Népszava, 1946. augusztus (74. évfolyam, 171–195. sz.)

1946-08-01 / 171. szám

vy« Reméljük, hogy a politikából is eltűnnek a nullák mondotta Szakasits Árpád elvtárs A Szociáldemokrata Párt kispesti szervezete kedden összesített párt­napot tartott a Wekerletelepen. A pártnapnak több ezer hallgatója volt akik távoli környékről is el­jöttek, hogy Szakasits Árpád elv­társ beszédét meghallgassák. Szakasits elvtárs először a stabi­lizációs kérdezőkről beszélt- Az új pénznek mindennél fontosabb érc­fedezete a hit, és a bizalom, mert a mi pénzünk a demokrácia pénze ."'s ezen­ belül a munkásosztály áldo­zatkészségéből született meg — mon­dotta Szakasits Árpád elvtárs a hallgatók lelkesedése közepette. A stabilizációval eltűnnek a nullák a pénzvilágból és remél­jük, hogy eltűnnek a társadalmi és politikai életből is. A munkásosztály nagy áldozatot vállal a stabilizáció érdekében. De ez az áldozatvállalás nem lehet örök és végtelen. A békéről szólva, Szakasits elv­társ kifejtette, hogy a múlt rendszer m­ai felelősek azért, ha nem kapunk olyan békét, amilyent szeretnénk, ha nem fog az igazság úgy érvé­nyesülni, ahogyan érvényesülni kellene. Tiszta és makulátlan közéletet kell teremtenü­nk. Ennek az országnak fejlődési ütemét mii, szociáldemo­kraták fogjuk diktálni, mert erre m­egszereztük a jogot régi nagy harcainkkal, becsületes küzdel­meinkkel — emelte fel hangját Szak­asits elvtárs. Ezután a Szovjet­ Unió nagylelkű­ségéről emlékezett meg Szakasits Árpád elvtárs, amellyel haladékot adtak a jóvátétel jelentős részének teljesítés­ére, majd a fegyelem és a rend szükségességéről beszélt. A beszédet a megjelent elvtársak hatalmas tömege kitörő lelkesedés­sel, percekig tartó tapssal fogadta, majd a gyűi­lést Dávid János elvtárs zárószavai fejezték be. Vajda Imre, pártunk szónoka visszautasította az egyik képviselő demokráciaellenes támadását A nemzetgyűlés szerdai ülését 11 óra­kor nyitotta meg Varga Béla elnök. Bejelentette, hogy az elhunyt Tombor Jenő helyére a nemzetgyűlésbe Korényi János pártképviselőt hívták be. Lénárt Iván (kisgazda) beterjesztette a bizott­ságok jelentéseit két törvényjavaslat­ról; az egyik a munk­aválla­lók jog­védelmét sértő jogszabályokat helyezi hatályon kívül, a másik a törvényes öröklésre vonatkozó joggszabályok­ mó­dosítja. Ezt köretően 3­. Nagy Ferenc és Nánássy Zászló (kisgazda) intilpel táltak napirend előtt a terményárakról, majd Buzás Márton (pártonkívüli) vá­laszolt nagy derü­ltség közepette sze­krélyes megtámadtat­ás címén. Napirenden következett a költség­vetési vita folytatása. Vajda Imre (szociáldemokrata) felszólalásában rámutatott arra hogy pártunk eredetileg nem akart szónokot állítani ebben a vitában, de fel kellett szólalni Vásári Ist­vánnak az előző nap tett kijelentéssei ellen. A magyar dolgozók, akik a fel­szabadulás után megkezdték az újjáépítést, jól tudták, milyen sorsnak néznek elébe a pusztu­lás nyomán, de nem tudták azt, hogy a magyar köztársaság nemzetgyűlésében ezzel a ma­gyar demokrácia ellen lehet majd izgatni. (Nagy taps a baloldalon. Sulyokék zajonganak, összecsapás Buchinger elvtárs a kisgazdák felé: „A­z A Béke Színház előadásai után külön autóbuszjárat szállítja haza a közönséget a Városligetből a Petőfi hídig. (X) — Dr Künsztler Mór, az Újságírók