Népszava, 1948. október (76. évfolyam, 226–252. sz.)

1948-10-01 / 226. szám

IGAZ DIAGNÓZIS — Csak nem vagyok beteg, hogy még mindig nem mond­tam le? A Biztonsági Tanács hétfőn kezdi tárgyalni a berlini kérdést (Párizs,­­ AFP) Az Egye­sült Nemzetek főtitkárságá­nak közleménye szerint a Biztonsági Tanács hétfőn dél­után összeül a berlini kérdés ügyében. Egyesült a cseh és a szlovák Komm­uinista Párt (Prága. — »MTI«) A prágai rádió jelentése szerint a Szlo­vák Kommunista Pár Köz­ponti Bizottsága elhatározta, a Szlovák Kommunist Párt egyesül a Cseh Kommunista Párttal. A Párt neve: »Cseh­szlovák Kommunista Párt« lesz. Az egyesülés szervezeti­leg és ideológiailag is nagy mértékben megerősíti a Pár­tot, megszilárdítja élcsapat jel­legét és a két testvérnemzet kapcsolatait Pécs lakossága rokonszenvtüntetést rendezett a szovjet-magyar barátság mellett A pénteken kezdődő szovjet filmhét alkalmával csütörtök est© Pécs dolggozói, fegyveres alakulatai, tanulói f,jasásra és a­ környéki bányásaság nagy­szabású rokonszenvtüntetést rendeztek a szovjet-magyar barátság mellett. A többezer főnyi törne,a­ a szovjet filmek művészi értékét dicsérő táb­lákkal a Széchenyi térre vo­nult, ahol a bányászzenekar játszott. A felvonuló tömeg orosz dalokat énekelt. Síi­iai ÉS 11021 legújabb számából: Ortutay Gyula vezércikke. A Szovjet filmhír érdekességei képben és szövegben. Nyilt levél Bukarestbe. Hogyan élt Mészáros Ági és Szörényi Éva Olaszországban? Nivótlansági verseny a Körúton. Kiss Manyi és Latabár a BESZ­KART szolgálatában. Kritikák, riportok, irodalom. Teljes heti rádió-, színház- és moziműsor. 82 négy oldal Ára: 2 forint A szakszervezetek napilapja a NÉPSZAVA OTIW'.vii HHT­Bjuii.i^iwi w v iHiiiiinmnimni wiump't" • 2 NÉPSZAVA 1348 október 1 ­ Munkáspárti képviselők Bevin külpolitikája ellen (Berlin. — *MTI­) Brit mun­káspárti képviselők csütörtö­kön nyilvános szyűlés kereté­ben heves kirohanást intéztek Bevin külpolitikája ellen. Hut­chinson képviselő röviden vá­­zolta Visinsskijnek az UNO-ban tett javaslatot, s azt helyesnek s egyedül célraveze­tőnek minősítette. Elítélte Bevin közismert uszító beszé­dét, amelyet — véleménye sze­rint — akár Churchill is el­mondhatott volna. Ami Bevin kijelentését il­leti, hogy a brüsszeli egyez­mény nem irányul a Szovjet­unió ellen, Hutchinson emlé­keztetett Bevin korábbi alsó­házbeli kijelentéseire, melyek szerint a brüsszeli egyezmény nem más, mint a Szovjetúnió ellen irányuló katonai egyez­­mény. Az ülés részvevői végü­l lelkesedés és tapsvihar köze­pette követelték a­ Szovjet­unióval való kapcsolatok megjavítását s az Egyesült Államok teljes kiszolgálásá­nak azonnali megszüntetését Washington kitérő válasza a koreai csapatok kivonása ügyében (Moszkva. — »MTI«) A moszkvai rádió jelentése szerint a szovjet külügyminisztérium szeptember 18-án jegyzéket nyújtott át az Egyesült Államok moszkvai nagy­követének. A jegyzék közli, hogy a Szovjetúnió Legfelső Tanácsának elnöksége teljesíthetőnek találta a koreai nagy­ nemzetgy­űlésnek a Szovjetunió és az Egyesült Államok kormányához