Népszava, 1942. július (70. évfolyam, 145–171. sz.)

1942-07-01 / 145. szám

I 70. évfolyam 145. szám Budapest, 1942­­Alius 1, szerda Ára 12 fillér Szerkesztőség és kiadóhivatal: VIII. Conti ucca 4 • Megjelenik hétfő kivételével minden nap • Telefonszám: 130-330, 130-331 és 130-332 A keleti front déli szakaszán és Egyiptom területén növekvő erő­vel folynak a nyári hadműveletek Berlini hadijelentés a szebasztopoli német és a doneci szovjet támadásokról. — Erős mozgás Kurszk térségében.— Marsa-Matr­uh­tól 60 kilométerrel keletre folyik az egyiptomi csata. — Auchinleck tábornok átvette a 8. angol hadsereg parancsnokságát Churchill megtagadta a választ a harctéri helyzetre vonatkozó kérdésekre Nagy repülő- és búvárt­ajótevékenység Nyugaton A védnökségben különbíróságot létesítettek és 118 embert kivégeztek Hitler kancellárnak Mannerheim tábornagynál, a fnn hadsereg fő­parancsnokánál hetvenötödik szü­letésnapja alkalmával június 4-én tett látogatását viszonozta Mannerheim tábornagy, ami­kor június 27-én meglátogatta Hitlert főhadiszállásán. Mannerheim kísé­retében volt Tuompo altábornagy, a finn főparancsnokság parancs­noki törzsének főnöke, több más magasrangú finn ticat, valamint Erfurth gyalogsági tábornok, a finn főhadiszálláshoz beosztott né­met tiszt. A látogatás alkalmat nyújtott a két főparancsnok kö­zötti beható katonai megbeszélé­sekre — állapítja meg a „DNB"-nek a német főhadiszállásról keltezett jelentése. A finn közvélemény megelége­déssel üdvözli Mannerheim tábor­nagy látogatását Hitler vezéri fő­hadiszállásán — közli a „Bud. Tud." stockholmi jelentése. Megelégedéssel állapítják meg Hel­sinkiben, hogy Hitler elismerését fejezte ki Finnországnak 1939—40. évi háborújában tanúsított maga­tartásáért, tehát abban az időben, amikor a Szovjet­ Unió és Német­ország között még fennállott a ba­rátsági szerződés. „Németország és Finnország főparancsnokainak ta­lálkozása ama arcvonal szilárdsá­gának megerősítését jelenti, amely­nek feladatát Finnország, Német­ország és mási országok szabad nem­zeti létének biztosítása alkotja" — írja az „Uusi Suomi". Stockholm­ban úgy vélik, hogy a finn lap ez­zel világosan Svédországra is cél­zott, amelynek lapjai még nem fűztek megjegyzést az események­hez. „...A Führer főhadiszállásán be­ható katonai megbeszéléseket tar­tottak és kölcsönösen ismertették a helyzetet — közli az egyik külön­tudósító Finnország tábornagyának látogatásáról a német távirati iro­dával. — A hosszú tanácskozásokat — hír szerint — a német és finn haderő kiváló és oly sikeres, az orosz északi harctér közös harc­mezején kifejtett együttműködésé­nek szelleme hatotta át, de hatása alatt álltak a megbeszélések­ a teö-­ vetséges csapatok minden harc­téren kivívott nagyszerű sikerei­nek is." Nemcsak Finnország, hanem az egész második világháború szem­pontjából a legfontosabb a kelet­európai harctér. Nyilvánvalóan er­ről tanácskoztak a német főhadi­szálláson a legtöbbet és ennek ese­ményeit és eshetőségeit vitatták meg a legbehatóbban. .Kifejezésre jut e front jelentősé­gének felismerése abban a rovnói „DNR"-jelentésben is, amely arról számol be, hogy ott megalakult a nemzeti szocialista párt ukrajnai tagozata, a nemzeti szocialista párt keleti munkatagozata keretében. Az ukrajnai tagozat vezetője Hitler parancsára Erich Koch­ körzet­vezető lett. És hogy milyen első­rendűen fontos ez a front, kifeje­zésre jut abban a jelentésben is, amely arról szól, hogy Rosenberg­, a megszállott keleti területek birodalmi minisztere Kievben tett látogatása után repülőgépen Dnyepropetrovszk főkerületbe utazott és Kamenszkoje iparvárosban meg­látogatott egy nagyobb iparterüle­tet. A miniszter e látogatása során