Szanatórium Egyesülete belgyógyá­szának (V. Légrády Károly ucca 35) új telefonszáma: Lipót 681. A képviselő úr úgy látszik nem tudja mit raboltak el az országból, majd emlékeztetni fogjuk rá." Óriási kia­bálás kezdődik Sulyokéknál, Ker­tész Miklós elvtárs a padot verve kiáltja feléjük: „Igenis kiraboltak bennünket, ezt tessék tudomásul venni." — „Rablók cimborái" — kiáltja Révai József elvtárs. — Schiffer Pál elvtárs .Némethy Jenő felé: „Mi van a kicsempészett ma­gyar szabadalmakkal? Hol a 250.000 dollár?") Nem lehet bennünket demagógiával becsapni Vajda Imre ezután számadatokat olvasott fel, amelyeket a nagy zaj­ban alig lehetett hallani. — Tegnap ebben a házban — folytatta — el­hangzottak az emberi szabadság­jogok olyan harcosainak idézetei, akik nem érdemlik meg, hoszy Vá­sári szájából ebben a fogalmazás­ban idézzék őket. Mi ismerjük a történelmet és a saját bőrünkön tanultuk meg az utolsó évek folya­mán a szabadságharcokat Soraink­ból sokan pusztultak el csoda, hogy még egyáltalán itt vagyunk. És meg kell mondanunk azt, hogy megtanultuk, hogyan lehet a demokrácia jelszavait és törvé­nyes eszközeit felhasználni ellene, amint az egyszer már­megtörtént, de erre még egysszer nem kerülhet sor, mert bennünket ilyen átlátszó demagógiával becsapni nem lehet (Zaj.) Mi tiszteljük a demokrácia törvényeit és megtartjuk, de tisz­teljük annak életét és ha az meg­kívánja, akkor a törvényeket is meg tudjuk változtatni. (Zaj.) Vásári István úr a ..Neue Zü­richer Nachrichtenéből idézett, dte ebből az alkalomból el kell mondani, hogy a külföldi sajtóban számos cikk jelenik meg ellenünk, amelyet innen sugalmaznak. Meg kell mondanunk, hogy amikor kint jártunk, nem a svájciakkal kellett harcolnunk, akik megértették a földrefor­mot, hisz ők már régen megcsi­nálták és nem szóltak semmit államosítási programunk ellen sem, hanem azok ellen az urak ellen, akik a magyar állam él­ Briliánst, ezüsstül vessek, eladok. repryprrfirflt, ékszert késettek, javítások megvirhatók. 00 I J SCHWARZ aranymflve*, dohány u-1. Hogyan tudunk leggyorsabban a 13©s3©í§$! Sösfísil­sa átszámítani 1 MAt moet vegye «nett. DEMÉNY GTOKGT: VlMmmmúMüíiyvét Alapára 30.— V. Kapható: NÉPSZAVA KÖNYVESBOLTBAN, Budapest VII. Erzsébet börtit­a. Vidékre az összeg blesetek beküldése ellenében szálltvait harcok pénzén élnek kint és Itt, idehaza birtokaik felszabadítá­sát kérik a politikai bizottság­tól. Eze­k írják ezeket a cikkeket és ta­lálnak szóesőre, itt a nemzetgyűlés­ben. Vásári István (pártonkívüli) szemé­lyes m­egtármaltattás cím­én válaszolt Vajda Imrének. Vásári dühöng Vásári látván beszéde során a dühtől lyan kijelentéseire ragadtatta magát, amelyeket még az egyébként mérlegelés nélkül­­tapsoló Sulyok-pártiak is rosszal­lással hallgattak. Minden mondata egy­egy orvtámadás volt a kormány, a pár­tok, a koaució pártjai, a demokrácia és a stabilizáció ellen. Szavait a baloldali képviselők erőteljes tiltakozása pereszi­ként megszakította. Később a gyorsírói jegyzetek betekin­tése után Varga Béla elnö­k bejelentette, hogy Vásári Istvánt beszédében elhang­zottakért, melyek a denokrác­ist és a stabilizációt séztik, rend­reu­tasítja é­s a mentelmi bizottság elé utalja. Nagyiványi János (Sulyok-párti) beje­lenté­se után, mely szerint a törvény­javaslatot nem