Népszava, 1945. május (73. évfolyam, 80–103. sz.)

1945-05-19 / 94. szám

6- oldal NÉPSZAVA Szombat, 1945 május 19. Rossz a motor... Csupa kérdés az élet, amelyek felelete­ket várnak. Például, a kerékpárosszövet­ség legutóbbi versenyén elmaradt a megszokott motorvezetéses szám. Nincs benzin, rossz a motor — panaszolták a ve­zetők. Azok a vezetők, akik Sztójaiék és Szálasiék idején vezettek ugyan, de állí­tólag csak azért, hogy el ne vegyék tőlük a motorokat. Nem vették el, megmaradt valamennyi. Ma már, hála a felszabadító Vörös Hadseregnek, nem kell tartani sem­mitől, azonban a motorok mégsem men­nek és nem szórakoztatják az erre vágyó, fáradt­­ embereket. Nem szórakoztatják annál az egyszerű oknál fogva, mert már szabadok vagyunk, nem kell félni többé a náci vagy nyilas terroristáktól. És ma már nyugodtan lehet mondani, hogy rossz a motor. Igen, rossz a motor, de csak akkor, ha például a most tisztára munkásokból álló amatőr szövetség rendezi a versenyt. El­lenben furcsa, hogyha más rendezi a versenyt, akkor egyszerre jók a motorok. Jók a motorok, az amatőrszellem nagyobb dicsőségére. SPORTHÍREK: Felhívják a Barátság SE ve­zetőjét, hogy az elnökség és tisztikar neveit és címeit sürgősen közölje a központi sport­osztállyal. Amennyiben még közgyűlést nem tar­tottak, azt 14 napon belül tartják meg. — A Munkás TE pünkösdkor vezeti az idény első túráját a nagyszénás­ Szabó Imre-menedékház­hoz. Találkozás szombaton délután órakor a Pozsonyi út és a Sziget utca sarkán. Vezető: Gracza. — Felfeldes Románt, a rosszemlékű OSK egyik vezetőjét Bécsben elfogták. Viszont­látásra a népbíróság előtt! — A Vasas SC torna­szakosztálya minden hétfőn, szerdán és pénte­ken este 16-tól '/28-ig tartja tornaóráit. (Beze­rédj utca 16/a, II.) Minden dolgozót szívesen látnak. — A Kézi- és Kosárlabdázók Szövetsége június elsejei kezdettel kosárlabdabajnokságot rendez női és férficsapatok részére. A bajnokság egyfordulós és a végeredmény irányadó az 1945—46. évi kétfordulós bajnokságra. Nevezni lehet V. Báthory utca 5, III. 8. Hivatalos órák minden hétfőn, kedden és szerdán délután 3—6-ig.­­ A Magyar Kommunista Párt XIII ke­rületi szervezete a védőgárda javára május 21-én, pünkösdhétfőn délután 3 órakor sport­ünnepélyt rendez. A műsoron a XIII. kerületi szociáldemokraták és kommunisták old boy csa­pata, majd a MADISZ, BLK, Magyar Acéláru­gyár csapatai bemutatómérkőzést játszanak a Páy utcai sporttelepen. — Halálozás. Fehér Arturné sz. Léner Margit, f. hó 9-én rövid szenvedés után elhunyt. Fehér Artúr szavalóművész fele­ségét, a Léner-quartett tagja nővérét gyászolja az elhúnytban. — Dr Czakó Ele­mér közoktatásügyi ny. helyettes állam­titkár, az Iparművészeti Iskola v. igazga­tója, a Magyar Néprajzi Társaság elnöke 69 éves korában meghalt. — Szerb Antal emlékezetére a főváros tanügyi ügyosztálya a Vörösmarty-gimná­zium dísztermében május 23-án délután 5 órakor ünnepélyt tart. — Imádott feleségem, Gádor Imréné