Népszava, 1946. március (74. évfolyam, 50–74. sz.)

1946-03-22 / 67. szám

4 NÉPSZAVA, 1946 mérc. 22 MŰVÉSZET Irodalom • Tudomány A bukaresti filmhét Szerdán este érkezett vissza Buda­pestre Groza Jouian miniszterelnök kü­lönvonata, amely egy héttel ezelőtt a magyar színészek és filmművészek kép­viselői Bukarestbe vitte A küldöttsé­get Keresztúr­­i Dezső közoktatásügyi miniszter vezette. A résztvevők között volt Kállai Gyula elvtára, államtitkár, Zlahy Lajos, a Magyar-Szovjet Művelő­dé­­ si Társaság elnökje, Staud Géza e­lv­tára, a Színészek Szakszervezetének fő­titká­ra. A filmesek részéről Görtlei Vik­tor, Keleti Márton elvtárs,­ Radványi Géza, Pánc­él Lajos, Kolczonay Ervin, Kovács István és mások vettek részt a nagyjelentőségű utazáson. A magyar művészetet­ Székely Mihály, Némethy Ella, Ottrubay Melinda, Patócs Kató, Tatár György, Várkon­yi Zoltán, Tas­nádi-Fekete Márki és Ilosvay Katalin képviselték. A vonattal utazott a Wald­bauer—Kerpely vonósnégyes és Zathu­reczky Edi?, a Zei Manit-Nedeti Főiskola főigazgatója is.­­ A m­agya­j művészei. b­ukaresti tartóz­kodásuk során több műsoros estet ren­deztek és román közönség körében rendkívüli s­kert arattak. Fontos tár­gyalások indultak meg- m­agyar-román kétverziós filmek gyártására is. Komá­romy Pál a bukaresti Opera igazgató­jával, április havára, a két Op­eraház között cserevendégjátékban állapodott meg. Grozi Péter miniszterelnök kezde­ményezéseit a magya­r művészek buka­resti vendészjátékával­ kapcsolatban to­vábbi rendkívüli lehetőségek nyíltak meg a két ország művészi kapcsolatai­lvaik kiépítésére, sőt a két ország közötti szorosabb gazdasági és politikai együ­tt-mislködés is szóba került. Groza Péter miniszterelnök és kor­mánya, a bukaresti hivatalos körök és az egész bukaresti közönség nagy ven­dégszeretettel és őszinte örömmel fo­gadta a magyar művészet képviselőit. Ez a megértő baráti légkör biztosítékul szolgálhat arra, hogy a két ország kö­zött régóta áhított egyúttal vád idén va­lóra váljék. * A magyar-román kultúrnapok kereté­ben Keresztury Dezső miniszter a buka­resti rádióban beszédet mondott. Ki­emelte látogatásuk jelentőségét, hiszen ez a találkozó annak a bizony­ítéka lehet, hogy a pusztítás, a háború, a gonoszság hatalmai után újra a szellem, az építés, a béke s a baráti együttműködés erői vehetik át az emberiség vezetését. Le-ilyen ez a találkozó, amelyen két nép íróin s művészein át két nép egészséges ösztönű, tisztaszándékú­, bob­s és jó­akaratú tömegei nyújtanak egy másuak baráti jobbot egy tisztultabb, terméke­nyebb építő jövendő zálogaként. Zilahy Lajos a bakazesti rádióban, Kállai Gyula elvtárs pedig a román újságírók szindiikátus mina­k díszebídjén mondott beszédet. Egyébkétt­t Keresz­tu­ry miniszter, Kállai Gyula és Z­­lahy Lajos táviratban köszönték meg Groza miniszterelnöknek, Constantinescu-Iasi propagandaminiszternek és Balea művé­szeti miniszternek a szíves fogadtatást. (•) Prieatley: „Veszélye­­liúduló" című danu­bia mű. pénteken érkezik el 135. elő­adásához a Nemzeti Kam­ara Színházban. (•) A Medgys-fiy Színpad pénteken mu­tatja be a» „Kiadó feleség" effeiű lenén víg­játékot. (•) A Belvárosi Színházban íráre­ius 23-án, szombatott 6 órakor kerül a wénre René