Népszava, 1944. január (72. évfolyam, 1–24. sz.)

1944-01-14 / 10. szám

1944 január 14, p'énteE NÉPSZAVA 3. oldal Csikorog a szélkakas ^A holtak gyorsan lovagolnak." De az élőkkel, legalább is a törek­vőbbekkel aligha állják a versenyt. Még alig két hónapja, hogy vissza­utasítottuk Pálóczi Horváth Lajos felénknyujtott baráti jobbját, a „Magyar Élet" kitűnő főmunka­társa, a szélsőjobboldali szellemi frontról elérkezett... hová is érke­zett? Éppen erről lesz itt szó. Nem azért, mintha P. H. L. személye kü­lönösen fontos volna, de azért, mert a felkínálkozás ugyanolyan vesze­delmes tünet volt, mint amilyen be­teges az a magatartás, amelyet visszautasításunk a túlgyorsan lo­vagló íróból kiváltott. Két hónap után Pálóczi válaszol, már amennyiben válasznak vehető a szélkakas csikorgása Ajj újsütetű szocialista aki azt hitte, hogy né­hány készem kapott szólammal be­juthat a szocialista mozgalomba, set azonnal a munkásosztály okta­tója Is lehet, gyermeteg terve ku­darcán felbőszülve, visszatér a régi hangjához és lojálisán közeledő ba­ráthói gyűlölködő ellenséggé vál­tozik. Cikke három részből álL Egy progamadó, egy tagadó és egy rágalmazó résziből. Az első részben megmagyarázza, hogy mit ért „ma­jryar szocialiwnus"-on. Kiegészítésként még megjegyzi, hogy a magyar szocialista állam­ban a színésznövendékeket néhány évre falura kell küldeni, hogy n e v­tanulják a paraszti beszédet, moz­gást stb. Idáig még nem volna köz­tünk lényeges ellentét. Ha P. H L. véére tudja hajtani gazdasági programját, Isten neki, hadd men­jenek a színésznövendékek páré vi -falnsi munkára „Párizs megér egy misét." Aggasztó azonban, hogy Pálócziban türelmetlen faji el­fogultságok vannak. (Ne értessünk félre, nemcsak a zsidókkal szem­ben.) Márpedig, ha osak nem akar­jhik csökkenteni az ország területét a tisztán magyarlakta területekre, aligha lehet megoldani a társa­dalmi kérdé«t anélkül, hogy ne vessünk számot a nemzeti kisebb­eégek jogos igényeivel. Mind­amellett még áthidalhatnék az ellentéteket. Mi engednénk a színésznövendékek kérdésében, P. H. L. engedne türelmetlen faji maga­tartásából. A szocializmus és „ma­gyar szocializmus" közt idáig még nincs végzetes ellentét. Ügylátszik, tévedtünk, amikor visszautasítot­tuk P. H. L. és baráti társasága kö­zeledését. Pálóczi azonban azt állítja, hogy vagy akkor tévedtünk, amikor no­vemberi cikkét fe'kínálkozásnak vettük, vagy szenzációhajhászásból kiforgattuk szavai értelmét. Most jön a tagadó rész. Lássuk tehát, mi is volt e cikkben. Nyilvánvalóan erőszakos félremagyarázással vet­tük magunkra a következő monda­tot: „A szocializmus régi harcosait egyre jobbau idegesíti a neofi ák tolongása bálványuk körül." Hiszen a neofita szocialisták nem mifelénk tolonganak, hanem a GYOSZ háza­táián. Vagy például bizonyára a TÉBE urait akarta meggyőzni arról, hogy a nadrágos, sőt „lakkcipős" emberből is lehet jó szocialista. A termelési anarchia támadásával, az ©liberális elemekkel akart szocia­lista egységfrontot alakítani, Marx és Engels emlegetésével pedig két­ségtelenül az OMGE ortodox szo­cialista szárnyának akart kedves­kedni. Mi pedig mindezt. erőszako­san magunkra vettük, csakhogy P. H. L. urat zavarba hozzuk. Aki bé­veheti, vegye bé. Nem hisszük azon­ban, hogy akad épelméjű ember e honban, aki hitelt ad Pálóczi elő­adásának. Nyilván ő is érzi ezt és támadóvédekezés.be megy át. Ebből áll cikkének harmadik része. Keményen hadakozik. Nem kard­dal, nem is bunkóval, sárral. Meg­tudjuk tőle, hogy tui okoztuk az ország feldarabolását, ami ugyan­úgy közismert alaptalan, rágalom, mint