Népszava, 1948. január (76. évfolyam, 1–25. sz.)

1948-01-01 / 1. szám

A szovjet rádió újévi megemlékezése A moszkvai rádió az új esztendő küszöbén közvetlenül éjfél előtt el­búcsúztatta az ó-esztendőt, majd a következőket mondotta: A szovjet nép előtt megnyílik egy új esztendő kapuja. Az új esztendő küszöbén a szovjet nép milliói sze­retettel fordulnak a nép nagy ta­nítómestere és vezére, Sztálin fejé. Az elmúlt 1947. esztendő a komoly sikerek esztendeje volt. A moszkvai rádió ezután felso­rolta mindazokat a számottevő gaz­dasági sikereket, amelyeket a Szov­jet­ Unió az elmúlt esztendőben el­ért, rámutatott a mezőgazdaságban 03 az iparban elért nagy eredmé­nyekre, amelyeket röviddel ezelőtt a pénzügyi reform és a jegyrend­szer megszüntetése koronázott meg. (MTI.) Január hetedikére halasz­tották a brit-argentin tárgyalások folytatását (London, ( MTI.) A londoni rádió jelentése szerint a brit-argen­tin kereskedelmi tárgyalásokat ja­nuár hetedikéig felf­üg­észt­et , mivel nehézségek támadtak a font­Sterling átváltásának igén­y,és megszüntetése miatt. A Magyar Írók Szövetsége az Egye­sült Nemzetek Tanácsának a következő táviratot küldte: „Tiltakozunk a görög monar­isták terrorja ellen, szabadsá­got Görögországnak." * It Hirschler El­emir, a Stager Adolf cég tulajdonosa és felesége, szükstett Miintelbaum Janka az Ö-év utol­só napján kapott szomorú hír után, tűrt ti'.ív­vel én hitekkel jelentik, hogy imádott drága két leányuk és velü­k­ az II. HIK­SCITLEH JUCI 24-ik évében, Hirschler Edit 19-ik évében. Vértes Andor gépészmérnök, akiket a nyilas fonovia­dalk 1044 novem­ber 10-én elhurcoltak és 1015 március haváben Bi­nge­n-B­elsenben a ném­et náci­­ggyilkárok elpistítottak, követve egyetlen Pista fiúnkat, aki szintén gyilkos golyó által pusztult el. Drága jó gy­rmekei­k, a viszont­látásra! Budapest, 1947 december hó 11. Kiállítás Ai Andrássy úti régi mai csarnok földszinti nagytermében láírható F. Ve­rebélyi Rená a negyven képe. A kom­oly tehetség­ű művésznő sokoldalúságát bizo­nyítják az olajfestmények, pasztellek és rajzaik. Legszebbek a meseszerűségbe burkolódzó képek, ezek sorában is az „Ablaknál", amely nemcsak azt mu­tatja, hogy mit lát a nő a szobából, ha­nem szinte azt is ábrázolja, hogy mit „lát" az ucoa a szobában. A „Kék az u­­oasartcon" és a „Felhők, mezők" is érett értékek. F. Verebélyi Renáta ki­tűnő illusztrátor lenti­e. Ajánljuk a könyvkiadók figyelmébe! lizonman­ segítséget az árvízkárosultaknak! Kiküldött munkatársunk drámai hangú jelentése a tiszai árvízről (Kölese. — A Népszava ki­ül­dött munkatársának t­­efonjelen­tése.) Kedden délelőtt Kölese köz­ségben és környékén váratlan ár­víz lépett fel. A Tisza kicsapott medréből C3 mintegy 30 009 holdat öntött el. A víz váratlanul zúdult a falvakba. Reggel 6 óraikor még semmit sem sejtettek, három óra múlva már a A Vöröskereszt és a víz 3—4 méterre emelkedet­t. Ilyen váratlan vízemelkedés 1903 óta nem fordult elő. Tiszabecs, Vízfea, Mi­ Zota, Tiszakórod és Tiszacsécse köz­ségek házait elöntötte a víz és körülbelül 5069 ember áll hajlék nélkül. Az ár áttörte az ideiglenes védő­gátakat és néhány óra alatt elön­tötte a második védőgátig terjedő szakaszt. A nagy gát állja a víz ostromát. Az elöntött községekben borzalmas pusztulás tanúi va­gyunk. Sok háznak csak a teteje látszik ki és a fáknak néhol a koronái. A la­kosság a háztetőkre menekült. A legszükségesebb ruhaneműt és a jószágot sem tudták megmenteni, annyira váratlanul érte őket az ár­.Tíz, 150—209 ház om­lott eddig össze. A jószág, aprómarha bdlefu­lladt a vízig és minden ingóság úszik az árral. Takács Ferenc elvtárs, árvízvédelmi