Fanehota: „Vigyázat, másolva" című­ da­rabja. (*) A Rippl Kartal József Társaság első kiállítása nyílt meg az Ernst Múzeumban (VI. Nagymező u. 8). A sok festői és szob­rász­ értékben bővelkedő kiállításra felhív­juk olvasótok figyelmét. Megtekinthető már­cius 1­1-ig. (') A Nemzeti Színházban Országos Szin­éfiskén­ző Iskola 25-én, hétfőn délelőtt '/»11 órakor tartja nyil­vános vizsgaeladá­sát. Bemutatásra kerül a­­­Bre­kszerelem" című háromfelvonásos operett. (•) Ma 5-kor a Zeneakadémián a hang­versenyévad egyik legkiemelkedőbb eee­rnénye. A Bukarestből tegnap megérke­zett Zathureczky és Kerpely Brahms kettősversenyét, Benedikt Klára Beet­hoven fr-dúr zongoraversenyét, Gergely Ferenc Hi­­del orgonaversenyét játssza. Vez.: Komor. (Libertás: Versenymű­ciklus.) SZÍNHÁZAK MŰSORAI Péntek: Operaház: Háry János (5). Nem­xet Szín­ház: Sári bíró (V14). Nemzeti Kamara Szín­ház: Veszélyes forduló (6). Vígszínház: Mozart (11). Pesti Színház: Takáts Alice (6). Belvárosi Színház: Nincs előadás. Művesi Színház: A meztelen leány (6).. Ma­gyar Színház: Aészag éjszaka (6). Filvárosi Op­­resdtszir­ház: Sybill (f1). Madách Színház: Ludas Matyi (6). Pódium: I.e az álarccal (1). Meiltryassay Színpad: EIadé feledé? (1). Kamara Varieté: Ni®«» mese (6). Royal: Kapaeó Uvas! (6). Józsefvárosi Színház: gi Jó BlMistpOBt («U FlogtfunúUazdlamosítds TESTEDZÉS ttgye Csehoszlovafoltíban? (Prága. — A Népszava tudósítójá­tól.) A csehszlovák ipar jelenleg há­rom csoportra oszlik. Az elsőbe tar­toznak az államosított, vag­yis köz­tulajdonba vett üzemek, a máso­dikba a németek, magyarok és cseh­szlovák fasiszták lefoglalt üzemei, amelyeknek élén „nemzeti ügyveze­tők" állnak, a harmadikba pedig a korlátlan magántulajdonban ma­radt kisebb magánvállalkozások. A második csoportot rövidesen telje­sem felszámolják. Jelenleg 539 le­foglalt üzem működik. Ezeknek cse­kély töredéke visszajut régi tulaj­donosához, ha beigazolódik, hogy antifasisztákról van szó, a többit államosítják akkor is, ha az üzem nem oly nagy, hogy a racionalizá­lás kötelező lenne és egy részüket, mint fölöslegeset, bezárják. Az államosítás a csehszlovák ipar teljes kapacitásának 70 százalékát érintette Minden üzem élén vezérigazgató áll, akiinek úgy kell vezetnie válla­latát, hogy önállóan is hasznot hajtson. A haszon egy részét üzem­fejlesztés céljára kell fordítani, a megmaradt hasznot pedig meg­határozott százalékig az állam­kincstár kapja. Ha a vállalat nye­resége tö­bb, mint az előre meg­szabott állami haszonrészesedés, akkor a többlettel szabadon rendel­kezik a vállalat üzemi bizottsága. Az államosított üzemeket „kombi­nátokba” szervezik, amelyek élén körzeti igazgatók állnak. Ezek gon­doskodnak arról, hogy valamennyi üzem az egész ország szükségleté­nek megfelelő terv szerint terrszek­jen-Egyes tőkés érdekeltségek meg­kísérelték, hogy megakadályoz­zák az államosítás végrehajtá­sát, sok nyugateurópai vagy­­amerikai állampolgárságot felvett tőkés an­gol, amerikai vagy svájci holding­vállalattal képviselteti érdekeit. Még nem tudjuk, milyen arányú,a külföldi tőke érdekeltsége az álla­mosított iparágakban, mert csak márciusra lesz teljes statisztika,­ de Lausman elvtárs, iparügyi minisz­ter máris kijelentette, hogy a kül­földi