sz. Nagy Margit, váratlanul meghalt. Teme­tése ma, 19-én, szombaton fél 12 órakor a fiumei úti temető halottasházából. (X) — Dr Dalnoki Lázár Elemér Máv. s. tit­kár, német bombasérülés következtében 1945. évi január hó 2-án meghalt. (X) Főszerkesztő: SZAKASITS ÁRPÁD Felelős szerkesztő: :SZÁVA ISTVÁN Felelős kiadó: KŐMŰVES JÓZSEF Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza A közlemény végén a (X) jel fizetett hirdetést Jelent Nyomatott: Légrády Testvérek nyomdájában. Felelős nyomdavezető: JÁNOSI PÉTER Rézgálic kristályt nagyban és kicsiny­ben. Kaposi, Nagymező u. 21. Grief János fhdgy., aki a 204. lgv. tüz. osztálynál Mis­kolcon szolgált, címét azonnal közölte. Táviratilag is. Cím: Martoncsik, Sajószentpéter. Gyermekek mellett idősebb hölgy állást keres. Németül be­szél. Ajánlat „Szorgalmas" jel. kiadóba. Felkérem azokat a deportá­lásból hazatérőket, akik vala­mit tudnak Darvas Miksáné­ról, Darvas Liliről és Barna Istvánnéról, hogy szíveskedje­nek értesíteni Darvas Miksát. VIII. Magdolna utca 18. f. 2. OROSZ TOLMÁCS telefonkérő, Ceglédre, Székes­fehérvárra, igazolványokat, kér­vényeket fordít: Kiss Sándor, Dob utca 84. írógép eladó. Ki tud Horváth Boldizsárról? Szegedre vonult be a híradó­sokhoz. Tábori száma 7. 826. Értesítést kér felesége: Sorok­sár Újtelep, Kövesi út 30. Használt, Jó állapotban férfi­öltönyöket és méterárut ve­szünk, eladunk. Arató és Sa­lavits, Erzsébet körút 24. Gépszíjnak is használható, 85 mm. széles kendertömlő, cca 400 m eladó. Wéber, VIII, Ta­vaszmező u. 10., I. em. 5. Angoragyapjú, Pfaff szabó­gép, motorral, eladó. Almássy tér 11, II. 13. Felszólítjuk a Pesti Chevra Kadisa Szr. Szent­egylet és Intézményei elöljáróit és alkalmazottait, hogy igazoló nyilatkozatukat jogvesztés terhe mellett 3 na­pon belül az igazolóbizottság elnökének címezve, VII. Erzsé­bet körút 26. sz. a. nyújtsák be. Nyilatkozati űrlap ugyanott, Wosner Mihálynál vehető át. Kispestről eltűntekről, depor­táltakról felvilágosítást nyújt a Magyar Vöröskereszt tud. iro­dája, Kispest Városháza, fszt 17. 9-től 1 óráig. Kötőt, kötőnőt divatáruhoz állandó munkára felveszünk. Csengery utca 20. Szabóné mindenféle varrást vállal, javítást is, házban és otthon. Király utca 112, II. 5. Szabó L.-né. Gyalupadot, asztalos kéziszer­számot és decopirfűrészt, hasz­náltat is, vesz. Neumann, Jókai utca 38. Építésvezető főpallér állást keres. Sziklai, XIV, Zalán utca 54/b. ÍRÓGÉP, SZÁMOLÓGÉP Javítás. Vétel. Eladás. Csere. Funk József, V. Csáky utca 4. Színes és pettyes linoleumot kis és nagy tételben veszek. Molnár Áruház, Rákóczi út 22. Keresek fehér vagy fekete bádogot, 0,20, 53X16 nagyság­ban. METRÓ, Hungária krt X 30. Keresem Günsberger Erikát, 1944 Július 3-án vitték el az Egyesült Izzóból. Olm: V. Váci út 32, II. 6. Megbízható mindenest sürgő­sen felveszek. Mozsár utca 8. Kelmefestő vegytisztító segéd azonnalra felvétetik. Kulcsár, Kammermayer K. utca 2. Briliánst, ékszert, aranyat napi áron vásárol Scheer György Semmelweis utca 19., félem. 