Népszava, 1946. február (74. évfolyam, 27–49. sz.)

1946-02-01 / 27. szám

2 NSPSZ­AVA, 1946 február 1 Az Egyesült Államok elnökének válaszüzenetét a magyar miniszterelnökhöz Tildy Zoltán miniaszterelnök a követ­kező levelet kapta Schoenfeld amerikai követtől: Kedves Mini­sterelnök Uram! Az államtitkár utasítására átadóim Nagy­méltóságodnak az Egyesült Államok elnökének üzenetét válásaképpen az 1946 január 19-én az elnökhöz intézett soraira: „Örömmel vettem az Egyesült Álla­mok és Magyarország között létrejött fegyverszüneti egyezmény megkötésének első évfordulója alkalmából küldött üd­vözletét. Megragadom az alkalmat, hogy biztosítsam önt az Egyesü­lt Államok kormányának és népének Magyarország iránti jóindulatáról. Minthogy a háború erkölcsi és anyagi pusztulásaiból való gyors talpraálltás elsőrendű feltétele a tartós béke és szabadság­ megteremtésé­nek az egész világon, elhatározott szán­dékunk, hogy a lehető leggyorsabban megkössük a békeszerződéseket és hogy minden elérhető eszközzel elősegítsük az újjáépítés nagy feladatait." Vagyok őszinte tisztelettel Miniszterelnök Úrnak H. F. Arthur Schoenfeld amerikai követ i­ároly elvtárs rendkívüli követ és meg­hatalmazott miniszter A „Magyar Távirati Iroda" je­lenti: A csütörtöki minisztertanács a külügyminiszter előterjesztésére hozzájárult Peyer Károly­ nemzet­gyűlési képviselő rendkívüli kö­vetté és meghatalmazott minisz­terré való kinevezéséhez. Kispest szociáldemokrata polgármestert választott Kispest város képviselőtestülete rend­kívüli közgyűlés keretében részleges tisztújítást tartott. Titkos szavazással egyhangúan Bares Gyula elvtársat választották meg polgármesternek. Ugyancsak szociáldemokrata főügyészt választott a képviselőtestület és a két megválasztott tanácsnok közül az egyik szintén szociáldemokrata. A megválasz­tott főtisztviselőket Pest megye al­ispánja üdvözölte. Eddig­i hivatalos beszámoló. Mi a magunk részéről csak annyit fűzünk hozzá, hogy ez a választás a szociáldemokrata alkotó munka elismerését jelenti. A kispesti pártok, amelyek egyhangúan adták szavazatukat Barei Gyulára, az együttműködés szellemének megfelelően, a legmegfelelőbb iránt fejezték ki ezzel bizalmukat. Ez pedig azt jelenti, hogy a város képviselőtestülete egészséges szellemű és félretéve minden kicsinyes szempontot, csak a város érdekeit tartja szem előtt. Szeretettel köszöntjük Kispest város új főtisztviselőit. Újra Miliők Sánd­or a Sieszkárt elnöööke A Beszkárt és az érdekkörébe tartozó közlekedési vállalatok csütörtökön köz­gyűlést tartottak, amelyen elnöknek újra Miliők Sándor elvtársat, a miniszterelnökség államtitkárát válasz­tották meg. Alelnökök Kossa István elvtárs, a Szakszervezeti Tanács fő­titkára és Bognár József (Kisg.) lettek, a fillok elvtárs elnöki megnyitójában Hangsúlyozta, hogy a pártok megbízott­jai a közlekedési vállalatok igazgató­ságában a legnagyobb megértéssel mű­ködtek együtt eddig. A főváros közön­sége érdekében szükség van erre a meg­értésre, most csak harmonikus össze­fogással oldhatják meg a közlekedés problémáit. Acetyleofejlesztő középnagy készüléket venünk. OMTR, Rottenbiller ucca I, földszint 7. Nyers házi és mezei BByrisbürts, nyúlszikrl minden mennyiségben vesa Fischer kalapgyár XIV, Gizella út Felhívás a magyar fizikai és szellemi dolgozókhoz ! A fiatal magyar demokrácia február 1-én döntő lépést tesz a demokratikus rend megerősítése felé. E napon