Népszava, 1947. december (75. évfolyam, 275–298. sz.)

1947-12-02 / 275. szám

', 1947 dec. telen személyi ügynek minősítette az ügyet. (Tapa a­ Kisgazdapártnál. Felkiáltások a Szociáldemokratáik oldaláról: Fontos elvi kérdés!) Mil­ók Sándor elvtárs emlékezte­tett azokra az erőfeszítésekre, ami­ket a Szociáldemokrata Párt a Koa­líciós Mellemben való városvezetés érdekében kifejt. Mi történhetett itt, ha a Szociáldemokrata Párt és an­nak leghiggadtabb férfia, Révész Mihály, kénytelen volt erre a fel­lépésre? Továbbra is csak azt akarja a Szociáldemo­krata Párt, hogy a koalíció fennmaradhasson és Budapest ren­dü­letteljes életét előbbre vi-4­­cesse. (Nagy taps.) Bognár József polgármester vi­szonválasza után áttértek a költség­vetés részletes tárgyalására. Pintér Géza elvtárs azt fejtegette, hogy a főváros számára életkérdés, mennyi a részesedése az állami adókból. Többen — mondotta — kö­szönetüket fejezték ki a névtelen adózóknak. Kik ezek? A szellemi és fizikai munkások, akik a forgalmi és fogyasztási adókat fizetik. A fogyasztási adók 30 százalékos emelkedését várják, míg az egye­nes adókból csak negyven százalékos többletre számítanak. Egyetlen adó­nemből lesz csökkenés. Házadóból. A háztulajdonosok ugyanis adóked­vezményt kapnak, ha állami köl­csönből újjáépítenek. Rágalom te­hát, hogy derék háziuraink nem vesznek részt az újjáépítésben. De­hogy is nem, újjáépítenek, ha a köztől kapják rá a pénzt. (Nagy taps.) Kisbán Jenő elvtárs kérte, hogy a kisiparosok és kiskereskedők nyugdíjának biztosítására tegyen előterjesztést a kormánynak. Dr Farkas Zoltán elvtárs az adó­rendszert, bírálta. Tizenegy fonto­sabb adónemet tartanak most szá­m­on. Rengeteg pénzbe kerül ezek­nek az adóknak nyilvántartása. Intézkedést kért hogy az adók elengedésénél a főváros érdekeit vegyék figyelembe. Tiltakozott az ellen, hogy az ószeresek keh­pénzét felemeljék. A Kisipari Hitelintézet ügyével foglalkozva megállapította, hogy az intézet nem kapta meg azt a­­ támogatást amelyet az átalakí­tása ellenében kilátásba helyez­tek. (Általános helyeslés.) Sántha Vilmos elvtárs a Kisipari Hitelintézet számára 15.000.000 forin­tos hitelt kért, hogy kielégíthesse a kisiparosok és kiskereskedők hiteligényeit. A közgyűlést ezután kedd dél­utánra halasztották el. A KÖZSÉGI FRAKCIÓ kedden délután­­i 2-kor az Újvárosházán ülést tart. Megjelenés kötelező. — Felavatták a honvédség­ vezérkari tisztképző-iskoláját. Az ünnepségen megjelent a miniszterelnök és a kor­mány több tagja is. Mély fájdalom­mal dráfra ló Edesanyám tudatjuk, hogy Diszberger Berreálné síül. HOROVITZ GIZELLA TI éves korában hosszú szenvedés után elhúnyt. Tornetdis december 2-án déli 1 óra­kor lesz a rákoskeresztúri izr. teme­tőben­. Gyászoljak: leánya Laszti? Lipótné szil!. Diszberger Margit, veje Lusztig Liptit. Vita a német kormányról Londonban Éjfélkor jelenti a brit rádió. A külügyminiszterek hétfői­­ ta­nácskozásán a német békeszerződés és a német alkotmány leendő kap­csolatáról, továbbá német központi kormány megalakításáról volt szó. Franciaország és Amerika azt java­solták, hogy a békeszerződés be­tartását vegyék fel a leendő német alkotmányba. Molotov ellenezte, az­zal az indokolással, hogy a békeszerződés betartását a hosszú időre tervezett megszál­lás biztosítja, viszont ilyen kötelezettség beépítése az alkotmányba függő helyzetbe, gyarmati sorba juttatná Német­országot. Molotov hangoztatta, hogy az igazi és békés demokrácia