tőkéseket nem fogják kedvez­ményesebben kártalanítani mint a belföldieket. (B. S.) A tano­ciffiúság gazdasági szociális problémáival fog­lalkozott a vaemitin­kások székházában csü­törtökön délután meg­tartott tanoncértekez­let. Az­ előadók, Sza­kasits Antal és Bara­nyai Tibor elvtársak részletesen foglalkoz­tak a napirendre tiltott kérdésekkel, majd töribb felszólalás u­tán megválasztották a tanoveszervező bizottságot. Üzemi pártnap Pinter: II. fcer., 5rmlmfl«ók kórháza (4): Prágai Sándor: IV. Váro­sházi csoport (4­. Kilitviffer Ferenc: V. Joint (1): Tóth Ár­pád: S­zalíty Rt. (1­­). : Nagy Béla: VI. Salgó Gőzmosoda (4). Andrássy Antal: Dial Telefónffy.K­ 045).: Bárdi Játoe: Mű -•'.atki koe*'hivatal (2): Kőműves József; MA VAUT (3): Sipos Sándor- Kátay v."is­i üzlet (-2); MA­V igazgatóság (3): Hi­­deg Jó­zsef; Posner-nyol­da ('/•3): Salamon Viktor; VII. Mitropol-szálló (-2): Vát Jenő; MAV keleti n.fiatal (2): Papp-Koleszár Bertalan; Beszkárt-székiház (4);' VIII. Rendőrségi cso­port (VI S): Szeminárium; Licsájer cég (5): Bittera Kállóány IX. Fegyvergyár (­ 4): Lányi Béla; Stin­hmer-gyár (4): Sugár László; Beszkárt; ferencvárosi kocsiszín (Vit): La­bores István; Hungária Malom Gon­dos János; X. 03 k&temető (3): Csajzi­ Sá­muel; Baj-Psy-Zsilins­ffy-kó­rház ($h rl­ Rékai l'ái.. Hilberth és 8'ginmnd (4): Fa'di Árpád'. XII, Új Szent János kórház C/14): Bochtler Péter; XIV, Stieber Építési Váll. (3): Márkás Di®sS; Textor Kendőgyár {'/»I): Hajdú Ernáné; Derby Sajtgyár (4): Szeőnyi István; Farksavi­lgyi Rt. (543): dr Ipali György; Rákospalota, Hutter és Lever CM); Újpest, Olimpia Bőrgyár (4): Csillag La­jos; Hirsch Bőrgyár (4): Tapsonyi Károly; Mik­ler Bútorgyár (4): Ott Ödön. A budapesti törvényhatósági b­­zottság szociáldemokrata csoportja ma, pénteken •/6-kor a párttitkárságban (IV. em. 4B2) ülést tart. A r, felmezési Mtmvitísok Saakswerveiete f.e!~i'.:il lKcia a köte­lékébe tartozó üze.TM i­bizotaági ts~-okat m a bizalmuniakat, a­kik­ a szervezet útján kapták pótjegyeiket, hogy igénylésükkel legkésőbb 28-ig jelent­kezzenek. A fr'odráfizimitikáf­ok Szakárvezete 31-én 9-kor tartja küldöttközgyülését Csengery u. R) alatt. — A pes',erzsébeti fo-tr.Lszm­unkások csoport­ja 44-én '/tikkor tartja rendes évi közarv ülését. A MIcMOSZ budai csoportja S­-án 10-kor Hajógyár u. 2 alatt tagértekezletet tart. A grafikai munkások egyesületi járuléka a m­árcius 18—24-ig terjedő hétre: szakmun­kásoknak Senefelder „A" 180.000, Sonefel­der „B" 35.800, szakegyesület 80.000 6» jó­tékonysági 80.000 pengő. Segédmunkásoknak és munkásnőőknek: Sonefelder „B" SS.On szak­egyes­ü­let 80.000 és jótékonysági 891MKI pínyt. A XIII. kerületi bádogosok és­­sz­erelők 22-én 1-kor Váci út 97 alatt együttes ülést tartanak. ­ A Szociáldemokrata Párt rádió­hírszolg­álatának legközelebbi állása március­­26-án, kedden 17 óra 15 perckor lesz. Az elvtársak a híradó tartalmit kís­érték figyelemmel. Az egyik embert forradalmasitja, a nta­sikat soaljasitja a nyomorneág. Egy fut­ballbelépőjegy ára utigh­al.