Népszava, 1942. január (69. évfolyam, 1–25. sz.)

1942-01-02 / 1. szám

I. oldal szabadsághoz és a szociális hala­dáshoz. Egy levél jelent meg a­ szerda reggeli „Ma­gyar Nem­zet"-ben is erről a kér­désről, Nomád­nak, Lendvai István­nak levele. Lendvaival a Szociál­demokrata Pár­t hosszú esztendőkön keresztül a leghevesebb harcokat folytatta, úgyszólván áthidalhatat­lanoknak látszottak az ellentétek a két fél között. És most ugyanez a Lendvai István is felismeri — el­mélkedvén a Népszava körül kere­kedett vitáról —, hogy Magyar­ország szempontjából komoly és kedvező jelenség az a közeledés, am­ely létrejött a szakszervezeti munkásság és a haladó szellemű polgárság képviselői között. Meg­állapítja, hogy „az elvhűségnek­ nem éppen klasszikus hősei ágálnak" ez ellen. Utal arra, hogy ő maga is mennyire szemben állt a szociál­demokráciával, de eliismerte ellen­felének a dolgozó milliók érdekeit szolgáló akcióit. Gondolatsorát az­zal a megállapítással zárja, hogy akik a mostani kiállás miatt mér­gelődnek, azoknak nem érdeke az, ami élethalál érdeke a „polgári" Magyarországnak és a munkásság­nak egyaránt: a szabad, független, szociálisan igazságos berendezke­désű Magyarország. Az egykori ellenfél ezen a ponton helyesen tapintott rá a kérdés lé­nyegére. Mert erről van szó! A sza­bad, független, szociálisan igazsá­gos berendezkedésű Magyarország­ról. Amint a szélsőjobboldal és több esetben megállapította: tisztázód­nak a frontok. Nem az a baj, hanem az a baj... !A hangos varjúkárogásban és a Sisivajos verébcsipogásban, persze, a komikum elemei is bő bugyogós­inal grassz­­snak. Az egyik reggeli lapban például, amely annak elle­nére, hogy címében a függetlenség jelszavát viseli, most napok óta duzzog amiatt, hogy mások, az or­szággal kapcsolatban, komolyan foglalkoznak a függetlenség gondo­latával — szóval az egyik reggeli lapban vendég­ közíró ádázkodik. Rettentő komor szeretne lenni, amolyan félelmetes vezérmumus, de csak nagy komikumok sülnek ki belőle. Legalaposabb a föltevésünk, hogy a szépnevű Marschalko szer­kesztő úr eszközli e legújabb duzzo­prast, ugyanaz, akit a munkaköz­pontos hetilapból is oly előnyösen ismerünk. Ő az, akinek nem az a baj, hanem az a baj ... Nem az a baj, hogy a Népszava karácsonyi s­zám­ának vendégírói mit írtak (tegnapelőtt még ez volt a baj), hanem az, hogy amit írtak, hol írták... Az ember erre csak csóválja a fe­jét s a legjobb, amit tehet: moso­lyog egy egészségeset. Szóval, hibát csináltunk. Nem voltunk előrelátók, nem voltunk elővigyázatosak s nem választottuk meg jól a vendégein­ket... Marschalko úr „nem az a baj, hanem az a baj" emlélete sze­rint. ..kompromittálták" őket! Ret­tentően... Hát, elismerjük, Mar­schalko úr tapintatosabb vendég­fogadó. Ő aztán tudja, hogy kivel h­at. Ő tudja, hogy ki az, aki ponto­san odavaló hetilapjának a hasáb­jaira. Például pontosan odavaló Perepatits Antal bajtárs, aki nem­csak azt hirdeti, hogy ócska és le­járt erény már az elvhűség, de hir­detett valamikor olyan dolgokat is, amelyek miatt huzamosabb ideig volt vendége bizonyos állami inté­zeteknek is... Lám, Marschalkó úr­ral szemben sohasem lép majd fel egy kontra-Marschalko azzal a­ vád­dal, hogy nem a „mi", hanem a ..hol" a baj, mert ő gondoskodik ar­ról, hogy csak szellemileg teljesen egyívású vendégeknek adjon szál­lást! Ami pedig azt illeti, hogy a Nép­szava „nem magyar szabadságért küzd, hanem zsidó szabadosságért vagy legalábbis liberalizmusért", Marschalkó redaktor úr duzzogmá­nyaiban ez a komikumok gyöngye. Mi jót nevettünk rajta. Fogadja is a szerző úr őszinte hálánk kifejezé­sét a derűs perceikért. Levelek a függetlenségi és nemzeti gondolatról A Népszava karácsonyi számával kapcsolatban tovább érkeznek olva­sóinktól a hozzászólások ,szerkesz­tőségünkbe. Néhány munkáslevelet az alábbiakban adunk: Tisztelt Szerkesztőség! A Népszava karácsonyi száma körül najgy vihar tá­madt. A jobboldal kere­sztesvitézei rá­rontottak a Népszavára és átlátszó tak­tikával igyekeztek különválasztani a Népszavát és a munkásságot. Teljes erejükből csépelték a munkásság lap­ját, de közben megsimogatták a mun­kásság nemzeti érzéseit, mivel az utóbbiban lehetőséget láttak saját pe­csenyéjük megsütésére. Minket azonban ez a vihar nem ijesz­tett meg. A munkásság és a parasztság sok vihart átvészelt már, K­s sokat is tanult a múltban és a közelmúltban. Sok ígéretet kapott, talán még több marasztalást is szívreható rábeszélést. Kívánságai teljesítésétől ugyan elzár­kóztak, de mindig beszéltek róla, hol mint az állam talpkövéről, a fajiság megtartójáról, hol mint a történelem örök folytatójáról — mindig úgy, ahogy pillanatnyi helyzetük és érdekük meg­kívánta. A múltban, a történelem folyamán mindig megálltuk helyünket. Ősi és elidegeníthetetlen jussunk van itt, eb­ben az országban a földhöz, a kenyér­hez és a javakhoz. A mi nemzeti érzé­sünk nem mai keletű és nemcsak poli­tikai eszköz. Együtt meneteltünk R­ákó­czi, Kossuth zászlaival. A nemzeti gondolatot kisajátították bizonyos körök a maguk sokszor gyanús céljainak igazolására és palástolására s most felháborodottan hördülnek fel, hogy mi ismét felvettük küzdelmes év­századok igazi nemzeti hagyományai­nak a fonalát. Népfront alakításával vádolnak ben­ A Fetratross Vígadó nagy­termében 1942 január 3-án, szombaton este 8 órakor Rendező: HONT FERENC Kedvezményes jogiszere kaphatók Kultúrpropaganda jegypénztáraink­nál. Erzsébet körút 35. Tel.: 222-293 és Conti veca 4. Tel.: 130-330. 31. 32 NÉPSZAVA 1942 Január 1, csütörtök nünket és ezzel akarják kompromittálni ügyünket. Nem tagadjuk, hogy csomóba akarunk gyűjteni minden becsületes magyar politikai szándékot és cseleke­detet s kifelé függetlenséget, befelé sza­badságjogokat követelünk. Hiábavaló törekvés az is, amely el akar bennünket idegeníteni a Népszavától, a munkásság egyetlen lapjától. A munkásság — ha a szükség úgy kívánja — bírálja lapját és vezetőit, de nem a jobboldal szemüve­gén keresztül és nem a jobboldal szán­dékaival. Lapunk karácsonyi száma azonban nem bírálatra, hanem a leg­teljesebb elismerésre és dicséretre tart­hat számot. Elismerés illeti a lap szer­kesztőségét azért, hogy a Népszava ha­sábjain megszólaltatták azokat a ma­gyar szellemeket, akik ugyan nem tar­toznak a mi sorai­nkba, de tiszta szán­dékkal képviselik elveiket. Barátsággal Cserfa Lajos * Kedves Szakosíts elvtárs! Szanató­riumi tartózkodásom nem engedi meg, hogy hálásan megszoríthassam kezét azért az őszinte örömért, amit lapunk karácsonyi száma okozott. Az ebben a remek számban megjelent tanulmá­nyok, dolgozatok, cikkek megérdemel­nék, hogy kötelező olvasmányokká váljanak a magyar iskolákban. De nemcsak az ifjúságnak, hanem a fel­nőtteknek is tanulniok kellene belőle. Legalább megtanulnák, hogy melyik az az út, amelyet minden magyar embernek járnia kellene. Igaz szeretettel köszönti Önt G. E. . * t Tisztelt Szerkesztő Elvtárs! A Nép­szava karácsonyi számában megjelent cikkek­kel kapcsolatban több reggeli lap olcsó gúnyolódással csapkodott azok felé a progresszív írók felé, akik osztá­lyuk világnézetük fenntartása mellett írták le véleményüket a nemzet függet­lenségéről. Ezekkel a lapokkal bőveb­ben foglalkozni nem érdemes, mert szellemtelenségü­k és politikai múltjuk közismert. Azonban az egyik esti újság támadása már meglepő. Furcsa volt részemre azért is, mert S­z­e­k­f­ű Gyulát cikke után úgy állította be, mintha az a nem­zeti problémák megoldását ezentúl ki­zárólag a „Conti luxából várná", holott a valóság kedvéért könnyen meggyőződ­hetünk arról, hogy az összes cikkírók közül, talán