Népszava, 1949. december (77. évfolyam, 279-304. sz.)

1949-12-01 / 279. szám

A Tájékoztató Iroda határozatai megfelelnek az emberiség túlnyomó többsége reményeinek A határozatok széles nemzetközi visszhangja­ i A Tájékoztató Iroda határozatai továbbra is a világközvélemény ér­deklődésének középpontjában álla­nak. A szerdai román lapok közül a Scanteia, a Román Munkáspárt központi lapja kiemeli, hogy a ha­tározatok a nemzetközi kommunista mozgalmat a szocialista és kapi­talista rendszerek jelenlegi erő­viszonyainak világos felismerésével fegyverzik fel s egyidejűleg kidol­gozzák a kommunista és munkás­pártok harcának taktikai feladatait, azét a harcét, amely a békéért, demokráciáért és szocializmusért folyik. A lap megállapítja, hogy a Tájékoztató Iroda határoza­tai teljes mértékben megfelel­nek az emberiség túlnyomó többsége legszebb reményeinek. A vezércikk m­egbélyegzi a Tito­­k cikk gyalázatos árulását s annak a meggyőződésének ad kifejezést, hogy a jugoszláv forradalmárok harca Jugoszlávia valóban kommu­nista és forradalmi pártjának újjá­születéséhez, valamint a jugoszláv dolgozó népnek a titoista kémbanda felett aratott győzelméhez fog ve­zetni. Befejezésül a vezércikk hangsúlyozza, hogy minden egyes párttagnak a legnagyobb figye­lemmel kell tanulmányoznia a Tá­jékoztató Iroda határozatait és alkalmazni kell annak tanul­ságait a pártmunkában. A Csehszlovák Kommunista Párt központi lapja, a Rudé Prdvo (Az élet és szabadság nevében a békéért« című vezércikkében fog­lalkozik a Tájékoztató Iroda hatá­rozataival, kiemelve annak nagy történelmi jelentőségét. A vezér­cikk rámutat arra, hogy a kom­munista pártok az egész világon kiszélesítették és megerősítették soraikat, növekedőben vannak a kapitalista országok demokratikus erői és mindenekfelett megnövekedett a béke és demokrácia táborának élén álló szocialista Szovjetunió n'' hatalma és ereje. A lap felhívja a figyelmet az im­­perialisták békebontó tevékenysé­gére és hangsúlyozza, hogy a békéért folytatott, harcban a béke valamennyi hívét a legszélesebb alapokon egyesíteni kell, ugyan­akkor könyörtelenül le kell leplezni a munkásosztály egységének­­ megbontóit. A Francia Kommunista Párt központi lapja a l ’ H­u­m­a­n 11 é vezércikkében Etenne Fajon elv­társ feszögezi, hogy a Tájékoztató Iroda tökéletesen megszabta a kommunisták konkrét feladatait a békéért, a munkásosztály egysé­géért, a demokráciáért és a kenyérért vívott harcban. Ezek a határozatotk rámutatnak azoknak a harci formáknak a helyességére, amelyeket Thorez elv­társ vezetésé­vel a Francia Kommunista Párt alkalmaz a békéért folyó küzde­lemben, megvilágítják a francia nép akaratát tükröző ama ki­jelentés óriási fontosságát, amely­nek a Párt adott és ad hangot, s amely így szól: »A francia nép sohasem visel háborút a szocializmus hazája ellen!