lesz a békeszerződés betartásá­nak legfőbb biztosítéka. Bidault a német kormány meg­alakítása ügyében hangoztatta, hogy a békeszerződésnek nem lehet elő­­feltétele a német kormány megala­kítása, Molotov kijelentette, hogy elfogadja­­ azt a brit indítványt, amely felfogása szerint a német kormány megalakítását kívánja a békeszerződés m­eg­­­alkotása előtt. Ebben a kérdésben a külügyminisz­terek között megegyezés nem jött létre. Közeledés jött létre azonban a külügyminiszterek között abban, hogy a külügyminiszterek tanácsá­nak „fontolóra kell venni" minden olyan indítványt, amelyet a béke­értekezlet legalább kétharmad több­séggel elfogadott. Formális meg­egyezés nem történt, mert Bevitt megfontolásra kért időt, de Molotov és Marshall álláspontja megegye­zett. A hétfői értekezlet végén Marshall hozzájárult ahhoz az indítványhoz, hogy a békeszer­ződést központi német kormány írja alá és csupán Bidault tartotta fenn­ ál­lásfoglalását addig, míg a német kormány megalakítása tekintetében megállapodásra nem jutnak. Sztrájk hely­zet Párizsban (Párizs. — „MTI") Annak elle­nére, hogy hétfőn délelőtt leállt a metró, Párizsban nem teljes a köz­lekedési sztrájk. Az autóbuszok to­vábbra is közlekednek és igyekez­nek megbirkózni a hatalmas utas­forgalommal. A vasúti hálózat te­rén a helyzet változatlan. A távíró-és távbeszélő forgalom műk­ödik. A gázművek munkásai csupán a biz­tonsági szempontból elengedhetetlen­­ ország minimális nyomást tartják fenn. A­­­tando (Washington, — Reuter.) Az Egye­sült Államok ezenátusa hétfőn meg­szavazta a Franciaország, Olasz-Ausztria számára nyúj­es 597 millió dollár szükség­villanyáram korlátozása egyelőre a segélyről szóló javaslatot. A főváros elhatározta, hogy a Jászberényi úton építendő új isko­lára tervpályázatot ír­­ki. Erről hosszabb vita folyt a főváros köz­oktatásügyi szakbizottságának ülé­sén.­­Kálmán József elvtárs felhívta a figyelmet arra, hogy az új iskola­épületben a rendes tanulótermek mellett nagyobb számú hallgatóság befogadására alkalmas termeket is építsenek, hogy bennük nyilvános előadásokat tarthassanak. Gondos­kodjanak továbbá megfelelő könyv­tár- és olvasóhelyiségről is. Aján­lotta, hogy padok helyett munka­asztalokat állítsanak be. Ugyan­akkor szóvátette az iparrajziskola helyiséghiányát is. Indítványozta, hogy az iskola egyes szakmáit kü­lönböző épületekben helyezzék el, a­­ textilosztályt pedig Budán, ahol sok a textilgyár. Megemlítette a húsz iskolaigazgatói állás sorsát. A törvény szerint a belügyminiszter­nek hatvan napon belül kellett volna nyilatkoznia, ezúttal azon­ban a határidő lejárta után közölte hogy nem hagyja jóvá a kinevezé­seket. Ez jogellenesség, ezért nem vehető figyelembe. A minősítés kér­désének reformálását sürgette, majd pedig óvott attól, hogy az iskolásgyermekeket túlterheljék és olyan egyesületeikbe kötelezzék­őket belépésre, ahol időt rabló és fá­rasztó tevékenységet kell kifejte­niük. " nem érinti a magánlakások és üzle­tek világítását. Az USA szenátus megszavazta az európai szükségsegélyt Tito tábornagy kijelentette, hogy a Belgér­iával kötött egyezményhez hason­lót kíván kötni, Magyarországgal és Ro­mániával is. Befejeződött a közelkeleti munkaügyi értekezlet. Thorez, a­ francia kommunista, párt főtitkára visszaérkezett moszkvai útjá­ról. A CIO és az AFL, a két amerikai szakszervezet, az elnökválasztáson meg ak­ar buktatni minden olyan kongres­­szusi jelöltet, aki megszavazta a Taft-Hartley