Népszava, 1948. november (76. évfolyam, 253–276. sz.)

1948-11-03 / 253. szám

Hétfőn reggel ötödik hetébe lépett a francia bányász­sztrájk. A jelentésük alapján megállapítható, hogy a sztrájk töretlen egység­ben folytatódik. A munkásegység mind­jobban szilárdul A Force Ouvriére egyik vezetője, Florimont Surmont, visszalépett a­­ CGT-be, ugyaníigy, mint Bal­lot, az­ albii keresztény bá­nyászszakszervezet vezetője, aki 150 társát is visszahozta magával. A munkásáruló Blum­féle »szocialista« párt több régi tagja felvételét kérte a Kommunista Pártba. A kikötőkben a külföldi szén­szállítmányok kirakása telje­­sen megszűnt. A kereskedelmi tengerészeik sztrájkja is tovább folyik Marsei­l1 -ben. St. Nazai­re nem az elevátor munkásai szombaton behívót kaptak, de elhatározták, hogy ennek elle­nére sem veszik fel a munkát Az északi bányavidéken lévő tárnák 50 százaléka még mindig a bányászok, kezén van, annak ellenér, honry minden francia bányászra egy felfegy­verzett katona jut. A töretlen egységben sztráj­koló bányászok mellett a francia vas- és acélmun­kások, valamint a textil­munkások is béremelési harcra készülnek az egyre súlyosabb élelmezési helyzet miatt. Ez újabb arc­vonalat jelent a dollárzsoldos bíbkormány­­­llen viselt harc­ban. Az egyre terjedő sztrájk­­hullámm­al elée időben a népelnyomó francia kor­mány újabb áremeléseket léptetett életbe. A csk­adérc ára 85—120 saáco­lókkal, a cukor ára 47 szám­lákkal emelkedett. Az árindex június végge óta 1529-ről 1850-re emelkedett és ez a keddi áremelkedések után is­mét növekszik. Vasárnap a francia ellen­állás első mártírjainak em­­lékün­nepén Dudas, a Fran­cia Kommunista Párt titkára kifejezte a francia nép hálá­ját a hős hazafiak iránt, majd a jelenlegi nép árul­ó kormányt bírálva, kijelentette: — Az utolsó szó nem a® új-pétavinistáké lesz, sem a külföldi hatalmasoké, sem francia kiszolgálóiké,­­ ha­nem a dolgozó népé. Az FHumanité leszögezte: — Amikor a harc már ötö­dik hete tart, a bányászok a győzelem minden előfeltételét kezükben tartják. Minden dol­gozó előtt világos, hogy egyet­len módon lehet csak meg­­védeni gyermekeik kenyerét: egységesen harcolni! Harc nélkül nincs győzelem. Bueros d­olgozóké lesz! Töretlen egységben tart a bányászsztrájk - Újabb nagyarányú bérmozgalmak Visinszkij nagy beszéde az ZM­O politikai bizottságában: Vonjál­ vissza az imperialistád hadseregeidet Görögországból! Az UNO politikai bizottsága kedden folytatta a görög kér­dés vitáját Kulisev bolgár ki­küldött állást foglalt a szovjet javaslat mellett, amely egye­dül alkalmas arra, hogy visz­szaállítsa Görögország és a Balkán-félsziget nyugalmát Prochaska csehszlovák kikül­dött ugyancsak a szovjet ja­vaslatot támogatta. Az ülés legkiemelkedőbb CSD" ,menye Visinszkij szovjet ki­külötött nagy basaséde volt, aki megállapította, hogy a görög­­országi határvillongásokkal kapcsolatban kiküldött külön­bizottság képtelen megfelelni a reábízott feladatoknak, mert a bizottság véleménye a gyakor­latban egyenértékű a semmi­vel. Kijelentette, hogy Jacobs angol kiküldött állításai, ame­lyeket a görög határkérdéssel kapcsolatban nyilvánított, nem mások, mint tündérmesék. Ismét leleplezte Visinszkij a politikai bizottságban mű­ködő szavazógépet az »auto­matikus többséget« , amely akadályozója a nemzetközi béke megteremtésének, majd annak a véleményének adott kifejezést, hogy a­z ausztráliai kifü­ldött savasketoc melynek értelmében Albánia, Bulgária és Jugoszlávia kiküldöttjei­nek Párizsban össze kellene ülniük a nézeteltérések elinté­zése végett, teljes mértékben figyelemreméltó. A görög­országi rémuralommal és Polz amerikai újságíró meggyilko­lásával kapcsolatban kijelen­tette: — Ez a bűn a görög kor­mány ügynökeinek lelkén szá­rad. A görög hóhéroknak olyan sok munkájuk van, hogy még arra síncs idejük, hogy áldozataikat felakasszák. Befejezésül kijelentette Vi­sinszkij az imperialistákhoz fordulva: — Vonják vissza hadsere­geiket Görögországból, tisz­títsák meg Görögországot je­­lenlétüktől és akkor 24 órán belül el lehet intézni minden függő kérdést Görögország, valamint Jugoszlávia, Bulgá­ria és Albánia között. Féktelen terror a Haladó Párt