iktatják törvénybe a köztársasági államformát és vá­lasztja meg a nemzetgyűlés az új köztársaság elnökét A Szakszervezeti Tanács öröm­mel csatlakoz­ik az Országos Nem­zeti Bizottság felhívásához, hogy ezen a napon az egész ország­ban tömegtüntetésekkel adjon a magyar nép kifejezést a demo­kráciához való törhetetlen ragaszkodásának és annak a szándékának,­ hogy a köztársaságot minden erejével meg­védi. A Szakszervezeti Tanács felhívja Nagy-Budapest összes üzemének, gyárának, műhelyének, irodájának, üzletének dolgozóit — az elsőrendű közszükségleti üzemek kivételével (villany, gáz, vízművek, kórházak, vasutak stb.) —, hogy munkahelyükről zárt sorokban zászlók és táblák alatt vonulja­­nak fel február 1-én délután 2 órára a Kossuth Lajos térre, az Országház elé, megünnepelni a magyar demo­krácia diadalát, a köztársaság kikiáltását * Február elseje rendé­­mu­­tkanap. Az Or­szágos Nemzeti Bizottság­ tudomására jutott, hogy egyes pénzintézetek, iskolák, közüze­mek és magánvállalatok február elsejét, a köztársaság kihirdetésének napját tévesen értelmezik. Ez a nap rendes munkanapként­­kezdődik: üzemekben, hivatalokban, isko­lákban munka, illetve tanítás folyik. A munka, illetve tanlitás a déli évekig tart, majd ezután testületi felvonulás­i ünnep­ség­ színhelyére, a Kossuth Lajos térre. Minden ezzel ellentétet intézkedés­e szerint módosítandó. A Városházán és a fftrana hivatalaiban február 1-én avatala szünnap van. Az összes nyílt árusítású üzletek február 1-én, a magyar kortársa­ság ünnepén, a­/ élelmiad«r- és türelvanyagárusstíjjú fh­letek kilétedével 15 óráig tartamiét nyitva. • kév­éházak, vendé«lek és éttermed 1 órától 1 óráig zárva tartandék. A »várakozóshelyek sár­órája: éjfél. Megviltozik a rádió pénteki műsora. 32 óra 01 perckor, majd 14 óraikor hely­színi közvetítés lesz a paslasi Witbül­le a Kossuth Lajos téri nagygyűlésről. Ezekről az eseményeikről hangfelvételeket este 20 óra Vi perctől ker­lve közvetítik. A nap mű­sorából kiemelkedik Révész Mihály elv­társ előadása 18 óra 30-kor „A köztársaság Magyarországon*" címmel, valamint 19 óra jó­kor dr Sulyok Dezső előadása a magyar köztársaság politikai jelentőségéről. A zenei műsor is a nap ünnepi hangulatához iga­zodik. A posta a köztársaság törvénybeiktatási­nak emléké«» T­élye«sorozatot bocsát ki, amely körülbelül­­február közepe táján jele­nik meg. — Február 1-én a Budap­est 4., 7., 57., 62., 72. és 114. «... postahivatalok „Magyar Köztársaság — 1946 február L — Budapest" szövegű bélyegzőt használnak. A bányamukásság pénteken délelőtt ünne­pélyes fölvonulást rendez, munkáját délután 2 órak­or folytatja és 2-án teljes már­ka­napot tart. A Kisiparosok és Kiskereskedők Szabad­szervezeti és a MIOKSZ felhívja tagjait, hogy a kötdtörisfiség kiikiáltásának napján, február 1-én délu­tán 1 órakor a felvonulásra a Kew York­ palota Miksa u­x-ai kapujánál találtooxnak. A terézvárosi nemzeti bizottság a Füg­getlenségi Front négy nagy pártjának kerü­leti szervezeteivel együttesen kiáltvánnyal fordult a Terézváros lakotságáhosz. A kiált­vány fe­lszólítja a Terézváros lakóit, hogy a magyarság négy évszázados k­üzdelm­eine­k eredményeként kikiáltott köztársaságot ál­dozatos munkájával erősítse és védje meg. A fodrászok üzleteiket február 1-én leg­később 12 ó­rakor zárják be és 1 órára je­lenjenek meg az Erzsébet körút 9—11 alatt, onnan zárt sorokban vonulnak fel. A volt