Népszava, 1945. április (73. évfolyam, 56–79. sz.)

1945-04-01 / 56. szám

I. oldal lizmus megdöntéséért vívták küz­delmeiket. Megnyílt az út s mi ezen az úton is megyünk előre. A szocia­lizmus volt életük értelme­s célja, ez töltötte be egész valójukat. Gyil­kosok keze kioltotta életüket, de az eszme, amely hevítette őket, íme: szabad, véres útszakasza véget ért és most már vidám és fölszabadult tömegek áradnak rajta a beteljesülés felé. Nem éltek hiába! És nem haltak meg a felejtés éjszakájában. Élnek, mert életüknek volt értelme, mert kimondott és leírt szavaik nem porladtak a semmibe, mert cseleke­deteik, alkotásaik túlélik őket, mert­­ a proletárság nagy szívébe zárta emléküket. * A koponyák hegyén vértanúságot szenvedett az Ember. És föltámadt! Föltámadtunk! Éljünk! A Szocia­lizmusért! A 19 Herrenvolkéé alkonya Az európai harcterek drámai ütem­ben haladó eseményei egyre zavaro­sabbá és áttekinthetetlenebbé teszik a belső német helyzetet. Londonból híre érkezik, hogy a német rádión keresztül közvetített speciális utasítások a pol­gári közigazgatás teljes csődjét mutat­ják. Hatóságok közlik például, hogy postán ne küldjenek értéktárgyakat, mert a kézbesítést nem tudják biztosí­tani. A bankok a kivevők rohama folytán súlyos pénzzavarba kerültek és nem tudják a forgalmat lebonyolítani. Ugyanakkor Stockholmból az „Afton­tidningen" beszámol róla, hogy a svéd rendőrség nagyarányú pénzcsempészést leplezett le. A csempészést a német kö­vetség intézte és fő irányítója a Gestapo egyik magasrangú embere volt. Mint­egy tízmillió svéd korona értékben fontot, dollárt és norvég koronát vit­tek a futárgépek Svédországba. Nem lehet kétséges, hogy ez a pénz a me­nekülésre készülő nácivezérek magán­vagyonának egy része. Erre mutat a „Gazette de Lausanne" egy szombati cikke, amelyben megálla­pítja, hogy a német összeomlás súlyos problémák elé fogja állítani a semle­geseket. Svájc már megtette az intéz­kedéseket, hogy a menekülők áradatát távoltartsa magától, most a svéd sajtó is követeli, hogy a kormány haladék­talanul léptessen életbe zárlati intéz­kedéseket, nehogy az országot „el­árassza a hadiútlevelek, álnevek és egyéb személyi álcázások hulláma". . A tünetek tehát egyértelműen arra mutatnak, hogy a Harmadik Birodalom végórája elérkezett és az a nép, amely még rövid idővel ezelőtt magát Herren­volknak, az egyedüluralkodásra híva­tott európai népnek hirdette, szánal­masan és kétségbeesetten veszíti el az uralmat nemcsak a leigázásra szánt vi­lág, hanem önmaga fölött is. A szövetségesek részéről felelős ál­lamférfiak nyilatkozataiból ismételten elhangzott a biztosítása annak, hogy a szövetségesek nem kívánják a német nép megsemmisítését, csupán jelenlegi kormányának eltávolítása és a milita­rista szellem kiirtása hadviselésük célja. Most történt meg első ízben, hogy felelős államférfi. Stimson amerikai hadügyminiszter, hivatalos nyilatkozat­ban már nem csupán a német kor­mányt, hanem magát az egész német népet is felelőssé tette azért, hogy a jelenlegi kétségbeesett és reménytelen helyzetben tovább folytatja az esztelen harcot, tovább tűri a hitleri őrültség zsarnokságát és az ellenállás min­den komoly kísérlete nélkül aláveti néhány őrült és még több elszánt gaz­ember akaratának. Most, amikor a mániákus és galád harmadik birodalmi rendszer végső vo­naglásában fetreng, az eljövendő Euró­pa kormányainak és intézőinek világo­san szembe kell nézniök ezzel a való­sággal s tudomásul kell venniök, hogy új német nemzedéket kell fel­nevelni, a nagy és szabad demokrá­ciák szellemében s nem hazugságokkal, hanem az igazság erejével kell meg­tanítani őket nemcsak más népek, ha­nem önmaguk értékeire is és ezzel hoz­zásegíteni ahhoz, hogy megszerezzék közvetlenségüket és biztonságukat az emberi közösség keretein belül. Akkor ennek az új nemzedéknek milliói talán el tudják majd viselni, hogy szabadon élhetnek