éppen ő hangsúlyozta ki legjobban a maga keresztényi, ter­mészetjogi nézetét a függetlenségről. Van a cikknek egy másik kitétele, amiben olyképpen fest a dolog, mintha a Népszava ezzel tulajdonkép a munkásság nagy többségének­ akarata után kullogna, illetve nem a maga meg­győződéséért harcolna, hanem a kor nemzeti eszményeit kívánná maga ré­szére kihasználni. Hogy mennyire min így van ez, hivatkozhatom azokra a cikkekre, amik a Népszavában és a „Magyar Nemzet"-ben jelentek meg pár héttel ezelőtt, a munkás­ság, a­ polgárság és a­ parasztság talál­kozásáról. Ha az illető lapnak már ak­kor ez volt a véleménye, most annál sajnálatosabbnak tartom ezt a késői megállapítását. Ami pedig az osztályok összefogásá­nak időszerűségét, szükségét illeti, azt bízza a­ névtelenség mögé bújó cikkíró úr a társadalom nagy többségének aka­ratára. Az, azt hiszem, van olyan pon­tos szeizmográf a történeti időkről, tör­ténelmi kötelességekről, mint egyesek megállapításai. A magyarság gondolata, küzdelme,­ úgy érezzük, közös átélése mind­annyiunknak. Tehát nem osztály, nem újságírói privilégium egyedül és ezt­ hisszük mi, munkások, a nemzet fogalma alatt, tudatosan és tudatlanul. Ha a nemzet fogalmát tudatosítani akarjuk, akkor szociális tartalommal kell meg­tölteni, hogy mindenki számára ért­hetőbbé váljon, nem pedig elködösíteni, mint ahogy ezt, azok teszik, akik a nemzet emlőin élősködnek. Bevégzésül még csak annyit akarok megjegyezni, hogy ez a szellemi meg­nyilatkozás előbb - utóbb gyakorlói válik. Legföljebb idő és sorrend kérdő az egész. Árvai József M­ŰVÉSZEI IRODALOM Megszűnik a színművészeti és filmművészeti kamar A hivatalos lapban meg­jelen közoktatásügyi miniszteri tendel értelmében a színművészeti és fitt művészeti kamara működésein fokozatos megszüntetését júniu 1-én megkezdik. A később sz­állítandó Színházi Kamara és Fitt kamara működésének kezdetéig a Országos Irodalmi és Művészeti T­aács elnöke irányítja a két lét iltendő kamara szervezésének mun­káját. A két új kamara végi egri szervezetét a közoktatásügyi minis­zer később állapítja meg. A változással kapcsolatosan észr­vételeink ez időszerint nincsen. Az eddigi kamara tevékenység kénytelenek voltunk többször krit­kával illetni, megszűnése bizonyt átmeneti állapotot létesít a magát színházi és filmvilágban és ez­­ állapot a bírálat felfüggesztése kívánja. Érdeklődéssel várjuk a­z új kamara megalakulását és hogy mennyiben jelent majd változást kulturális életünk­­ jelentős területén. (*) A Madách Színházban huszon­ötödször került színre Babay Józs Körtánc" című darabja. A jubileum­ előadás közönsége sok tapssal üdvözöl az érdekes előadás kitűnő szereplőit. (*) Rajnai Gábor, a Nemzeti Színes művésze megbetegedett és több he­kezelésre szanatóriumba vonult. Német László „Cseresnyés" című színművébe a főszerepet így nem tudja eljátszan A szerepet Lehotay Árpád vette át. (*) A Józsefvárosi Színház január 2-a eredeti bemutatót tart. Színrekerül ,,Rigó Jancsi hegedűje" című zeni játék. Szövegét Siliga Ferenc, zenéjt Répay Andor írta. (*) A Ferencvárosi Munkás- és Tisz­tiselőotthon Szövetkezet 1942 janur 11-én, vasárnap délelőtt Vall órai kez­dettel a Vasasotthonban művészmatim rendez. Szakasits Árpád elvtárs mon köszöntőt. Hárs László konferál, Ha, Elemér és Mágosi Mária szaval, Hot Erzsi, Szigeti Sándor, Liontai Konstan­tin, Neményi Lili, a Vándor-kórus és Szalmás-kórus énekel és Békeffi Lászl ad elő. Belépődíj nincs. színházj­egyek­ az Andrássy Színház Erzsébetvárosi Színház Józsefvárosi Színház Kisfaludy Színház Madách Színház Magyar Színház Royal Revüszínház Vígszínház hétköznapi, vasár- és ünnepnap előadásaira kaphatóik Kultúrpropaganda jegypénztáraink n­él, Erzsébet körút 35. Tel.: 222-295 és Conti veca 4. Tel.: 130-330. 3L 31 L_ • 1

Next