Népszava, 1941. március (69. évfolyam, 50–73. sz.)

1941-03-01 / 50. szám

Ma: Teljes heti rádióműsor közönmellékieten 69. évfolyam 50. szám Budapest, 1941 márciusi, szombat ... 12 felét NÉPSZAVA­­A S­Z­O­C­IÁ­L­D E­M O­K­R­A­T­A PÁR T K­Ö­Z­P O N T­I LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII. Conti ucca 4­• M­e­g­j­e­l­e­­n­i­k hétfő k­i­vételével minden n­a­p • Telefonszám: 130-330, 130-331 és 130-332 Szófiában péntek este rendkívüli minisztertanács ült össze, utána Filov megjelent a királynál Moszkva szerint Németország nem kezd olyan balkáni akciót, amely ellentétben állna a Szovjet­ Únió érde­keivel.­­ Az orosz kormány arra törekszik, hogy a Dardanellák kívül maradjanak minden bonyodalmon Német nyilatkozat a bolgár revíziós követelések kérdéséről Hivatalos jelentés az ankarai tanácskozásokról A milánói „Sera" berlini jelen­tést közöl arról, hogy az ottani kö­rök szerint a szerdai heves éjszakai bombatámadás Anglia ellen a Hitler és Mussolini beszédében jel-zett nagy tavaszi tengeri és légi-offenzíva megindulását jelenti. Az angolok is nyilvánvalóan ezen a nézeten vannak. A Londonból ér­kező jelentések­ beszámolnak az an­golok ezzel kapcsolatos előkészüle­teiről. Azt is jelentik, hogy most vetettek először harcba új típusú négymotoros bombázógépeiket. Az afrikai harctereken továbbra is élénk tevékenység folyik. Még mindig sok szó esik ném­et gépesí­tett egységeknek északafrikai mű­ködéséről és sorsáról. Az angolok ezekkel folytatott harcokról szá­molnak be. Ugyanakkor jelentés érkezik arról, hogy a brit csapatok legnyugatabbra előretolt lí­biai előőrsállásukat, az El Ageila oázist kiürítették. Ez az intézkedés szoros összefüggésben van azokkal a nagyobb arányú harcokkal, ame­lyek Bengasi­tól nyugatra vannak kifejlődőben. A napokban foglalták el az ango­lok a Dodekanézosz szigetcsoport­hoz számított Castelrosso (Kastelo­rizo) kis szigetet. Most London hivatalosan jelenti, hogy kétnapi ott tartózkodás után a brit csapa­tok a szigetet elhagyták. * , Ezek a harci események szolgál­tatják a kísérőzenét azokhoz a dip­lomáciai tárgyalásokhoz és meg­beszéléseikhez,­­ amelyek­­ egyre na­gyobb jelentőségre tesznek szert. Izmet hicnü köztársasági elnök csütörtökön délután 6 óra 30 perc­kor fogadta Edent, Sir John Dill és az angol nagykövet társaságában — jelenti a török távirati iroda azzal, hogy a két óra hosszat tartó meg­beszéllésen részt vett Sza­radzsoglu török külügyminiszter is. Az angol külügyminiszter és ve­zérkari főnök an­karai tárgyalásai­ról kiadott hivatalos jelentés első­sorban hangsúlyozza, hogy Török­ország és Anglia mélyen ragaszko­dik a két állam szövetségi szerző­déséhez. Egyéb vonatkozásaiban ha­sonlít az ilyen alkalommal általá­ban kiadott hivatalos kommünikék­hez: elmondja, hogy minden oldal­ról megvizsgálták a­ nemzetközi helyzetet, különös figyelemmel a balkáni kérdésekre. Ezután újra ki­fejezést ad a két ország együttmű­ködés­ének, mert hozzáteszi, hogy ezek a kérdések Törökország és Anglia érdekeit közösen érdeklik. Ezután pedig azza­­l fejeződik be a jelentés, hogy a két kormány min­den tekintetben azonos véleményen van a politikai vonalvezetés kér­désében. Hivatalos jelentések rendszerint nem foglalják magukban a minisz­terek és diplomaták tárgyalásain kialakult terveket és elhatározáso­kat. Az ankarai megbeszéléseken ki­alakult állásfoglalás lényege csak az események során jut majd köz­tudomásra, akkor, amikor ezeknek az eredményeknek a gyakorlatban érvényesülniök kell. A nemzetközi politikában, amint ez érthető is, a legnagyobb fel­tűnést Cripps moszkvai angol nagy­követ váratlan ankarai útja kel­tette-­­A „Basler Nachrichten" sze­rint ankarai diplomáciai körökben úgy tudják, hogy Crippsnek azért kellett Ankarába utaznia, mert Edennek és Dilinek Szaradzsoglu­val és Csakmakkal folytatott tár­gyalásai befejezése előtt sürgős szüksége volt megbízható értesülé­sekre a szovjetorosz kormány vár­ható állásfoglalásáról. Crippsnek a szovjetorosz kormány állásfoglalá­sáról és várható magatartásáról tett jelentése bizonyára nagy szere­pet játszott az ankarai tanácskozá­sokon. * Istanbuli diplomáciai körök érte­sülése szerint — jelenti a „K. H." — a Kremlben feszült figyelemmel követik a délkeleteurópai helyzet fejlődését,. Moszkvában az a német nyilatkozat, hogy a Harmadik Biro­dalomnak nem áll szándékában csapatok vagy légihaderő küldése Bulgáriába, a legnagyobb megelé­gedést keltette. Ez a nyilatkozat, úgymond, a legteljesebb összhang­ban történt a német-szovjetorosz támadást kizáró szerződés szellemé­vel. E diplomáciai értesülések sze­rint az elmúlt hetek feszültsége idejében Moszkvában bizalommal várták Németországnak azt a be­jelentését, hogy Délkelet-Európában békés szándékai vannak, mert a Kreml vezető körei meg voltak győződve arról, hogy Németország még a látszatát is kerüli annak, hogy szovjetorosz érdekszférák bármily oldalról történő veszélyez­tetése a balkáni háború kiterjedé­sével lehetővé váljon. Már ekkor a legteljesebb bizalommal hangoz­tatták Moszkvában, hogy Német­ország nem fog olyan akcióba a Balkánon, amely Oroszország érde­keivel ellentétben állónak lenne magyarázható. És noha ezt a tényt hivatalosan nem nyilatkoztatták ki, nyilvánvaló, hogy a Kreml ve­zető köreinek nézetével megegye­zik. A szovjetorosz kormány, amint ismeretes, nem szívesen lát olyan katonai akciót vagy olyan lehető­séget, amely úgy lenne magyaráz­ható, hogy a Dardanellákkal kap­csolatos.. A nyitott kapu az óceánok felé éppen olyan sarkalatos tétele a szovjetorosz politikának, mint amilyen sarkalatos tétele volt év­századokon keresztül a cári politi­kának is. Ilyenformán tekintettel arra a szoros diplomáciai kapcsolatra, amely Berlin és Moszkva között fennáll, Délkelet-Európa és a Bal­kán békéjét általában és Bulgá­riáét különösképpen — itteni diplo­máciai körökben nem látják veszé­lyeztetve. * A stockholmi „Dagens Nyheter" londoni tudósítása szerint­ Eden és Dili tárgyalásainak egyik legfőbb célját abban látják Londonban, hogy angol részről tájékoztassák a görö­göket és törököket, milyen lehető­ségei vannak egy esetleges balkáni angol akciónak, az afrikai brit had­műveletek befejezése után. Ennek az akciónak formája és terjedelme természetesen nagy mértékben függ Törökország magatartásától— foly­tatja a tudósítás azzal, hogy Eden és Dili előreláthatóan szombaton érkeznek Athénbe. . Érdekes nyilatkozatot tettek a német külügyminisztériumban a Görögországgal szemben támasz­tott bolgár revíziós igényekkel kap­csolatban — jelenti a „N. S. T­" berlini távirata. — Az újságírók­nak arra a kérdésre, várjon Bulgá­ria Görögországgal szemben fenn­álló revíziós követeléseinek érvé­nyesítésére törekszik-e és hogy mi­lyen állást foglalnak el ezzel kap­csolatban Berlinben, a Wilhelm­strassen kijelentették: Már bebizo­nyosodott, hogy más dolgokban is jó eredmények voltak elérhetők a népek között való megegyezésre. Kölcsönös tárgyalásokkal a revízió kérdésében is elérhetők hasonló eredmények. Illetékes berlini he­lyen hangsúlyozzák egyébként, hogy ezek a revíziós kérdések csak másodrangú szerepet játszanak a rendezésre váró nagy problémák­hoz viszonyítva, bármilyen fonto­sak is az illető népek szempontjá­ból. Már éppen elég gyakran hang­súlyozták — mondották a német külügyminisztériumban —, hogy Németország politikája elsősorban Délkelet-Európában az összes régi vitás kérdések egyszerű, világos és tartós, megoldására irányul. Azt azonban nem tartják helyesnek, hogy éppen a­ jelenlegi pillanatban revíziós törekvések jogosságát vagy helytelenségét részletekben meg­vitassák. * Mindezeknek a kérdéseknek köz­pontjában Bulgária áll. Mit tesz Bulgária és mi történik Bulgáriá­val: ez a kérdés foglalkoztatja úgyszólván az egész világ politikai közvéleményét. George Rendell szófiai angol kö­vet fogadta a Szófiában tartózkodó külföldi újságírókat. A sajtófogadá­son minden nemzetiségű hírlap­tudósító megjelent, kivéve a néme­teket és az olaszokat. Az angol kö­vet nyilatkozatában a többi között azt mondta, hogy Bulgária és Anglia között a diplomáciai viszony megszakításának ideje igen közel áll.­­ Amennyiben el kell hagynom állomáshelyemet — tette hozzá eh­hez a bejelentéshez —, az esetben nagy veszélybe kerül Bulgária, mert hadszíntérré változik. A letartóztatásokra vonatkozóan néhány részletet közöl a „N. S. T." szófiai távirata. Eszerint a Szófia közelében lévő Bojána faluban több személyt tartóztattak le. A letartóz­tatottaknál ugyanis robbanóanya­got találtak. Azzal gyanúsítják őket, hogy merényletet terveztek a bolgár főváros vízvezetéke ellen. A rendőrség még nem adott ki részle­tes jelentést az esetről. Ezek a nagy és kis esetek, vala­mint azok, amelyekről a nyilvános­ságnak nincs tudomása, adják hát­terét annak a feltűnő intézkedés­nek, amely a bolgár képviselőház pénteki ülésével történt. Késő esti szófiai „N. S. T."-távirat közti

Next