1. Keresem Csavlassky Gyula muszt, akit 101 /336-al novem­berben a Timót utcából, és Csavinszky János muszt, akit 701/302-vel októ­berben vittek Megyertől nyu­gatra. Szíves értesítést kér özv. Egri Zoltánné, Budapest, VII., Rózsa utca 38 /a., föld­szint 1. , keresi felesége, nov. végéig Vilmos cs. út 7. szám alatti védett században volt, 701 /3., aki tud róla, kérem, értesítsen. XIV., Hungária krt 125. Tablettttázó szakembert keresünk, ki a gépek kezelésé­hez is ért. Természetbeni éle­lem és magas órabér. Pharma­cia, VII., Izabella tér 6. Cukorgyári üzemvezető kimutatható gyakorlattal fel­vétetik. Pharmacia, VII., Iza­bella tér 6. kárpitossegédeket, fényezőnő­ket és segédmunkásokat alkal­mazunk. Napi 15 kg kenyeret és egyéb élelmiszerellátást adunk Igazolvány van. Garcon bútorgyár, Thék Endre u. 6. bankárt keresi sógora, aki na­gyon kéri azt az orvosgya­kornokot, aki 1945 január vé­gén Budán a belügyminiszté­riumban Keller Istvánnal együtt fogságban volt, vagy ha más­valaki is tud róla, kérem, jöj­jön hírt adni dr Csányi Edé­nek, Bpest, V. Akadémia utca 13. II. 19. alá. Aranyat, ezüstöt (pénzeket is) VESZEK, ELADOK. Karikagyűrűket készítek, Javí­tásokat vállalok T A R J A N, Semmelweis u. 11, I. 1. Csokolásléüzem csokoládé-, kakaóbab, kakaó­vaj minden mennységet vesz. Skultéti, Szigetvári utca 22. Kereskedők! Csokoládé és cukorkaáruk legolcsóbb beszerzési forrása Soproni cukorkanagykereskedő, VIII., Kun utca 7. Arany,ezüst,briliáns vétel, eladás legmagasabb napi áron Adler László ékszerész Budapest, VIII. József körút 32. ismét vesz új és használt férfi-, női ru­hát, fehérneműt, írógépet, sző­nyeget, textilárut, legmagasabb árban. Most: Károly körút 5. üzlet. Félvagon almavelő Budapes­ten eladó. „Velő" jeligére a főkiadóba. Mindenféle szőrme­áruk vétele és eladása. Szőrmenagy­kereskedés, VII., Madách Imre tér 5., félemelet. 1—3 szobás beköltözhető ker­tes, komfortos cs. házat ven­nék v. bérelnék XIII., XIV. ker. v. Tisztviselőtelepen, Fő­kiadóba „Lehet keveset ron­gált" Jeligére. Deportálásból hazatértek! Ceglédiekkel Kecskemétről Kas­sán át deportálták tavaly Ju­nius 27-én özv. Kállai Jenőnét. Aki sorsukról valamit tud, szí­veskedjék közölni Kállai Mik­lóssal, Cegléd. Simkovics László honvédet keresem Táb. postasz. M 817. dec. 14-én Tatabányáról Környére induló, állítólag páncélos gépkocsizó osztagnál szolgált. Kérem, ha valaki tud róla, értesítse aggó­dó családját. Simkovics, Váci út 170/A. Siet, gyol, karton, flakon és egyéb textil­áruk nagybani eladása Rökk Szilárd utca 22. és Ludovica leányomat keresem, akik 1944 XII. 20-án még Nagy­alásonban voltak. Értesítést kérek: d. e. 9­2-ig OTI gond­nokság, d. u. 4-től XIV., Nürn­berg utca 29., II. 3. olcsón SZEMERE­szűcsnél Erzsébet körút 26. MÁSODIK EMELETEN­ belvárosi kettőszoba, hallos, sé­rült, Stefánia­ úti egyszoba, hal­los, ép, összkomfortos lakáso­kat egy háromszobás vagy ket­tőszoba, hallos