­dja a 100.0U© pengőt, vagyis ezer ember­ jóval 100 millión felüli összeget fizet. A futballista is szá­mol és a nagy öjsszeg ne­ezeditt. Gondol­kozik, miközben megállapí­tj­a, hogy neki ingyen kell játszani, amik­or az egyesülete néha milliárdos bevételr­ea jut. Azt nem számítja, hogy mibe kerül ma a csapat fenntartása, ő csak a saját nyomorúságát érzi, amikor egy kiló zsirdrt tőle hét mil­liót is elkérnek. Természetesen követelődzik és külföldre vágyik, hiszen dollárokkal és aranyakkal csábítják. Az MLSZ­ szerint s­ bajnokság befejezéséig semk­i­t sem lehet tesrni. De igen, lehet, kell, m­égpe­dig sür­gősen. Ma, pén­teken összeül a szövetség. Az ü­gyet tárgyalni kell ás sü­­rgős mieg­üldést kell találni. SPORTHÍREK. A nagy válogatott labda­rúgójelöltjei és a Párizsban szereplő m­un­kásválogatott csszeszoktató trén­tagii mérkő­zése volt szerdán délután Újpestet. Győzött a naszy válogatott 4:2 arányban. Ezen a mérkőzésen az egyik összecsapásuig Egresi (Kispest) a vállát törte. A UH­rkoaVit meg­előzte a B) válogatott mérkőzése a­­BLASZ válogatottal. Itt 8:2 volt az eredimény a B) válogatott javára. — Az Ökölvívó- Sza­­badság Kupáért mérkőztek szerdán e­ste a Sportcsarnok­ban­ a vasutasok és a rendőrök dokoradói. Ered­­ény 8:8. — HatVanéves fennállását ünnepli hétfőn délelőtt 10 óra­kor az UTE f Újpest, Váci út 77).­­ A Var­fold na­piy on érdeklődik a malysr sporto­lók iránt. A román kajakszövetség­en-Has közepén Tu­rnu Seve­rintfil a Dans torkolatáig ,fagystr.­básit túrát ezervelt, amelyre négy-öt magyar versenyzőt is meg­hívott. Asztali tenniszezőinket­ a rom­ánok meghívták a márcvis 30 és 31-én Bukarest­ben rendezendő versenyükre. A csehszlová­kok április 13 és 14-re Pozsonyba hívják asztali tennissezőinket.­­ A Játékvezetők Testülete szombaton este a vasasszékházban műsoros estélyt rendez, a bevezetőt dr Kies István elvtárs, igfúságü­gym­iniszter mondja.­­ A Muszkán Sport Központ tagegyesüületei szombaton délután 4 órakor a Millenárison beszélik meg a május 1-i ünnepségek mű­sorát, anyagát. — Tífuszjelentés. E héten 74 tüütéses tífusz me­gbetegedést jelentenek az or­szág területéről, különösen Borsod, Abaúj és Zemplén vármegyékből, de Bács-Bodrog, Baranya, Heves, Pest, Szabolcs és Vas vármegyékben, vala­mint a fővárosban is szórványos meg­betegedések észlelhetők. Az időjárás föl­melegedésével fok­ozódik ez a ve­szély, ezért a járvány esz­ajlásáig az útszágtól lehetőleg mindenki tartózkod­jék. _____ DJ és használt eladni — venni legjobban lehet IP 12 1 IF & L RUHAHÁZBAN. Férfiszövetek nagy választékban. Thököly ut busz 1­szoba hallos lakáshoz főzőminttenes jó bizonyítványokkal felvéte­tik. Jelenti­.cziLü d. u. 3 órától. IV. Fejér György u. 6, II­. 3 VácLigeten 300 öl, két telek közművel rögtön átíratható. Ajánl.. ..CUD.(KÜ.— P .­tekiként' Jel. Blockner, Bajcsy-Zs. út 33. Tordai stuk.katik­ ajánl CEMEHIPOLLSR «lőnyös feltételek. Tel.: 120-023 Kereskedők! 1 Vidéki kereskedők! Beszerzési csoportok! | B»scsoportok! Háztartási cikkek, gyertya legolcsóbban Popper István a Nyugatinál. Budapest VI. Teréa körútt fl. (IVÁ­C&fo Aruf Kereskedelmi Kft. Erzsébet körút 33. VESZEK mindenféle ezüstöt, briliánst, ékszert. Frivald­szky, Kar­ácsony Sándor 0. I Karpfentteim 21 b II a. bdsírt, külsőt vásároljon olcsón ARATÓ és TAKSA NAL, Bakáts u. 2/d. Tel.: 181-655. AUTOSZERELO-SOPOR gya­korlattal ÁLLÁST KERES. Szkurka, Rákosiidét, I. ucea 14. Biciklizni tudó, megbízható KIFUTÓ FELVITETIK. Mendelovics Jenő. Budapest, Vörösciparty sár 7—9. I. V­erhöczy u. 23. az. házból elveszett Hatat fekete Mtw* „riciri" névre hallgat Is­mertetőjelek: lábai szi­rkók, szeme fölött két kis fehér pont, rövid farka alatt kis szilrka folt. A megtalálót az Angol Követségr (Stefánia lit 52) üvegjutal­m­azztt. A kutya odaszállítandó. Vegyi ü­zem PÉÉNZES TÁR­SÁT KERES, aki néh­­i szak­ismerettel remlelkezik. „Ve­gyi" jel. a kiadóhivatalba. 