Népszava, 1942. december (70. évfolyam, 272–295. sz.)

1942-12-01 / 272. szám

­ Berlin szerint tetőpontjához közeledik a keleti harcter nagy offenzívája Kalinin és Toropec térségében összpontosul­nak a támadások. — A szovjet ismételten tar­talékokat vet a küzdelembe Az ejtőernyősökkel támadott Mateur áll a tunéziai harcok középpontjában. — A brit légierő erős kötelékei támadták Torinót A japánok ismét megszállták az Aleutáki­hoz tartozó Attu szigetet A birodalmi fővárosba érkező vonulási és előkészületi terve meg­katonai hírek szerint az elmúlt 48­­óra folyamán is tovább tartottak a keleti arcvonal súlyos hadműve­letei. A „X. S. T." berlini jelentése megállapítja, hogy a Szovjet is­mételten tartalékokat vetett be és elkeseredett közelharcba küldte csa­patait, a német és szövetséges csa­patok azonban a harc folyamán állásaikat, minden számottevő pon­ton megőrizték és az ellenséget számos ellenlökéssel visszavetették­ akadályozására. Amint a véderőfőparancsnokság jelentéséből napok óta megállapít­ható, a harcok tulajdonképpeni súlypontja azonban mégis a kö­zépső arcvonalnak Kalinintól és Toropectől délre, illetve délnyu­gatra eső szakaszán van. A „N. S. T." jelentése is leszögezi, hogy Rzsev térségében nagy páncélos­csata zajlott le, amelynek során tel­jesen felmorzsolódott az egész szovjet páncéloshadtest, a német távirati iroda berlini közlése pedig megállapítja, hogy a német csapa­tok a kedvezőtlen időben Kalinin­tól délnyugatra és Toropec körül is változatlan, makacs védekezésben megállták helyüket minden táma­dással szemben. A korábbi harcok lefolyásának alapján valószínűnek tartják, hogy a betörési helyeken az előretolt, ékek­ továbbra is el­szigetelhetők lesznek, annyival is inkább, mert a német jelentések rámutatnak arra, hogy az ellen­intézkedések máris folyamatban vannak ezeknek az ékeknek a letö­résére. szerének megtámadását, ha­mar hadseregének elmaradt részeit és főleg utánpótlását előre vonta. A britek ennélfogva — amint az olasz főhadiszállás hétfői hivatalos jelen­téséből is kiderül : egyelőre csak arra szorítkozhatnak, hogy a ten­gelycsapatok utánpótlási központ­jai ellen intézzenek légitámadáso­kat. Így az olasz hivatalos jelentés közli, hogy angol repülőgépek bom­bákat dobtak le Tripoliszra, ahol azonban csak csekély károkat okoz­tak. Iító­a­p arról ad hírt, hogy Ander­ és Bastico erős elagheilai állásrend­jen tábornoknak csak néhány előre­tolt nehézüteget sikerült a Tunisz felé vezető úton, gépesített gyalog­ság segítségével, előrevinnie, míg egy brit páncélososzlop Sousse felől előretörve, keletről igyekszik meg­közelíteni a Tuniszt félkörben kö­rülvevő védelmi övezetet. Tunisz ilyenformán a tüzérség hatókörébe került, a harcok központja azonban Mateur, amelynél a vasútvonal és az útcsomópont védelmére Nehring tábornoknak sikerült nagy erőket összpontosítania. A tudósító jelen­tése szerint Nehring tábornok mintegy­­20.000 főnyi hadsereggel és nagyszámú harckocsival rendel­kezik, amelyeket főként Tunisz és Bizerta között vont össze. A német és olasz hadijelentések páncélos­vállalkozások visszaveréséről adnak hírt és ezek a közlések valószínűleg a fentebb részletezett hadművele­tekre vonatkoznak, míg azokról a harcokról, amelyeket a keleti ten­gerpart délebbi részén, a tripolitá­niai határ közelében, Gabes körül ejtőernyősök vívna­k, úijabb jelenté­sek nem futottak be. Természetesen a tunéziai hadműveletek szempont­jából is döntő jelentősége