előterjesztett kérel­mét, hogy egyidejűleg és haladék­talanul vonják ki a szovjet és az amerikai csapatokat Koreából. A Legfelsőbb Tanács elnöksége meg­felelő intézkedései alapján a Szovjet­únió minisztertanácsa elrendelte, hogy a szovjet csapatokat 1948 de­cember 31-éig vonják ki Észak-Koreából. Ugyanakkor — mondja a szovjet jegyzék, — a Szovjet­únió Legfelsőbb Tanácsának elnök­sége kifejezte reményét, hogy az Egyesült Államok kormánya is hoz­zájárul a délkoreai amerikai csapa­tok kivonásához az említett határ­időre. Az Egyesült Államok nagykövet­­sége útján eljuttatott válaszjegyzék közölte a szovjet külügyminiszté­riummal, hogy az Egyesült Államok kormánya tudomásul vette a szov­jet kormány elhatározását, amely­nek értelmében december végére kivonja csapatait Észak-Koreából. Az Egyesült Államok kormánya azonban — mondja tovább a jegy­zék­ — a csapatok kivonását a Korea egységével és függetlensé­gével összefüggő, sokkal tágabb­körű kérdések egy részének tekinti. Ezért az Egyesült Államok néze­teit az amerikai megbízott fogja ki­fejteni az UNO közgyűlésén. Ilyen módon — fejezte be a moszkvai rádió jelentése, — az Egyesült Államok kormánya nem juttatta kifejezésre, hogy az észak­koreai szovjet csapatok kivonásával egyidejűleg kivonja a délkoreai amerikai csapatokat és kitért a szov­jet jegyzékben feltett kérdés egye­nes megválaszolása elől. A francia nép szembefordul a háborús uszítókkal A Francia Kommunista Párt nyilatkozata (Párizs, — AFP) A Francia Kommunista Párt politikai irodája csütörtökön nyilatkoz­tot osztott szét a laptudósítók közt a Chaillot­ palotába­n, amelyben hang­súlyozza, hogy a francia nép sohasem megy háborúba­­ Szovjetúnió ellen. A franciák más népekkel közösen küzde­nek a demokráciáért és a bé­kéért, határozottan szembe­fordulnak a háborús uszítók­kal, hogy megakadályozzák "bűnös terveik megvalósítá­sát A francia népnek — folytatja a nyilatkozat — a kezében varrnak a­zok az esz­közök, amelyekkel eltorla­szolhatja a háborúra bujto­gatók útját. A francia nép elítéli a szov­jetrl lens l&b­hni­ tömb léte­­sítés­ét. A Francia Kommu­nista Párt politikai irodája a francia férfiak és nők mil­lióina­k nyugtalanságát, iz­­galmát, és békeakaratát tol­mácsolja, amikor köszönetet m­ern­d a Szovjetúniót az Egyesült Nemzeteknél kép­viselő küldöttségnek a lesze­relésére az atomfegyverek el­tiltására és e rendszabályok ellenőrzésére vonatkozó ja­vaslataiért. A közgyűlésben ismét hal­lottuk — mondja tovább a nyilatkozat — a Marshall-féle eremosz reakciósok szavát és támogatóiét, a jobboldali szo­cialistákét — mint Bevin és Swaak — amikor becsmérelték a szocializmus nagy ország­át és nem vették figyelembe azo­kat az áldozatoka­t és erőfeszí­téseket, amelyek nélkül a fasizmust nem lehetett volna legyőzni. A francia nép nem járul hozzá, hogy az új háború elő­készítése kedvéért lemondja­nak Franciaország iogáról, a német jóvátételhez. A francia net­ nem hajlandó Nyugat-Németország szövetségesévé válni, ho­gy azután hadat vi­­sel­jen a szocializmus országai ellen. Amit Hitler Pétainnel