Népszava, 1948. július (76. évfolyam, 148–174. sz.)

1948-07-01 / 148. szám

r­ 2 1948 július 1 VEPSZAVA vánította a Jugoszláv Kommunista Párt tisztánlátó, marxista-leninista tagjaiinak, akikre vár a feladat, hogy vezetői hibáit kiküszöböljék. A gyűlés részvevői lelkesen ünnepelték a Szovjet­uniót, a béke és a nemzeti függetlenség ügyének előhar­cosát. A Francis Kommunista Párt el­határozta, hogy „tovább erősíti munkásságát a népi demokratikus erők élén" a­ béke és a nemzeti függetlenség antiimperialista küz­delme sikeréért. Az Unit­a, az Olasz Kommunista Párt lapja a határozat teljes szöve­gének leközlése mellett közli a párt nyilatkozatát, amely fenntartás nél­kül helyesli és elfogadja azt. Az Egyesült Államok kommunista pártja helyesli a Kominform nyilat­kozatát és hangoztaja, hogy a tanácskozáson résztvett nyolc kommunista és munkáspárt kik­­­váló szolgálatot tett a világbéke ügyének. Az amerikai Daily Worker meg­állapítja, hogy a reakciónak az a reménye, mintha a demokráciák frontján hasadás vagy gyengülés következett volna be, nem valósul m meg és reményének ad kifejezést, hogy a jugoszláv párt a népi demo­k­ráciákkal és elsősorban a Szov­jet­ Unióval való egység szelle­mében rendezi belső ügyeit.­­ A Csehszlovák Kommunista Párt elnökségi ü­lésén Slansky főtitkár is­mertette a Tájékoztató Iroda határo­zatait, amelyhez az elnökség egri bansnilae csatlakozott. Ugyanakkor elhatározták, hogy a párt vala­mennyi szervében rendkívüli fel­világosító munkát kezd a jugoszláv Ügyben hozott határozat kapcsán felvetődött elvi és politikai kérdések tisztázására. A Rudé Pravo, a csehszlovák párt központi lapja vezércikkben foglal­kozik a határozattal és részletesen kimutatja azt a téves utat, amelyen a­­Jugoszláv Kommunista Párt szezetői jártak. Hangoztatja, hogy a srockijizmustól és a szocializ­mus más ellenségeitől átvették a­­ Szovjet-Unió kommunista párt­jával szemben hangoztatott rá­galmakat. • azt sem átallották, hogy a jugo­szláv államszervezetet a Szovjet-Unió felé állítsák. A Hude Pravo rámutat, hogy a jugoszláv kom­munistáknak világos álláspontot kell elfoglalniok, mert nem állít­hatják el azokat a tízezreket, akik a felszabadító küzdelemben a Vörös Hadsereggel és a világ kom­munistáival egy fronton áldoztá­k fel életüket. Hangoztatja végül a lap, hogy a demokrácia elég erős ahhoz, hogy a nyílt beszédet el­viselje és elutasítja, magától azt, hogy illúziókban ringassa magát a jugoszláv fejlemények tekinteté­ben. A Stude Pravo befejezésül han­goztat­ja, hogy a csehszlovák várt tri eg­­fogja szilárdítani nemzetközi kapcsolatait a szocialista fronton a demokratikus és antiimperialista táborral, amelynek erős és meg­bízható tagja akar lenni. A Bulgzor Munkás (kommunista) Párt politikai bizottsága egyhan­gúlag magáévá tette a Tájékoztató Iroda határozatát és azt a meg­győződését fejezte ki, hogy Jugoszláviában akad elegendő hű marxista-leninista párttag Ahhoz, hogy felülkerekedjenek a téves irányzattal szemben. Ugyancsak közösséget vállalt a Tájékoztató Iroda határozatával a Bulgár Hazafias Nemzeti Arcvonal. A romániai lapok, élen a Scardeia. Tal, a román munkáspárt központi lapjával, részletesen foglalkoznak a ju°,a szláviai 1 .ü­gyben hozott határo­sa A központi lap rámutat, hogy a kommunista pártokat min­di­g őszinteség jellemezte és soha nem riadtak vissza tíz önbírálattól. Az önbírálat soha semmi körülmé­ny­ek között nem árt, hanem használ a­­mozgalomnak és egyedül ez ve­t hír arra, hogy a jugoszláv kom­­­pártot tagjainak többség­e vit viszavezet hagyományos marxista­leninista útjára. A németországi valutareform kö­vetkeztében beállott helyzet jelek szerint bizonyos fokig tisztázódás­hoz közeledik. Szokolovszkij tábor­nagy kedden levelet intézett Robbert­son brit főparancsnokhoz, amely­ben hangoztatja, hogy a szovjet hatóságok részéről foganatosított közlekedési korlátozások csak át­meneti jellegűek és azt a célt szol­­gálták, hogy megvédjék a keleti övezet gazdasági életét a nyugati bankjegyek beözönlésétől. Miután