van a légierő vállalkozásainak és az erről szóló német és olasz jelentéseket lapunk más helyén közöljük. A tuniszi harcok megélénkülésé­vel ellentétben Kirenaikában vi­szonylagos nyugalom állt be. Mint a „Bud. Tud." Berlinből jelenti, a britek előkészületei itt még nem ju­tottak túlságosan előre és a felderí­tők jelentései alapján Berlinben úgy vélik, hogy Montgomery had­serege többszáz kilométer hosszú­ságban vonul nyugat felé. Ennek következtében a nagy Szirtisznél, El-Agheilánál levő német állások előtt csupán erősebb felderítő egy­ségek állanak, ezek mögött néhány könnyű hadosztály sorakozott fel és csak azután következik Alexander tábornok főereje. Berlinben egyébként rámutatnak arra, hogy a briteknek Kirenaiká­ban nagy utánpótlási nehézségeket kell legyőzniök. Ez a jelentés is alá­támasztja azt a feltevést, hogy Alexander tábornok csak akkor fogja majd megkísérelni Rommel A kettős offenzíva hadműveletei Berlini illetékes körök szerint a keleti arcvonalon a nagy offenzíva lassanként tetőpontjához közeledik. A szovjet hadvezetőség — am­int a német fővárosban megállapítják — hatalmas erőfeszítéseit, amelyeknek méretei bizonyos meglepetést hoz­tak, a Kalinin és Toporec közötti térségbent összpontosítja. Berlini katonai megítélés szerint a szovjet hadműveleteknek nem a sztálin­grádi vonal, vagy a nagy Don­kanyarulat, hanem ez a terület a tulajdonképpeni gyűjtőpontja. Hangsúlyozzák, hogy bár a Szovjet nagy arány írnak tervezett hadászati elgondolása meglepetést keltett, a szovjet csapatok nem értek el hatá­rozott sikert, miután a német had­vezetőség még ezzel a tényezővel, a Szovjet legmagasabb fokú erő­feszítéseivel is számolt ellenintézke­dései kidolgozásánál. A harcok részleteire vonatkozólag a német véderőfőparancsnokság je­lentése első helyen foglalkozik a Kaukázusban és a Kalmük-szteppén folyamatban levő hadműveletekkel, amelyek azonban nem idéztek elő jelentős változást az arcvonal ala­kulása szempontjából. A német táv­irati iroda közlése részletesen fog­lalkozik a sztálingrád körüli arc­vonalkanyarulat helyzetével és megállapítja, hogy a Volga és a S­on között folytatódtak az erős gyalogsági alakulatokkal, valamint nagyszámú harckocsi támogatásá­val végrehajtott szovjet támadások, amelyek során elkeseredett kézi­tusáik is folytak. A jelentés hang­súlyozza, hogy az ellenség többször kísérletet tett a német és szö­vetséges hadállások felgöngyölíté­sére, de ezek a kísérletei véres ku­darcba fulladtak. A Don nagy kanya­rulatában a német repülők — amint a további jelentésekből megállapít­ható — készenléti állásokat bombáz­tak. A „N. S. T." idézett távirata meg­emlékezik arról, hogy német fel­derítők jelentése szerint Voronezs­től délkeletre is szovjet támadás van készülőben. Ennek a mozgoló­dásnak előjelei már napokkal ez­előtt mutatkoztak a Moszkva— Rosztov közötti, észak-déli irányban haladó vasútvonal már jelentett horizontális áttörésével kapcsolat­ban, a német légierők azonban nagy kiterjedésű támadást intéztek a szovjet offenzíva e legújabb fél­ Tunézia és Kirenaika Az északafrikai hadihelyzettel kapcsolatban illetékes német he­lyen megállapítják, hogy — amint az a véderőfőparancsnokság jelen­téséből is kiderül — Tunéziában a harcok, a jelek szerint, mind élén­kebbé válnak. Német katonai szak­értők kiemelik, hogy a támadások súlypontja az utóbbi napok folya­mán különösen a Bizertától délre működő brit csapatokra helyező­dött. Ezen az arcvonal