« A Francia Kommunista Párt bízva a francia munkásosztályban, a francia népben, a jóindulatú em­berek elszánt békeakaratában, bátran folytatja harcát. A Tájé­koztató Iroda nagyfontosságú ha­tározatainak gondos tanulmányozá­sával és azok gyakorlati alkalma­zásával — ébren őrködve azon, hogy az ellenség ne csempész­hesse ügynökeit soraiba — hátrá­lásra készteti majd a háborús gya­j­toga­tókat. A háborús uszítókat leleplező és a békemozgalom sikereire rámutató határozatok nagy zavart keltettek az imperialis­ták soraiban. Még a szélsőségesen reakciós Le Monde is így ír: »A kommu­nisták a béke eszméivel hódítják meg a lelkeket, mégpedig nemcsak a komunizmushoz hű tömegek lelkét«. Valamennyi nagy nyugati hír­ügynökség hosszan ismerteti a ha­tározatokat. Az Associated Press kiemeli a határozatoknak azt a ré­szét, amely megállapítja: »A jugo­szláv Kommunista Párt elvesztette jogát, hogy kommunista pártnak nevezzék, mert csak eszköze a Tito-klikknek kémfeladatai telje­sítésére.« Az AFP ugyancsak részletesen ismerteti a határozatokat. A kom­munista pártok küzdelmének súly­­pontjai: küzdelem a békéért, küzde­lem a munkásegységért, küz­delem a titóizmus ellen — írja a francia hírszolgálati ügy­nökség, majd megállapítja: a kom­munisták első feladata mindenütt az, hogy biztosítsák a szociális­mus építéséhez elengedhetetlen békét. Csengtub­ól is menekül a Kuomintang-klikk A kínai népkormány figyelmeztetése a Kuomintang­­banditáknak menedéket nyújtó szomszéd kormányokhoz A csődbe került Kuomintang­­klikk, amely pánikszerűen menekült el Csungkingból, már legfrissebb »fővárosából« Csengtuból is felszedi a sátorfáját. A Reuter Iroda je­lenti, hogy a Kuomintang már hozzá is kezdett Csengtu kiürítéséhez. A Néphadsereg csapatai vala­mennyi fronton egyre gyorsuló iramban törnek előre úgyszólván csak a nagy távolságok jelentik az egyetlen lassító tényezőt a népi haderők előnyomulásában. Csu-En-Laj elvtárs, a Kínai Nép­­köztársaság kormányának külügy­minisztere kedden nyilatkozatot tett azzal kapcsolatban, hogy Kuomh­u­­tang-reakciósok a szomszédos or­szágokba próbálnak menekülni. A nyilatkozat kijelenti: »A Kínai Népköztársaság fel­szabadító hadserege gyorsan foly­tatja a Kuomintang-erők maradvá­nyainak megsemmisítését, Dél- és Délkelet-Kína nagy területeinek fel­szabadítását és ennek során közeledik országunk délnyugati határához. A Kuomintang reakciós horda, amelynek élén Csang-Kaj-Sek, Li- Csung-Jen, Pai-Csung-Hszi és Jü- Han-Mu áll, most megkísérli, hogy a Kínával határos helyeket meg­vert csapatainak és tisztjeinek me­nedékhelyéül használja fel és támaszponttá alakítsa át. Tekintettel erre a körülményre, a Kínai Népköztársaság kormá­nyának nevében ünnepélyesen fel­­hívom a francia kormánynak és a Kína határaival szomszédos más te­rületek kormányainak figyelmét: kormányunk politikájának rendíthe­tetlen célja, hogy a Kuomintang minden reakciós fegyveres erejét teljesen megsemmisítse. Bárhova meneküljenek is a megvert Kuo­mintang reakciós erők, a Kínai Népköztársaság kormányának jo­gában van, hogy foglalkozzék ezzel a kérdéssel, míg az a kormány, amelynek or­szága menedéket ad a Kuo­mintang reakciós haderőknek, felelősséget vállal cselekede­téért, és viselnie kell a felelős­ségeit minden ebből származó következ­ményért.