Népszava, 1942. január (69. évfolyam, 1–25. sz.)

1942-01-02 / 1. szám

1942 január 1, csütörtök NÉPSZAVA ­ Mi megmondottuk, mondják meg ők is... -147 EKA RÁDIÓT G/ Hz új rádiók nagy kiállítása Sternberg Részletf­iselés! hangszergyár termeiben Rákóczi Út 60 Árjegyzék ingyen! Javítás! Díjtalanul bemutatja: MARNITZ VBII, József körút 37-39. Részlet! Csere! Vidéki fiók: Szolnok, Kossuth tér 1 Szakszerűen bemutatja: Hoffmann Rádió Szent István krt. 19 TELEFONSZÁM: 120-531 Meddig tart ez őrült hangzavar még? Eleddig bőgtük t­ég a hun nevében? Kinek a hon mindig ajkain van, Nincsen annak, soha sincs szívében! Áldozat s tett, ez a két tükör, mely A valódi honfiút mutatja, De ti gyáva s önző szivek vagytok, Tettre gyávák s önzők áldozatra. .. (Petőfi: „A szájhősök") A vihar, amelyet a Népszava ka­csányi kiállása a magyar közélet­n és sajtóban keltett, még mill­ió nem ült el, sőt egyre újabb hal­mokat ver. Amíg a szélsőjobb­dalon ennek a nyilt, félreérthetet­t , csak erőszakkal félreérthető megnyilatkozásának visszhangja első szakaszban döbbent kapko­s volt, addig most bárdolatlan jigú kitörésekben, ócska és ha­ls szólamok egymásra halmozásár­ adnak kifejezést tehetetlen dü­hnek. Ami a hangnemet illeti,­­ követjük őket azon az úton, melyet egyrészt az alacsony szín­nal, másrészt pedig az általuk szilárt „pimaszság" kifejezés jel­­ez. Nekünk nincs szükségünk rá, hogy átkozódásokkal pótoljuk érveket. És arra sincs szüksé­nk, hogy fenyegetőzzünk, hogy milyon célzásokat tegyünk arra,­­ „mire lesz majd gondunk", erre szilárdan állunk lábunkon, igén van a fejünk és felsorakoz­ó mellettünk a józan, tudatos és­­teljes tömegek, amelyeknek ne­ben nyíltan hangot adhatunk ndolatainknak és szándékaink­­. A szabadság és a nemzeti gondolat illett való újabb nyílt ellás­­salásunk­ az, amely miatt tovább ítékzik a szélsőjobboldali sajtó. Szálasi-féle „uccai demagógiától" n­arcdysta „szalondemagógiához" ítélt „Magyarság", amely az­om­­ ismét nem is az uccák, hanem csapszék­ek hangján próbál pole­zálni, merészkedik kétségbe vonni­­, hogy a szociáldemokrácia va­ra is a nemzeti gondolat és a sza­bság­ harcosa lett volna- A mi­mzeti gondolatunkat és sza­bad­?eszménket világosan megfogalmaztuk. Megmondták-e várjon állás­útjukat ezekről a nyilasok és si­vér pártjaik is? Bizony meg­tudták. És az, amit elmondottak, itt kifejtettek százszor és aminek eleme cselekedeteiket irányítja, ezekmül messze van ama nemzeti miétől, amely a 38. század óta , és amely ma már magában utalja a szociális gondolatot, a mzetet alkotó széles tömegek jó­éért, anyagi és szellemi boldogu­­áért folytatott küzdelmet is. En­te a nemzeti gondolatnak jelen­té teljes és végleges csődjét a ilaso­k főatyamesterének elmélete ország gyepűföldekre bontásáéról, mely elméletet csekély enyhítések­ 1. szaloncukorcsomagolásba burítva, az új nyilas próféta is hir­ti. A nemzeti eszmét tehát ők glá­tszik, kizárólag a nemzeti egy­i megbontásában látják, m­ert idául ennek a gondolatnak egyik f­ontosabb alkotóeleméről, a füg­tlenség kérdéséről óvatosan, soha , hangyái sem emlékeznek meg. Örülik ezt a kérdést, amiképpen úzosan kerülik annak tisztázását hogy kik azok, akik leküzdendő eg­semmisítendő belső ellenségei­szeli gondolatnak és talán ép­p ennek leplezésére vették fel­­lik nevébe a „nemzeti" jelzőt, miképpen leplezésül, antiszo­, kiváltságokat elszántan védő késeik leplezéséül vették fel a nevébe a „szocialista" szót