fogadja el, Acsay László, az ügy előadója válaszolt az elha­ngz­ott hozzászólásokra, majd a nemzetgyűlés a tilányjavaslatot ált­alá­nu­xsdrá­ban el­fogadta. A nemetgyillír. c csütörtökön 8 órakor ül össze. A napirend tárgya a mun­ka­vállalók egy évni szabadságát, jogegyen­lőségét, emberi méltóságát sértő jog­szabályozóról és a törvényes erökök rendjéről szóló törvényja­vasl­at. Interpellációkra adott szóbeli vla­szok után Szakasits Árpád elvtár­­­si min­iszterel­nökhelyettes beterjesztette a magyar köztársaság kormánya részére rendeletek kibocsátására adott meg­hosszabbításáról szóló törvényjavaslatot. Utárta Rz interpellációtarra adott írás­beli válaszok felolvasása következett. Az írásban felolvasott miniszteri vá­laszok után sor került az interpellá­ciókra. Az elnöklő Kossa István (MJSZP) azt javasolta: a Ház mondja ki, hogy interpellációt csak kétszer lehet el­halasztani. Ezt a Sulyok-párt tagjai ellenezték. Narry zajban szavazást kö­veteltek, majd a nyilvánvaló többség ellenére sem nyugodtak bele abba, hogy a Ház az elnök javaslatát fogadta. A Kisgazdapárt egy része az elnök javaslata mellett szavazott, má­sik része pedig ülve maradt a szavazás alatt. Az Interpellációk során Futó Dezső (kisgazda), Drozdy Győző (Sulyok-párti), Szőnyi Imre (kisgazda) szólalt fel — Majd Némethy Jenő (Sulyok párti), Wiénitz Iván (kisgazda) interpellá­lt — Belcher Endre (kisgazda) és Futó I­.azárt (kisgazda) interpellációi után a neerunt­gyülés ülése ,akor véget ért Mától tilos a valuta­f­orgal­om Kétszázezer dollárt vittek a Nemzeti Bankba A kormány hetekkel ezelőtt közölte a készülő valutarendeletet. Ez az egyéb­ként általánosságban szokatlan előzé­kenység figyelmeztetés volt hogy nem érdemes tovább dollárral és egyéb va­lutával üzérkedni, hiszen a forint mint törvényen fizetési eszköz meg fog felelni feladatának. Mától kezdve tehát valutá­val fizetni, valutát eladni vagy vásá­rolni, vagy aranyat forgalomba hozni nem lehet. Vas Zoltán elvtárs, a Gazdasági Fő­tanács főtitkára a valutarendelettel kap­csolatban a következőket közölte: — Most már mindenkit figyelmezte­tünk, tartózkodjék attól, hogy a valuta­törvénybe ütköző bűncselekményt kö­vessem el. Nem érdemes néhány dollár­ért vagy frankért az életet kockáztatni, vagy szabadságát viszályvzetni !» iparigazal­ványával, vagyonelkobzással játszani. Mindenki, akinél még van dollár, augusztus 15-ig szolgáltassa be azt a kijei«» banknak, vagy a Nbuibor Vauknak. Ezt a határidőt a kormány semmi körülmények között nem hosszabbítja meg. A forint máris megtette a magáét a valutai beszolgá­ltatás terén.­­A Nemzeti Ban­k előtt hosszú sorok állnak és vár­ják, hogy­­­árknt kerüljenek, letétbe he­lyezhessék birtokokban levő valutáikat. Mint értesültünk, kedde 40JMO, szerdám pedig már 300400 dollárt szolgáltattak be. Ez azt mutatja, hogy­ a forrint iránti bizalom­ állandósá fokozódik. Meglincseltek két lisztdrágítót Miskolcon A miskolci Flórián-malom tulajdono­sai, Rejtő Sándor és Jungreisz Ernő elfeketézték a malom lisztjét. A többi között megkárosították a Diósgyőri Vasgyár dolgozóit is. A gazdasági rendőrség leleplezte a­ feketézők üzelmeit Rejtőt és Jungreiszt letartóztatták, majd az eljárás lefolytatása után a két malomtulajdonost internálták. Az internáltakat villamoson szállítot­ták