m­int­­as­zolgála­tosok az eran­cia terv­től eltérően, szervezeteiknek soraiban vonul­nak fel. Jegy nélkül árusítják a Köztársaság ciga­rettát. A köztársaság megalakulásának megünneplésére a­ Magyar Iku­hányjövedék igazgatósága Barbanyecz Balázs elvtárs, osztályfőnök javaslatára Köztársaság el­nevez­ett cigarettákat készíttetett, melyeiket a február 1-i ünnepségek alatt a Sza­badság tér több pontján felállítandó pavillonaikban árítottanak majd darabot l­én­t 500 pengőért jegy nél­kül. A Nemzeti Bank működését kívülről nem befolyásolják Oltványi Imre, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a sajtó képviselőit tájé­koztatta azokról az eseményekről, ame­lyek a Nemzeti Bankkal kapcsolatban a közelmúltban történtek. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság ré­széről kiküldött gazdasági szakértő — aki különben már a múltban is felbe­csülhetetlen szolgálatokat tett a magyar gazdasági életnek — székhelyét a Bankba tette át. Működésének célja az, hogy olyan adatok birtokába jusson, ame­lyek segítségével megállapítható lesz, melyek azok a módok, amelyek­­kel az infláció további gyorsulásá­nak elejét lehet venni. E ténykedés a legteljesebb mértékben megfelel a magyar kormány óhajának. Magyar részről ugyanis azt szeretnék, ha a szövetséges ellenőrző bizottság ré­vén valamennyi nagyhatalom szakértő­ket küldene ki a magyar gazdasági helyzet megvizsgálására, hogy így a szövetséges nagyhatalmak is tisztán lás­sák, milyen úton lehet legjobban segít­ségére lenni a magyar gazdasági élet­nek.­­ Az elnök nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Bankban történt szö­vetséges gesztus nem hogy alaptalan hí­rekre adhatna okot, hanem éppen ellen­kezőleg, ez tekinthető az első pozitív lépésnek a felénk nagy jóindulattal for­duló szövetséges nagyhatalmak részéről annak megállapítása érdekében, hogy milyen úton lehet hathatós segítséget nyújtani Magyarországnak. Ennek felel meg a Szövetséges Ellen­őrző Bizottság és a magyar kormány együttes elhatározása alapján létrejött az a további intézkedés­­is, amellyel most már szigorúan megállapítják azt a hitel­­keretet, amelyet a Nemzeti Bank esetről Metre a kormány rendfeltű­zésére bocsát A­kmantíi rim trekkai elnök nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Bank vezetősége égúgy végzi munkáját, mint eddig, a Nemzeti Bank ténykedését kívülről semilyen értelem­ben nem befolyásolják, az állami hitel­nyújtást semmiféle kizárólagos IM földi ellenőrzés alá nem rendelték, hanem ezt az ellenőrzésit valamennyi tényező egyetértésével a Gazdasági Főtanács gyakorolja. Megalakult a Fogyasztási Szövetkezetek Központja Az alakuló közgyűlésen a négy demo­kratikus párt é­s a Szakszervezeti Tanács kiküldött igazgatósági tagjai jelentek meg. Hamburger Sándor elvtárs, a Szö­vetkezeti Tanács elnöke megnyitotta a közgyűlést. Szántó Béla, a kiegyű­lés elnöke ismertette a központ céljait, am­ely párhuzamos a Mezőgazdasági Szövetkezeti Központtal. A termelő- és fogyasztási szövetkezetek beszerző, ter­melő is értékesítő központja az új szer­vezet. Az alapítótagok között vannak a Szociáldemokrata Párt részéről Szako­síts Ár­­ád, Bán Antal elvtársak, a Kommunista Párt részéről Rákosi Má­tyás, Rajk László elvtársak, a Kisgazda­párt részéről Tildy Zoltán, a Nemzeti Parasztpárt részéről Erdei Ferenc, a Szakszervezeti Tanács részéről pedig Kossa István, Kisházi Ödön és Csaplár Péter elvtársak. A