és Lavallal nem tudott elérni, azt az amerikai kat­atalisták de Gaulle-lal és Blummal­ sem fogják tudni megvalósítani. A francia nép sohasem fog hadba vonulni a Szovjetúnió ellen. Éjszaka édezett Lengyelországban megszűnt a kenyér és a liszt adagolása (Varsó.) A leengyel miniszter,­tanács határozata értelmében november 1-től kezdve meg­szűnik a kenyér s a liszt ada­golása. Az erről szóló hivatal­os közlemény rámutat arra, hogy ebben az évben jó termés volt és a kivetett terményadó teljesen befolyt. Az állam meg­felelő gabona­artalékkal ren­delkezik, a gabonakereskede­lem rendesen működik és a lakosság kenyér és ősz ellá­tása nem ütközik nehézségbe. A finn reakció törekvései (Berlin. — »MTI«) »A finn or­szággyűlés legfontosabb feladata a belpolitika menetének szorosabb el­lenőrzése« — jelentette ki Kuusinen asszony, a finn demokratikus liga vezérszónoka. Beszédében a többi között megállapította, hogy az utóbbi idők eseményei arra kész­tették a demokratikus ligát, hogy fo­kozott mértékben figyelje a kormány tevékenységét A finn reakciós erők ismét arra törekednek, hogy megakadályozik az ország demo­kratizálódását és a demokratikus ligának éppen ezért minden rendel­kezésre álló eszközzel fel kell a barest * *@akció dien. Jó üzlet a kábítószer­­ (Moszkva.) Pavlov, a Szov­jetunió képviselője az UNO szociális és kulturális kérdé­sekkel foglalkozó főbizottsá­gában javasolta, hogy a ká­bítószerek forgalmáról szóló nemze­közi egyezmény elve­ző tilalmi rendelkezései nem­csak az aláíró orszás­ok terü­letén, hanem a tőlük füg­dó gyarmati területeken is lesz­nek érvényben. A bizottság 25 szavazat­al 17 ellenében — 11­en tartózkodtak a szavazás­tól — az észszerű szovjet in­dítványt elveté­lte. A gyarmati főhatalmak a szovjet javas­lat ellen szavaztak. (MTI) Balázs Béla előadása a szovjet­ filmről A Magyar Írók Szövetsége ren­dezésében Balázs Béla mélyen­szántó előadást tartott a szovjet filmekről. Beszéde során jellemezte a filmet, mint irodalmi műfajt, majd felvázolta az utat, amelyet a szovjet filmművészet a polgár­­háborús filmből a szocialista társa­dalom film­je felé megtett. Balázs Béla hosszan időzött az új szovjet filmnél, amelynek feladata a világ­ egészének felismerése és a nép áb­rázolása, m­ely a múlt »tömesz«-éből a Szovjetunióban kifejlődött. Balázs Béla előadását nívós vita követte, melyet Barabás Tibor, az író­szövetség titkára nyitott meg ér­dekes felszólalásával. Az angol szakszervezetek nem képviseltetik magukat a francia szakszervezetek értekezletén (London,­­ MTI.) Az angol szakszervezeti főtanács tár­gyalta a francia szakszerve­zeti szövetség évi értekezle­tére szóló meghívását, Bert Papworth a­ meghívás elfo­gadását javasolta- Javasla­tát Figgins, a vasutasok elnöke támogatta. A főtanács többsége azonban, Miss Flo­rence Hancock vezetésével a meghívást elutasította. Az amerikaiak zavarni akarják Berlin szovjet kerületeinek ellá­­sát Berlin nyugati körzetei­nek hatóságai nehézségeket igyekeznek támasztani a szovjet körzet ellátására. Feltartóztatták a Berlintől nyugatra eső szovjet