anélkül, hogy uralkodni akar­nának a világ felett — s akkor talán a világ is el tudja majd viselni őket s befogadja a kulturemberiség békés kö­zösségébe. Horváth Zoltán Hétfőn választ képviselőket Budapest népe A Budapesti Nemzeti Bizottság ápri­lis 2-án, hétfőn délelőtt f­ill órakor a Nim­e Sportcsarnokban (Aréna út és Thököly út sarok) népgyűlést rendez, amelyen megválasztják az ideiglenes nemzetgyűlés budapesti képviselőit. A rendezőség kéri, hogy a közönség és a pártok kiküldöttei délelőtt 10 óráig fog­lalják el helyüket. A Himnusz elének­lése után az elnöklő Tildy Zoltán mond bevezetőbeszédet, majd a pártok í­­óno­kai beszélnek. A beszédek elha­ngzása után az elnök felolvassa a Budapesti Nemzeti Bizottság által javasolt kép­viselőjelöltek listáját, amelyet szava­zásra tesz fel. A lista elfogadása után az elnök bezárja a népgyűlést és befe­jezésül a rendőrzenekar a Szózatot adja elő. („MTI") AD­Y-FILMSZÍNHÁZ Budapest VII. Károly körút 3 Megnyílt! Premier húsvétvasárnap Az orosz filmművészet remeke: KUTUZOV A Napóleont verő diadalmas orosz hadvezér élete. Előadások naponta: d. e. 11 órakor és d. u. 2 és 4 órakor „Haladás" áruforgalmi kft. V. Zsitvay­­eé u. 16 Árajánlatokkal szolgál! Áruajánlatokat kér! NÉPSZAVA Vasárnap, 1945 április 1 A szövetségesek nyugat felől 330 kilométerre közelítették meg Berlint­ő­­­ (London, március 31.) A nyugaton folyó hadműveletekre még fennáll a hírzárlat. Semmiféle közlést nem ad­nak ki arról, hogy az óriási félkörben Nürnberg, Erfurt, Kassel és Hannover irányában előretörő páncélos ékek pontosan merre járnak, nehogy a né­met hadvezetőség bármiféle felvilágo­sítást­ tudjon kapni a számára teljesen áttekinthetetlen hadihelyzetről. Annyit azonban nyilvánosságra hoztak, hogy­­ az amerikai páncélos egységek már háromszáz kilométernyire közelí­tették meg nyugat felől Berlint. A Ruhrvidékről és a vesztfáliai ipar­vidékről eszeveszetten menekülnek a német csapatok, mert Münster térségé­ben már összeköttetésbe kerülnek a holland határ felől előnyomult angol csapatok a dél felől előretört amerikai csapatokkal és így hamarosan tökélete­sen bezárul az új világháború leg­nagyobb katlana a német nehézipar legfőbb központjai közül. Münster elestéről szombaton a déli órákig még nem ér­kezett hír, de a várost megkerült moto­rizált egységek Osnabrück körül operálnak Han­nover irányában, míg délebbre túl­haladtak Fadebornon, félúton a Rajna és Braunschweig között. Az amerikai és angol csapatok egyre újabb rekordokat érnek el az előrenyo­mulás sebessége terén. Ebben segítsé­gükre van a Todt-szervezet által épí­tett kiváló úthálózat is. Mint az angol rádió egyik riportere mondja: „Gyö­nyörű látvány, amint Európa legszebb autósztrádáin hármas-négyes sorokbe­n rohannak előre a szövetséges haderők motorizált egységei." A déli szakaszon Majna-Frankfurt már messze az arcvonal mögött fekszik. A szövetségesek átkeltek a Neckar fo­lyón, elfoglalták Heidstlberget;­­ most Karlsruhe és Mannheim között­­s mozgásban van a front, délkeleti irány­ban. Stuttgart is belekerül a „veszély­zónába"! Patton tábornoknak Bajorországban folytatott hadműveleteiről a hírzárlat következtében semmit sem tudunk, csak azt, hogy Würzburg és Nürnberg irányában operál. Szombat, déli londoni jelentés szerint a német csapatok harci lelkesedése a nyugati front több szakaszán teljesen elpárolgott és óráról-órára ezrével növekszik a magukat ön­ként megadó náci­ harcn­ok Kiíma. A szövetséges csapatok előőrsei már túljutottak a félúton Cseh­szlovákia nyugati határáig! A légioffenzíva Németország és Ausztria ellen tovább tart­ó Berlint ismét rekordszerű súlyosságú támadás érte. A teljes összeomlás képe (London, március 31.) Az összes front­szakaszokról azt jelentik, hogy a né­met hadifoglyok hosszú oszlopai mene­telnek az előretörő szövetséges csapa­tok mellett a fogolytáborok felé, min­den ellenőrzés nélkül. Nincs szükség