munkatörvényt. A francia kormány feloszlatja a fran­ciaországi jugoszlávok egyesületét, hogy gátat vetts­en külföldi politikai szerveze­tek működésének. — Boldizsár Iván külügyi állam­titkár a maga és a magyar sajtó minden munkatársa nevében meleg­hangú levélben gratulált a Szovjet­unió magyarországi követének, Georgij Makszimovics Puskinnak a Lenin-érdemrenddel való kitünte­tése alkalmából. ^ — A magyarországi demokratikus­ délszláv ifjúság vasárnap tartotta Budakalászon első országos kon­gresszusát. A kongresszuson meg­választották a demokratikus dél­szláv if.Teséry központi bizottságát. Szociáldemokrata parasztkongresszus Debrecenben és Nyíregyházán­ A Szociáldemokrata Párt földmű­velésügyi minisztériumi csoportja vasárnap nagyszabású megyei pártkongresszust rende­zett Debrecenben és Nyíregy­házán. A kongresszuson nagy számban­ je­lentek meg a szabolcsi és hajdm­megyei kisbirtokosok. Takács Fe­renc elvtárs, államtitkár tartott részletes agrárpolitikai tájékoztatót a két kongresszuson, majd a minisz­térium szakelőadói az egyes mező­gazdasági problémákat világították meg. Az eladások után panasznapot tartottak. A hajdúmegyei és szabolcs megyei parasztkongresszus részvevői­­ a, tiszalöki főcsatorna megépítésének fontosságát hangoztatták. Határo­zati javaslatot fogadtak el, amely­ben a hároméves tervből kimaradt csatorna megépítését kérték. Takács Ferenc elvtárs ígéretet tett, hogy elősegíti a panaszok or­voslását. aki derekasan kivette részét a m­a­gyar munkásmozgalomiból. Tem­eté­sén megjelentek harcostársai is. A Kőbányai Munkások Dalkara és az Általános Munkásdal­kör éneke után a Szociáldemokrata Párt részéről Harustyák József elvtárs búcsúz­tatta, hangsúlyozva Pu­lovics Gyula, töretlen szocialista magatartását. Már nem meglepetés a­­ december elsejei száma,­­ mert minden kultúrember tudja, hogy la.Kortárs a legnagyobb, a legtartal-­ masabb és a legérdekesebb képes irodalmi folyóirat Magyarország-m. Külföldi beszámolók: Szélpál Árpád a francia irodalom válságáról, Torday Sándor a legújabb párizsi színházi kísérlet kral. Salamon László kolozsvári levele a fámánnál magyar sz­l­enti életről. Nádasi József bes­élgetése E. F. Buh­ám­ai a csehszlovák színházról. Irodalom: A december elsejei számban indul Tolnai Gábor válogatásában A Kortárs Bekameronia a magyar novellairodalom remekei­nek közlésével. Vörösmarty Mihály: Holdvilágos éj. Palotai Boris: „A tűzhely", a Magyar Művészeti T­anács páyázatán díjat­ nyert elbeszél­ő. Ady E.Immre, Ben­jmin L­ászló, Hárs László, József ÁMV.a. Major Ottó, Rába György vers, Túri András és Vándori Györgyi­­ elbeszélése. Kassák Lajos vezércikke a párt és az írók, a demokrácia és az irodalom viszonyáról. Bóka László: Két­­évforduló, meg­,­­emlékez­és a 70 éves Adyról s a 10 éve halott József Attiláról. Hold­lakó jelentése a Holdba a magyar irodalomról. Képzőművészet: Pán Imre: Picasso és a ku'Asták forradalma. Barcsay Jenő, Bors­i Miklós, Gadányi Jenő, Pablo Picasso, Szőnyi Istv­án festményei. Bálint Lajos színházi e­eite: Egy óra átalakul. — A. Archipenko, Fülöp Zsigmond, Gábriel Ilona, dr Iványi Borbála, Keszthelyi Zoltán írásai, gazdag kritikai- és szerk. üzenet­rovat, keresztrejtvény. Hemenyik Zsigmond regénye: „Élők és holtak". V. folytatás. Főszerkesztő: Kassáik Lajos.. 32 nagyap­kú oldal műmelléklet­­kel. Ára: 3.5 forint, előfizetés V. évre 18. Vi évre 35,. 1 évre 70 forint. Szerkesztőség és kiadóhivatal, VIII. Conti ucca 4.

Next