Népszava, 1949. december (77. évfolyam, 279-304. sz.)

1949-12-01 / 279. szám

Vádirat a hazaáruló Koszos bandája ellen (Szófia. — Bolgár Távirati Iroda.) Az állam elleni összeesküvéssel vádolt Trajcso Kosztov és kíz vád­lott-társa ügyében a vizsgálat be­fejeződött és a Bolgár Népköztár­saság szófiai ügyészsége hétfőn eljutatta vádiratát az állami Leg­felső Bírósághoz. A kormány tagjai fölötti ítélke­zésről szóló törvény értelmében — mondja a vádirat —, amelyet a nagy nemzetgyűlés 1949 október 21-én fogadott el, a vizsgálat ada­tai alapján a szófiai ügyészség bíróság elé állítja a következő sze­mélyeket : Trajcsa Kosztov Dzsunev, Ivan Sztefanov Hadzsimateev, Nikoloz Pavlov­ Kolev, Nikolasz Nacsev Petkov, Borisz Andorov Krisztov, Conu Sztefanov Consev, Ivan Szlavov Gevrenov, Iván Georgiev Tutev, Blagoj Ivanov Hadzsipanzov, Vaszi Atanaszov Ivanov, Hja­­vanov Barak­eijev. Az­zal­ vádolja őket, hogy az állam ellen irányuló összeesküvést szer­veztek, amelynek az volt a célja, hogy megdö­ntsék az alkotmányban felállított törvényes hatalmat, to­vábbá kémkedtek és hazaárulást követtek el. Trajcso Kosztov Dzsunev 1897-ben született. Közíró, volt miniszterelnöki helyettes és a Bol­gár Kommunista Párt Központi Bizottságának volt titkára. Mint a Bolgár Kommunista Párt »bal­oldali« szektáriusai trockista cso­portjának aktív részvevőjét 1931- ben felvették a »baloldali« szek­­táriusok központi bizottságába és elfogadtatták vele gyakorlati tevé­kenységében a »baloldali« szektá­­riusok trockista szempontjait. 1933- ban és 1934-ben Moszkvába emig­rálva, támogatta a Bolgár Kom­munista Párt kebelében a »bal­oldali« szektáriusok csoportját és tevékeny munkát végezve a kom­munista pártok balkáni titkársá­gán, elősegítette, hogy a párt vezetőségéből eltávolítsák elismert vezetőit: Georgi Dimitrovot és Vaszil Kolarovot. Ugyanebben az időben szoros politikai kapcsola­tokat tartott fenn a trockista Kun Bélával és Valecki Maximiliennel, akit később lelepleztek. Az ő segítségükkel közeledett Joszip Broz Tito (Walter) jugoszláv emigránshoz, aki szintén osztozott trockista meggyőződésükben. Ki­használva azt, hogy a Kommunista Pártok balkáni titkárságának ká­derese volt, azt ajánlotta, hogy Titót bízzák meg politikai tevé­kenységgel Jugoszláviában. Kétszínűséggel, mesterkedéssel és azzal a hazug és becstelen nyi­latkozattal, hogy elhagyja a »bal­oldali szektát«, sikerült megőriz­nie vezető szerepét a Pártban és visszatérve Bulgáriába, megkezdte aláaknázó tevékenységét a Párt kebelén belül Dimitrov új politi­kája ellen. 1942 április 29-én az illegális köz­ponti bizottság elleni eljárással ösz­­szefüggésben a fasiszta rendőrség letartóztatja. Letartóztatása után tíz nappal, amikor Nikolasz Gucsev, a rendőrség vezetője kihallgatta, be­ismeri, hogy a­­központi bizottság egyik vezetője és legtevékenyebb tagja. Feladja politikai barátait és azokat, akik e­szmetánsai. Elárulja összekötő kapcsaikat, valamint azo­kat a döntéseket, amelyeket a Párt központi bizottsága a német meg­­száló és a Filov-kormány részéről az országba bevezetett fasiszta poli­tikai rendszer ellen a legidőszerűbb