Népszava, 1945. április (73. évfolyam, 56–79. sz.)

1945-04-01 / 56. szám

73. évfolyam 37. (56.) szám Budapest, 1945 április 1. vásár A S­Z­O­C­I­Á­L­D­E­M­O­K­R­A­T­A PÁR­­T K­ö­z­P­O­n­­­T­I L­APJA Szerkesztőség: V. Vilmos császár út 78 M­e­g­j­­s­­­e­n­i­k hétfő kivételével minden NAP Kiadóhivatal, VIII. Conti utca 4. szám HÍEGI EVTIZED írta: dr Révész Mihály Ujjongó ünnepségek ezekben a mai napokban nem lehetnek, hatal­mas újságkötetet sem adhatunk (hét­köznapjainknak és ünnepnapjaink­nak egyaránt takarékoskodniok kell a rotációs papírral!), egyelőre csak ez ünnepi számunk első hasábjai méltassák annak a négy évtizednek a jelentőségét, amellyel a szocializ­mus ügyét napilapként szolgálja a magyar szociáldemokrácia központi közlönye, a Népszava. Hetenkint háromszor megjelenő újságból negyven esztendővel ez­előtt, 1905 április 1-én vált politikai napilappá a m­i Népszavánk, és ami­kor most örömmel és büszkeséggel emlékez ütíti meg erről a négy év­tizedről, hadd kezdjük azzal, hogy a magyar szociáldemokrata mozga­lomnak mindene volt és mindene ma is a Népszava. És nemcsak a mun­kásmozgalom, nemcsak a magyar politika nem választható el a Nép­szavától, hanem az újabbkori egész magyar történet is csonka, hiányos, megérthetetlen volna a mi lapunk évtizedeinek ismerete nélkül. Drága negyven év előtti április hajnal! Vártuk a napilap-Népszava első példányait! — Kibontjuk vörös lobogónkat s meghajtjuk Magyarország munkásai előtt — írta a napilap vezércikkének első mondatában Garami Ernő elv­társunk, már előbb is a lap szer­kesztője és folytatta így: — Ez a lap elkeseredett, áldozatteljes küzdelem­ben, ádáz harcok tüzében hódított diadalmi jelvény, amelyet az ellen­séges bástyák fokára tűztünk ki... Elkeseredett, áldozatteljes küzde­lem ... Mert a szociáldemokrata új­ságnak már nagy múltja volt a napi­lappá való átalakulás előtt is! Meny­nyi küzdelem, mennyi odaadás, mennyi szenvedés kálváriáján át ju­tott hozzá a magyar szocializmus ahhoz, hogy napilapja legyen! A pin­céből, mosókonyhából indult el, kau­ciótalanul, krónikás lapként, a poli­tizálás lehetősége nélkül — és ami­kor már politizálnia lehetett, mert kellett (milliónyi akadály ellenére is), akkor is csak hetenkint, majd hetenkint kétszer, végül hetenkint háromszor kerülhetett a párt kato­náinak a kezébe, amikor vele szem­ben a kapitalizmus napilapjai tömeg­számra kerültek ki a rotációsokból. A mi lapunk élete nagyobb felét már napilapként küzdötte át. Volt kísérlete a munkásmozgalomnak tíz évv­el az állandóan napilapként való megjelenés előtt, de a kísérlet el­sietett, megalapozatlan volt. Most azonban, negyven esztendővel ez­előtt, a szociáldemokrata mozgalom megtalálta a módját és az eszközeit az elnémíthatatlanul állandó megje­lenésnek, a nyomdakapitalizmustól való függetlenítődésnek, negyven­esztendős a nyomdánk is, a Világos­ság! A proletártömegek áldozatok vállalásával is kísérték a Nép­szavát nehéz útján,­­ köszönetünk és hálánk a névtelen forradalmár­nak, aki nemcsak a filléreit áldozta, hanem a szabadidejét is a gyönyörű emlékű Népszava-agitációkban, kö­szönetünk és hálánk a propagandis­táknak. Elvittük a marxista igazsá­gokat a föld népének soraiba és a kilencvenes esztendők nagy üldözé­sei után, amikor a szakszervezeti mozgalom óriásira nőtt, amikor el­indult büszke útjára a hatalmassá fejlődött szövetkezeti mozgalom, a szociáldemokrácia központi lapjá­nak napilappá kellett válnia. Kellett: gondoljunk csak a politi­kai küzdelemre, a külpolitikai hely­zetre, amely elvezetett a világ­háborúhoz. A munka még jobban