Népszava, 1942. április (70. évfolyam, 74–97. sz.)

1942-04-01 / 74. szám

2L­oMa! nmmn SZÍP EREDETI NAGYON OLCSÓN EICHEL MIKSA ÉS FIAI­kberendeztt is­gvárosok, Üllui út 71 és 66/c Boldog otthon tájékoz­tatónk ingyen küldjük az amerikai államadósságok ha­tára 65 milliárd dollárról 125 milliárdra emelkedik. Hétfőn kezdődött az amerikai védelmi bizottság­ülésezése. Marshall tábornok beszé­­désben hangoztatta, ho­gy az Egye­sült Államok most minden erejét offenzíva céljára gyűjti össze. Knox tengerészeti miniszter kijelentette, hogy Amerikának hosszú háborúra kell felkészülnie. Ellenséges hadi­hajók jelenléte az amerikai parto­kon egyformán veszélyezteti vala­mennyi amerikai ország hajóit. Parancsoló szükségesség — mon­­dotta —, hogy mind a 21 amerikai köztársaság szoros együttműködés­ben tegye meg intézkedéseit. Az Egyesült Államok szenátusá­nak tengerészeti bizottsága jelen­téstételre szólította fel King tenger­nagyot arra nézve, hogy milyen in­tézkedéseket tettek eddig az ellen­séges tengeralattjárók ellen. A bi­zottság a­ haditengerészet és a légi-s haderő legtökéletesebb együttmű­ködésének megterem­tésére törek­szik. Smith szenátor, a bizottság tagja kijelentette, hogy őt különö­sen az a kérdés érdekli, honnan szerzik az ellenséges­­tengeralatt­járók üzem­i anyagukat. Ez — mon­dotta — csaló a nyugati terület va­lamelyik pontján történhetik meg. Mast­tanák közé a jelentést is eddigi hajóveszteségekről. Ezek sze­rint­­ december 7-e óta az amerikai partok mentén 98 hajót süllyesz­tettek el. A német távirati iroda stockholmi jelentése az anigol hírszolgálatot idézve közli, hogy az­ indiai kongresszusi párt ve­zetői nem fogadják el feltétle­nül Anglia indiai javaslatát. Pandit Nehru is ellenjavaslat elő­terjesztésére készül. Nehru szerint a javaslatnak a következő hibái vannak: • a tervezett nemzetgyűlés az indiai államoknak (az önálló fejedelemségeknek) több befolyást biztosít, minnt amennyi megilletné ezeket az államokat, amelyek India lakosságának mindössze 25%-át te­szik ki; az indiai néptömegeket nem szólíthatják föl szenvedélyes harcra az ország védelme érdekében, ha India védelmét nem teszik India általános ügyévé. A kongresszusi párt végrehajtó­bizo­ttsága, amint egy másik jelen­tés közli, kedden is folytatta ülése­zését, amelyen Gandhi is nyilatko­zott. A keddi napra várják a párt elnökének, Azadnak felszólalását is. Colpps újságírók előtt kijelen­tette, hogy már kedden vagy szerdán megmondhatja, mi­képpen fogadták a brit javasla­tot a pártvezetők, akikkel tárgyalt. Ha a tervet el­fogadják — mondta —, a Washing­tonba küldött indiai képviselő ott ugyanazt a szerepet tölti be, mint a brit domíniumok képviselői. A brit kormány részéről biztosította mindazokat, akik India helyzeté­nek megváltozása folytán állásai­kat elvesztik, hogy megfelelő jóvá­tételben részesülnek. Azt is kijelen­tette, h­ogy­ egyik indiai­­ államot sem bátorította föl az indiai unió­tól való tartózkodásra. New­ Delhiből Londonba érkezett jelentések alapján jólértesült angol politikai körök azon a nézeten van­nak, hogy az indiai kongresszusi párt bizottságának mérsékeltebb irányzatú tagjai minden valószínű­ség szerint azon lesznek, hogy meg­akadályozzák a br­it kormány javas­latinak egyenes elutasítását. Való­színűnek látszik, hogy a bizottság ellenjavaslatai igen messzemenőért lesznek, nem lehetetlen, hogy a kon­gresszusi párt azt követeli majd Angliától, hogy azonnal adja át India teljes külpolitikai vezetését és tegye az indiai nép kezébe a ka­tonai és pénzügyi vezetést i­s. A ,,United Press" tudósítója sze­rint Crippsnek meg kell kapnia a londoni kormánytól a felhatalma­zás­t, hogy a további tárgyalások folytatása érdekében bizonyos vál­toztatásokat vigyen­­keresztül a terven. Roosevelt el­n­­ök Luis Johnson ezredest