Népszava, 1947. december (75. évfolyam, 275–298. sz.)

1947-12-02 / 275. szám

Emlékművet állítanak a főváros szocialista mártírjainak az obeliszket, hogy nekünk és azok­nak, akik utánunk jönnek, legyen hova elzarándokolni. Hogy hirdesse: Kegyeletes szép ünnepséggel ho­rd­ott a Szociáldemokrata Párt köz­ségi frakciója tizennégy mártírja emlékének. A Vasas-székház dísz­terme zsúfolásig megtelt az érdek­lődök százaival, akik így akarták kegyeletüket és hálás emlékezésü­ket leróni a szocialista gondolat Laseinek. Az ünnepséget a Fővárosi Házi­nyomda dalárdájának énekszáma nyitotta meg, majd Lehotay Árpád elvtárs, a Nemzeti Színház mű­­vésze elszavalta Ernst Toller: r Rekviem" című alkotását. A m­élyen megrendítő hatású K­­avatat után Miliők Sándor elv­társ, a községi frakció elnöke tar­totta, meg ünnepi beszédét. — Amióta a Szociáldemokrata Párt Magyarországon kibontotta zászlaját — mondotta Milick elv­társ — és történelemformáló útjára elindult, azóta bármilyen rendszer Is-, volt uralmon, bennünket akart el­pusztítani. Vagy nyílt brutalitás­sal támadt ellenünk, vagy rágal­mak özönével próbált felmorzsolni. 3-4, második és harmadik generáció, már úgy nőttünk fel, hogy láttuk és világosan tudtuk, aki közülünk egy arasszal kilát­szott, arra az államhatalom rá­vetette reflektorfény­ét Tudtuk, hogy a politikai rendőrsé­gen figyelőlapunk van és Andréka, Hetényi, Schweinitzer kopói nem­csak politikai, hanem legbelsőbb maflánéletünket is számontartják. Tudtuk, hogy aki közülünk tisztsé­get kap és vállal, annak vállalnia kell a velejáró­­kockázatokat is. — A halálba indulók serege m­ég­nem ritkult, hanem sűrűsödött. Egyetlen őrhelyünk sem ma­radt üresen egy percre sem azért, mert elvtársaink féltek volna a rájuk váró veszedeleis­től Ennek lett a következménye, hogy i­a­sságaink mégis győztek és el­jött a forradalom, mely véget vetett­­az esztelen vérontásnak. — Huszonöt év alatt az ellen­forradalom pribékjei egyetlen­egyszer sem enyhültek meg. Seme nyomor, sem könny, sem vér, sem a halál nem indította őket irgalomra , sem az elmúlt, elbukott, sem az­ eljövendő győztes forradalom ka­tonáival szemben. Huszár Károly, Teleki Pál, Bethlen István, Gömbös Gyula, Imrédy Béla, Kállay, Sztójay, Szálasi csak segédei voltak an­nak a hentes és mészáros cég­nek, a amelyet azelőtt Magyarországnak hívtak és amelynek cégvezetője Horthy Miklós volt. — Ezeknek az embermészárlások­nak az idején a budapesti város­házán elvtársaink töretlenül vívták a szocialista harcot. Bújhattak volna irodákba, műhelyekbe, gyá­rakba, s belem­enekülhettek volna a az irdatlan nagy em­berrengetegbe, a névtelenség széles és mély dzsun­gelébe. — így köszöntött ránk 1944 már­cius 19. Amiről tudtunk, hogy el fog következni, bekövetkezett. Megindult a veszett kutyák hajtó­vadászata a szépért jóért har­­coló ember ellen. Néhánynak sikerült menekülni, a többség azonban a bestiák kar­maiba kerül. Mauthausen, Dachau, Flossenburg, Auschwitz, Bergen-Belsen és még sokszáz német kon­centrációs tábor nyelt el bennün­ket. Néhányan hírmondónak haza­kerültünk, hogy elmondjuk, milyen rettenetes halállal fizet­tek ők, a tizennégyek, meggyő­ződésükért, tisztességükért, elv­­hőségükért. — Gondoskodunk arról — foly­tatta emelt hangon Miliók Sándor elvtárs —, hogy szeretteink neve időtlen időkig Budapest valamely közterén fel­állítandó obeliszken­­hirdesse hősiességüket, elvhűségü­ket, mártíriumukat. Felállítjuk ezt Is­ancs Józsefet hatévi kényszer­munkára, Lencsés Mihályt négyévi fegy­házra és Paloga Istvánt 15 évi kényszer-R. J.Irénra ítélték. A hal­álraítélt kegye-A vasárnapi értekezletről kiadott t lenné folyamodéig Az antwerpeni konfert munkája­­m. Az antwerpeni nemzetközi szocia­lista kongresszus szombati ülésén a világ békerendezésének és újjáépí­tésének kérdéseit tárgyalták. Vor­i­nek hollandiai kiküldött felszóla­lásával ellentétben a keleteurópai kiküdötteik a Marshall-terv ellen és a kommunistákkal