öve­zeti részekből a berlini szov­­jet körzetbe élelmiszereket szállító teherautókat és el­­koboztá­k a bennük található élelmet. Ezek a tevékenysé­gek Howley ezredes, Berlin amerikai katonai parancsno­­kának utasításai alapján tör­téntek. Péntek A magyar-lengyel kulturális ve­gyesbizottság budapesti tagozata megtárgyalta a közeljövőben meg­tartandó varsói Magyar Hét pro­gramját. A köztársasági elnök dr Faragó Lászlót a Budapesti Állami Peda­gógiai főiskola igazgatójává, dr Mérey Ferencet a főiskola lélektani tanszékére. Öveges Józsefet pedig a természettani tanszékre főiskolai rendes tanárrá nevezte ki. —o— A Nemzeti Parasztpárt nagy­budapesti szervezetének értekezle­tén Kardos Ferenc, a Parasztpárt nagybudapesti pártszervezetének vezetője bejelentette, hogy az utóbbi időben a Parasztpárt nagy­budapesti szervezeteiben tisztoga­tást hajtottak végre és 18.000 tag közül tízezret töröltek. OKT. Apró Antal üdvözlete a holland szakszervezeti kongresszusnak Apró Antal, » Szakszerve­zeti Tanács főtitkára a kö­vetkező táviratot intézte Be­ren­d Blokzijl-hoz, az EVC el­nökéhez .A holland szakszer­vezetek kongresszusa alkal­mából: »Kongresszusotok alkalmá­ból 1.60(1.080 szervezet­ magyar dolgozó nevében küldjük test­véri üdvözletünket. További eredményeket kívánunk a holland munkásmozgalom egysége érdekében és az impe­rializmussal szemben folyta­tott harcotokhoz. Kívánnjuk, hogy kongresszuso­ok a hol­land dolgozók érdekeinek vé­delmében a legnagyobb siker­rel járjon.«­­ A MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA VI/25 üzletszerzők szer­­vezete október Vin, szom­ba'on dé'n'án Vi 5 órakor VI. ,Jókai ueca 4. szám alatt taggyűlést tart. — A II. kerületi pedagógus munkaközösség 29-én közel 20 főnyi pedagógussal tartt­ta, meg első taggyűlését. Dr Ebip­ Ede tan­felügyelő, elnök, Zengi-K­­lika igazgató, titkár és Széphelyi Jó­zsef, a pedagógus-szakszervezet kiküldöttje fed­ezte fel a munka­közösség célkitűzéseit­. Dr Vörös István igazgató a pedagógus munkaversenyről tartott előadást. Megjelent a Magyar-Szovjet Épitet­ét II. évfolyam 8. száma A 12 oldalas szám rendkívül gazdag tartalmából: Gyöngyössy Irvin: A Duna-konferencia, Zala Ferenc: Életszínvonal és nemzeti jövedelem. E- Frolor: A szovjet iparosítás gazdaság­töréneti tanulságai-Zemplényi Lajos: A németországi szov-jet zóna kétéves terve. Pikter Ferenc: A magyar községek vil­lamosítása Dmitrijev: A­­zovjet meziigazdaság fej­lődése­ Markovics Jenő: A román bankállamo­sítás. Székel­y Artúr: Magyar-csehszlovák gaz­dasági kapcsolatok. Sipos Is­t­v­ánt: új román-magyar k­u­csereforgalmi. Szaka*it« Antal: Az ipari káoszképző« mai helyzete és új feladatai-Nemzetközi Fizetések Bankjának UK­«. évi jelentése Ipari Szemle, Pi'kelet­európai Szemle, Folytu­ra Szemle. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VII. Erzsébet körut 6/11. Tel.: 315-906, 425-905, 415-996. Sir. ft­ó avatás Fáber József 'k­ímlékének avatás­a október 6-án, vasárnap délelőtt 11 óra­kor lesz a rákoskeresztúri köz­tem­etőben. 103. parcella. I. sor, I so. sir.

Next