Népszava, 1952. május (80. évfolyam, 101-126. sz.)

1952-05-01 / 101. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! w o* HVPDC7A1FA *■8 JCfl Mt érnék JaflL wm ■■ Éljen május !, a békéért harcoló népek seregszemléje, a proletárnemzetköziség nagy ünnepe! I A HAGY­A­R $2 *.• vyi'i : A K s zÉ R K EZ 1 T­E K K­Ö­Z­P­O­NT 1 LA­PJ­A 80. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR 1952 MÁJUS 1. CSÜTÖRTÖK 1952 máju­s elsején a világ dol­gozóinak száz- és százmilliói béke­­harcos seregszemlével, szervezetten és egységesen köszöntik a proletár­­nemzetköziség hagyományos nagy­­ünnepnapját. Hatvankét esztendő­vel ezelőtt, amikor Pétervárott és Budapesten, az európai fővárosok egész sorában csakúgy, mint Ame­rikában megállt a munka és a mun­kások az osztályharc kibontott vörös zászlói alatt tüntetésre vonultak . 1890-ben, az első május elsején Engels büszkén írta a Kommunista Kiáltvány új kiadásának elősza­vába: »ma, amikor e sorokat írom, az európai és amerikai proletariátus seregszemlét tart első ízben mozgó­sított csapatain, egységes had­seregként mozgósítva, egy zászló alatt és e­g­y legközelebbi cél érde­kében ...« És ma, a hatvanharma­dik május elsején öt világrész dol­gozói tartanak egységes seregszem­lét a proletárnemzetköziség, a békeharc magasra emelt sztálini zászlaja alatt, a közös cél érdeké­ben: a békéért, a demokráciáért és a szocializmusért. A nemzetközi munkásmozgalom történelmi győzelmeit, a béke erői­nek szakadatlan, hatalmas gyarapo­dását ünnepük ma a világ dolgo­zói, annak a tábornak a növekedé­sét, amelynek élén a népek testvéri­ségének, a világ békéjének bevehe­tetlen erődje, a kommunizmust építő Szovjetunió áll. »Beköszönt május elsejének napja,­­amikor minden ország munkásai öntudatos életre való ébredésüket ünnepük, ünnepük egyesülésüket minden erőszak és az embernek ember által történő mindenfajta el­nyomása elleni harcban, a dolgozók millióinak az éhségtől, a nyomortól és m­egalázkodástól való megszaba dudásáért folytatott harcában. E­bben a harcban két világ áll egymással szemben: a tőke és a munka világa, a kizsákmányolásr­a,rabság világa, a testvériség és a szabadság vi­lága...« — tanítja Lenin elvtárs ’JOCE-ben, a tizenötödik május else ére írt röpiratában. És ma, a ha­tva­nharmadik május elsején, m­i­­den ország munkásai minden eddi­ginél hatalmasabb, szervezettebb egyes­ülésüket ünnepük a béke labo­réban az új világháború gyújtoga­­tói, az éhség, a nyomor, a meg­­aláztatás vámszedői, az amerikai­angol imperialista agresszorok el­len folytatott harcukban. Ebben a harcban a munka, a testvériség és a szabadság világa az erősebb, mert ennek a világnak a világító­tornya a megvalósult szocializmus hazája, a Szovjetunió, ahol meg­szűnt »az embernek ember által történő mindenfajta elnyomása«; mert ennek a világnak erős bás­tyái a szocializmust építő népi de­mokráciák s a népi demokráciát építő nagy Kínai Népköztársaság; mert a szocializmus országainak lelkesítő példájára, velük egy sor­ban harcolnak az imperialista, a gyarmati és függő országok népei­nek milliói a rabtartó,­ a kizsák­mányoló imperializmus ellen. »A világ munkásai már a múlt században elhatározták, hogy min­den évben megünneplik a mai na­pot, Május Elseje napját. Ez 1889- ben történt, amikor a világ szocia­listáinak Párizsi Kongresszusán a munkások elhatározták, hogy éppen a mai napon, Május Elsején, ami­kor a természet felébred téli álmá­ból, erdők, hegyek kizöldülnek, me­zők és rétek virágba borulnak, a nap melegebben kezd tűzni, a le­vegőt átjárja a megújulás öröme, a természet pedig táncra perdül és ujjongásban tör ki — úgy döntöt­tek, hogy éppen ezen a napon fog­ják az egész világnak harsányan és nyíltan tudtára adni: a munká­sok hozzák az emberiségnek a ta­vaszt és szabadítják meg a kapi­talizmus bilincseitől, a munkások hivatottak megújítani a világot a szabadság és a szocializmus alap­ján« — hirdette Sztálin elvtárs már 40 évvel ezelőtt, a huszonhar­­madik május elsején írt »Éljen má­jus elseje!