való együttmű­ködés mellett foglaltak tolást. Ha­rold Laski annak a közvetítő véle­ményének adott kifejezést, hogy a Marshall-terv összeegyeztethető az építő szocialista politikával és azt ajánlotta, hogy a lehető legnagyobb erőfeszítés­sel tartsák fenn Európa egyie-Az egységes Németország szüksé­gességét hangoztatta és kijelentette, még, hogy a Marshall-terv nagy lé­pést jelent előre mindaddig, amíg az Egyesült Államok nem köti po­l­itikai feltételhez a kölcsönt. Mor­gan Philips ugyanezt a véleményt védelmezte a csehszlovák Frantisek Kraus­­szal szemben. Julian Hochfeld, a lengyel kikül­dött a franciaországi helyzetet, állí­totta szembe a sokkal eredménye­sebb keleteurópai helyzettel. Han­goztatta, hogy örömmel üdvözölné a szocialista és kommunista pártok közös információs irodáját éppe­n úgy, mint a Világpolitikában a brit munkáspárt és az orosz kommu­nista párt együttműködését. Szombat este két n kivizottság így­­kezett határozati java­slatban össze­egyeztetni a szembenálló nézeteket, valamint az olasz többrégi és sara­gatista ki-,aiminségi viszály fővel foglalkozott. Meghall­gat­ták Sáragat vél cint r-jét.' skih értekez­letre ntii.. engedtek be, ecutfár­fi bi­zottság­ előtt jelenhetett meg. Ellen­vetés nélkül­­ elfogadták rvi: s r-,if'ros.ati M-vr.3ratot. me'y­­iYa.h*azMr. a spsSs kormány eljárás.t ellen, amikfu* megtagadta a görög szocialisták Antwerpenbe utazó küldöttsé­gének az útlevél kiadását. A kongresszus nemzetközi szocia­lista segélybizottsága elhatározta, hogy halálatt halálával pusztulasc, de küzdelmük egyetlen értelme és célja az életnek. A nagyhatású beszéd után a fő­város szociáldemokrata alkalmazott­jainak zenekara nagy művészi el­mélyedéssel játszott el részleteket Beethoven IX. szimfóniájából. A ..Ffl, szocialisták" elénekl ésével ért véget a szép ünnepség. . ! százágyas tüdőbeteg gyermek­otthon Ma­gyar­országon való felállítását javasolja a nagy­gyűlésnek. Ezt a javaslatot Isabell Blum ter­jesztette elő, a magyarokat Szaka­sits Árpádné képviselte. Maurice Goldbloom, az Egyesült Államok szocialista pártjának kép­viselője új szocialista Internacio­nálé­­ felállítását sürgette. A kon­gresszus egyébként Harold Lasin­ javaslatára­­nem foglalkozott Sara­gat levelével. A francia és a belga szocialisták vezetésével egy csoport szocialista nemzetközi szervezet fel­állítását szorgalmazta, másik cso­port pedig szocialista in­­formációs iroda létesítését sürgette. Az irodát Nenni vezetné és együttműködnék a belgrádi Kom­informmal. Vasárnap délelőtt a kongresszus politikai bizottsága egyhangúlag elfogadta a londonban ülésező kül­ügyminiszteri tanácshoz intézendő felhívástervezetet. Délután az értekezlet teljes ülésén 17 szavazattal egy ellenében hozzá­járultak ahhoz hogy a bolgár szociáldemokrata párt kiküldötte. Dimiter Bratanov meg­figyelőként résztvehessen az értekezleten. Ugyanekkor 12 szavazattal négy ellenében álnnaó tápként vették fel a né­m­et szerol.­M's­ ckraf-a pártot * In-tu'ercsie'ára. A felvétel ellen sza­vazott a magyar,­­a'lengyal, a cseh és a palesztinai údeffedtós. a.'Tiand 'és "Olasz­ország jos.i.'e tartózkodott a szava­zástól. Ornixback: a francia kikül­dött. A ,.üi:K P.-CSS" JOIC- : íse sze­rint. kijelentette, hog­y noha szem­benáll Schu.macherxnl, :"•.j:tt:i:Si";f m­ m u. pártot, & 3 évet (?oU- "ző tömejre­k»:t vették fel. A párizsi és londoni sajtó nagy érdeklőd'V:sél ki?