kérdésekre vonatkozóan hozott. Ezenfelül titkos együttműködésről szóló nyilatkozatot írt alá a rendőr­ségnek. Árulásával és kapitulációjá­val elérte, hogy a halálos ítéletet életfogytiglani börtönbüntetésre vál­toztatták, ugyanakkor, amikor a monarchofasiszta törvényszék ezt a büntetést fenntartja a hat másik politikai vezető esetében. Ezeket, bár kevesebb aktivitást fejtettek ki, 1942 július 23-án kivégezték. Ítéle­tében a katonai törvényszék kijelen­tette, hogy Rosztovra ,a vádlott kínos családi viszonyaira, rossz egészségi állapotára és ideológiai zűrzavarára tekintettel­ nem mond ki halálos ítéletet. A valóságban a törvényszék által eredetileg tervbe­vett halálos ítéletet Nikolasz Mikov tábornok hadügyminiszter által a bíróság elnökének személyesen át­nyújtott parancsára változtatták életfogytiglani börtönt. 1943 szeptemberében a prevenc börtönben megújítja áruló kapcso­latait Gecevvel és az utóbbi pa­rancsára defetizmussal telített leve­let küld a Bolgár Kommunista Párt akgáns központi bizottságá­nak, amelyben javasolja, hogy a partizánalakulatok tartózkodjanak erélyes akcióktól a hódító német fasiszták elleni harcukban. Hasznot húzva a »szilárd és fér­fias« kommunista jó hírnevéből, amelyet a rendőrség támogatása folytán élvezett, 1944 szeptember 9-ének másnapján sikerült neki csalárd módon magához kaparintani a Bolgár Kommunista Párt­­ köz­ponti bizottsága titkári vezető álá­­sát. Az 1944. év vége felé bűnös kapcsolatokat sző az angol kém­­szolgálattal William Bailey ezredes közvetítésével, akinek utasításait és tanácsait később a bolgár állam ellen irányuló fel­forga­ó tevékeny­ségében pontosan követi. Ivan Sztefanov 1899-ben született, a szófiai egye­tem tanára, volt pénzügyminiszter, nagybirtokos fia 400 hektár szántó­föld tulajdonosa, unokatestvére Kresta Rakovskinak, Trockij leg­közelebbi munkatársának, ak­it 1937- ben »a jobboldali trockisták cso­portja« ellen indított per során mint kémet és összeesküvőt elítél­tek- Rakovski ajánlatára 1924-ben kinevezték a berlini szovjet keres­kedelmi képviselet statisztikai cso­portjának főnökhelyettesévé, a kö­vetkező évben rábízták a francia­­országi szovjet kereskedelmi kép­viselet statisztikai csoportja főnö­kének tisztét. Rakovski befolyása alatt 1929- ben, Bulgáriába való visszatérése­kor, csatlakozik a Bolgár Kommu­nista Párt »baloldali szektárius« csoportjához és megválasztják a »baloldali szektáriusok« központi bizottságába. Ugyanabban az évben a Bolgár Kommunista Párt köz­ponti bizottságának Berlinben tar­tott teljes ülésére kiküldött delegá­tus­ minőségében részt vesz a szek­­táriusoknak Georgi Dimitrov és Vaszil Kolarov, a Bolgár Kommu­nista Párt vezetőállásaiból való el­távolítására irányuló harcában. Az 1932-es év vége felé bűnös kapcsolatokat létesít az angol kém­­szervezet bulgáriai ügynökével, Mark Nahimson ügyvéddel és az ő közvetítésével e szolgálat főnöké­vel, Stanley Brown-nal. 1945 júniu­sában felújította kapcsolatait az an­gol kémszolgálatos William Bailey ezredes, később pedig Frank William Gosling őrnagy közvetítésével... Nikolasz Pavlov Kolev 1906-ban született­ építész, a Bo­­­gár Kommunista Párt központi bi­zottsága politikai bizottságának volt adminisztratív titkára, leg­utóbb építés- és útügyi helyettes miniszter. Mint a Bolgár Komszo­­mol titkos központi bizottságának irattárosa, 1931-ben bolgár trockis­­ták befolyása alá került és később a »baloldali szektarizmus« elő­mozdítója lett e Komszomolban és a Pártban. 1942 március 22-én a rendőrségen történt első kihallga­tásakor elismerte, hogy műszaki munkatársa a központi bizottság­nak, feltárta titkos kapcsolatait e Párttal és egy nyilatkozatot írt alá, amelyben kötelezte magát, hogy ti­tokban együttműködik a rendőrség­gel a rendőrségnek a Komm­unista Párt ellen folytatott küzdelmében. Nikolasz Nacsev Petkov 1905-ben született, agronóm, a gazdasági és pénzügyi kérdések ál­lami bizottságának volt elnökhelyet­tese. Mint meggyőződéses trockista bűnös kapcsolatba lépett az angol kémszolgálat bulgáriai képviselőjé­vel, Kiril Szlavov nagyiparossal, akinek azután pénzügyi juttatás elle­nében titkos értesüléseket szolgál­tatott ki az ország közgazdaságá­ról. Átadta neki az ország kétéves és ötéves gazdasági tervét. Borisz Andorov Krisztov 1912-ben született, agronóm. Bul­gária volt kereskedelmi képviselője a Szovjetunióban. Mint anarchistát 1943 február 10-én letartóztatták a kommunistákkal fenntartott kapcso­latai miatt. Amikor a politikai rend­őrségen kikérdezték, feltárta politi­kai­­kapcsolatait és nyilatkozatot tett, amelynek értelmében titkos együtt­működésre vállalkozott a rendőrség­gel. Később tájékoztatásokat szol­gáltatott a rendőrségnek a környe­zetében levő haladó gondolkodású személyekről. 1946 elején bűnös kapcsolatba lép a moszkvai jugoszláv követség mellett működő Victor Gibernával, akinek rendszeresen be­szerzi a Bulgária és a Szovjetunió között kötött egyezményekre és kereskedelmi kapcsolatokra vonat­kozó tájékoztatásokat. Conu Sztefanov Consev született 1898-ban, gazdász, a Bolgár Nemzeti Bank volt elnöke, nagybirtokos fia, 1937—39 között az Egyesült Államokba megy és mint a Rockefeller Intézet ösztön­díjasa folytatja szaktanulmányait. 1924-ben letartóztatja a rendőrség, mint a Bolgár Komszomol tagját. Feladja csoportjának minden rész­vevő tagját, a törvényszék előtt pedig rá­galmat at kohol a Kommu­nista Párt és a Komszomol ellen. 1941-ben kapcsolatba lép az ame­rikai kémszolgálattal. Oscar An­­dersonnak és James Clarknak, a kémszolgálat ügynökeinek adato­kat szolgáltat Bulgária gazdasági és pénzügyi helyzetéről. Ivan Gevrenov született 1884-ben, mérnök, az iparügyi minisztérium keretében működő kaucsukipari tröszt igaz­gatója. 1944 szeptember után, ki­használva a kommunistákkal a múltban fennállt kapcsolatait, a Bolgár Kommunista Párt tagja lesz és az iparügyi minisztérium egyik vezetőállásába nevezik ki. 1947-ben kapcsolatba lép Kiril Szlavov brit ügynökkel és tájé­koztatást nyújt neki a termelés kapacitásáról, nemkülönben az or­szág legfontosabb ipari vállala­tainak állapotáról. Ivan Georgiev Tutev 1902-ben­­született, gazdálkodó, a külkereskedelmi minisztérium szol­gálatában állott, volt külkereskede­­lemügyi igazgató. Már az 1935—37 közötti időszakban, mint a düssel­dorfi bolgár konzulátus titkára kapcsolatba lép ez angol kém­­szolgálattal, éspedig Alexander Müller ügynök útján. Később kap­csolatba lép Müller főnökével, az angol Nimmegennel, akinek 1949-ig pénzszolgálat ellenében kémkedik. 1940 végén tér vissza, angol utasí­tásra, Bulgáriába. Szustana Ratko Petrova közvetítésével kapcsolatba lép az angol kémszolgá­lattal. Ettől kezdve a közvetítőn­­keresztül ada­tokat szolgáltatt a bolgár gazdasági életről. Az angol titko­szo­­gálat utasítására beférkőzik a kommunista körökbe és tagja lesz a Bolgár Kommunista Pártnak. 1947 február­jában­­kapcsolatba lép az angol kémkedés titkos­ megbízottjával, Stefan Patrick House-szal, a szófiai angol­­követség első ti­tkárával aki­nek a bolgár külkereskedelemről tit­kos adatokat szolgáltat. Blagoj Ivanov Hadzsipanzov született 1911-ben, a bulgáriai jugo­szláv nagykövetség volt tanácsosa. 1947 szeptemberében a jugoszláv kémszervezet Bulgáriába küldte az­zal a feladattal, hogy aláaknázó te­vékenységet fejtsen ki a bolgár kormány ellen a Pirin-hegység körzetében és kémértesüléseket gyűjtsön. 1948 novemberében a jugoszláv kormány titkos határoza­tára ponticai emigránsnak és Tito ellenfelének nyilvánítja magát­, hogy ily módon álcázza alá aknázó és kémtevékenységét Bulgáriában, ugyanakkor titkos kapcsolatokat tartva fenn Szvetozár Szaviccsal, a szófiai jugoszláv nagykövetség kon­zuli osztályának főnökével, akinek közvetítésével értesüléseit Tito kormányához juttatja el. V­azil Atanaszov Ivanov 1906-ban született, dohánygyári mun­kás, a Bolgár Kommunista Párt központi bizottsága propaganda­­osztályán volt ok­tató­­és a bulgáriai macedón kulturális társaságok or­szágos bizottságának volt az elnöke. 1945 novemberében jött Szkopjéból Szófiába a jugoszláv irányítók pa­rancsára, hogy aknamunkát végez­zen a bulgáriai macedón polgárok körében. Sikerült megtévesztéssel tisztséget elérnie a Bolgár Kommu­­­­nista Párt szófia körleti bizottsá­gában és később a Bo­gár Kommu­nista Párt központi bizottságának propagandaosztályán. Titkos értesü­léseket szolgáltatott rendszeresen a jugoszláv kémszolgálat szófiai irá­nyítóinak. Hja lvanov Baialceijev született 1912-ben. A szófiai köz­ségi néptanács építésügyi csoport­jának volt politikai főnöke. Mint a jugoszláviai megszálló hadtest volt tisztje — ez a hadtest néme­tek parancsnoksága alatt működött — felhasználta, hogy a múltban formaszerűen a Kommunista Párt­hoz tartozott és szeptember 9-e után a Párt tagja lett. Ennek meg­történtével ezredpolitikai biztossá nevezték ki, de züllött erkölcsi és iszákossága miatt elbocsátották­ a hadsereg kötelékéből. Fivérének, Kriszto Balatoeijevnek utasítására, aki a Macedón Népköztársaság ke­reskedelmi miniszterhelyettese volt. 1945 végén visszatért Bulgáriába, hogy ott aknamunkát végezzen ,a macedónok körében Pirinj-Macedó­­niának Bulgáriától való elszakítása és Jugoszláviához való kapcsolása érdekében. 1948 júniusában ér­int.Ke­zesbe lépett Blagoj Hadzsipanzov jugoszláv nagykövetségi tanácsos­sal és a rákövetkező évben Na­um Nakovval, a jugoszláv nagykövet­ség volt titkárával, akit kémkedés miatt kitiltottak Bulgáriából, végül Szvetozár Szaviccsal, ugyanennek a nagykövetségnek a konzuli osz­tály vezető főnökével. Az ő utasí­tásaira kémértesüléseket szerzett és ezeket átadta a jugoszláv kém­szolgálatnak. A bíróság elé állított személye­ket az alábbi bűnökkel vádolom: □ Trajcso Kosztov vádlott, — „___ aki 1942 óta a rendőrséggel állt kapcsolatban, majd az angol kémszolgálattal — Nikolasz Pav­lov vádlottal, akit a múltból mint rendőrügynököt ismert és Ivan Stefanov vádlottal, az angol kém­­szolgálat titkos munkatársával egyetértésben 1944 szeptember 9-ét követően részt vett annak az összeesküvésnek a megszervezésé­ben, amelynek célja volt, hogy megdöntse Bulgária demokratikus államrendjét. r~“­ Trajcso Kosztov, Sztefanov 1 _~»­ és Pavlov összeesküvő köz­pontot alakítottak és bűntársaik bűnös ténykedései élére álltak a célból, hogy megdöntsék az or­szág törvényes kormányát és azt Trajcso Kosztov bűnös kormányá­val helyettesítsék. Trajcso Kosztov, Sztefanov és Pavlov, nemkülönben Ni­kolasz Nacsev és Ivan Glavrenov vádlottak a bűnös összeesküvésbe új bűntársakat szerveztek a gaz­dasági, pénzügyi és más admi­nisztratív ágazatok tisztviselői közül. Trajcso Kosztov, Pavlov Szte­­fanov, Nacsev és Guvrenov, Iván Tutev, Conu Consev és Borisz Krisztov Vádlottakkal együttesen káros ténykedést fejtettek ki a bolgár nemzetgazdaság területén azzal a céllal, hogy aláássák a népi hatalom gazdasági alapjait. A) Bomlasztották az ország ipari, ■mezőgazdasági és pénzügyi mun­káját, szabotálták az állam gazda­sági tervének végrehajtását, nehéz­ségeket keltettek a városi és vidéki lakosság létfontosságú élelmiszerek és egyéb termékekkel való ellátása körül. B) Megkísérelték megzavarni a gazdasági, kereskedelmi és egyéb kapcsolatokat Bulgária és a Szov­jetunió, valamint a népi demokráciák között, hogy megfosszák országun­kat a Szovjetúnió nagylelkű és érdekmentes támogatásától, hogy elválasszák a szocializmus és a népi demokráciák országainak táborától és országukat az angol és amerikai imperializmustól függővé tegyék. Trajcso Kosztov vádlott az an­gol kémszolgálat utasítására bűnös titkos kapcsolatot létesített a jugoszláv vezetőkkel. 1944 végén Kardeljjel, 1945 elején Gyilasszal, 1946—47-ben Rankoviccsal és Titó­val. Megegyezett velük olyan tény­kedésre vonatkozóan, amelynek célja az volt, hogy Jugoszláviához történő kapcsolásával megfossza Bulgáriát nemzeti szuverenitásától, területi integritásától és független­ségétől, hogy lekapcsolja a Pirini vidéket és azt Jugoszláv-Macedó­­niához csato­lta. Kosztov vádlott azonkívül titokban megegyezett Tito fasiszta vezető klikkjével, hogy megváltoztatja Bulgária külpolitikai irányvonalát, hogy elszakad a Szov­jetuniótól és a népi demo­kráciáktól és az angol-amerikai imperfetizmus gyarmatává alakítja át. Sztevanov vádlott bűnös egyet­értésben volt Kardelj és Gyilasz jugoszláv vezetőkkel. In Kosztov vádlott Titóval, Kar­­d **•­­deljjel, Gyilasszal és Rarsko­­viccsal folytatott megbeszéléseinek eredményeképpen és Sztefanov v­ád­­lott Kardeljjel történt megbeszélé­sének eredményeképpen együtt