beszédet mondott a Horth­ában rendezett gyűlésen a német parasz­toknak és parasztasszonyoknak és az ott megjelent fiúk ukránnak is, akik, mint a „DNR"-jelentés el­mondja, először hallották a Nagy-Német Birodalomm egyik miniszteré­nek hozzájuk intézett szavait. Ezen az elsőrendűen fontos harc­vonalon ezidőszerint kemény har­cok folynak, különösen a legdélibb szakaszon, Szebasztopol váráért. Jelentések számolnak be arról, hogy itt a németek további előny­o­mulást értek el, a harc azonban éppen olyan elkeseredetten tart, mint az immár több mint három­hetes ostrom legádázabb tusájában. A c­jurkovi szakaszon aránylagos­­nyugalom van, ellenben Kunszknál a­­németek nagyarányú támadást indítottak meg. A nyugati hadszíntéren Anglia fölött volt repülőtámadás, azon­kívül az angolok újabb bomba­támadást intéztek Bréma, vala­Angliában. Churchill miniszter­elnök az alsóház lefeddi ülésén kije­lentette, hogy nem áll szándékában semmiféle nyilatkozattétel arról a súlyos csatáról, amely jelenleg Egyiptomban dúl. A beérkezett tudósítások szerint annak bejelen­tésére szorítkozott, hogy Auchinleck tábornok veszi át a 8. hadsereg parancsnokságát Ritchie tábornok helyett. Elmondta azt is, hogy Auchinleck volt az, aki közölte a koraiánnyal elh­atározását a hadsereg parancs­nokságának átvételéről, a kormány pedig rögtön megadta ehhez való hozzájárulását. A legutóbbi északafrikai esemé­nyek hatása alatt Churchill számos katonai tanácsadót sürgős meg­beszélésre kéretett magához — mondja egy „N. S. T."-jelentés. — Ezen a megbeszélésen nyilván azok­ról az intézkedésekről tanácskoztak, amelyeket a jelenlegi körülmények szükségessé tesznek. Ezekkel függ össze Rovin munkaügyi miniszter bejelentése is arról, hogy a hadiiparban jelenleg igen sok fiatalember dolgozik, akiket leg­közelebb besoroznak. Helyüket idősebb férfiakkal és nők­kel töltik be. Egyedül a lőszer­gyárakban ás szénbányákban dol­gozó fiatal munkásokat hagyják meg egyelőre helyükön. Azonban e tanácskozásoknak en­nél tovább terjedő jelentőséget is mint franciaországi német támasz­pontok ellen. Lapunk más helyén részletes ismertetését adjuk a harc­téri eseményeknek és ezek sorában az északafrikai hadműveleteknek. Azzal a ténnyel, hogy Kommel vezér­tábornagy haderejének sikerült Marsa Matruhot elfoglalnia és to­vábbi lényeges előrehaladásra szert tennie Alexandria irányában, tel­jessé vált tulajdonítanak. Ugyancsak „N. S. T.'-jelentés számol be arról, hogy Will­et kapitány, Horran tenger­nagy, Haiden vezérőrnagy, Rob repülőtábornagy, továbbá Lashing­ton és Ellis parancsnokok Mound­­fatten tábornagy-tengernagy elnök­letével állandóan tanácskoznak és a közben Churchillel való állandó érintkezésük arra utuat, hogy az északafrikai katonai fejlemények következtében a szövetségesek első­sorban is légihadműveletek meg­indítását tervezik. Mountbatten főparancsnoka az európai hadműveletekre kijelölt kombinált haderőknek. Ilyenfor­mán ezek a tanácskozások már a washingtoni megbeszélésekkel len­nének kapcsolatosak. Churchill hazatérése után a brit hírszolgálat nyilatkozatot közöl, amely szerint Roosevelt és Chur­chill megbeszélései kiterjedtek az összes világrészeken és tengereken folyó háború valamennyi fontos kérdésére. A különféle hadianyag termeléséről a helyzet áttekintése „nagyban és egészben" derűlátó képet adott. Az előre tervbe vett termelés — mondja a közlemény — tetőfokát még nem érte el. Az arc­vonalak kiterjedése miatt — foly­tatja a közlemény — a legfontosabb a szállítás kérdése. A szállítás biztonsága és tovább­menően az angol hajóhad teher­mentesítése célját szolgálja az a tény, amelyről az „Exchange Tele- a Tobruk elestével keletkezett politikai helyzetkép

Next