« kezdetű kiáltványában. És ma, a hatvanharmadik május­­elsején a világ népeinek minden nyelvén felhangzó »Éljen május el­seje!« kiáltás százmilliók ajkán hir­­­deti a megújulás örömével, hogy a munkások elhozták az emberiség­nek a tavaszt és megújítják a vilá­got a szabadság és a szocializmus alapján. Éljen május elseje! — zengik a a munka dicsőségét a kommuniz­mus építői, a Szovjetunió népei, akik Lenin—Sztálin pártjának ve­zetésével diadalmasan váltják valóra a kommunizmus építésének sztálini terveit, akik a világ leg­nagyobb vízierőműveit építik a Volga, a Don, a Dnyeper, az Abu- Darja partjain, akik hatalmas ön­tözőcsatornákat létesítenek, hegye­ket mozdítanak el, megváltoztatják a folyók folyását, leigázzák és az ember szolgálatába állítják a termé­szet vak erőit, hogy utat nyissanak, célt mutassanak az emberiségnek a szabadság, a béke világa, a kommu­nizmus felé. Éljen május elseje! — zúgják a népi demokratikus országok dolgo­zói, akik a Szovjetunió szakadatlan segítségével a szocializmus építésé­ben, a szocialista munkaverseny­ben elért újabb, kimagasló sikerekkel köszöntik a proletárnemzetköziség ünnepét; akik példájukkal, békés al­kotómunkájukkal bizonyítják a világ valamennyi szabadságszerető embe­rének, hogy ahol a népé a hatalom, az ország, ott független hazában, szabadon építik kommunista pártjuk vezetésével boldog jövőjüket a dol­gozók. Éljen május elseje! — kiáltják a négyszázhatvanötmilliós Kínai Nép­­köztársaság dolgozói, akik dicső kommunista pártjukkal az élen a munka frontján aratott újabb győ­zelmekkel ünneplik a világ munká­sai testvériségének fényes napját; akik a társadalmi és gazdasági át­alakulás történelemformáló útján megteremtik hatalmas országukban a szocializmus szilárd alapjai le­rakásának feltételeit. Éljen május elseje! — hangzik az üdvözlet Korea háborútépte, vér­áztatta földjéről, amelyen a hős ko­reai nép megvédte szabadságát, függetlenségét és megmutatta, hogy az új világháború gyújtogatóit meg lehet fékezni, ha a nép elszántan szembeszáll az imperialista rablók­kal és szervezett békefront sorako­zik fel a háború sötét erőivel szem­ben. Eljen május elseje! — forr össze a Német Demokratikus Köztársaság népének hangja Nyugat-Német­­ország dolgozóinak harsány szavá­val, közös nyelven, azzal a közös akarattal, hogy vállvetve harcolnak az egységes, független, demokra­tikus, békeszerető német államért, az imperialisták ádáz törekvése el­len, amellyel Nyugat-Németorszá­­got az agresszió európai támasz­pontjává akarják változtatni. Éljen május elseje! M árad a dolgozók roppant seregeinek harci kiáltása az imperialista országok­ból, ahol a kommunista testvérpár­tokkal az élen a béke minden igaz híve a népek testvéri barátságáért, a háború elhárításáért, az öthatalmi békeegyezményért küzd; ez a kiál­tás harsog a nemzeti független­ségért, szabadságért harcoló gyar­mati és függő országok népmilliói­­nak ajkáról a béke egységes arc­vonalán szerte a világon a Közel- és Távol-Keleten, Afrikában, Dél- Amerikában, jelezve, hogy reng a föld az imperializmus lábai alatt. A nemzetközi munkásság egy­sége, a békefront ereje páni