személyes indiai képviselő­jévé nevezte ki. Ugyanakkor tokiói távirat Csungking­ból származó ja­pán értesítést közöl, amely szerint a szovjet kormány katonai kül­döttséget meneszt Indiába. A „Hohi Simbun" jelentése szerint valószínű, hogy Zsuk­ov tábornokot, a csungkingi szovjet katonai atta­sét­­bízzák meg azzal a feladattal, hogy Indiába utazzék és ott Nehru­val és más indiai vezérrel személye­sen tárgyaljon. Cu­rtin, Ausztrália m­iniszter­elnöke Melbourneben­ kijelentette, hogy kampánya eddig négy fontos kér­dést intézett el: megteremtette a csendesóceáni együttműködést és Ausztrália képviseletét a csendes­óceáni haditanácsban; elérte a ten­gerentúlra küldött ausztráliai had­erők visszatérését­; az ausztráliai és amerikai csapatok együttműk­ödé­sét Ausztráliában és végül­­MaC­Arthur­, főparancsnoki kinevezését Ausztráliába. Curlin nyilatkozatá­ban elismerését fejezte ki az angol kormánynak, hogy brit hajókon szállította haza a távolból a csapa­tokat és ezeknek biztonságáról az angol hajóhad gondoskodott. Tokiói jelentés közli: A háborús költségek fedezésére április elsejé­vel fölemelik a japán postai és vas­úti díjszabást. Szekértők megállapítása szerint ezzel a kin­e-dár bevétele évi 274 millió jennel emelkedik. Ugyancsak fölcipelték a gyufa árát, az újság­hirdetések pedig különadó alá es­nek. Háborús hozzájárulás­­ cím­én minden alkalmazott havi 3 rep különadót űzet. A Bomnei-iroda kujbisevi jelen­­tése szerint Sato­­ új japán nagy­követ hétfőn bemutatkozó látoga­tást tett Visinszkij helyettes kül­ügyi népbiztosnál. NÉPSZAVA wrwwcmiwiei 1942 április 1, szerda £gytnáshas£aladt Két 6-os villamos a Margit körúton Kedden délután a Margit körút és a Török utca kereszteződésénél két 6-os villamos eddig ismeretlen körülmények között egymásnak sza­ladt. A karambolnak három súlyos és két könnyebb sebesültje van. Az utasok és járókelők körében való­ságos pánik tört, ki. A zsúfolt ko­csikból a helyszínre perceken belü­l kiérkezett, mentők egymásután emelték ki a sebesülteket. Aj­air Anna 31 éves tanulót, I­alusi Pál MTV főtiszt­viselőt és Tálasi József magántisztviselőt emelték mentő­kocsiba és vitték súly­os állapotban a Rókus-kórházba. Két könnyebb sebesültet a mentők a helyszínen kötöztek be. A közlekedési szeren­csétlenség ügyében megindult a vizsgálat." LEGÚJABB Laval Ismét találkozik Pétainnel (Párizs, március 31. —­ Német táv­irati iroda.) Laval kedden reggel elhagyta Párizst és chateldoni bir­tokára ment. Itteni politikai körük­ben arra számítanak, hogy a közeli napokban újabb megbeszé­lést folytat Pétain tábornaggyal. („M. T. I.") A Lóhúsüzem a fogyasztás szolgálatában Ne álljon meg az üzem fejlesztése A községi Lóh­úsüzemet több mint 30 év előtt hívta életre a főváros akkori vezetőcége, hogy a szegé­nyebb néposztály olcsó húshoz jus­son, mert minden időknek meg volt a maga dágasági folyamata. Hosszú éveken keresztül a­z üzemnek meg kellett, küzdenie a fogyasztók elő­­ítéletével, mert a venni szándékozó szinte röstel­ bemenni a lem­észár­ozókb­e, hogy a napi szükségletét beszerezze. Az üzem berendezése is nagyon kezdetleges volt, alig fog­lalkozott a kolbászgyártással, ha­nem inkább csak a nyershús ki­mérésével. Vidéken abban az idő­ben csak Győrnek és Újpestnek volt lómészárszéke. A vidéki lóhús­kiméréssel foglalkozó iparosok is csak vegetáltak, fogyasztó alig akadt. Néhány éven keresztül így küz­dött a Lóhúsüzem, amikor élére Járitz közélelmezési felügyelőt állí­tották, aki nagy hozzáértéssel és szeretettel fejlesztette az üzemet. Modernizálta a gyártelepet, sok újítást hozott, a főváros ennek elle­nére sem űzetett rá az üzemre. .Nyugdíjazása után új igazgatót hoztak, aki eohnee foglalkozott köz­élelmezéssel, illetőleg húsiparral. Persze, a tűköd­ése alatt az­­ üzem stagnált és deficites