a régi pénz beváltása véget ért, az ideiglenes korlátozá­sok enyhítésére kerül sor és érvényes igazolvánnyal rendel­kező német személyek ismét át­léphetik a demarkációs vonalat. Az autó- és vasúti forgalomban még némi korlátozást kell fenn­tartani, de Szokolovszkij tábornagy annak a reményének ad kifejezést, hogy lehetséges lesz majd a forgal­mat telyes mértékben helyreállítani. Angolszász lépések Németország további kettészakítására Amikor a Szovjet­ Unió részéről józan tárgyilagossággal és az ön­védelem szükségéhez mérten teszik meg a lépéseket a nyugati hatal­mak részéről különféle átlátszó kí­sérletezések folynak. A berlini városi tanács keddi ülésén a reakció és jobboldali többség szavazatával olyan hatá­rozatot hozott, hogy az Egyesült Nemzetek titkárságához fordul segítségért. Ugyanakkor az angolszászok azon mesterkedtek, hog­y a dán és a jz indiai kormány tegyenek kezdemé­nyező lépést a­z UNO-nál a berli­ni kérdés rendezésére, míg Clay táborn­­ok a pénzreform bevezetése után most amerikai-angol-francia kato­nai igazgatás bevezetését jelenti be. A moszkvai rádió ezzel kapcsolat­ban megállapítja, hogy az angol­szászok a potsdami egyezmény tel­jes felszámolása útján további lépé­seket tesznek Németország ketté­szakítására. A washingtoni külügyminiszté­rium szóvivője köz­ben azt hangoz­tatja, hogy a berlini ügy még nem érett a Biztonsági Tanács tárgya­lására , ugyanakk­­or megcáfolta azt a hírt, mintha a­ külügy­minisztérium a berlini kérdésben nyilatkozatra készülne. Általában megállapítható, a Fehér Ház habozó magatar­tást tanúsít a berlini helyzet tekintetében és hivatalos állásfoglalásról még nem történt nyilatkozat. Londoni Telepress-jelentés szerint a német kérdés magán az angol kormányon belül is nézeteltérésre vezetett, de véleménykülönbség van a nyugati hatalmak között is, amennyiben a francia kormány elutasította azt a tervet, hogy közös jeggy­zéket intézzenek a Szovjet­ Unió­hoz. Nyug­atnémetországi körökben élénk érdeklődést keltenek azok a találga­tások, hogy ki lesz Schumacher utóda a szociáldemokrata párt el­nöki székében. Ol­enhauernak, a párt másodelnökének nagy ellenzéke van, mert azt tartják róla, hogy politikai képességei hiányosak. A másik jelölt, Fritz Heine, azért vált ki nagy ellenszenvet, mert az ő be­folyásának tulajdonítják, hogy a párt elhagyta a munkásosztály poli­tikájának vonalát. A Marshall-terv Amerikát segélyezi Az európai Marshall-országok sorra aláírják a kétoldalú szerző­déseket az USA-val. A francia nemzetgyűlés csak pénteken kezdi meg a vitát, amelyben a kormány bizt­o­s többségére számítanak. A francia baloldali sajtó hangoztatja, hogy Amerika „ingyen segélye" na­­gyon sokba fog kerülni Európá­nak, mert az valóban Amerikát segélyezi. A nemzetgyűlés vitájában igen élénk baloldali támadásokra készül­nek fel. A francia nemzetgyűlés egyéb­­ként megkezdte, a honvédelmi költségvetés tárgyalását. A 310 milliárd franknyi nemzet,­védelmi költségvetés a francia köztársaság összes kiadásainak több mint harminc százalékát jelenti. Dániában, Olaszországban és Angliában­ aláírták a kétoldalú szerződést. Az iUnita rámutat arra hogy­­ De Gasperi nem kérte ki a tör­vényhozás jóváhagyását és ezzel alkotmányszegést követett el. Az olasz kormány­ — fejezi be cik­két az Unita — bizonyítékát szol­gáltatta annak, hogy leghűségeseb­ben szolgálja ki Washingtont. . A „Telepress" londoni jelentése szerint Cripps a megállapodás szö­vegét közvetlenül az aláírás előtt terjesztette csa­k az alsóház elé s ezzel dokumentálta, hogy a vitát üres­ formalitásnak tekinti. A „Fi­­­nancial Times" megállapítja, hogy a kétoldalú szerződések vala­mennyi érdekelt országban igen kiterjedt ellenőrzési lehetőséget adnak az USA-nak, míg a konzervatív „Daily Express" megállapítja, hogy,az aláírt szerző­dés rossz egyezmény. Nenni: A mi ellenségünk nem a Szovjet­ Unió, ha­n­em a kapitalizmus Genovában , tovább tart az olasz szocialista párt kongresszusa. Romita, a jobboldal vezére, hétfőn szólalt fel­­le