Népszava, 1941. február (69. évfolyam, 26–49. sz.)

1941-02-01 / 26. szám

Ma: Teljes heti rádióműsor különmellékleten 69. évfolyam, 26. szám Budapest, 1941 február 1. szombat Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII. Conti ucca 4 • Megjelenik hétfő kivételével minden nap • Telefonszám: 130-330, 130-331 és 130-332 * Ára 12 Teleki Pál beszámolója a külügyi bizottságokban a magyar-jugoszláv barátsági szerződésről Wirth Károlyt tizenötévi fegyházbüntetésre ítélte a Kúria Vádlott társai büntetését is súlyosbította A világpolitikai helyzet Hitler beszéde miatt Londoni vélemény a készülő búvárhajóháborúról és inváziós támadásról.­­ A német kancellár­ beszéde után tette közzé Washington Roosevelt Halifaoh­oz intézett­ szavait A nemzetközi politikai helyzet­nek, a háború harctéri és diplomá­ciai eseményeinek és a várható fejleményeknek tárgyalásánál Hit­ler csütörtöki beszédét veszik álta­lában alapul. A német távirati iroda ezzel kap­csolatban azt közli, hogy Hitler beszéde teljes mértékben lefoglalj­a a­­német lapok figyelmét. Kiemelik Hitler kijelentéseinek fontosságát. Rámutatnak arra, hogy kijelenté­seivel megadta a jelszót a végső harcra. A német sajtó különösen a Hitler beszédében megnyilatkozott biztos győzelmi tudatra mutat rá és figyelmeztet arra a kijelentésére, hogy a tavasszal tengeralattjáró­háború indul meg. A Stefani-ügynökség jelenti, hogy a pénteki olasz lapok is feltűnő he­lyen közlik Hitler beszédét. A „Popolo di Roma" rámutat arra, hogy a cél érdekében nemcsak meg­tettek minden szükséges elővigyá­zatossági rendszabályt, hanem fel­készültek az Anglia oldalán be­következő bármilyen közbelépés és segítség eshetőségére is. A tengely — írja — Angliát kizárta az euró­pai szárazföldről és nincs számára mód, hogy ide visszatérjen. A „Cor­riera della Sera" szerint Hitler rendkívül érdekes időpontban be­szélt, a háborúnak abban a szaká­ban, amely döntő eseményeket ve­zet be. A most bekövetkező hó­napokban óriási fontosságú esemé­nyek történnek majd és ezek hatása hosszú évszázadokra is kiterjed. A „Tri­buna" berlini tudósítója szerint a németek az idén tavaszra még nagyobb katonai meglepetése­ket tartogatnak, mint amilyenekkel tavaly tavasszal szolgáltak. Az, hogy a tavaszi német akció milyen alakban következik be, nem mond­ható meg előre, írja a lap, de Hit­ler maga bizonyos útmutatásokkal szolgál, amikor a végsőkig való tengeralattjáró­harcra célzott. A német tengeralattjáróflotta és a német légihaderő — írja a „Tribuna" — olyan irtózatos erejű támadást intéz majd az angol ten­geri hajózás és az angol haditenge­részet ellen, amely elhomályosítja majd az angolok 1917-ről maradt emlékeit. A balkáni helyzettel kapcsolatban fölötte érdekes az a hír, amely a „N. S. T." belgrádi jelentése szerint a jugoszláv fővárosban pénteken el­terjedt és amely szerint az olasz-görög háború fordulat előtt áll (?). A hír, úgymond, három tényezőre támaszkodik: Athénből érkezett uta­sok elbeszéléseire, a laibachi „Slo­venec" című lap athéni jelentésére és a hivatalos olasz Stefani-ügynök­ség bukaresti tudósítására. Az állítólag Athénből érkezett utasok elbeszélése szerint Görögországban kibontakozóban vannak azok a belső feszültségek, amelyeket eddig csak Metaxas tábornok erős keze tudott elnyomni. A laibachi „Slovenec" sze­rint Politis vezető szerepet játszik a békemozgalomban, amelyet ed­dig Metaxasnak sikerült ki­kapcsolni. Ma azonban úgy látják Athénben, hogy a kormány szívesen tárgyalna Olaszországgal a békéről. Csak azt hangsúlyozzák