megnehezedett , és kimaradhat-e e vázlatosan emlékező cikkből a ret­tentő nehézségekre való utalás? Cen­zúra, ügyész, ablakok a hasábokon, néha oldalszámra, ikszelések. Cen­zúra? Éjjeli ügyész? Már kemény iskolát jártán verekedtünk a világ­háborús és bethleni, majd gömbösi, majd az ezeket követő reakciókkal. Papiroshiány miatt megjelentünk szalmapapiroson, spárgapapiroson, végigéltük az ellenforradalmi huli­gánok 1919 december 8-i nyomda­rombolását, szorongtunk idegen nyomdában, dolgoztunk a Népszava ellenforradalmi hathetes betiltásá­nak ideiben a Szociáldemokrata Röp­iratokkal, az Imrédy-korszakban volt 1938-as decemberi egészhónapos betiltás idején dolgoztunk kisegítő lapokkal. És harsogott a freiligrathi Trotz alledem! magyar variánsa: Csakazértis! Most az országépítés szolgálatában áll a Népszava. A proletártömegek, az egész magyar nép előtt lobogó és fáklya akar maradni, aminthogy lo­bogó és fáklya volt két emberöltőnél hosszabb időn keresztül. Az emléke­zés könnyeivel a szemünkben gon­dolunk mártírjainkra, akiket az orv­gyilkosok az oldalunk mellől ragad­tak el, büszke hálával emlékezünk­­ meg elköltözött társainkról, lapunk legendás nagy szerkesztősége tagjai­ról és állandó emlékezéssel várjuk vissza elárvult íróasztalaik mellé azokat a társainkat, akiket a háború és a fasizmus szakított ki a körünk­ből. Munkásmozgalmunk története egy­egy fejezetét a hőskorszak epiteton ornans­ ával díszítjük fel. A Népszava egész élete hőskorszak volt! Boldo­gok vagyunk, hogy a szolgálatában állhatunk és "ezen a negyveneszten­dős nagyszerű évfordulón elvtársaink hatalmas tömegétől nem kérünk mást, mint hogy szeressék ők is to­vábbra is ezt a mi mindenünket, so­kasítsák meg a híveink táborát, — ahogy­ a mi egyik nagyszerű in­dulónk mondja: Ha együtt harcolsz velem, miénk a végső győzelem!... Ara­­­pengol A koponyák hegyén... írta: SZAKASICS ÁRPÁD A Golgotán az Ember halt meg az igazságért. Megfeszítették s még át is döfték a szivét, hogy a zsarnok­ság és hóhérja nyugodtan alhasson. De lehet-e nyugodt álma a gyilkos­nak, még ha királyi ágyban alszik is? Lehetett-e valaha is nyugodt pil­lanata a mindig rettegő zsarnokság­nak, a szuronyok hegyén ülő hata­lomnak, a népet nyomorító és tipró kormányzatoknak? Az igazság föltámad, ha százszor megölték is. A nép igazsága, az em­beri tiszta gondolat kikel sírjából, ha ezerszer keresztre feszítették is, ha millió bitófán fojtották is meg. Az eszmét megölhetik, golyót röpít­hetnek beléje, meszesgödörbe hány­hatják, elégethetik és megkínozhat­ják — az eszme él tovább és győze­delmeskedik ... * A golgotai mártíriumot követték újak és újak. A világtörténelem út­ját mártírok sírjai szegélyezik. Az emberiség útja, az emberiség hala­dása a legnagyobb és legszebb cél felé nem nyugodt és csendes mene­telés. Véres út ez, küzdelmes erő­feszítések útja. A könyörtelen har­cok útja ez. S menni kell rajta sza­kadatlanul. Nincs megállás és nincs kegyelem és nincs tétovázás. Egy­szer-egyszer borzalmas hekatombá­kon kell átvergődnie az emberiség­nek ... Soha olyan borzalmas, roppant hekatomba nem magasodott meg ezen az úton, mint mostan. Soha bar­bárabb, véresebb, becstelenebb zsar­nokság nem kerítette még kezébe a népek fölötti hatalmat, mint a fasiz­mus, a leitleri hóhérság. Két nagy eszmét rabolt el cégéréül a tébolynak és­ az emberi aljasság­nak ez a sötét vegyüléke: a nemzeti­szocializmus. A világ legszebb orszá­gait döntötte porba, legkiválóbb szel­lemeit pusztította el s gyilkolt, gyil­kolt, milliókat gyilkolt le értelmet­lenül félelmében és az elaljasodás