megalakulás után az első igazgatósági ülést rögtön meg is tartották. A belpolitika Mrd Nagy Ferenc, a nemzetgyűlés elnöke szerdán délben egyórás kihallgatáson fogadta Macartney Elmer oxfordi egye­tem­i tanárt és vele beható megbeszélést folytatott Tildy Zoltán elnökké választásával megürülő kisgazdapárti országos párt­vezéri tisztet valószínűleg Nagy Fe­­rencre ruházzák. * Csütörtökön délután 3 órakor tartja utolsó minisztertanácsát a Tildy-kor­mány. Kommünikét még nem adtak ki. * A Gazdasági Főtanács ülést, tartott * Bede István elvtárstól, a londoni ma­gyar követtől távirat érkezett a minisz­terelnökhöz, melynek szövege: ,,Az ONKRA-tól adományozott 300 tonna élelmiszer készen áll. A 100 teherautóból álló transzportnak via Béc­s—Sopron— Budapestre irányítása iránt intézked­tem. Átvétel iránt szíveskedjék intéz­kedni." Gulácsy György belügyi államtitkár szombaton átnyújtotta lemondását a miniszterelnöknek. A lemondást még nem vették, tudomásul. * Az­­északamerikai magyarság körében rendkívül nagy visszhangja tám­adt annak a felhívásnak, amelyet az Ame­rikai Magyar Segélyakció bocsátott ki a magyarországi ínséges gyermek­k me­g­segítése érdekében. A segélyakcióhoz tö­megesen érkeznek adományok. * Tildy Zoltán miniszterelnök a követ­kező levelet kapta a magyarországi brit politikai misszió vezetőjétől: Kegyelmes Uram! A külügyi állam­titkár megbízásából van szerencsém a miniszterelnök nevében megköszönni önnek az üdvözlő táviratot, amelyet a Magyarország és Nagy-Britannia között létrejött fegyverszüneti egyezmény alá­írásának évfordulója alkalmából szíves volt neki küldeni. Maradtam kiváló tisztelettel: A_ Anseoigne. — Moh&irMohaupt Gyula nyilas főpolgármestert kötél áttali bit­káira. Dorogi-Farkas Áko s n­yilas pol­gármestert 15 évi kényszermunkára ítélte a népbíróság. A népügy és a Mohai ítéletében megnyugodott, Doroghi-Farkaséban pedig- fellebbe­zést jelentett be. Mindkét védő fellebbezett, Mohai védője kegyel­met kért. A bíróság ezután zárt ülésre vonult vissza. A magyar szénbányák decereber hó­napban Bán Antal elvtárs iparügyi mi­niszterhez érkezett ,jelentés szerint 250.000 mázsával több szenet bányásztatt, mint novemberben. A bányászok a vízr­méstöbbletét alig növekedett mu­nkás­létszámmal érték el. — Dr Temery Gyilmét, a Cser ufcanövetség volt elnökét, akit orvosi bizonyítvány alap­ján szabadlábra helyeztek, a polítikai rendőr­ Séif Intimálta­tta, mert t megállapítottai, hoey esrénsésl 411a,pom nem teszi szűk»* B­iahtuiláib­a helyezését. Ugyafis»ak­érl-w»tbe vette és amér­iltatta a politikai rendőrség Ery Emilt, a tavaszi quadulíi.*i Zrínyi Miklós reálg-i mai­y.i. üli lj?azgratéját. Éry Emilt a népbirásást l'elmentette és a közoktatfcsiisryi mtuifl«té Hata igazoló bizott­sága annyira isravult«. hosry vészíil la Teleki Géza, a kétbalkea»« i&K.ktataa VKyí l miniszter egyejienen a Zrínyi Mikló» r«il­?Lu»n»ziam ig­azgatójává nevezte ki — Február Szélkék­, érvényesek a petré leimnjeeytt A polgárm­ester a Januári petrói pottajegyek beváltáaanai határidejét febru­ár 3-ig m­eg­ bocsiabbitotta. Február 1 én 1 adépango­l­t 18 pengővel — Gémes István MÁV forg. segédtiszt és Füredi Árpád fodrászm­ester leánya, Hózsika február 2-án a lőrinci róna. kat. templomban házasságot kötnek. QQ GIBRALTAR OPERA OPERA, kávéház VI. ANDRÁSSY ÚT 2. Ebéd- és vacsoramenti 3 tál étel M M­ P bzalon Vidsoramen­ti­s tál 4MW P Elsőrangú konyha.

Next