az, hogy ,.hideg közönnyel néztük az elszakított magyarság szenvedéseit" s megtagadtuk „mind e inai napig a revízióért való kiál­lást". Hogy közben buroorn'd is gondoskodjék, szigorúan megró bennünket, amiért politikai párt létünkre nem foglalkoztunk népdal­gyűjtéssel, hanem hagytuk, hogy egy Bartók ós Kodály végezze el helyettünk. Vannak azonban súlyo­sabb érvei is. Kijeltsuti. hogy „kis­polgári párt" vagyunk — ő, Pa­lócai Horváth Lajos kiközösít min­ket a proletariátusból —, ma ;d végső megsernmMtő érvként fe­jünkhöz vágja: „Nem idézzük azo­kat a becsmérlő jelzőket, amelyek­kel egy európai szocialista ország a magyarországi szociáldemokrata párt megalkuvó magatartását jel­lemezni szokta volt." Megszoktuk már, hogy mozgal­munkba került karrieristák, amikor nem elégíthetik ki ambícióikat, a.zonnal ultraradikális;k lesznek, de ilyen gyors változást! A tegnapi jobboldali, ma már a Koininternt fogadja el legfőbb munkásmoz­galmi döntőbírónak^ Mi lesz hol napT Mi tudjuk, ml volt tegnap és tegnapelőtt, t^bát tudjuk, bogy nii lesz holnap és holnapután. Emlék­szünk éi"telmieegickre, akik polgári újságíró'ól napok alatt váltak kommunista ideológussá. És emlék­szünk özákiflira. Málnáéira, akik mielőtt önállósították magukat, ná­lunk puhutolództak, nem lehet-e köztünk vezérkedni. Nem lep tehát meg bennünket, ha P. H. L. ha­dat üzen a megalkuvó f's kis­polgári szociáldemokráciának. Nem PÉNZÉT ŐRZI, ÉRTÉKÉT BIZTOSÍTJA cjöntzj ja* öSt, A BUZAKÖTVÉNY lep meg bennünket, mert ismerjük az embereinket. A vitát pedig a magunk részéről lezártuk. Nines időnk, kedvünk, helyünk, jelentéktelen közírókkal vitázni. De meg kellett mutatnunk, milyen gyorsan lovagolnak manap­ság egyes urak. Péjától a Kom­internig — két hónap! Világrekord! Megmarad a 8/A, a 11-es, a 17-es és a 29/A autóbuszjárat, továbbá a trolleyfausz is Megszűnik a 8, 10, 16', 161 A, 24, 25, 27-es autóbusz A főváros közlekedési szakbizott­sága Body László alpolgármester eliiökldsével ülé.it tartott. A bizottság elsőnek az autobuszfor­galom további korlátozása tárgyában készített — s a Népszavában már rész­letesen ismertetett — előterjeszt s&^l foglalkozott. Miliők Sándor elvtárs kifejtette, hogy a pestújhelyi és rö kospalotai járat nun nélkülözhető, ezek megszűntetés» elsősorban a dol­gozó kisembereket sújtaná. Felvilágosí­tást kért arra vonatkozóan, hogy hány autóbusz és mennyi gun i áll a főváros rendelkezésére. A megle\ő szúk keretek között — mondolttt — elsősorban a dol­gozó tömegek érdekeit k.'ll figyelembe venni, tekintet nélkül arra, hogy a többi vonalakat kik protezsálják. Helytelenítette továbbá a 29 A-járat megszüntetésére irányuló gondolatot. Ez a vonal az egyetlen közlekedési vo nala és valósággál élet'eheti s gc az óbudai hegyvidéknek. A továbbiak ban Miliők elvtárs az utóbbi időben egyre gyakrabban előforduló belesetek o>ni­­val foglalkozott. Visszautast otta a fo.­galml alkalmazottak ellen emi'tt szí.ott vállakat és rámutatott a különböző le­hetőségekre, amejyek alkalmasak a bal­esetek számának esökkoutós're. A gázu­lások egyik oka nem utolsósorban a mai elsötétítés mellett az, hogy a kocsivezetőt a perrnnon ösfzezsu­tolődó töm-g való-ágg!i) odapré ell r. kapcsolóhoz, úgyhogy nem tnd.ia megtenni a szüksé­ges gyors elhárltómozdulatot. Szívesen fogadja, hogy védőkorlát alttaXmazása­val igyekeznek segíteni a helyzeten. Scheuer Róbert szerint a vidéki váro­sok autobuszforgalniát nem csökkentet­ték. ö is foglalkozott a Beszkárt-balese­tekkel. — Lázár Ferenc több autóbusz­járat fenntnrtása mellett szállt síkra. Bechtler Péter elvtárs