is, holott szervezkedésük — s ezt egyre inkább veszik észre és leple­zik le a magyar nép széles tömegei — éppen a szociális haladás, a gaz­dasági és társadalmi ellentétek le­bontásának megakadályozását tűzte ki céljául. Fölöttébb jellemző, hogy zászlajukra éppen azokat a fogal­maikat írják, amelyekkel legszöge­sebb ellentétben állanak. Ennek az átlátszó, nemzetellenes és nép­ellenes játéknak leplezésére térnek ki következetesen a­­fogalmak tisz­tázása elől, hangos szólamok szét­trombitálásával igyekeznek fokozni a zajt és a zavart, hogy ne legyen alkalom a programok, célok és cselekedetek nyugodt és tárgyilagos kielemzésére, hogy ne hallatsszék meg az igaz szó. Bujkálnak a hang­zavarban is ezek az örök bujkálók, akiknek eszméit a fogalmak meg­hamisítása jellemzi, eszmeviláguk­ból folyó cselekedeteiket pedig Bö­szörmény Zoltánok és Kovarcz Emilek sötét gengszterizmusa. És ráadásul gyáva opportunizmus a szellemük, nem vállalják elveiket, tetteiket, terveiket s a leleplezés pillanatában bujkálnak a következ­mények elöl, amiképpen közönséges bűncselekményekért elítélt vezéreik is a bujkálást választották cseleke­deteik vállalása helyett. A nyilas csoportra jellemző, hogy saját fogyatékosságaival ellenfelét vádolja. Ezzel a módszerrel köny­nyen párhuzamba állíthatjuk az „Új Magyarság" vezércikkét, amely pálfordulást és konjunktúra után szaladást vet a mii szemünkre. A magyar munkásság vérévé vált a nemzeti gondolat — elismeri ezt az „Új Magyarság" vezércikke is — és éppen ezért olyan formában próbálja megtámadni a szervezett munkásság pártját és lapját, hogy azt megkísérli el­választani tömegeitől. Szánalmas próbálkozás ez, mert a magyar munkásság és annak pártja, vala­mint orgánuma az évtizedek során elválaszthatatlanul eggyel orrolt és egységük ma, amikor az eszmék és világnézetek t­isztázódásának korát éljük, szilárdabb, mint valaha. Szekfü Gyulát vádolja történe­lemhamisítással az a cikkíró, aki most ismét — mint már annyiszor elvbarátai — egy cáfolatokkal ha­lomra döntött, ósdi vérvád hangoz­tatásával szeretné bemocskolni és magyar katasztrófákért felelőssé tenni azt a munkásmozgalmat, amely a legnehezebb időkben egyet­len szervezett erőként szállt szembe a Magyarország teljes eltiprására és megsemmisítésére törő idegen törekvésekkel. A magyar munkás­ság a múltban betöltött szerepét vállalja ma is és vállalni fogja mindig. Ennek a következetesség­nek egyenes folyománya a kará­csonyi állásfoglalás. Olyan töretlen az út, amely idevezetett, hogy csak nevetni lehet azon az együgyű be­állításon, amely szerint „gyáván megtagadjuk egykori elveinket", amiképpen csak fölényes mosollyal fogadhatjuk azt tíz állítást is, mely szerint mostani magatartásunkkal „vissza akarjuk csalni azokat, akik immár örökre megtagadták a régi zászlókat". A szélsőjobboldalnak az a rögeszméje, hogy a munkásság jelentékeny tömegei elhagyták régi zászlójukat, nem más, mint egy sohasem teljesedett és sohasem tel­jesedő vágyálom. Ismét nem mer­nek nyilván a­ tények szemébe nézni, nem merik bevallani önma­guknak sem, hogy teljes kudarccal végződött az a kísérletük, hogy a magyar munkásságot eltérítsék sa­ját útjától, hogy a tömegek tuda­tát elhomályosítsák, hogy elhalász­szák őket a párt- és szakszervezeti mozgalomtól. Éppen a most zajló vita hevében válik nyilvánvalóvá, hogy kudarcba fulladt másik kísér­letük is: a nemzeti eszme meghami­sítása, elhomályosítása és a nem­zeti jelszó