Népszava, 1945. május (73. évfolyam, 80–103. sz.)

1945-05-01 / 80. szám

m­o­s Világ proletársarcellla ősi 73. évfolyam 61. (80.) szám Budapest, 1945 májusi 1. kedd ülje Szerkesztőség: V. Bajcsy-Zsilinszky út 78 Megjelenik hétfő kivételével mind­e­n nap Kiadóhivatal: VIII. Conti utca 4. szám [.A S Z 0 C l Á. L D L. E M OK R A T A P A R -T K Ö Z p 0 N : T 1 L A P J A Renner elvtárs a független Ausztria élén És nemzetközivé lesz . • • írta: SZAKASITS ÁRPÁD Szabadon ünnepli meg ma Május Elsejét a magyar proletárság! Szaba­don tárulhatnak ki a szívek a nagy és szép gondolat felé. Szabadon szár­nyalhat a dal és egy szabad világban szabadon lenghetnek a szocializmus piros lobogói. Történelmi forduló­pont ez a szabad Május 1. a magyar munkásosztály és még sokkal inkább a dolgozó magyar parasztság szá­mára. Magyarországon jelentősége és küle Május Elsejének nap, ennek az ünnepi adlati és szellemi tartálú munkásosztály gazdasági­­ küzdelmének történetével. Már az első magyar Május Elseje túlnőtt az 1889-iki párizsi kongresz­szus határozatának jelentőségén. Az első magyar Május Elseje a forra­dalmi osztályharc születésnapja volt Magyarországon. Az ipari munkás­ság ezzel a nappal kezdette meg tör­ténelmi szerepének tudatos betölté­sét és azóta tántoríthatatlan hűség­gel s makulátlan szocialista öntudat­tal folytatja nehéz küzdelmét nem­csak a maga felszabadulásáért, ha­nem, mint mindig is, léte első pilla­natától kezdve tette volt, a mezőgaz­dasági munkások és minden dolgozó szabadságáért és emberi létének biz­tosításáért. Ennek a küzdelemnek hatalmas ütközeteire emlékezünk ezen az első igazán szabad Május Elsején. Azok­ra, amelyek a szervezkedés szabad­ságáért folytak, a gyári rabszolgaság ellen, a magasabb bérért, a rövidebb munkaidőért. Sztrájkok vörös láng­jai csaptak fel, csendőrszuronyok és rendőrkardok villantak a küzdelmek nyomán. Súlyos áldozatokat követel­tek ezek a harcok, hiszen a marok­nyi szervezett munkásság nemcsak a tőkével, hanem az egész államha­talommal került szembe. És mégis: a munkásosztálynak ez a ragyogó szellemiségű, bátor és forradalmi lendületű élcsapata nem tágított, nem tört meg, újra és újra harcba indult és fáradozásai, küzdelmei, egymást követő ragyogó győzelmei nyomán nőttön-nőtt a szociáldemo­nszerető demo­n végvonal­szabad Ma­felemel­iát élőt.. ml Ünnepén, a munkásság elsöprő árac ! között. ebben a sza­­t szétkerc­s dicsőség :n túl nyílik ak út a dolgoz Kommunista Párt hadsereg oldalán köszöntjük ezel' Barátság NÉPSZAVA szeri a Szat küzdő Unná ige fradier tikuís hemzetek hadereje az uto­kban fetrengő fauixtoius bestiás­agyarország katonára tntt harcol­ kedéséért a pusztulásra ítélt real Mi, Magyarors£ig dolgozói m­unkásegység és a szabadság di utcáin felsorakozó végeláthatatl­­es harcát és győzelmét hirdetik hömpölyögnek végig lefigránzott ! Vörös lobogókat lengett a szél­ság fénye csillog: az ernyő a pirosan felkelő nap. A m menete dönti le a sorompókat, ami szabad Magyarországa felé. A Szociáldemokrata Párt, a Mag Szakszervezetek tömegeit és a Vér­védőket harcos, elvtársi kézszorítás a magyar történelem leghatalo­sabb társadalmi küzdelmét a gyár ipari munkásság és paraj©ág politikai felszabadításáért és filpek első föltételéért, a demokrácia ki­vívásáért, az általános, egyenenno­kos választójogért. Ennek az évtizedekig JfgH£ hatal­mas küzdelemnek a a||ffSzoros termében forradalmi áldása volt az egész magyar