Athénben, hogy G­örögország „tisztességes békére" tart igényt, mert erre bátor ellen­állásával és hadisikereivel jogot szerzett. A Stefani-ügynökség bu­karesti jelentése szerint Metaxas tábornok közvetlen munkatársaiból álló görög po­litikusok csoportja érkezett a román fővárosba. A tudósítás szerint Metaxas „bi­zonyos aggodalmaknak adott ki­fejezést Wavell brit tábornokkal szemben, aki nemrég Athénben járt. Ezeket az aggodalmakat, amelyeknek mibenlétéről a tudósí­tásban nincs szó, állítólag Papagos tábornok, a görög vezérkar főnöke is osztotta." E tudósítás szerint te­hát halála előtt Metaxas is hajlott volna a békére. A Stefani-hír még hozzáfűzi, hogy „mértékadó szemé­lyiségek" kevéssel Metaxas halála előtt figyelmeztettek arra, hogy ,,nézetük szerint elérkezett a ked­vező pillanat a béketárgyalások indítására". Ehhez hasonló hír már látott nap­világot a napokban. Akkor ezt a hírt nem erősítették meg, mint ahogy nem erősítették meg azokat a hetekkel ezelőtt elterjedt híreket, amelyek szerint Németország békét óhajt létrehozni Athén és Róma között. Londoni politikai körökben Hitler beszédének különösen az a két része keltett nagy érdeklődést, amelyik­ben Hitler bejelentette, hogy a búvárhajóháború az idén tavasszal példátlan arányokat ölt majd és adott esetben nem kíméli az ame­rikai hajókat sem, ha azok hadi­anyagot szállítanak Angliának. Ér­deklődést keltett továbbá az a rész is, hogy 1041 Európa új rendjének történelmi éve lesz — jelenti a „N. S. T." londoni távirata. A tudósí­tás szerint a korlátlan búvárhajó­háború bejelentése nem érte meg­lepetésszerűen Angliát, miután már napok óta különféle hírek keringe­nek a német tengeralattjáróflotta nagyarányú megerősítéséről. Más jelentések szerint Londonban a tengeralattjáróháború és az invá­zió tervéről szóló hírek­­közö­tt bizo­nyos ellentétet állapítanak meg. Úgy vélik, hogy amennyiben né­met részről valóban döntő, közvet­len támadásra készülnek az angol szigetország ellen, ennek végr­e­hajtásához nem szükséges a tenger­alatjáróháború. Az invázió az ostromot jelenti, a tengeralattjáró az ostromlott vár kiéheztetését. Az első a rö­vid időre szabott döntést ki­erőszakoló akció, a másik hosz­szantartó ostromzár. Most azután találgatják, hogy a kettő közül melyikre kerül sor. A newyorki sajtó egy része ha­talmas címek alatt közli Hitler be­szédét — jelenti a német távirati iroda. A „Newyork Times", a „Daily News", a „Daily Miror" és más la­pok azt írják, hogy a beszédnek semmiféle befolyása nem lehet az Egyesült Államok elhatározására, hogy Angliát megsegítse. Az „Uni­ted Press" szerint washingtoni politikai körök is ilyen értelemben nyilatkoztak. „Hivatalos részről még semmiféle állásfoglalást nem közölnek a be­széddel kapcsolatban — jelenti a .N. S. T.­ newyorki távirata. — Cordeli Hull külügyminiszter azzal az indokolással tagadta meg az állásfoglalást, hogy nem a­z ő fel­adata a Hitler-beszéd kommentá­lása." Azonban megállapítható, hogy azokon a nyilatkozatokon, ame­lyek az USA-ban a külpolitikára vonatkozóan elhangzottak, meg­érződött Hitler beszédének ha­tása. Az amerikai lapok föltűnő helyen közlik Roosevelt elnök­nek mintegy válasznak szánt és most közzétett szavait, ame­lyekkel Hal­i­faxot megérkezése alkalmával fogadta. Valamennyi lap feltűnőnek találja, hogy az elnök ezt az elkésett köz­lést Hitler kancellár beszédének el­hangzása után bocsátotta a sajtó rendelkezésére. Az elnök, amikor az új angol nagykövet megérkezés© után átment az elnök hajójára, a következő szavakkal üdvözölte Ha-

Next