ellenőrzésre, a német foglyoknak eszük ágában sincs megszökni. Az ellenséges csapatok egy része félig képzett kato­nákból áll és megállapítható, hogy az úgynevezett Volkssturm a legtöbb he­lyen még kísérletet sem tett a harcra. Ahol megkísérlik a németek az ellen­állást, ott a szövetséges ágyúk porrá­lövik a falvakat és városokat, míg a környező vidék teljesen érintetlen ma­rad. Az egyik haditudósító azt írja, hogy a­ környék nemrégiben még­ pi­pacsmesének látszott a trvgétéc piros horogkeresztes zászlótól, most­ pedig már olyan a környék, mintha százszor­szép­ erdő lenne, annyi a­ fehér lobogó. Jóformán minden házon ott leng a fe­hér zászló, a megadás jele. A szövetséges légi felderítők jelenté­seiből kitűnik, hogy nemcsak a német erők felbomlása van folyamatban, ha­nem a lakosság is elözönli a hadszíntér útjait és céltalanul vándorol hosszú so­rokban egyik városból a másikba. Az utakat elhagyott katonai gépkocsioszlo­pok, üzemanyag nélkül maradt, harcko­csiegységek és mindenfajta más hadi­anyag torlaszolják el. („MTI.") Demokratikus átalakulás Pest vármegyében A hatvanhárom találattal összerom­bolt vármegyeháza dohányzótermében tartotta ülését Pest vármegye Nemzeti Bizottsága pénteken délután. Innen ve­zette ki Endre L­ászló soffőrjével a demokratikus pártok képviselőit egy­kor és ma a demokratikus pártok ki­küldötteiből alakult Nemzeti Bizottság dolgozik itt ismét. Az 53 százalékig ag­rárjellegűnek mondható vármegye leg­fontosabb problémája a földreform. Bár a földbirtokmegoszlás jobb mint például a Dunántúlon, mégis a földre­form értelmében körülbelül 400.000 hold föld kerül kiosztásra, ezen a területen 10 holdas kisgazdasá­gokat létesítsenek majd. Nekünk, szociáldemokratáknak örö­münkre szolgálhat, hogy több pestkörnyéki városban szociál­demokrata szervezett munkás lett a polgármester. Viszont az is igaz, hogy Pest környékén még nagyon nehéz a munkásság hely­zete. A közlekedési n­ehézségek követ­keztében nem juthatnak el munkahe­lyükre, ezért a vármegye vezetősége igyekszik előmozdítani a kollektív kert­gazdálkodást. Ezáltal legelőször is a munkanélküli munkásokat kapcsolhat­ják be a termelésbe. Természetes, hogy elsősorban azok kapnak majd e kertek terméséből, akik megmunkálásukban részt vettek. A problémák megoldása az öt parla­menti párt és a szabad szakszervezetek megbízottaiból megalakult vármegyei Nemzeti Bizottság feladata lesz. A pén­teki ülésen a Nemzeti Bizottság átirat­ban közölte a vármegye valamennyi városi, községi és járási Nemzeti Bi­zottsággal, valamint a vármegye összes hatóságával, hogy az öt parlamenti párt és a szabad szakszervezetek kiküldöttei­ből megalakult Nemzeti Bizottság hatos intézőbizottságot választott, melynek tagjai Fehér András e­­vtárs, dr. Golló Nándor, Házy Árpád elvtárt, dr Pongrácz Tibor, Szélig Imre elvtárs és Sz. Szabó Pál Elhatározták, hogy a közrend helyre­állítását, fenntartását, a termelés leg­sürgősebb megindítását és a közellátás tőlük telhető javítását, a vármegyei központi igazgatás szellemének tiszta demokratikus alapokon nyugvó helyre­állítását akarják megvalósítani. Az egyenlő elbánás érdekében a nem­zeti bizottságokba a demokratikus pár­tok egyenlő arányban delegálnak tago­kat, ugyancsak egyenlő arányban kap­nak helyet e bizottságokban a Szabad szakszervezetek képviselői. Előkészítik a vármegyei törvényhatósági bizottság újjáalakítását, és elrendelik a megyei, városi és községi képviselőtestületek legkésőbb 19­45 április hó 30-ra történő újjáalakítását is. Rendkívül fontosnak tartják, hogy a körtéti vag­y városi földigénylő­bizottságok b­i­rdékee­iánü­l megala­kuljanak, mert mindennél fontosabb e pillanat­ban a parlagon levő, meg nem munkált földek felszántása és bevetése. Elhatározta a Vármegyei Nemzeti Bi­zottság, hogy az élelmezési kölcsö­nre 30.000 pengőt, jegyez, a Nemzeti Szgály­hez pedig 20.000 pengővel járul hozzá. MT:

Next