ki­dolgozták az előkészítő terveket, amelyek a következő célokra írá­­nyultak: a) Megdöntik a Bolgár Népköz­társaság alkotmányának megfelelően a nép akaratából megválasztott tör­vényes kormányt; b) Jugoszlávia katonai segítségé­vel erőszakkal kezükbe kerítik a hatalmat; c) Letartóztatásba helyezik és fizikailag megsemmisítik Dimitrov elvtársat, a kormány és a bolgár nép fejét. rT“*| A fasiszta Titóval és legben-­éit­sőbb munkatársával, Gyilasz­­szal és Rankoviccsal egyetértésben Kosztov vádlott, felhasználva mi­­niszterelnökhelyettesi tisztségét, megteremtette Bulgáriában az akna­munka és kémtevékenység feltéte­leit a jugoszláv kémszolgálat meg­bízottjai — Blagoj Hadzsipanzov és Vaszi Ivanovszki vádlottak — szá­mára, akiket Belgrádból és Szkopjé­ból különleges feladattal küldtek Bulgáriába, valamint Ilja Baiak­eijev vádlott, jugoszláv kémügynök szá­mára. Hadzsipanzov vádlott bel­­s­ee­­grádi utasításra eljárva, a jugoszláv kémhálózat élén állt, ezenkívül Baiak­eijev és Ivanovszki vádlottakkal egyetértésben demora­lizáló tevékenységet fejtett ki a Bolgár Népköztársaság macedón alattvalói között. Ivanov vádlott a jugoszláv nagykövetségen hiva­talos diplomáciai állást elfoglaló jugoszláv kémügynökök — Zafi­­rovszki és Momecsilovics — köz­vetítésével rendszeresen titkos ér­tesüléseket szolgáltatott a jugo­szláv kémszolgálatnak. Balab­eijev vádlott kémkapcsolatokat tartott fenn Nalkovval és Szaviccal, az em­lített nagykövetség együttműkö­dőivel. f"i Kosztov, Sztefanov, Macsev, |„y*| Gevrenov_ és Tutev vádlot­tak olyan értesüléseket szolgáltat­tak a jugoszláv kémszolgálatnak, amelyek a törvény értelmében államtitoknak tekintendők. Consev vádlott az amerikai, Krisztov vád­lott a jugoszláv kémszolgálatnak szolgáltatott adatokat. Ezzel olyan cselekményeket követtek el, ame­lyeket a Bolgár Népköztársaság törvénye az állam ellen irányuló összeesküvésnek, hazaárulásnak, kémkedésnek és a haza iránti esküszegésnek minősít. A bűnügyi vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az angol és amerikai kémszol­gá­latok már a második világháború­ban működésbe helyezték bulgáriai ügynökségüket. Miután számot vetettek a hitleri Németországnak már 1942-ben mutatkozó össze­omlásával és a Szovjetúnió tekin­télyének megnövekedésével a dél­­keleteurópai államokban, intézke­­éseket tettek, hogy megbízottjai­kat és ügynökeiket becsempésszék a kommunista pártokba, köztük a Bolgár Kommunista Pártba is, minthogy felismerték annak lehe­tőségét, hogy ez a párt a jövőben irányító szerepet játszhat és át­veheti a hatalmat. Az angol kémszolgálatot régi ügynökségének felhasználásával, amelynek tagjait az udvar kor­mányzó klikkjének köreiből, rendőri és közgazgatási gépezetekből, va­lamint az ország ipar és kereske­delmi köreiből toborozta — az an­gol kémszolgálat egyrészt a rend­őrséget használta fel, hogy aktív ügynököket és provokátorokat kap­jon elsősorban a Bolgár Kommu­nista Párt vezető központjaiban, másrészről, hogy régi és kipróbált ügynökeit, így Iván Tutevet, Iván Sztefanovot és másokat a Pártba küldjön, hogy ott megszilárdítsák . NÉPSZAVA 1949 december 1

Next