ellen az amerikai választásokon New Yorkból érkező jelen­tések közlik, hogy Wallace pártja a mesterségesen te­nyésztett politikai hisztéria légkörében vette fel a harcot az amerikai politika két m­ami­mutgépezetével, a republiká­nus párttal és a demokrata párttal. Wallace pártját már indulása előtt, megfosztották mintegy 15 millió lehetséges szavazattól. Egyedül a déli államokban 12,800 000 négert és fehér földmunkást ütöttek el a szavazati jogtól. A külön­böző államokban a Ku-Klux-Klan terrorkülönítményeitől a nagytőke két pártjának gép­pisztolyos rohamcsapata­inak támadásáig a megfélemlítés minden eszközét igénybevették Wallace szavazói ellen. Elhalasztották a Bolgár Munkás (Kommunista) Párt ötödik kongresszusát (Szófia. — MTI) A Bolgár Munkás (Kommu­nista) Párt Központi Bizott­sága elhatározná, hogy a párt ötödik kongresszusát december 5-re halasztja, hogy a párt alapszervezetei A kongresszus napirendjén levő tárgysoroza­tot ad die re nskfceen megvitat-­ hassák. NÉPSZAVA 1948 november lekedett Milliós tömegek nem szavaztak az amerikai elnökválasztáson Magyar időszámítás szerint ked­den délben kezdődött meg az Egye­sült Államok elnökválasztása. Az elnökválasztás mellett sor került az alelnök, a 96 tagú szenátus egy­harmad részének és a 435 tagú kép­viselőház teljes egészének, 32 szö­vetségi állam­ kormányzójának s többszáz vezető tisztviselőjének a megválasztására is. Az elnök­választó elektortestület 831 tagból áll. A szenátusban a republikánusok­nak jelenleg 51, a demokratáknak 45 képviselőjük van, míg a kép­viselőházban a republikánusoknak 243, a Demokrata Pártnak pedig 185 tagja foglal helyet. A választásról érkező első hírek szerint a szavazás meglehetősen vontatott ütemben folyik. Az ame­rikai nép jelentős része közönnyel fogadta a nagytőke két pártjának propaganda dobverését. A szava­zásra jogosult 93 millió amerikai állampolgár közül mindössze 67 millió iratkozott fel a választási lajstromra és a különböző anti­demokratikus korlátozások, vala­mint az általános közömbösség miatt ezek közül is csak mintegy 45—50 millió szavazó részvétele várható a választásokon. Ismét elhalasztották az amerikai kommunista vezetők perének tárgyalását Az Amerikai Kommunista Párt vezetőinek hétfőre kitűzött perét november 17-re halasztották el. Az újabb halasztás világosan mutatja, mennyire zavarban van az ame­rikai bíróság, amely a legna­gyobb erőfeszítéssel sem tudott a koholt vádakra megfelelő mennyi­ségű »bizonyító anyagot« össze­szedni. ­ „Tito elárulta, amiért a háború alatt harcoltunk”4 (Bécs. — Telepress.) A karintiai szlovének kül­döttje az Osztrák Kommu­nista Párt kongresszusán ki­jelentette: »Én is partizán voltam és elítélem Titót, aki elárulja mindazt, amiért a há­ború alatt harcoltunk.« A szlo­vén küldött azt követelte, hogy Tito klikkjének követőit zárják ki az Osztrák Kommu­nista Pártból. Pártitagség , és szakszervezeti tagság Az elmúlt évek során hozzá­szoktunk ahhoz, hogy pártunk őszinte h­angú és könnyen ért­hető határozatait a reakció­sok tábora a legképtelenebb rémhírek és valótlanságok ki­agyalására és terjesztésére használja föl. A Magyar Dél-ta­gozók Pártja Politikai Bizott­­ságának tagzárlati és tagreví­ziós határozata is a rémhírek bőséges szüretjére adott ürü­gyet pártunk és a népi demo­krácia ellenségeinek. Nincs értelme annak, hogy az elmúlt hónapok reakciós fantazmagóriáit mind felsorol­juk. Röviden foglalkoznunk kell azonban a legfrissebb rémhírrel, amely — »egy csa­pásra két legyet« jelszóval — az MDP-ben és a szakszerveze­tekben akar egyidejűleg za­vart kelteni. A reakciós rém­hírgyártás legújabb terméke: nem lehet tagja a szakszerve­zeteknek az, akit a pártból ki­zártak. Mi sem könnyebb e képtelen­ség megcá­folásánál. Alig két héttel ezelőtt fejeződött be a szakszervezetek XVII.­­ kon­gresszusa, amelynek határoza­tában ezeket olvashatjuk: »A szakszervezeti demokrácia alapelvei, a szakszervezeti mozgalom fejlődésének érdeke megköveteli, hogy az önkéntes tagságot mindenütt megvaló­sítsák.. A szakszervezetek döntő feladata minél szélesebb dolgozó tömegeket bevonni a szocialista építés munká­jába...