vagy két egy­házban levő egyszoba, hallos, összkomfortos lakásra, belterü­leten. Érdeklődés Zrinyi utca 3 Feketéné, 9—2-ig. MŰBÚTOROK, konyhaberende­zések, portálok HAVAS bútorgyár Kecskeméti utca hat. Petrób­isz lámpákat és főzőket vesz, cse­rél, elad Aladdin VII., Rákóczi út 32. Alkatrészek kaphatók. Szak­szerű javítás „Tente" gyermek sportkocsi Jó állapotban eladó. Kovács, Aggteleki utca 8., III. 17. Gyermektápszerüzem gyár­tást értő szakembert keres. — „Tápszer" jel. Blocknerhez, Városház u. 10. Férfiruhát, jó állapotban, valamint mindennemű szövet-, selyem-, vászonárut legmaga­sabb napi áron ismét veszünk. Arató és Salavits, Erzsébet körút 24. emeleten. Ki tud Donáth János gépko­csizóról — Ungvár T. sz. 598. — Keresi Godány Ferencné, Nagykőrös, Szalai u. 6. Csángó Ferenc bőrdíszműves cég üzletét újra megnyitotta, kéri régi vevőit és feldolgozóit, hogy ismét felkeresni szíves­kedjenek. Kizárólag: IV., Szer­vita tér 4., udvarban: Ott Ferenc őrmester 507. p. u. p. Jelentkezzék Budapes­ten, New York hirdetőben, V., Szent István körút 29. Mestert, szövőt (nőt) keres selyemszövőbe, Kozma, Ipoly u. 26 /b. szám. Perzsaszőnyeget veszünk. Un­gar szőnyegkereskedés, Király utca 14. Welsz Gézát 1944 dec. 28-án az Omzsa épületből 26 társával elhurcolták a németek. Aki tud róla, jutalomért értesítsen, özv. Parlagi Endréné, VI., Izabella utca 36/38. I. 28. Endliző-gépet, jó állapotban lévőt vennék. Ajánlatot ármeg­jelöléssel XI., Vak Bottyán u. 4., III. 2. Lukács. Javítási, uj és tömegmunká­kat átvesz autogénhegesztő­üzem. Megbeszélés és munka­átvétel Hidegkúti út 129. és Pesterzsébet, Bessenyei utca 54. Jó állapotban levő modern mély gyermekkocsi eladó. II. Itt gyermekpullóverek eladók. Aré­na út 44., fszt. 3. Beregszászy Dezső építőmes­ter cég megkezdte működését. Régi alkalmazottai haladékta­lanul jelentkezzenek. Iroda: XII., Gát utca 6. Kifutót azonnalra felvesz Jó fizetéssel dr Temesváry, József körút 59—61. Jelentkezés dél­előtt 8—10-ig. Ceglédiek! Kérem, aki tud Ruh Gyuláné Almási Fridáról, akit az ottani gettóból hurcol­tak el, küldjön értesítést: Kasztelné, Budapest, VI., Liszt Ferenc tér 4. alá. Vígszínház előtt találtatott 1945 V. 11-én egy fekete pénz­tárca. Átvehető: Danubia szál­lító, V., Kossuth Lajos tér 15. I. em. 3—3 sz. komf. lak. keres bú­torral, költségtérítéssel is nagy­számú ügyfeleinek Bertók Jr., Dessewffy utca 6. Ki tud róluk? Dr Vidó A. György rend. fog. és feleségé­ről? Január 18-án Mosonma­gyaróvárra mentek a rendőr­séggel. Kérem tudatni édes­anyjával: özv. Vidó Józsefné, Mezőberény, Árpád u. 38. Kenderfeldolgozáshoz kere­sünk kártoló-, gerebenező-, elő­fonó- és fonógépet géphajtásra, új vagy használt állapotban. Ugyanoda keresünk egy írógé­pet. S. H. B. külső, belsőt. Rekompenzáció lehetséges. Köz­vetítőket díjazunk. Magas jutalom annak, aki BY-585, BY-539, BY-460 rendszámú Rába-Spe- I cial, illetve Super tehergépko­csijaimnak, pótkocsijaimnak, 100-as Mátra motorkerékpár­jaimnak, alkatrészeimnek, fel-­­ szerelési­­-tárgyaimnak stb., stb. nyomára vezet. Dr Molnár Kázmér „Mateosz" fuvarozó,­­ Bp., VIII., NómeS u. 49/51. 