-'r az antwerpeni c'ytekazintet.. A lapok egyetértenek abban, hogy bizonyosan nem jött létre• olyan nemzetközi szocialista szervezet, amely szakítani, akar a kommunistákkal. XI. , Ofccorver" sze­nm a magyar és a csehszlovák dele­­gátusok nyilatkozataikban hang­­súlyozták, fél.gf pártjuk függet­lenségét és _különállásai t kitér­lenü] megőrzik. A ..Daily "Telegraph" sprint a kulisszák mögött kiegyezéses meg­oldás jött létre. NÉPSZAVA 1947 dec. 2 nyilatkozat szerint egyébként tizen­négy szavazattal és négy állam (Lengyelország, Olaszország, Ma­gyarország és Hollandia) távol maradásával határozati javaslatot fogadtak el, amely elítéli „Németország végleges szétszakítását" s meghatározza a nácitlan­ítást, a fölureformot és a nemzetközi ellenőrzés­­ aktt megvalósítandó nagyipari álla­mosítást. A határozati javaslat Ausztria szuverenitásának helyreállítását kí­vánja el ,az amerikai segélyprogram mellett f­oglal állást azzal a kikö­téssel, hogy azt ne kössék semmi­féle politikai vagy szociális alá­rendeléshez. A határozati javaslat ezután sajnálattal emlékezik meg azokról a támadásokról, amelyek­­a közelmúltban a szociáldemokrácia ellen folytak, különösen Francia­országban és Nagy-Britanniában, elsősorban pedig Blum és Attica ellen. A határozat sajnálattal veszi tudomásul az egymással elle csér­tes tömbök megalakulását és kijelenti, az Iegyesült Nemzetek chartája nya­rad a nemzetközi bete egyedüli esz­köze. Sajn­álkozva állapítja meg azt­ is, hogy hiányzik a Franco-féle Spa­nyolországgal szemben az egységes fellépés. A határozati javaslat ellenzi, hogy Görögország ügyeibe bármiféle külföldi beavatkozás tör­ténjék. A határozati javaslat helyesli a keleti államok gazdasági együtt­működésének fejlődését és szo­cializált európai közgazdasági szervezetet kíván. Végül azt a kívánságát fejezi ki, hogy ren­dezzék végre a hontalan szemé­lyek keserves problémáját. A brüsszeli ,,Le Soir" című lap hosszú tudósításban számol be Sza­kas­its Árpád, Bán Antal és Justus Fái elvtársak sajtónyilatkozatáról. Közölték, hogy Szakosits és Bán elvtárs egyaránt kijelentették, hogy a második szocialista Internacio­nálé újjáalakítása korai, egyébként­­ minden híren alávetik magukat az I értekazisz szuverén döntéseinek. Szakmit­s Árpád elvtárs Peyer Ke­rd­sfi ismertető előadását közlik a­­ lapok, valamint Justus Fái elvtárs­­ nyilatkozatát is.­­ Bohumir Lausm­an, a csehszlovák­­ szociáldemokrata párt elnöke a­­ pardubicei csehszlovák szociáldemo­kraták gyűlésén ellenezte a szocia­lista In­t­en­acionále felállítását. I ^^i­tfík­ E rovatban kiísélteUúrt nem vilii.] felelőmé­rt et sem et szerkasztvaig, sem a kiadóhivatal _ Ó'Wáss A Pátria Bor- és Sörkereskedalmi Bt. (Budapest, Wesselímyi u. 58. szilvi és Budafok, Petőfi u .18. szám) annak kez­d­és­ét kéri, hogy nem­­ezonos azzal a Pátria Borpince Rt. budafoki céggel, amelynek vezériga­zg­atóját, Szoni Jenőt és pincemesterét, Kocsis Pá.lt a gazda­sági rendőrség borhamisítás és egyéb visszaélések miatt letartóztatta. A Pátria Bor- és Sörkereskedelmi Rt. a szakmában 1322 óta működik és a Kő­bányai Polgári Serfőző és Szent István Tápszerművek Rt. leányvállalata és éppen ezért állandóan arra törekedett, hogy vevőközönségét az anyavállalatától megszokott kitűnő minőségű áruval é­s pontosan szolgálja ki. A Pátria Bor- és Sörkereske­lmi Rt. kiváló minőségű borainak és márkájá­nak megvédése érdekében minden szük­séges lépést megtett már a múltban is arra, hogy a Pátria Borpince Rt.-vel — amely cég egyébként lényegesen későbbi időpontban alakult esztergomi cég­é való összetéveszthetőségét megszüntesse. A Pátria Bor- és Sorkereskedelmi Rt. cégvezetője, Kocsis Pál sem azonos a Pátria Borpince Rt. véletlenül ugyan-s csak Kocsis Pál nevű mnofil­esterével. 1 . (X) Halálra ítéltért hédérál ! A népbíróság trász­tanácsa több napon­­ át tárgyalta Szakáll Mihály, Brünes­­ József, Lencsés Mihály és Palaga­ István­­ Mi­rügyet. A vádirat szerint az isaszegi­­ női munkatáborban nnik­ a négyen gyilkosságokban és kegyetlenkedésekben. s vettek részt* Szcikáll Mihályt kíttél halálra. Jl­mur Na­gy fizikus, kitűnő író beszél a modern tudomány új világot formáló eredményeiről. Elektron, radar, atomerő, rakéta-hajtás, penicillin, stb. Képekkel, rajzokkal Fűzve 28.— Kötve 40.— A nagyszabású történelmi regény a magyar középkor ismeretlen világát kelti életre. Hősét egy viharos szenvedélyű szerelem indítja el a felfelé vezető úton. Fűzve 33.— Kötve 33.— PUSil'E DANTE

Next