« Nem véletlen, hogy a ma­gyar szakszervezetek áttérnek ez önkéntes szervezkedésre, min­t ahogy az sem véletlen, hogy a dolgozók hatalmas tö­megeit kívánják mozgósítani a szocialista építés munká­jára. Lenin azt tanította a szakszervezetekről, hogy azok a »kommunizmus iskolái«. A szakszervezeti mozgalom »ne­velő szervezet, az összefogás, az oktatás szervezete, egy is­kola, a vezetésnek — a gaz­dálkodásnak iskolája...« »Az államhatalom tartalékainak«^ a szakszervezeteknek, nevelő és iskolajellege fokozott je­lentőséget nyer akkor, amikor már a dolgozók kezében van a hatalom és a szocializmust építik. A dolgozók államában a szak­­­szervezetiek feladata »szakadat­lanul új rétegeket kiemelni és fáradhatatlanul vinni őket előre mind nehezebb feladatok , megoldása felé- Az a feladat­­uk, hogy ily módon mind szé­lesebb és szélesebb tömegeket képezzenek ki az állam vezeté­sére... Szakadatlanul növelni kell a szocializmus építőinek táborát, emlékezve arra, ho­gy a szaksze­rvezetek feladata az új életet építeni, új millióka­t és tízmilliókat nevelni...« Lenin a szakszervezetek fel­adatául tűzte ki azt is, hogy­ a dolgozók bizonyos kispolgári rétegeinek előítéleteit alhafer­tos felvilágosító és szervező munkával legyőzzék, ho­gy a cgm­ozók elmaradt, rétegeit fel­világosítsák, »nem csupán könyvvel és felolvasással, új­sággal, hanem az igazgatási­­ban való gyakorlati részvétel­lel«. Szakszervezeteink a marxiz­mus-leninizmus szelleméhez híven a jövőben — ha lehet — még fokozottabb mértékben lesznek a kommunizmus isko­­áái. Ezt a szerepüket azonban csak akkor tölthetik be mara­déktalanul, ha a tömegeket megnevelik és meggyőzik, ha az önkéntes tagság demokra­tikus módszereire épülnek fö. A szakszervezetek tehát nem zárják ki az MDP-ből eltávo­lított, politikailag kevésbé érett, de becsületes dolgozó­kat. Számukra a szakszervezet­­etek, valóban a kommuniz­mus isk­olái lesznek, mert a szocializmus építésében való részvételükkel, elméleti tudá­suk és öntudatuk növelésé­vel a szakszervezeteken keresz­tül juthatnak újra a® élcsapat tagjai sorába. Ernst Fischer és Freilinger beszéde az Osztrák Kommunista­ Párt kongresszusán Az osztrák szociáldemokraták kizárják a munkásegység híveit Az Osztrák Kommunista Párt kongresszusán Ernst Fischer nem­zetgyűlési képviselő nagy beszéd­ben ismertette a Szovjetunió ve­zető szerepét a népeknek az impe­rializmus és a háborús uszítók elleni küzdelmében. A kongresszus üdvözlő táviratot küldött a Szovjet­unió Kommunista (bolsevik) Pártja Központi Bizottságának. A távirat Ausztria dolgozó népének mélysé­ges háláját sa elismerését fejezi ki Európának és Ausztriának a hitle­rista járom alól való felszabadí­tásáért és az osztrák munkásság barátsá­gát és odaadását tolmácsolja a szocialista Szovjetunió iránt. Az Osztrák Kommunista Párt Le­nin és Sztálin nagy pártjával együtt harcol valamennyi elnyomott nép felszabadításáért, a népi uralom és a szocializmus győzelméért. Fierlinger csehszlovák miniszter­elnökhelyettes Csehszlovákia dol­gozó népének üdvözletét juttatta kifejezésre a kongresszuson s ki­emelte, hogy Ausztriában a fasizmus fölött aratott győzelem ezideig még nem vezetett a reakció és a kapitalizmus felszámolására. Az ausztriai munkásosztály él­csapatának harcos kongresszusá­val egyidőben az Osztrák Szociál­demokrata Párt mu­nkásáruló jobboldali vezetősége fokozta haj­száját a munkásegység hívei ellen. Legújabban kizárták Erwin Scharfot a párt központi vezetőségi tagját és volt főtitkárát, mert »Nem hallgathatom !« cím alatt könyvet adott ki, amelyben megbélyegezte a párt ártoló poéti­káját. Véget ért az Osztrák Kommunista Párt jubileumi kongresszusa (Bécs. — Telepress.) Az Osztrák Kommunista Párt XIV. kongresszusa ked­den véget ért. A kongresszus megállapította, hogy az Oszt­­rák Kommunista­ Párt ma már is nagy­­­ömegeket ölel fel, az osztrák­­ munkásosztálynak egyetlen igazi védelmezője és az osztrák nemzeti érd­ekek kö­vetkezetes harcosa. A­gresszus új központi bizottsá­g­ot választott. A párt elnöke Oplenig, főtitkárba pedig Fürnberg lett. MERKUR bérautó VIII. VI­ ueca S TaleMa: 835-094. Pontos, gyors, megbizható órára, napokra, túrára JilaaM terénybeTételn« Mtramhaj.

Next