őrületében... Soha még ilyen vértengert nem árasztott a világra tébolyult zsarnok, becstelen uralmi rendszer, mint Hit­ler és hordája. Soha még ilyen romlást nem látott az emberiség! Az egész világ egyetlen Golgotává emelkedett s ennek a roppant hegy­nek, a koponyák hegyének kereszt­jén ott függött az Ember. Az egész emberiség s kifolyt vére még most is árad szakadatlanul. De íme: 1945 húsvétján a vér­tenger fölött s a Golgota mögül a föltámadás fénye világít rá az em­beriségre. Az Eszme él! A demokrácia, a népek szabadsá­gának eszméje, a félelem a bizony­talanság legyőzésének gondolata, az igazságosság és az emberség erősebb­nek bizonyultak a becstelen barbár­ságnál, a téboly rémeinél, a hitleri hóhérságnál. Az emberiség megszabadul a gyil­kosok uralmától. Újra szabad lesz az útja. A szellem újra jogaiba lép. Az erőszak tulajdon kardjába dől. Az Ember föltámad! A föltámadásnak ezen az öröm­teljes ünnepén mi mégis lehorgasz­tott fejjel állunk a fénylő nap alatt. Siratjuk szívünkhöz legközelebb álló testvéreinket. A fény, amely ma elönti a világot, élesebbé és mé­lyebbé teszi az árnyékokat s elpusz­tított, megölt, elhurcolt elvtársaink, barátaink, testvéreink szinte testi valóságukban állnak elénk ... Ó, milyen népes gyülekezet ez! A mártíroknak­ mekkora légiója. Az egyik hóhér most áll leírái előtt, amikor e sorokat írjuk. A nép jogérzete az egyedül lehetséges meg­torlást diktálja a fejére. De vissza­adhatja-e ez ez ítélet és majd a többi a mi kedveseinket, akiket megöltek a hóhérok? Visszajönnek-e, akiket elhurcoltak? Visszajöhetnek-e a „büntetőszázadok" halottjai, az auschwitzi haláltábor megöltjei s akik a zsidó munkaszázadokkal men­tek el az orosz télbe? Visszajöhet­nek-e azok a mi nagyszerű vezető­embereink, akiket a nálik Német­országba hurcoltak s azok, akiket a nyilas banditák becstelen keze ölt meg? ... Összeszorul a szívünk, ha rájuk gondolunk és fájdalmasan soroljuk neveiket. Ha leírnánk ezeket a ne­veket, megtelne velük nemcsak ez a számunk, hanem talán egy héten át a Népszava minden száma. Rettene­tes vérveszteséget szenvedtünk! És elmondhatjuk a költővel: elhull­anak legjobbjaink a hosszú harc alatt... Tollúnk hegyére tolulnak a ne­vek... De mégsem! Nem kezdünk hozzá, hogy leírjuk még a legismer­­tebb, legszeretettebb neveket sem. Még mindig él bennünk valami ha­lavány reménység, hogy talán mégis néhányan még élnek közülök vala­hol s egyszer csak belépnek a szer­kesztőség vagy a párttitkárság kapu­ján, hogy újra megkezdjék munká­jukat és küzdelmüket. Mert biztosan ott folytatnák, ahol abbahagyni kényszerültek... * Biztosan folytatnák a munkát és a harcot. Miként mi is folytatjuk, az élők és megmaradtak, mert kell ,a munka és kell a küzdelem. Lehor­gasztott fejünket fölemeljük s bele­nézünk a föltámadás fényébe. A Gol­gotán még ott állanak a keresztek, még vér és könny áztatja a földet, de már az igazság, az emberség, a demokrácia és a szabadság fegyve­reire hull a győzelem, a föltámadás fénysugara. Ebben a fényben mártírjaink lelke is benne szikrázik. Amit szívükben hordoztak: az eszme él, terjed és ter­jedésének immár nincsen határa. Be­tölti földünk minden kis zugát. Sza­badságért harcoltak — a szabadság megszületett. Rajtunk múlik, élőkön és megmarotítókon, hogy­ növeked­jék, izmosodják s életünk öröme le­gyen. A demokráciáért küzdöttek. Együtt kel föl a demokrácia napja a győzelem napjával. A földreformért hullatták drága vérüket. Im°: a föld­reform, az* új rend legh?.t.Im.:szbb talpköve készen áll. A munkás jo­gáért, emberségéért, a gyári feuda­

Next