közélet­. Kiforgató sarkaiból a magyar trsadalmat, és riasztotta az álmos Magyar fal és a szellemi életbe is beleérte a megujulás forradalmi gondo­ottát. Az áldozatos, nem egyker véres választójogi harcrunk minden eszten­dő Május Elsején egy-egy határköve volt. Május 1. érf­:a magyar demokrá­ciáért folytatott küzdelem így forrott össze a magyar munkásosztály tuda­tában és így vált a Május Elseje a forradalmi osztályharc félelmetes szimbólumává. A Szociáldemokrata Párt nem egyszer létét tette kockára, hogy tö­retlen maradjon és tiszta fényben ra­gyogjon Május Elseje tradíciója. Az első világháború idején — a hábo­rr riadója vo­lolt megújít és demokrádi békének telése és, har­cnak és a megMércéses efegyverzésne­ hve­piroslott fel a flHarus Májusi BBFjéken s a magyar mun­kásáferary hatalmassá nőtt ,2 Hrege -'"magasabbra emelte a­­rácia lobogóját.­­ És egyszer azután eljött a rosz Május! A forradalom lánf­fáiból emelkedett ki az orosz kososztály májusi vörös lobos Reményt és bíztatást intett.­­a minden népének. A szociáldel­ta munkástömegek­ lázas lelkest sei üdvözölték a forradalmi Szovj Unió népének első vörös Májusi ezt a megtermékenyítő ünnepet és nemsokára követték ezen a májusi úton az orosz proletárságot. Ezt utat azonban a magyar nép előtt zárta a becstelen és barbár ellenfo­rad­alom. És egy keserves, sötét vigasztalan negyedszázadnak kell f­eltelnie, hogy most végre a­z orosz nép kezét nyújthatta a maga népnek, hogy fölsegítse elesettségé­ből. Az ellenforradalom katasztrófába sodorta országunkat, meggyalázta hazánkat, rombadöntötte városain­kat. De nem tudta megtörni s elpusz­títani: a magyar munkásosztály ön­tudatát és szocialista hitét s a nem­zetközi szolidaritásba vetett remé­nyét. Ezért ünnepelheti meg most tiszta érzéssel és szilárd proletáröntudat­tal és meggyőződéssel a Szociálde­mokrata Párt együtt a másik nagy munkáspárttal, a Magyar Kommu­nista Párttal ezt az első, igazi, sza­bad Május Elsejét. Megőriztük a szocializmus tiszta­ságát, megvédtük a proletárszolida­ritás nagy gondolatát, roppant áldo­zatokat követelő, súlyos harcokat vívtunk a fasizmusok ellen, de itt vagyunk töretlenül és készen az új­­építés nagy munkájára. Szinte látjuk, mint nyújtja felénk Ovjet­ Unió dicsőséges proletár­ja testvéri kezét Május Elsejének raglaló ünnepnapján. Baráti és se­gítő jét ez. Ragadjuk meg ezt az erős fokot, ezt a fegyverforgató és fegyerkovácsoló kezet testvéri sze­retetfejes hűséggel. Ez a kéz emelt föl binnünket a halál mélységéből, a gyalázatából, ez a kéz óvta r. -eg nemzetünket a sírbahullás gyászát.Ez a kéz nyújtja felénk a reménytehek piros virágait... SzabJR&Május Elsején szabad lé-fekkd JKil a szocializmus serege a .öyíyjgg,hogy: szabad legyen az or­legyen a föld és szabad idenütt társadalmilag, is szellemileg, hogy je­­hessen úrrá a népeken a bárság, a nagytőke im­t, a háború rémsége, az igaza és a félelem borzal­végre egyszer ember le­ember és szabad a lélek,­ink kell ezért a szép má­léért. És ha bátran és ke­colunk, ha el nem lanka­célt nem tévesztjük szem eszme a barbárság fö­lesz majdan a vi­­krácia tábora ragyogóan ti­dat fényétől s sugárzó kezdhet Mpfl­elekzete ítu­­fálom meg­illettel lök alatt/ törvények ellenére is és megtartotta a fej és a háborús eszten­díz ünnep új küzdelmek is a sza csap Az újpszelet értünk és az em­­adózó re­ve almas tav tömegein s a reskei árosunk , a kigyúlt és üldöztetés­­, a Vörös

Next