1 Eternit-pala portálra bútorra kapható. Reform pala­üzemnél, VIII. Táncsics u. 4. Veszek ÉKSZERT és PERZSA összekötő szőnyeget. Wesselényi utca 39. u. 3. Május 2-án éjjel Cegléden a Budapestre induló személyzeti kocsiban egy zsák bentmaradt. Megtalálóját kérem, hogy nagy jutalom ellenében a két orvosi táskából egyiket és az összes ott lévő holmikat megtarthatja, csak a műszereket, gyógysze­reket egyik orvosi táskával küldje vissza. Dr Karner Gyula orvos, Nyíregyháza, Lenin tér 7. LEMEZEK RYTMUSNAL, Arany János utca 18. Gramofonjavítás­ 10 . Bérházakat, villákat, örök­lakásokat, telkeket keres nagy­számú ügyfeleinek Szőke-iroda, Dessewffy utca 6. Gyárépület a XIV. ker.-ben, 750 m1 munkaterület, stb. Ipari 4 hét alatt rendbehozható, min­den célra alkalmas. Eladó vagy bérbeadó. „Sürgős gyár" félig, kiadóba. Aki tud LUGOSI VILMOSRÓL, 1944 december 1-én 13 társá­val a telepes utcai kikészítő­gyárból a nyilasok elvitték, ju­talom ellenében értesítse ag­gódó feleségét és hozzátarto­zóit. XIV. Vadvirág utca 34. Balogh Ferenc Reductor gyára, Bpest, VI. Dévai utca 20. fel­hívja alkalmazottait, hogy 5 napon belül jogvesztés terhe mellett a cégnél jelentkezze­nek. Kötélgyártósegéd ellátással felvétetik. Fodor István, Szen­tes, Deák Ferenc utca 8. Úti­költség megtérítve. Keresem Lakat Imre 2 éves szőke kisfiamat. Vasárnap a Városligetben tünt el. Szülei címe: Wesselényi utca 63. I. 1. órákat, aranyat magas áron veszünk, javítunk óraüveg megvárható. Deutschné és fia, Király u. 52., tilltt. Segédmunkásokat és áruki­hordókat felvesz Neumann, Jókai utca 38. Portásházaspárt, gyermekte­lent, felvesz kisebb újpesti gyárvállalat. Ajánlatokat ed­digi működés és életkor meg­jelölésével „Szövőgyár 7476" jeligére kiadóba. Tölgyfaparketta, új, príma, száz négyzetméter, eladó: Be­rend, Szcítovszky tér 2. Üzletszerzőink Jelentkezését kérem, a vidékre utazóknak tex­tilárut­­ adok bizományba. Je­lentkezés 100 1-ig: Méhkas, Sas utca 5, I. em. Hordárkocsit, 2 kerekűt, ki­fogástalant vennék. Gelb Mal­vin virágüzlet, Andrássy út 5. Fiatal kifutó, kinek kerék­párja van, azonnal felvétetik. Ilyés Imre, Szentkirályi u. 3. A BUDAPESTI NŐI KALAPKÉSZÍTŐK IPARTESTÜLETÉBEN megkezdődtek az igazoltatások. Felhívunk mindenkit, aki az Ipartestület tagjai ellen bár­miféle terhelő adatot tud, azt szóban vagy írásban jelentse be az Ipartestületben (IV. Fe­renciek tere 2.). Az Igazoló­bizottság. Orosz, angol stb. tudással gyorsgépíró, állást, tanítványo­kat vállal. Kálmán u. 24. Száva, Gőzkazánt, 15 m­ körüli fűtő­felületűt veszek. Levélcím: Sző­kéné, Mészöly utca 4. Újvidékiek! Wilhelm Tivada­rékról s Lőbl Istvánról értesí­tést kérünk. Erdős, Abonyi utca 8. BREITNERNÉ sz. Glancz Teri és SCHWARCZ LILLY 1944 XI. 10-én­ Peterdy u. 8. sz. alól elhurcolták. XI. 14-én