kormánybiztos, amikor az árvízről telefonértesítést kapott, nyomban a helyszínre sietett, hogy az árvíz el­leni védekezést sz­emélyesen irá­nyítsa. Nemcsak a környékek lakos­ságát rendelték ki a mentési mun­kálatokra, hanem bekapcsolták a honvédség műszaki alakulatait is. Ezek pontonokkal, rohamcsóna­kokkal érkeztek a veszélyezte­­tett falvakba, és menteni igyekeznek-a lakos­ságot. A legjobban sújtott falu Uszka és T­iszabecs. Uszkán mint­egy 1000 em­bert, Tiszabecsen 360 embert zárt körül az árvíz. Ezek a falvak tudni­illik a környező területhez képest mélyedésben fekszenek. Ide­ szorul­tak azok is, akiknek­ ebősorban kel­lett volna intézkedniök az árvíz­veszély leküzdésére: a főispán és az a.­­spán, akiket csak 21 óra múlva tudtak kihozni a veszélyeztetett fal­vakból. A mentési munkálatokat megnehezíti, hogy ezekben a közsé­gekben villanyvilágítás sincs, úgy hogy petróleumlámpák, fáklyák és az autók reflektorai világítanak az éjszakai munkákhoz. Az árvíz helyzete a késő éjszakai óráikban a következő: egyes helye­ken, így a legsúlyosabban veszé­lyeztetett területeken a víz némi apadást mutat Bár vannak olyan helyek, ahol né­hány órán belül még 50—50 cm-es emelkedés várható. Tiszakórok la­kosságának fele bennszoru­l a há­zakban. Éjszaka is folynak a men­tési munkálatok, csórnokok és moto­rosok járják a falvakat és a tanyá­kat, hogy ez ottmaradt embereket kisza­badítsák veszélyes helyzetükből. Több helyen a víz eléri a védőgát magasságát. Szatmárcsege község­ben nyúlgátak emelésével sikerült az árt visszatartani Több mint 560 munkás meg­feszített erővel dolgozik nyúl­gátak emelésén. Az árvíz kulminációja hajnalban lesz, a­kkorra várják, hogy a víz több helyen visszahúzódjék.­­ A megmentett­­ síkosságot a szom­szédos községekben helyezik el. Na­gyon sok köztük a gyerek. A fal­vak lakosságának legnagyobb része úrigazda, akik most élelem nélkül í­­­an­ak, mert mindenük e puszt­át Sürgős segítségre van szükségük. népjóléti m­i­nisztérum már liszfiS Aftalsái mennyiséget kiosztott közö­tük de ez nem elég. Átfogó intézk­désekre volna szükség, arra, hogy a Gaz­da­sági Főtanács sürgősen szavazzon me a nagyobb ös­szeaet az ár­íz kö­vetkeztében bajbajutott újgazdák talpraállítására. Kisbán György : Az árvízvédelmi kormánybiztos­ság jelenti: Gulács községtől egy kilométerre a Tisza felső folyásán gátszaka­dás történt. Tivadar községet veszélyezteti az árvíz. A kiürítés folyamatban van. A nyúlgátak ellenére is a töltése­ Ilis­ken több helyen átcsapott a víz. A román hadsereg tagjai felesküdtek a köztársaságra (Bukarest. — „MTI.") A buka­resti rádió jelentése szerint a ro­mán hadsereg tagjai szerdán dél­előtt letették az esküt a népi köz­társaságra. A bukaresti csendőrparancsnok­ság eskütételénél Rusescu csendőr­ezredes rámutatott arra, hogy a román csendőrségnek te­jes erejé­vel támogatnia kell az új népi köz­társaság intézményeit és hang­súlyozta, hogy a román népi köz­társaságért küzdöttek a román nép szabadságharcosai. Ferenc József vannaki. Tarpát, Tivadart és Gulácsot kiürítik Az Országos Árvízvédelmi Kor­­mánybiztosság jelenti éjszaka 11 óra­kor. Tarpánál a Tisza­ töltése há­rom h helyen átszakadt. Az átszaka­dás következtében a víz az eredeti­leg ötméteres nyilatokat tovább bővítette. Tivadarnál 500 méter hosszban a töltés szintén átszakadt. Tarpa, Tivadar és Gulács községek kiürítése megkezdődött. Tivadarnál a vízállás magassága az eddig 1838-ban tapasztalt legnagyobb magas­ságot, 859 centimétert 55 centi­méterrel lépte túl. • A Felső-Tisza legveszélyeztetet­tebb árvízterületénél, így például Tiszabecsnél az árvíz másfél méterrel apadt