volt. Igaz, ez részben­ az importpolitikának lett a következménye, mert Romániából és Jugoszláviából lovakat importál­tak, noha erre szükség nem volt. Magyarországon a lóállomásig abban az időben mintegy 1­00.000 volt és miután a vágásra rendszerint a ló­állománynak 10%-a kerül és az egész ország vágólószükséglete abban az időben alig ütötte meg a 25.000 et, behozatalra szükség nem vo­lt. Ennek az igazgatónak zavaros kö­rülmények között kellett állásából t­á­vozni­a s az üzem élére sz­erényi közélelmezési­ felügyelőt neveztek ki igazgatónak. A fellendülés ezután rohamosan emelkedett. 1940-ben 15.000, 1941-ben 22.000 darabot vág­tak fogyasztásra és ez a mennyiség kevésnek bizonyult. Ennek ellenére behozatalra nem került sor, mert a hazai p­lagon a lóbeszerzés eddig fennakadás nélkül ment és megy, ami fontos érdeke a gazdatársada­lomnak is, mert az igazán nem hasz­nálható lovat mégis értékesítheti. Azonkívül ma nagy­­szükség van a kitermelt lóbőrükre is. Igaz, hogy ma a lóbőr árát rögzítették és 50 % -kal alacsonyabb, mint 1939-ben volt. Budapest lakossága pia­cjár szí­vesen fogyasztja a lókolbászárut, s bár kormányrendelet szabályozza, hogy h­­ány százalék sertésszalonnát szabad a kolbászáruba bekeverni, a minőség a viszonyokhoz képest elég jó. Egyes árucikkeknél, mint pél­dául a, lószaláminál, amit Budapest lakossága örömmel vásárolt, rende­let folytán a gyártást le kellett állí­tani. Ma negyven üzletben mérik a lóimat, alul kevésnek bizonyult. K­i­­tűnően lehetne értékesíteni a csont­sírt is, csontból a Lóhúsüzemnek évi 70 vágón áll rendelkezésére és ebből hét vágón tiszta csontexírt lehetne nyerni. Ezt a lehetőséget látta is az üzem vezetősége és­ az iparügyi m­inisz­térium hozzájárulásával erre a célra külföldről be is szerezték már régebben az értékes gépeket. De sajnos, mind a mai napig feldolgo­­zásra engedélyt nem kaptak. • Az üzem rentabilitása és fejlesz­­tése szempontjából szükség volna mindazokra az erkölcsi támogatá­sokra, amelyeket nemcsak a főváros, hanem a kormány­­ részéről is ki­érdemelt az üzem. Érdeke ez Buda­pest lakosságának, de érdeke a gazda­társadalomnak is, hogy minél több jó minőségű n.vershússal és kolbász­­áruval láthassák el Budapest sze­gény néposztályát, amely a mai drá­gasági viszonyok között szü­kségle­teit a Lóhúsüzemtől szerzi be. A fő­város vezetőségének legyen fő tö­rekvése, hogy a Lóhúsüzem ennek a feladatának minden tekintetben ele­get tudjon tenni. Az üzleteket sza­porítani kellene és elegendő áruval ellátni, hogy ne kelljen sort állni azoknak a fogyasztóknak, akik igé­nyeiket leszállították és lóhúst esz­nek. Kötelessége a fővárosnak min­den áldozatot meghozni. Megálla­pítjuk, hogy az utóbbi két-három évben az üzem modernizálása na­gyot lendült. Ma 370 alkalmazottal dolgozik. Az üzemben kiváló hús­ipari munkának dolgoznak és sztor­ifém munkájukkal nagy szolgálatot, tesznek Budapest szegényebb nép­osztályyának élelmezési ellátása kö­rül. Ennek az üzemnek szociális hi­­vatásáról beszélnünk nem kell, mert kétségtelen, hogy a mai Ji­edra időik­ben a Lók­úsüzemre nagy feladat vár még. Nem jelentett be külföldi követelést Perenczi Mór volt vállalati igaz­gató ellen az ügyészség külföldi kö­vetelés bejelentésének elmulasztásá­val elkövetett bűntett miatt emelt vádat. A büntetőtörvényszék Po­rosy-tanácsa kedden hozott ügyében ítéletet. A bíróság kétévi fegyház­büntetésre, 30.000 pengő pénzbünte­tésre ítélte és kötelezte 2VM/S VW3Q vagyoni elégtétel megfizetésére is. Az ítélőtanács ugyanekkor elren­delte azonnali letartóztatását. Az ítélet nem jogerős. — Külffyülés. A Természetbarátok Tu­rista Egyesülete VIII—IX. kerületi osz­tálya ma, szerdán este 8 órakor közgyűl­­ést tart a Szobieszky János ucea III. szám alatti h­elyiségében­. . HIRDESSEN NÉPSZAVA rovatában

Next