kisajátítása, a nemzeti tartalom teljes mellőzésével. A munkásság és pártja között tátongó szakadékról költ re­géket a saját maga megnyugtatá­sára Rajniss Ferenc ,,Magyar Fu­tár" című lapja is. Nem nyomhat­juk el magunkban azt az érzést, hogy Rajniss úr saját súlyos és jo­gos aggodalmait akarja eloszlatni, amikor szüntelenül azt szajkózza, hogy a Népszava és a Szociáldemo­krata Párt nem azonos a munkás­sággal, semmi köze a munkás­kérdéshez. Bizonyára rossz éjszaká­kat okoznak Rajnissékna­k azok a munkás- és parasztlevelek, amelyek közül közölt már és közöl még a Népszava , amelyek mind azt bizo­nyítják, hogy mennyire Magyar­ország dolgozó népének adott han­got a Népszava, amikor a magyar függetlenség kérdéséről, a szociális haladásról és az egyetemes szabad­sággondolatról világosan elmon­dotta véleményét és egyben — a helyzet alapos ismerete és tárgyi­lagos elbírálása után — az utakat is kijelölte. A munkáskérdés és a szociális ha­ladás kérdése a jelen időszakban, jellegzetesen magyar kérdés és jel­legzetesen függetlenségi kérdés is, és éppen ezért került sor arra, hogy az ipari munkásság és a parasztság hivatott képviselői mellett a Nép­szava hasábjain szólaljanak meg a­z értelmiség legtudatosabb egyénisé­gei is. Az értelmiség csatlakozása a szabadságeszmét hirdető ipari és mezőgazdasági dol­gozókhoz ösztönzi a szélsőjobboldali cikkírót arra, hogy megpróbálja ezt az értelmiséget lealacsonyítani s egyben — ez minden tekintetben hozzáillő magatartás — nekiront magának az értelemnek is. Rajniss Ferenc nevezi Szekfil Gyula tanulmányát „óvatos lapos­sággal csépelt csevegésnek", Morles Zsigmond Petőfi Sándorról szóló írását pedig „szortyogásnak". Ezek­kel a jelzőkkel és meghatározások­kal végleg be­bizonyította, hogy teljesen elvesztette lába alól a ta­lajt és már csak kapkod, hibát hibára halmoz, m­egh­atáro­zhatat­lannak nevezve azt a számára vég­telenül ellenszenves és érthetetlen végkövetkeztetést, amelyre jut s amelyet „egyetemes szabadsággon­dolatban összeforrott egységfront" néven emleget. Mindebből az világlik ki, hogy a szélsőjobboldalra hideg zuhanyként hatott az, hogy a Népszava hasáb­jain a munkásság, a parasztság és az értelmiség írói meghatározták, hogy mit értenek nemzeti gondolat alatt s ezzel úgyszólván felszólítot­ták ellenfeleiket is arra, hogy — végre mondják meg már ők is, mi az, ami az ő „nemzetis" jelszavuk mögött rejlik? Bizony, elérkezett a­z eszmék tisztázásának ideje, bár­mennyire is kényelmetlen ez az örök ködösítőknek. Bizony, elérke­zett a köd eloszlatásának ideje és a jelszavak és elvek tisztázása után ki fog­ derülni, hogy hol gyökerezik az igazi nemzeti eszme, amelynek elszakíth­atatlanok a kapcsolatai a A Ferencvárosi Munkás- és Tisztviselőotthon Szövetkezet 1942 január 11-én, vasárnap délelőtt esl0 órakor a Vasmunkások dísztermében (Magdolna ucca 5) mísk­észmatillét cemtez­ne MŰSOR: 1. MTE mandarinzenekara 2. Szakasits Árpád­ Köszöntő 3. Baló Elemér szavalóművész 4. Hont Erzsébet énekművésznő 5. Szigeti Sándor operaénekes 6. Vándor-kórus 7. Mágori Mária szavalóművésznő 8. Békeffi László színművész 9. Liontai Konstantin operaénekes 10. Kovács György tangóharmonika­művész 11. Neményi Lili énekművésznő 12. Szalmás-kórus Konferál: Hárs László. Műsor ára 1 pengő. Műsor kapható a párt- és szakszervezetekben, a Népszava kiadóhivatalában (Conti ucca 4. sZ.) és A Népszava-könyvkereskedésben (Erzsébet körút 30. sz.) 3. oldal ——

Next