Viszont az árvíz húzódik Vásáros­namény felé, itt a vízszint a mai nap folyamán 88 centimétert emel­kedett. Több gátszakadás történt 500 méter szélességben Tivadarnál A veszélyeztetett Tarpa, Gulács, Tivadar, Hete és Fehéresek közsé­gekben a kiürítési munkálatok foly­nak. Rövidesett megindul a gázkoromgyártás Mire gondol az ember, ha azt hallja, hogy „korom"*! Füstölgő konyhai tűzhelyre gondol meg düledező fafűtéses kályhára, szét­esett kályhacsőre, fuldokolásra, könnyező szemre és végül a meg­­váltó kéményseprőre, aki eltünteti a bosszúságokozó kormot. Varey gondol a házfelügyelő időnként fel­hangzó csatakiáltására: — Kéményégetés! M­ég arra a mindig roeczikor adódó munkára, amelyet a kéményégetés után a la­kás koromtalanítása jelent. Csak nagyon kevesen tudják azt, hogy a korom rendkívül fontos ipari alapanyag. A gumigyártásnak és a festék­készítésnek nélkülözhetetlen kelléke. Magyarország súlyos dollárösszege­ket fizetett Amerikának, hogy tőle kormot kaphasson. Mert koromra nagy szükség van, a korom adja a festék tartóssá­giát és csökkenti a gumi kopását. Joggal gondolhatná ezután a laikus, hogy könnyű keresetre tehet szert. A kályhacsőtől­­kikaparja, a kéménylyukból kisöpri az ott fel­gyülemlett kormot és szépen be­csomagolva elviszi­­ valamelyik gumi- vagy festékgyárba. Csak­hogy nem csövek hajlásában kelle­metlenkedő, vagy kéményseprők után szállingózó koromról van szó. Lángkoromért és gázkoromért a múltban súlyos terhet jelentő valutát kellett adnunk. ipari Bt. gyártja a lánfírkormot. Pesterzsébeten van a fütőolajat (pakura) korommá fal­dolgozó gyártelep. A gyár erősen mechanizált úgyhogy tizenöt munkás a gyár teljes­­ létszáma. A lángkorom főként a nyomda­festék alapanyaga, de nélkülözhe­tetlen minden feketet festéknél, ki­véve az anilint Évi termelése 70—80 vágón. Az olaj desztillálása után maradó fűtőolajat használják fel korom­gyártásra. „Levegőszegény" térben elégetik, az égés nem teljes , így a gyűjtő­berendezésben lerakódik az égés terméke: a korom. A Ruggyantar gyár havonként négy vágón, a fes­tékgyárak két vágón lángkormot fogyasztanak. Lángkorom behoza­talára már nincs szükség, annál inkább gázkorom­ra. Hogy a gázkoromszükségletet­­­­elföldön tudjuk fedezni, a MAORT lovászi telepén felállították a gázkoromgyárat A lispei olajfúrások nyomán renge­teg földgáz megy veszendőbe, ezt akarják felhasználni az ország gáz­koromszükségletének biztosítására. Két épületet emeltek a korom­gyártás céljára. Rövidesen üzembe helyezik és ha teljes mértékben nem is, de jórészt ellátják a vegyiipart a szükséges gázkorommal. A festékgyártásnál még nélkülöz­hető ez a fontos gáztermék, de a gumi rugalmasságát, ellenálló­képességét nagyban befolyásolja a nyersanyag keveréséhez felhasznált gázkorom minősége és mennyisége. A tervek szerint kezdetben 10­­W­ köbméter föld­gázt dolgoznak fel naponta 209 kiló korommá. Ez a mennyiség az ország gáz­koromszükségletének egyhatod ré­sze. Úgy tervezik, hogy az üzem megindítása után újabb koromgyárakat­­ állíta­nak fel. A feltörő gázmennyiség egy részét korommá feldolgozva az ipar szol­gálatába akarják állítani. • Pestszenterzsébet és Lovászi összefog az ország koromszükségle­tének biztosítására. Ami ebb­ől ben­nünket, járókelőket, villamoson utazókat / gyári dolgozókat leg­inkább érdekel, az, hogy szerszá­maink, munkaeszközeink, cipőnk Tarka, hócsizmánk talpa majd tar­tós, elpusztíthatatlan anyagból ké­szül. —­esi — N­I Boldog újévet kíván i. t. vevőinek Fekete György «UNIVERSAL" TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK és műszaki vállalata Budapest VI. Lázár u. 14. Tel.: 124-894.­­

Next