1 Arb­hanani, 110 T., egyen­áram­ú kvarclámpa diáterndakék­aülék, orv. vizs­gálóasztal, nagy mfiazer­szokrányok. 4 drb orv. taló­asztalka és külf. orv. fel­szerelések sfb­flisra, áron alul eladók. Megtelt. délelött 10-1 óráig. Isabella a. t h Megoldást! SZERKESZTŐI ÜZEN­ET. Oelsler-A«eal* Brzivobor. Kársttit, jöjjön eierkeaxttisisvoitba 4—VK­ között. A rádió pénteki műsort: «.Sí: A cseh­szlovák áttelepítési bizottság adása. 6.45: Hírek. 1.IS: izeggeli zene. 8.99: Stockholmi riport. 8.IS: Hanglemezek. 1.01.­ Országos l'ootászem­ekar. Híreik. W.Wi Hanglemezek. 1S-311: Rádióiskola. U.C4S: Déli harangszó, hírek. 12.1S: Bnok. 12.43: A Ne­n­­zeti Segély közleményei. 13.08: A Zene­pedagógusok Szaba­d Szakszervezetének mű­sora. 13.M: A főváros kiskertakciója. H.00: Híre­k. 14.18: A Vö­röskereszt közleményei. 14.10: Hanglemezek. 15.15: Rádióiskola. 11-55: Műsor ismertetési. ItMi Hírek. 14.40: Rádió­kam­a­razei­ e. 16.40: SzaikMerveneti tanácsadó. 1T,'iH Háry János: Dalmtí­v felvonásban. Az I. felvonás után: Hírek és a Vöröskereszt közleményei. A II. felvonás után: A cseh­szlovák áttelepítési bizottság adása. 15.35: Hírek, sporthírek. 28.11: Hírek és kró­nika orosz nyelven, aijjí: Műsorismertetés. S .95: A Vöröskereszt közleményei. 21.14: Hang­lemezek. 31.50: H­íre­k és krónika angol nyelven. S'.1: Hírek. K28: Hanglem­ezek. 81.51. Hírek és kvónika francia nyelv««. 23.»: Napi hírösszefoglalás. 73.­5. d­ád ó­kori­ sehirszolgálat. — A műsorváltozás jogát a rádió fenntartja» magának. MOZIK MŰSORA LAUT: Szerelem nem tréfa (2. '/1 5 Viz: vasár­és ünnepnap: Vil2 kor is. BELVÁROSI: Szerelmi recept­­/tó. &7­. CITY: Vasárnap délután (5, 5, 7; vasárnap 1-kor ie). CORVIN: Egymásért (3, 7; vasár- és ünnep­nap: 11 és 1-kor ie). KAMARA: Majális (2, 1, 6; vasár- és ünnepnap: V412-kor is). I.tOYD: New Orleans angyal» (@',s. Sfr, M7). DEN­DA: Gyere velem nyomcpint (3, 5, 7; viasár-­ép finnspnap: 1. 3 7). P.it.ACE: Nevada! hajtóvadá­nt (II, 1, 8, 1, 7) PAffRlA: TéH «erená I (8, 5, 1). PHIVNIX: Fényjelek Algírban (i ill. Hí. y3r­. %7). 17 r. (K­­OS­A: Kelet leánya (¥13, */«7). A»«IA (Pestszentlfőrinc): Manderley-ház asas­szonya (5, 7­, vasár- és ünnepnap»: :1, 5, 7). CORSO (Újpest): Weekend-feleség C/fc. %7; vasár és finnennan: V4T). JízeSBE ATTTIA (Rákospalota): Tanítand (( 7; vasár- és ünnepnap: 3, T). VILÁGOSSÁG (Pestemlíbet): Ki vagyok ért (5, 7; vas­ár­ és ünnepnap: 3, 5, 7) WEKERLE (Kispest): Három teStőr (5, 7; vasár és ünnepnap 3, 5, 7). Főszerkesztő: SZAKASITS ÁRPÁD Felelős szerkesztő: SZAVA ISTVÁN Felelő» Inadó: KŐMŰVES JÓZSEF Kéziratokat nem őrzünk meg és nem­­adunk vissza. A közlemény végén a (X) M­elzstett hirdetés» Jelent 'Ílágotvác' Nyomda Rt. Budapest Villa Conti reca 4 Felel­ős proaidavezet«: EPER­ ISTVAN

Next