« Szekszárd dolgozói szerdán ünnepelték a város félszabad dudásának ötödik évforduló­­ját. A város képviselőtestüle­tének díszközgyűlésén mágad emlékeztek a dicsőséges Szov­jet Hadsereg felszabadító har­cáról. A díszközgyűlés elyh­hangú lelkesedéssel elhatá­rozta, hogy a város főterét a szekszárdi dolgozók hálára és szeretete jeléül Sztálin-térnek nevezik el. NÉPSZAVA 1949 december 1 A MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK N.V. S­Z TA L­I­N elvtárs 10 éves születésnapjára forgalomba hozza. Geraszimov elvtárs Sztálin képét nyolcszínnyomású re­produkcióban 108x84 cm-es nagyságban keretezve. Ugyanezt a képet 40x 50 cm-es nagyságban keretezve. Sztálin elvtárs mellszobrát gipszből és bronzból, két nagyságban. Sztálin bronzplak­ettet 7 cm-es nagyságban, tokkal. Sztálin elvtárs életéről készült színes díszmappát 10 külön­álló 33 x 48 cm-es képpel. Végül a szovjet festőművészek budapesti kiállításáról készült mappát. Felhívjuk a vállalatok figyelmét, hogy igényléseikkel fordul­janak a­­ MŰVÉSZETI ALKOTÁSOK N.V. (IV, Kossuth Lajos­ utca 12. Telefon: 189-554). Csütörtök Petro Papi, az Albán Nép­köztársaság budapesti követe Albánia felszabadításának ötö­dik évfordulója alkalmából fogadást adott, amelyen meg­­jelent Szakasits Árpád, az Elnöki Tanács elnöke, a kor­­mány tagjai közül számosan, valamint a diplomáciai testü­let tagjai, élükön a szovjet ügyvivővel. DEC. Sztálin elvtárs üdvözlő távirata Enver Modzsa elvtárshoz Enver Hodzsia elvtárs, hadsereg­­tábornok Albána felszabadulásának ötödik évfordulója alkalmából a következő üdvözlőtáviratot kapta Sztálin elvtársitól: »Albánia felszabadulásának ötödik évfordulója nemzeti ünnepén leg­­szívélyesebb üdvözletemet tolmá­csolom Önnek, Miniszterelnök Úr, valamint az albán kormánynak és az albán népnek. További sikereket kívánok az Albán Népköztársaság­nak a gazdasági és kulturális építés útján.« Dr. Qmer Nisani, az albán né­pi nemzetgyűlés elnöke a követező üdvözlőtáviratot kapta Nikoláj Svernik elvtánstól, a Szovjetunió Legfelső Tanácsa Elnöksége elnö­kétől: »Az albán felszabadulás ötödik évfordulójának nemzeti ünnepén kérem, Elnök Úr, fogadja a magam és a Szovjetunió Legfelső Taná­csának Elnöksége nevében üdvöz­letünket és legjobb kívánságainkat az albán nép számára­. Visinszkij elvtárs: Minél jobban összefognak erőink, annál gyorsabban tudjuk elérni a háborús veszedelem kiküszöbölését Visinszkij elvtárs az ENSZ közgyűlésének első bizottságában mondott beszédében újólag le­leplezte az angol-amerikai tömb szószólóinak a szovjet békejavas­latok ellen felhozott hamis és kép­mutató »érvelését«. Pontról­­pontra megcáfolta a háborús uszí­tók céljainak szolgálatában el­hangzott venezuelai, chilei libanoni, újzélandi és kanadai fel­szólalásokat, majd leszögezte: Bármilyenek is az imperialista hatalmak mai világának törvényei, az imperialista hatalmaké, ame­lyek számára alaptörvény a gyar­matok utáni hajsza, a verseny, a világ újrafelosztásáért, a világ­uralomért, bármilyenek is ezek a törvények és hatásuk, az emberi erők, ha jóra irányulnak és össze­fognak, át tudják lépni ezt az aka­dályt, meg tudják szilárdítani a békét és ki tudják küszöbölni a háború veszélyét, noha mi nagyon jól tudjuk, hogy a háborút telje­sen kiküszöbölni nem lehet, amíg kapitalista viszonyok léteznek. Mi­nél inkább egybehangoljuk ebben a vonatkozásban cselekedeteinket, minél jobban összefognak erőink, természetesen annál gyorsabban tudjuk majd elérni a nemes és magasztos célt, a háborús vesze­delem kiküszöbölését. A Scelba-pribékek újabb munkásgyilkossága Egész Olaszországban egyre nagyobb méreteket ölt a dol­gozók sztrájkmozgaloma­ A Keul jelentése beszámol arról, hogy a római fémipari munkások kedden sztrájkba léptek tiltakozásul a munkás­­­elbocsátások ellen. Olasz­ország 12 városának béreme­lést követelő közalkalmazottai bejelentették, hogy csütörtö­kön kétórás sztrájkot tartanak. Bari közel­ében a szakszerve­zetek felhívására a sztrájkoló dolgozók felvonulást tartottak- Scellen pribékjei rohamot in­téztek a felvonuló sztrájkolók ellen. A dolgozók szem­be­szálltak a rendőrökkel. A rend­őrök fegyverüket használták, két sztrájkolót megöltek, egyet súlyosan megsebesítettek­ A brutális rendőrterror betető­zéséül 38 dolgozót jogtalanul letartóztattak. rA Scelba pribékek újabb véréé geztette az egész tudódó világ mélységes felháborodását váltja ki. A dollár olaszországi zsoldosai brutális kegyetlenkedésekkel igye­keznek elfojtani az olasz dolgozó nép elszánt harcát a kenyérért és szabadságért. A véres terror azon­ban csak még jobban fokozza, a kommunisták által vezetett olasz dolgozó nép harci eltökéltségét, egyben orszá­g-világ előtt leleplezi a marshallszált kormányok faasiszta módszereit. A Wall Street paran­csait végrehajtó gyilkosok nem ke­rülhetik el a felelősségrevonást. A Ganz-hajó öntői át akarják venni a győri öntők munkamódszerét A »szakma legjobb dolgo­zója« címért folyó verseny egyre nagyobb tömegeket mozgat meg. A magyar dol­gozóik sorra jelentkeznek, hogy fokozni akarják termelésüket, emelni akarják a munka ter­melékenységét- Átérzik köte­­lességeiket, a szocialista munkaverseny, új országot építő jelentőségét. Erről ta­núskodik a Ganz Hajógyár öntőinek levele: »Mi, a Ganz Hajógyár öntői fontos kéréssel fordulunk a Magyar Dolgozók Pártjához, a Szakszervezetek Országos Taná­csához és a Győri Vagongyár dolgozóihoz — kezdődik a levél. A Szabad Népből és a Népszavából értesültünk arról, hogy a Győri Vagongyárban Ferenczi Ödön szaktársunk 660 száza­lékos, Kovács Lajos és Nagy Dezső szaktársunk 447 százalékos teljesítményt ért el- Mi sem szeretnénk lemaradni a Győri Vagongyár öntői mögött. Ezért arra kérjük győri szaktársain­­kat, adják át nekünk kiváló munkamódszereiket, írják meg, hogyan érték el kimagasló teljesítményüket. Szeretnénk, ha ezek alapján mi is hasonló eredményeket érnénk el ötéves ter­vünk sikeres megindítása és a szocializmus mielőbbi befejezés© érdekében. A GANZ HAJÓGYÁRI ÖNTŐK.« Fixes»­elő ■ szakszervezetek központi lapjára a Népszavára EGY ÖJVTUOSZTO Rendezte: MARIÁSSY FÉLIX Főszereplők: SALLAY KORNÉLIA RUTTKAI ÉVA, PÉCSI SÁNDOR, SZIRTES ADAM s MUrvxisnsszo v v páci str ntu­r­n r Mától: ÁTRIUM, FORUM, LLOYD, CORVIN, ROYAL APOLLÓ, KORZÓ (Újpest), TÁTRA (Pesterzsébet), ADRIA (Pestszentlőrinc), ROYAL (Kispest), ALFA, TÁNCSICS

Next