Dunaalmáson elfogták, ott a folyamőrségnél dolgoztak s on­nan XI. 25-én továbbították. Ki sorsukról tud, jutalomban részesül. Glanczné, Peterdy u. 5 .szám. Édesipari termékek kapha­tók viszonteladóknak és ügy­nököknek. Pannónia cukorgyár, Budapest, Baross utca 104. Keresi Lebovits Lajos leánya, Szidi, D É S R O L urtokatestvéreit, Lebovits Mar­gitot és Irént, valamint néhai Hochteil Zsiga feleségét és Anci, Olga leányait, esetleg más rokonait. Értesítést Dam-Janits utca 36. Kutaa. Írógép, kifogástalan állapot­ban eladó. Dessewffy utca 35, X. em. 11. Réthy. Kombináltat, hálót, konyhát, egyes darabokat, szőnyeget vesz, elad. Román, Eötvös u. 2. ÜZLETBERENDEZÉS eladó: Dr Jámbor, XI. ker., Bocskay út 31. LOVAT és könnyű kis stráfkocsit ven­nék. Cím: Szív utca 35. f. 3. Felkérem Perl Zsuzsit, Gross Ernőt és Mill nénit, akik a Uchtenwörthi táborban voltak, adják meg lakcímüket a lap kiadóhivatalába, „Budapest-Jeligére. Zsákjavításhoz értő asszo­nyokat felvesz Rosenberg, Géza utca 1. (8—10-ig), vagy Lövölde tér 4, II. I. (3—6-ig). Ügyes rajzoló és festő lámpa­ernyőkészítőhöz felvétetik. Rá­kóczi út 86, I. 2. Jó állapotban levő bőrdísz­műves- és nagyobb, aktatáska­varrógépet vennek. Népszínház utca 18, II. 30. Vágó. Keleti PERZSA, 8 m2 bordó oktogon mintás, eladó. III. Zsigmond tér 11, házfelügyelő. ZONGORASZÁLLÍTÁST szakszerűen vállal BOROS, Üllői út 70. szám. Veszek briliáns ékszereket, rossz órákat, Frivaldszky Fe­renc ékszerkeresk., Karpfen­stein utca 2/b, II. em. 25. Egri György munkaszolgálatos fiamat Hat­vanból deportálták. Decerfiber­ben még Monowitzban volt. Szíves értesítést kérek róla. özvegy Egri Zoltánné, Buda­pest, VII. Rózsa utca 38/a.­ földszint 1. alá. Berger Leót és Weisz Jenőt keressük, utoljára november­ben Budafokon látták. Aki tud róluk, értesítse Bergernét, Nép­színház utca 30. Dr Wippler Sándor ügyvédi Irodáját megnyitotta Eötvös utca 38. I. 1. alatt. Felek fo­gadása 4—7. Veszek ÉKSZERT és PERZSA összekötő szőnyeget. Wesselé­nyi utca 29. I. 3. Hampl István, a Fiat-művek munkása, jan. 12-én eltűnt. Aki tud róla, értesítse felesé­gét, I., Csap utca 5. szám. Briliánst, aranyat, ezüstöt, órá­ legza­ljasabb áron veszek Erdős ékszerkereskedő, Német utca 5., II. 2. Varga és Weiss cég, Bpest, V. Csáky utca 20. felkéri alkal­mazottait, hogy f. hó 23-án 14 órakor üzemi bizottság vá­lasztása céljából jogvesztés ter­hi mellett jelenjenek meg. Szöveteket, selymeket, vász­nakat, cérnát veszünk, el­adunk, tételt is. Arató és Sa­lavits, Erzsébet krt 24. Perzsaszőnyeget, régiséget, textilárut veszek. Garai tér 19., járműmé. Bagossy László kertész saját érd­ekében keresse Orova Zsig­mond ügyvédet, Budapest, F5 utt­­-­­szám. Dr Pollacsek Miklós ügyvédi irodáját újból megnyitotta Eötvös utca 38. I. 1. alatt. Fe­lek fogadása 4—7. Bélyeg­gyűjteményt, jobb sorokat és egyes értékeket magas áron veszek. Werner, Károly körút II. (10—1-ig).

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék