás felségjogát és te­rületi sértetlenségét A továbbiak­ban azután nem csupán keletázsiai vonatkozásban fontos kötelesség­vállalások következnek. Ezek sze­rint: támogatják egymást minden­nemű kommunista tevékenység leküzdésére. Erre való tekintet­tel japán csapatok állomásoz­nak majd Felső-Mongóliában és Észak-Kína megjelölt pontjain. Gondoskodnak a megszállás ide­jére a rend és a nyugalom megőr­zése érdekében történő együttműkö­désről. Kína elismeri Japán jogát, hogy Kína külön megjelölt helyein, tekintettel a pillanatnyi helyzetre, Japán haditengerészeti erők állomá­sozzanak. A pótegyezmények a ténylegesen fennálló ellenségeske­désekből eredő helyzettel foglalkoz­nak: a kínai kormánynak megfelelő intézkedésekkel alkalmazkodnia kell a helyzethez. A pótegyezmény ezen­kívül megállapítja Kína kártérítési kötelezettségét japán állampolgá­rokkal szemben. Mandzsukuo kormánya is nyilat­kozatot hozott nyilvánosságra, amely közli a Tokió és Nanking megegyezéséhez való csatlakozást .Ezzel a három állam Kelet-Ázsiában az örök béke tengelyét kovácsolta össze, amely a világbéke magja lesz" — mondja a nyilatko­zat. Ezután három pontban fel­sorolja a megállapodás lényegét, amelyben ugyancsak hangsúlyozza annak kötelezettségét, hogy a há­rom állam „közösen jár el, hogy a komintern tevékenységét elnyomja". Ez az egyezmény annak bizony­ságát szolgáltatja, hogy Japán és a befolyása alá került­­távolkeleti területek nemcsak megmaradnak a kom­internellenes egyezmény alap­ján, hanem ezen túl is mennek. A Németország, Olaszország és Ja­pán között létrejött Komintern­egyezm­ény hangsúlyozottan ki­fejezte, hogy ez csupán a bolse­vista agitáció ellen irányult és hogy ennek semmi éle nincs Szovjet-Oroszországgal szemben. A most létrejött keletázsiai tengely azon­ban japán csapatoknak belső Mon­góliában és Észak-Kínában, te­hát az Oroszországhoz és az orosz érdekterülethez, Külső-Mongóliához közel eső területen való alkalmazásáról beszél Ennek a diplomáciai aktusnak minden valószínűség szerint mesz­szebbre is kiható k­övetkezményei lesznek. A japán lépésnek már van is visszhangja, mégpedig Londonból és Washingtonból. Anglia és az USA hivatalosan kijelentette, hogy Csang-Kaj­ Sek csungkingi kormányát te­kinti Kína kormányának. Japán különben már előre le­vonta nankingi lépésének következ­tetését A to­kiói külügyi hivatal szócsöve a rádióban elmondott nyi­latkozatában kifejtette, hogy Csang-Kaj-Sek Kelet-Ázsia új rendjének megakadályozására törekszik min­denáron. Csang-Kaj-Sek mögött Amerika­ és Anglia áll. A kínai kérdés megoldásához tehát nem elég Csang-Kaj-Sek legyőzése. A Távol-Kelet visszavetíti az európai ellentétek képét, sőt még élesebben rajzolja ki azokat. • NÉPSZAVA 1940 december 1. vasárnap FERENC JÓZSEF KESERŰVÍZ IIi' k­'V Távolkeleti harcterek Hivatalos jelentés a sziám-indokínai háborúról Ostromállapot Sanghajban (Bangkok, november 30. — „K.­EL") A sziámi kormány hivatalosan bejelentette, hogy a franciák meg­támadták Sziámot és a sziámi kor­mány megtette a megfelelő ellen­intézkedéseket. — A sziámi légierő főparancsnoksága kedden közzé­tette, hogy a sziámi támadásokat Francia-Indokína ellen folytatják. Ezzel kapcsolatosan hivatalos köz­lemény jelent meg arról, hogy a sziámi repülőgépek Francia-Indo­kína katonai célpontjai ellen végre­hajtott támadása a francia részről a sziámi terület ellen végrehajtott­­ légitámadások megtorlása. (Sanghaj, november 30. — „N. S. T.") Sanghaj japán ellenőrzés alatt álló nemzetközi negyedében elren­delték az ostromállapotot, miután a csungkingi kormány hívei a tizen­kettedik japán katonát gyilkolták meg. — Folytatás a­z oldalon. —­ -

Next