beszédének hatása ál­talános csalódást keltett a jobb­oldali pártokban, úgy látszik, Romi­tát magát is befolyásolta a kontgresz­szus baloldali szocialista hangulata, mert napirendi indítványához ké­pest mérsékeltebben mert csak jobboldali programjával kiállni. Az ismert recept szerint azt hangoz­tatta, hogy őt a pártegység gondo­lata vezeti és hogy valójában nem kommunista ellenes. Utána Cacciattore szólalt fel és élesen támadta Stoinltát, védel­mébe vette a népfrontot és nyíltan állította fel a kérdést, mely szerint a párt vagy a munkás­osztály mellett vagy ellene csinál politikát. Giglio tiltakozott az ellen az angolszász kísérlet ellen, amely a kongresszuson hidat akar épí­teni Saragaték felé. A keddi napon Pietro Nenni életi támadást intézett a Marshall-terv és a nyugati tömb e­llen, ugyanakkor, amikor védelmébe vette a Népfron­tot „A mi ellenségünk nem a Szovjet­ Unió, hanem a kapitalizmus" — mondotta — és éles szavakkal bélyegezte meg a Szocinformban képviselt áruló jobboldali szociál­demokráciát. Véget ért a kiku­tősztrájk A kormány indítványára a­ király felhatalmazást adott a szükségálla­pot elrendelésére, ami kivételes ha­talmat adott a kormány kezébe. A kormány habozás nélkül és teljes brutalitással élt ezzel a­­ felhatalmazással, aminek követ­keztében az angol dokkmunká­sok sztrájkja szerda reggel végetért. A dokkmunkások nem tudták el­érni sérelmeik orvoslását és a Daily Worker keserűen állapítja meg, hogy Attlee ismét a kapitalis­ták kedvence lett. Felháborodottan mutat rá, hogy a munkáspárti kormány meg­torló akciókkal fenyegeti azo­kat a munkásokat, akik hata­­lomra juttatták. A dokkmun­kássztrájk hatása alatt Bernard Shaw a Daily Wor­ker-be kíméletlenül gúnyolódó tá­madást intéz a kormány ellen és megállapítja, hogy a kormány igazi mozgatóereje Bevin, aki csak név­leg szocialista. Megállapítja Shaw, hogy sem ő, sem egyetlen értelmes szocialista nem adhatja a jövőben szavazatát Bevinre. Tovább tartanak a palesztinai tárgyalások Az Arab Liga hosszan tanácsko­zott Bernadotte javaslatai fölött, melyekből eddig csak kevés szivár­gott nyilvánosságra. Úgy hírlik, hogy a javaslat fenntartja Palesztina egységét, de úgy, hogy belügyi kérdésekben az arab és zsidó övezet önkormányzatot kapna. A zsidó övezetbe szabad a be­vándorlás és Jeruzsálem nemzet­közi várossá lenne. Az utolsó brit csapatok szerdán kivonultak Haifából-­ és ezzel véget ért a brit megszállás. Az amerikaiak most az UNO-ellenőrzés ürügyén jelennek meg Palesztinában, ahol egyre több amerikai tisztet és katonát látni. Haifában a brit csa­patok elvonulása után zsidó rendőr­ség vette át a közbiztonsági szolgá­latot. Görögország a­ Szabad Görög Rádió jelentése szerint a demokra­tikus hadsereg sok helyen­ vissza­verte a­ monarchofasisztákat, akik töb kilométernyire kénytelenek vol­tak hátra vonulni. Egyen­et­lens­ég az imperialista táboron belül a német kérdésben !. 7 k CsÜtürtü­ktől a p­iliusi „ REKORDMŰSOR A FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZBAN 16 ragyogó világszám? —­ " L?siál­tott afesd helyárak! NAPONTA 2 ELŐADÁS, DÉLUTÁN A ÉS ESTE FÉL S ÓRAKOR Ignotus Pál válaszol egy angol képviselőnek (London. . .,MTI­) A Manchester Guardian közli Ignotus Pálnak, a­ londoni magyar követség sajtó­attaséjának nyílt levelét, melyben válaszol William Teelina képviselő­nek a magyarországi egyházi isko­lák államosításával kapcsolatos helytelen állításaira.­­ Hárommillió szervezett munkás van Lengyelországban. Varsói je­lentés szerint a lengyel szakszerve­zeteknek kereken 11 millió tagjuk van. A Textilipari Igazgatóság­ dolgozói július 8-án, szombaton 1­ órai kezdettől műsoros délutánt rendeznek a Köz­alkalmazottak Szakszervezetének (Vlíz, Eszterházy u. 4) kürthelyiségében. Igen ötletes és változatos műsor keretéből, hallani­ fogjuk a kereskedőig,buját és haját, valamint kis operett keretében a Textilipari Igazgatóság intim dolgai, a vállalatvezetők, öröme és bánata tárul majd a közönség elé. Utána büff­é, tánc, szórakozás hajnalig. (X)

Next