a mahócsi internálótáborba. A vá­ros felháborodott tömegei felismerték a villamoson a két feketézőt, aki súlyo­san megkárosította a város lakosságát és erősen vétett a kormány stabilizációs rendeletei ellen. Váratlanul megtámad­ták a két feketézőt, mire a rendőrség kiszabadította őket Rejtő oly súlyos sé­rüléseket szenvedett, hogy kórházba­szállítás után meghalt Jungreisz súlyos sérüléseket szenvedett („J1TL") A magyar demokrácia jogrendje ter­mészetesen nem teszi tűrhetővé az ilyen eseményeket. A gazdasági bűncselekmé­nyek megtorlása ugyanúgy az illetékes hatóságok feladata, mint minden egyéb bűncselekmény megtorlása. A legesélye­sebb vizsgálatot és legszigorúbbt meg­torlást követeljük az önbíráskodókkal szemben.­­ Dz­sernád István elvtárs, az or­szágos gazdasági tanács jogtanácsosa a pénzÜg­yyminisztér­ium­ban felállított kül­földön károsultak ügyosztályának veze­tője lett. PESTI ÉMZAMM: Stabil a pénz! Nyugodt a Benicie Darrieux bűbájos pesti kalandja VICKY BAUM világsikert aratott regényének filmváltozata Mától: SCALA Fodor-film. James Mcixton meghalt Az angol municdiszip becéző nevén Jimmy" Max­tonnak hívta, s egy nagy­szerű, s harcos éset befejezésével, népé­nek mély gyászától kísérten, 01 éves korában, hosszas betegség után — rövi­den már jeleztük —, meghalt. Vele az angol alsóház egyik legkiválóbb szóno­kát vesztette el. Hivatására nézve pe­dagógus volt, a munkáspárton belül pe­dig a független munkáspárthoz tarto­zott, az utolsó évtizedben annak elnöke volt. Kiemelkedő szerep jutott számára az angol munkásmozgalomban. S lészt­vett a munkáspárt megalapításaiban, annak irányát a szocializmus szellemé­ben befolyásolta és mérhetetlenül mély hatással terjesztette el a Mociawsért gondolatot az angol munkásosztá­ly kö­rében. Csoportjának kiemelkedő szerep addig volt osztályrésze, amíg maga a munkáspárt szocialista nem lett, azóta a független munkáspárt fokozatosan je­lentőségét veszítette, csupán Maxtr.­ személyes népszerűsége biztosította szá­mára az angol közélet tiszteletét és megbecsülését. Rendkívül bátor kiállása, a háború ellen számos támadást vont magára, népszerűtlenné vált, s alig maradt párthíve. Halálával a független munkáspárt története is lezárult. Emlé­kezete feledhetetlen marad a nemzet­közi munk­ásmozgalom számára. — A BHocialleta Zrticsoport­b­án, pénteken ont? 7-1107 a központi tiskersightn (TV. en­. •ill) tárt — A miniszterelnök előterjesztsére Ke­mény gvergy­elvt­m )némtüstyominiszter f­élismtitkárt nevezték ki • Magyar Nemwiti Bank kormánybiztosává. — Gyula Jek­yre. Avgnsz.tv* 1-tól s buda­pesti (ryntsjegy 3. számú szeelvényére »SV volen» Ríik­a-ffyura TásároHiató dobozonként JS tinére« i­on. — Tömpe Andris elvtársát­ » vid taki fC-kopitrtnjrtá« politikai osztályának TCtetS.i^t, a köitáni UwAfri elnök vezéröt Dah­íryé ne­vez­te ki. A Famankten* Ssuba tervezete kiteli tar­jaival, boary 1-étőll kezdődően (31. hét) ax 1. o«et ta^uáfri Járulék t forint. I.'a oszt. 1J», II. oszt. 1.50. III. es­ it. I forint, munkanél­kü­li­ és betegjárulék­ 20 fillér, özvegy, de­­rvajárulék 30 fillér, beh­atási díj S forint tagsági könyv díja 8 forint A forintáro­léi bevezetteével ezry időben új bélyegek kerülnek for­ralom­ba, amelyet a helyi szer­vek körlevéllel együtt postás kapnak meg.

Next