féle­lemmel tölti el az amerikai impe­rialistákat: világuralmi ábrándjaik meghiúsulása láttán — növekvő kétségbeesésükkel párhuzamosan — dühödten fokozzák a fegyverkezési hajszát, gyorsítják az új világ­háború előkészítésének politikáját, feltámasztják a német és japán mi­­litarizm­ust, felélesztik a fasizmust és mindent elkövetnek, hogy rágal­makkal, pacifista szólamokkal gyengítsék a nemzetközi békemoz­­galom­ hatékonyságát, hogy terror­ral, emberirtással, háborús rémü­letkeltéssel a világégés elkerülhe­tetlenségének hiedelmét oltsák az egyszerű emberek szívébe. Az im­perializmus amerikai-angol fő­kolomposai, a pestis, a kolera szö­vetségesei és szálláscsinálóik, a megvásárolt jobboldali szociáldemo­krata lakájok, a titóista-fasiszta ké­mek, az árulók és gyilkosok ádáz mesterkedései arra figyelmeztetik a népeket, hogy fokozzák éberségü­ket, növeljék erőfeszítéseiket, szi­lárdítsák meg egységüket a béke frontján. Beloiannisz elvtárs sírja fölött, a legyilkolt koreai, vietnami, malájföldi szabadságharcosok sírja fölött új küzdelmekre, új győzel­mekre sorakozik fel a béke tábora. A történelem kereke előre forog, a békemozgalom győzedelmesen elő­rehalad és a nemzetközi proletár-szolidaritás erejével keresztülgázol az imperialisták minden háborús, szándékán. A világ dolgozói megs­értették a sztálini útmutatást: a né­­pek kezükbe veszik a béke ügyét és, végig kitartanak mellette. Ezt a­ rendíthetetlen akaratot fejezi ki a­ földkerekség valamennyi országán­ban a népek békeharcos május el­­sejei seregszemléje. Ezt az elszánt akaratát fejezi ki a magyar dolgozó nép, amikor ha­­zájában a nyolcadik szabad májusi elsejét a békeharc, a proletár* nemzetköziség jegyében ünnepli, ilíj győzelmekkel érkeztünk el a nyol*­cadik szabad május diadalkapujá­ hoz a béke és a felemelkedés útján­, amelyet Sztálin katonái, a népek békéjén és biztonságán őrt álló Szovjetunió hős seregei nyitottak meg előttünk nyolc esztendővel ez* előtt, amikor dicsőséges fegyve* reikkel meghozták a mi sugarast tavaszunkat, hogy népünk megsza* baduljon a kapitalizmus bilincsei* töl és megújítsa országát a sza* badság és a szocializmus alapján* És ma, a­ nyolcadik szabad május elsejénkén, a békéért harcoló népek seregszemléjén büszkén mondhat*­juk: hazánk, népünk megújul a­ szocializmus szilárd alapján, ame* lyet ötéves tervünk megvalósításai során gyarapodó sikerekkel, gyor*­suló ütemben rakunk le. új or­­szágban, a dolgozó nép hazájában­ ünnepeljük május elsejét és a nép* amely felvonul a proletárinter*­nacionalizmus, az igaz hazafiság májusi lobogója alatt, már »új nép* másfajta raj«, új nép, amely nem szenved az éhségtől, a nyomortól és megaláztatástól, új nép, amely­ öntudatos életre való ébredésében, új munkásosztály, a párt vezetésével történt nyolcesztendős honfoglalá* sának gazdag történelmi tapaszta* latai alapján megtanulta, hogy bé* kéjét, szabadságát, szocialista jö* vőjét csak úgy őrizheti meg, hát mindvégig hűséges a proletár* nemzetköziség ügyéhez, a béke? mozgalomhoz, a nemzetközi mun* kástestvériség, a­­békeharc zászló* vivőjéhez, a Szovjetunióhoz. Munkásosztályunk, dolgozó né* pünk tudja — és ezt fejezi ki mai ünnepi felvonulásán —, hogy a­ szovjet nép sikerei a kommuniz* m­us építésében — a világ minden dolgozója, a magyar dolgozók szá­mára is a béke, a boldog jövendő forrását jelentik. Munkásosztályunk, dolgozó né­­pünk tudja — és ezt fejezi ki mai ünnepi felvonulásán —, hogy az imperialista országok munkásságai nak sztrájkharcai életszínvonalad megjavításáért, a béke biztosításé­­ért épúgy, mint a gyarmati és függő országok népeinek megállíthatatla­nul szélesedő szabadságmozgalmai nemzeti függetlenségükért — a vi­­lág valamennyi dolgozójának küz­­delmét, a mi népünk békeharcát is segítik. Munkásosztályunk, dolgozó né* pjnk tudja — és ezt fejezi ki mai ünnepi felvonulásán —, hogy min* dm eredmény, amely a szocializ* n ust építő munkában, békeműveink építésében, ötéves tervünk megvaló* sításában egész népünket gazdagítja -- erősíti az egész világ minden dolgozójának harcát a békéért, a­ demokráciáért, a szocializmusért. Ezzel a büszke öntudattal eme!! magasra a május­ elsejei sereg* szemlén a magyar munkásosztály, a magyar dolgozó nép a proletár* nemzetköziség, a békeharc sztálini lobogóját és megfogadja a világ dolgozóinak színe előtt, hogy ötéves tervének döntő évében, a párt és a dolgozó nép szeretett vezére, Rákosi Mátyás elvtárs bölcs veze­tésével, erejét megsokszorozva, minden eddiginél nagyobb munka­­győzelmekkel járul hozzá a béke megőrzéséhez. Előre az ötéves tervért, nagy békenyüveinkért, a szocialista Ma­gyarországért! Éljen május elseje, a békéért harcoló népek seregszemléje, a prox Udár nemzetköziség nagy ünnepe! Éljen a tartós béke szilárd erődje, a kommunizmust diadalmasan építő­ Szovjetunió! Dicsőség a nagy Sztálinnak, a békéért harcoló emberiség láng*­lelkű vezérének, a népek közötti barátság zászlóvivőjének! ÉLJEN MÁJUS ELSEJE! A nemzetközi munkásosztály és a magyar dolgozók testvéri ü­dvözletváltása A nemzetközi, proletárszandaritás ünnepe alkalmából a világ minden tá­járól érkeznek a dolgozók testvéri üd­vözletei a­ Szakszervezetek Országos Tanácsához. Az Összkínai Munkásszövets­ég üdvözlő távirata így hangzik: »A kí­nai dolgozók nevében testvéri üdvöz­letünket küldjük magyar munkástest­véreinknek a nemzetközi munkásosz­tály nagy napja alkalmával és to­vábbi nagy sikereket kívánunk ötéves tervetek harmadik évében.« Hen Hun elvtárs, Korea Egyesült Szakszervezeti Központi Bizottsága elnöke az alábbi táviratot intézte Hrustyák József elvtárshoz, a SZOT elnökéhez: »Május elseje, a világ dolgozói nemzetközi szolidaritásának ünnepe alkalmából minden koreai dol­gozó és a magam nevében is forró üdvözletemet küldöm Önnek és min­den magyar dolgozónak. Kívánok ha­zájuk minden dolgozójának újabb si­kereket a béke kives erejének további megerősítéséért, a népgazdasági terv teljesítéséért vívott harcban.« Wiktor Klosiewicz elvtárs, a Lengyel Szakszervezetek Országos Tanácsa elnöke a következőket táviratozta: »A munkásosztály nemzetközi ünnepe al­kalmával a Lengyel Szakszervezetek Országos Tanácsa a dolgozó töme­gek nevében szívélyes, testvéri üd­vözletét küldi a magyar dolgozóknak. További sikereket kívánunk szocializ­must építő békés munkájukban.« A Csehszlovák Szakszervezeti Tanács üdvözlete így szól: »Május elseje, a nemzetközi munkásosztály nagy ün­nepe alkalmából valamennyi magyar dolgozónak forró baráti üdvözletün­ket küldjük. További nagy sikereket kívánunk országukban a szocializmus építéséhez és a világbéke megvédé­séhez.« A Román Szak­szervezeti Tanács Központi Bizottsága táviratában így ír: »Kívánunk nek­tek a Magyar Dolgozók Pártja veze­tése alatt további új sikereket ötéves tervetek, a béke terve teljesítéséhez, illetve túlteljesítéséhez, a béketábor erősítéséhez, amelynek élén a nagy Szovjetunió és a béke első harcosa, Sztálin elvtárs állt. Pilo Perisleri elvtárs, az Albán Szakszervezeti Tanács elnöke üdvözlő táviratában további sikereket kíván a szocializmus fel­építéséért és a világbéke megvédé­séért folyó harcban. Herbert Wranke elvtárs, a Szabad Német Szakszervezeti Szövetség elnöke üdvözlő táviratában a követ­kezőket írja: »Drága barátaink! A Szabad Német Szakszervezeti Szövet­ség ötmillió tagja és Németország békeszerető dolgozói nevében május 1. a nemzetközi munkásosztály harci napja alkalmából üdvözlünk bennete­ket.« A német Mező- és Erdőgazdasági Szakszervezet központi vezetősége üdvözletében hangsúlyozza, hogy a német dolgozók 1952 május 1-ét a Németországgal kötendő békeszerző­désért, Németország egységéért és a világbéke megvédéséért folytatot harc jegyében ünnepük. A Vietnami Szakszervezeti Tanács táviratában a következőket írja: »A munka ünnepe alkalmából valameny­­nyi vietnami dolgozó nevében forró testvéri üdvözletünket küldjük a ma­gyar szakszervezeteknek, a magyar munkásosztálynak és az egész ma­gyar népnek. A vietnami nép öröm­mel értesül azokról a ragyogó sike­rekről, amelyeket a magyar munkás­­osztály Rákosi elvtárs bölcs vezeti, jével a szocializmus építésében el­ért.«A Holland Szakszervezeti Tanács végrehajtó bizottságának elnöke, B. Blokzijl a haladó holland dolgozók nevében ,testvéri harcos üdvözletét küldi, majd megállapítja: »Ezen a május elsején a holland munkások ki­fejezik azt a kemény akaratot, hogy folytatják harcukat a békéért, a há­borús készülődések és annak követ­kezményei ellen — a győzelemig.« A Szakszervezetek Országos Taná­csához érkező táviratokon kívül szak­­szervezeteink is sorra kapják testvér­­szakszervezeteiktől a május elsejei üdvözleteket. te A Szakszervezetek Országos Ta­nácsa a Szakszervezeti Világszövet­séghez intézett május elsejei üdvöz­letében hangoztatja: »A magyar dol­gozók tudják, hogy a Szakszervezeti Világszövetség milyen hatalmas erőt képvisel a világ dolgozóinak egysé­géért, jobb életkörülményeiért, demo­kratikus jogaiért és a világbéke meg­őrzéséért folytatott harcában. A ma­gyar szervezett dolgozók minden ere­jükkel támogatják a békeszerető mil­liók harci szövetségének munkáját.« A Szovjet Szakszervezetek Köz­ponti Tanácsához intézett táviratában Kristóf István elvtárs, a SZOT fő­titkára kiemeli: »A magyar dolgozók e nyolcadik szabad május elsejét ün­nepük és ezen a napon hálalelt szív­vel, forró szeretettel gondolnak a Szovjet Hadseregre, amely elhozta számunkra a szabadságot, Sztáln elvtársra, a magyar nép nagy barát­jára, a szovjet népre, amely állan­dóan támogatja a magyar­­dolgozó­kat szocializmust építő munkájuk­ban.« A kínai dolgozókat így köszönti a SZOT távirata: »Május 1, a nemzet­közi munkásosztály nagy ünnepe al­kalmából forró testvéri üdvözletünket küldjük a hős kínai népnek. Mélysé­ges szeretettel és büszkeséggel üdvö­zöljük a kínai önkénteseket, akik Ko­reában harcolnak a világbéke meg­védéséért, a koreai és kínai nép sza­badságának megőrzéséért.« A hős koreai népet üdvözlő SZOT- távirat hangsúlyozza: »A magyar dolgozók egy percre sem feledkeznek meg arról, hogy a koreai néphad­sereg, a kínai önkéntesek, valamint az egész koreai nép hősies harca az im­perialista agresszorok ellen a világ­­békét, a magyar nép szabadságát, bé­kéjét és boldogságát is védi. Izzó gyűlölettel emeljük fel tiltakozó sza­vunkat az amerikai imperialisták újabb aljas gaztette, a baktériumfegy­verek használata, a koreai anyák és ártatlan gyermekek embertelen pusz­títása ellen.« A Szakszervezetek Országos Taná­csa ezenkívül testvéri üdvözletét küldte a magyar dolgozók nevében a len­gyel, csehszlovák, román, bolgár, al­bán, mongol, német, vietnami, tuni­szi, középafrikai, indiai, ceyloni, in­donéz, latinamerikai, francia, olasz, trieszti és­­ holland dolgozóknak.

Next