szakaszon Mateur vidéke áll a harcok közép­pontjában, ahol amerikai ejtő­ernyős csapatok szálltak le és ütköz­tek meg Nehring tábornok odavont haderejével. A „Pest" zürichi tudó- A légiháború íze nemcsak a tulajdonképpeni hadszíntereken, hanem az ezek­kel összefüggő hadműveleti bá­zisokon is érezhető az ellenfelek kölcsönös erőfeszítése az utánpótlás és a termelés megbénítására, így a német hivatalos jelentés közli, hogy német, vadászok folytatták nappali előretöréseiket Anglia déli partvidéke felett és eredményesen lőttek vasúti berendezéseket. A megszállt nyugati területek, vala­mint a Csatorna felett — ahol a brit légihaderő Észak-Francia­ország és Hollandi­a szállítási és ka­tonai célpontjai ellen kísérelt meg támadást — a véderőfőparancsnok­sági jelentése szerint hét angol re­pülőgép pusztult el. A „M. T. I." svájci jelentése sze­rint a vasárnapra, illetőleg hét­főre virradó éjszaka 4—5000 méter magasságban repülő gépek újból megsértették a svájci légiteret, ami­­— mint a múltban is — már jelzi, hogy brit repülők a svájci semle­gesség ismételt megsértésével újabb támadásra indultak olasz célpontok ellen. A támadás ezúttal — amint az olasz főhadiszállás közleménye megállapítja — ismét Torino ellen irányult. A „N. S. T." londoni kel­tezésű távirata is megállapítja, hogy az angol légihaderő erős köte­lékei intéztek támadást Torino ellen, amelyről a hivatalos angol jelentés szerint egy bombázó- és egy vadászgép nem tért vissza. Az an­gol propaganda túlzó adataival szemben az olasz főhadiszállás köz­leményéből kiderül, hogy a Torino elleni légitámadás nem okozott je­lentékenyebb károkat. Erre vonat­kozólag az olasz hivatalos közlés részletesebb adatokkal nem szolgál, de megállapítja, hogy a korábbi légitámadás áldozatainak száma összesen 15 halott és 22 sebesült. ISM2 decemberi, kedd Kommaamma NÉPSZAVA A Mediciek harca a hataloméri, egy forró szeretem, a renaissance pompája : Leonardo Cortese, Couchita Montenegro, Osvaldo Valenti, Laura Nucchi, Juan de Lpnda IHFctttuít Ma premier: frag* US w es a unkáscUfadás a Madách Színházban* 1942. évi detertber hó 6-án­ vasárnap délelőtt 11 órakor a MADÁCH SZÍNHÁZ munkáselőadást rendez. Színre kerül Moliére Képzelt beteg Versailles! rögtönzés című két vígjátéka Jegyek, ára: 80 fillértől 4 pengőig Ruhatári díj személyenként: 20 fillér Figyelmeztetés! 12 éven aluli gyermeket a színházba hozni nem szabad! Jegyek kaphatók Kultúrpropaganda jegypénztárainknál: Népszava­könyvkereskedésben (VII. Erzsébet körút 35). tel.: 222-293 és a Népszava kiadóhivatalában (VIII, Conti ucca 4), telefon: 130-330, 331 és 332. A nagy érdeklődésre való tekintettel kívánatos a jegyekről jóelőre szondoskodni Az Aleutáktól Új-Guineái­g. A Távol-Keleten folyó hadműve­letekről néhány nap óta aránylag gyéren futnak be­jelentések, ami valószínűleg annak a jele, hogy a szemben álló felek a közelmúltban lefolyt nagy tengeri ütközetek után erőik átcsoportosításával vannak elfoglalva és legföljebb újabb tá­maszpontok megszerzésére, illetőleg a meglevő támaszpontok m­egtartá­sára törekszenek. Ebből a szem­pontból figyelemre tarthat számot a washingtoni tengerészeti minisz­térium hivatalos közlése, amely szerint a japánok újra megszállták az aleuti szigetcsoporthoz tartozó Attu szigetét. Amint emlékezetes, Attu szigete az Aleuták ellen indí­tott első japán támadás alkalmá­val Kiska szigettel együtt egy­szerre került japán kézre. Néhányr 3. oldal

Next