hangsúlyozta, hogy néhány olyaa vonalat kívánnak megszüntetni, amelyek kiesése az érde­kelt területeket valósággal megbénítaná. Elsősorban úgymond — a külső kerüle­tek összeköttetését szolgi'.ló autóbuszokat kill továbbra is fenntartani. Ezeken a vonalakon kistisztviselők és munkások tömegei mennek munkába s a közleke­dés hiánya, túl a személyi kellemetlen­ségeken, károsan hatna a közgazdasági életre is. Szóvátette, hogy a ke'erc földi pályaudvaron a déli és a/, esti órákban érkező vonatok hatalmas tömeg'Vet hoznak a fő­városba és így az onnan Induló vil­lamosok már a végállomásuktól kezdve zsúfoltak. Általában azokon a vonalakon, ahol szükség szerint indítják a villamosokat, a megfelelő felkészültség okából fölölte gyakoriak a forgalmi zavarok. Foglal­kozott a villamosbalesetek kérdésével és meg-felelő világítási könnyítéseket sür­getett.' Brózik Bódog az autóbuszok megszün­tetését csak ott tartja lehetőnek, ahol villamosközlekedés is van. Az új mű­gumik kitűnően beváltak, miért nem pótoljak ezúton a hiányzó kerekeket? — Magyar Miklós ugyancsak a külső kerületek autóbuszjárata Ujak megszün­tetés® ellen foglalt állást. Szeriute nincs gum) hiány. A Rózsadomb közlekedését, szerinte* villamosvonal építésével meg lehetne oldani. — Kronberg János kifogásolta a kelen­földi pályaudvar és a Lenke tér közötti reggeli villamosközlekedés zavarait. E környék közlekedését — úgymond — elősegítené a 9-es villamosjárat meg­hosszabbítása. Deák Lajos elvtárs szerint a Várba irányuló autobnszközleke­dést továbbra is biztosítani kell, mert az ott levő fontos hivatalok egyéb közlekedési eszköeök híján meg nem közelíthetők. Báró Babarczy István, a Beszkárt he­lyettes vezérigazgatója válaszolt a fel­szólalásokra. Ma már — mondotta — minden vonal megszüntetése a legna­gyobb nehézségekbe ütközik, kiszen a múltban megtörtént a vonalak gondos kiválogatása. A javaslat azt nézte, hogy az érdekelt környéknek milyen az ellá­tottsága a közlekedés szempontjából. Számolni kell azzal, hogy esetleg má­jusban ismét nagyobb korlátozást kell végrehajtani. A közlekedési s-zakbizottság ezután a következő határozatot hozta: A S'A, a 11-es, a 17-es és a 29/A jára­tok, valamint a trolleybusz változatla­nul megmaradnak. ( A 11-es vonalon a Margit körút és a Yérhalom tér között, a 17-es vonalon a Liget tér és az Új­hegyi út között közlekednek az autó­buszok továbbra is. A 21-es vonal a. közvágóhíd éa Csepel között tart jára­tot, Itt szombaton és az ünnepnajjok előtti hétköznapokon, valamint a fél­ünnepeken délután az első kocsi 14 óra helyett 12 órakor indul. A 22/A vonalon a módosítás szerint az autobuszok Szép Ilona ée az Erzsébet-szanatórium kő­zött közlekednek. A 24 A vonalon az öv ucca és Pestújhely között itidul autóbuszjárat, A 16'B vonalon pedig a Sséll Kálmán tér ée a Bóesikapu tér között. Megszűnik a forgalom január 17»től kezdődően v 8, 10, 16, 16/A. 24, 25 és a 27-es vonala­kon. A 16 és a 16/A jelzésű járatok for­galmának megszüntetésével ogyidejüen a Bécsikapu tér és a Síéll Kálmán tér között, amint már említettük, 16/B jel­zéssel indul járat. A 21-es jelzésű auto­buszok. amelyek eddig a Boráros térről indultak, a jövőben — ezt ugyancsak említettük már — a Közvágóhíd és Cse­pel között járnak, a 24'A jelzésű auto­huszok pedig a Hősök tere helyett ais Öv ucca és Pestújhely-vonalon közle­kednek. A bizottság ezután Scheuer Róbert ée Magyar Miklós felszólalását követően elfogadta a taxi vállaltatok által fzetendá területhasználati díj­ról szóló szabályrendeletet.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék