Népszava, 1953. január (81. évfolyam, 1-26. sz.)

1953-01-01 / 1. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! NÉPSZAVA Boldog újévet, jó munkát elvtársak! A M­A­GYAR S­Z­A­K­SZER­V­EZ­E­T­E­K KÖZPONTI LAPJA 81. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA 50 FILLÉR 1953 JANUÁR 1, CSÜTÖRTÖK K­emény harcokban, nagy sikerek­ben és győz­elmekben dús esz­tendő van mögöttünk. Történelm eseményekben gazdag esztendő Ilyenné avatta az elmúlt évet a leg­nagyobb esemény, a Szovjetünk Kommunista Pártjának XIX. kon­gresszusa, Sztálin elvtárs új zseniá­lis műve és kongresszusi beszéde amely a béke, a nemzeti függetlenség, a ragyogó jövő útját­­tárta a népei elé. Történelmi esztendővé emelte a múlt évet a­­népek békemozgalmának diadalmas előrehaladása az egész világon, az a szilárd összefogás, amely a népek bécsi békekongresszu­­sán nyilvánult meg vi­lágraszólóan. Történelmi győzelmekről adhatnak számot a szovjet nép és a példáját kö­vető n­épi demokráciák. Az elmúlt esztendő a szocializmus, a béke tábo­rának hatalmas arányú megerősödé­sét, az imperialistás háborús gyújtoga­tók gyengülését, de ugyanakkor sötét kalandor törekvéseik fokozását hozta. A két világ kétféle fejlődése újabb milliók előtt vált világossá az elmúlt évben. Sztálin elvtárs új művében meg­határozta a két világ alapvető törvé­nyét:­­ a kapitalizmus gazdasági alap­törvénye ,a maximális tőkés profit biztosítása az adott ország lakossága többségének kizsákmányolása, tönkre­tétele és nyomorbadöntése útján, más országok, különösen az elmaradott or­szágok népeinek leigázása és rendsze­res kifosztása útján, végül a leg­magasabb profit biztosítása háborúk és a nemzetgazdaság militarizálása útján«. A kapitalizmus törvénye tehát a halál törvénye, a dolgozók­­száz­­m­illiói k­i­zsákmány­olásán­ak, gúzsba­kötésének, háborús pusztulásba dön­­t­ésének törvénye. Gyökeresen más a szocializmus tör­vénye: »az egész társadalom állan­dóan növekvő anyagi és kulturális szükségletei maximális kielégítésének biztosítása a szocialista termelésnek a legfejlettebb technika alapján tör­ténő szüntelen növekedése és tökélete­sedése útján­. Íme, az élet törvénye, a szüntelen fejlődés, felemelkedés, a szabadság és az emberi boldogság törvénye. Ha újév napján mérleget készí­tünk — minden eseményben e kétféle törvény érvényesülését tapasztaljuk. Látjuk a szocialista tábor egyenlete­sen felfelé ívelő útját: a kommuniz­mus építésének sikereit a Szovjetunió­ban, a diadalmasan megvalósult Lenin-csatornát — az ember győ­zelmét a természet fölött, az épülő Nowa-Hutát Lengyelországban, az új kohókat Csehszlovákiában, az évszá­zados természeti csapást, az árvíz­­veszedelmet megszüntető gátakat Kínában, a már működő Sztálin Tex­­tilkombinátot Albániában, a Rákosi Mátyás elvtársról elnevezett kokszoló­művet a Német Demokratikus Köz­társaságban, új erőműveket Bulgáriá­ban, a születő Duna—Fekete-tengeri csatornát Romániában. És látjuk az életszínvonal szakadatlan emelkedését, a kultúra, az egészségügy új intézmé­nyeit mindezekben, az országokban. A másik oldalon, a kapitalista vi­lágban­­a maroknyi monopolista profit utáni hajszája, milliók nyomora, mun­kanélkülisége és létbizonytalansága, az emberi élet és méltóság­­teljes megve­tése döbben szemünk elé. Mintha a­z egész kapitalista világ csüggedt, év­­végi hangulatát és további kilátástalan­­ságát rajzolná meg az egyik lon­doni burzsoá újság, a The Irstener tudósí­tója, mikor így ír: »Aggódunk,­­nyugta­lanok vagyunk; több égető kérdés izgat bennünket: a mu­nkanélküliség, a drá­gaság, az a nyomasztó félelem, hogy gazdasági válság küszöbén állunk... nyomasztó a hangulat.« Különösen nyomasztóvá, mind elviselhetetlenebbé teszi a tőkés országok dolgozóinak éle­­tét, a tőkések profit utáni hajszája a gazdaság militarizálása. Vájjon milyen érzéssel hagyja el az óesztendőt, s mi­lyen­­kilátással kezdi az új évet.Hawley angol szövőnő, aki 1952-ben két hóna­pot volt munka nélkül és azt mondja: »Félelem tölt el, ha­­a következő évre gondolok.« Milyen kilátással néz­­az 0­ esztendő elé John Streak amerikai munkás, aki több hónapon át volt m­unka­nélküli, adósságba keveredett és »semmi jót sem vár«. És mit várhat «­l­apríafet­a­­rendszertől a «munkásanya »ból minden saác élve 19­5­3 született gyermek közül hat, meghal mielőtt első évét elérte volna. Mit re­mélhet a gyarmati elnyomásban síny­lődő indiai munkás és paraszt, aki "­ milliókat pusztító múlt évi nagy éh­ínség után még ételben maradt.­ A­­népek a harcot választják. A har­cot a kenyérért, megélhetésért, az éle­tért és a demokratikus jogokért. És a harcot az­­imperialista háborús gyujrt­­gatók s lakájaik ellen a nemzeti füg­getlenségért és a békéért. Az amerikai imperializmus 1952-ben még bru­tál­­­sabba­n ült rá, a népek nyakára, még nyíltabban tört az egész világ leigázá­sára, új habarás katasztrófába dönté­sére. Hitler új­­követői és túlszárnyalói, az amerikai imperialisták az elmúlt esztendő olyan »győzelmeivel« dicse­kedhetnek, mint a gyalázatos bakté­ri­umhá­bort a hős koreai nép ellen, mint a védtelen koreai és kínai hadi­foglyok lemészárlása. A barbárság és best­ialitás új fokára hágtak és új há­borús támaszpontokat építettek ki az­ egész világon, tovább szították a há­ború tűzfészkét Nyugat-Németország­­bam és Japánban és titóista ügynökeik­kel -a galád provokációk sorát hajtot­ták végre a­­népi demokráciáik ellen. Ám­a­­világzsandár ellen már ma is magasra csap az elnyomás alatt senyvedő népek gyűlölete és ellenállá­sának hulláma« — állapította meg Malenkov­ elvtárs az SZIMP XIX. kon­­greszusán. Az 1952-es év a népek bé­kéért vívott küzdelmének győzelmes esztendeje volt: újabb milliók, egész népek csatlakoztak világszerte a bé­kéért küzdők táborához. Új erőt, biz­tatást adott a további harchoz a béke­tábor lánglelkű vezérének, Sztálin elv­társnak néhány nappal újév előtt meg­jelent­­nyilatkozata. Jogos büszkeséggel, jövőbetekintő d­LuiOjiu** „ . V.ti.li­ c. -sét újév napján a dolgozó magyar nép. 1952 -szocialista építésünk győ­zelmes esztendeje volt. Hétmérföldes léptekkel haladt előre iparunk: terme­lése egy esztendő alatt 22 százalékkal nőtt. Ilyen növekedéshez a­­Horthy-kor­­szakban egy évtized sem lett volna elég. Iparunk minden ága jelentősen fejlődött, de a legnagyobb fejlődésről a szocialista iparosítás lelke, nehéz­iparunk számolhat be. Hazánk minden táján, szinte min­den városban új gyárakat, új üzeme­ket emelt népünk szorgalma, lelkese­dése. Régi üzemeink új üzemrészekkel bővültek, modern gépekkel gazda­godtak. Múlt évben avattuk fel a diós­győri óriáskohót. 1952-ben helyezték üzembe a kaposvári­­fonodát, a sátor­aljaújhelyi cementgyárat, a tisza-menti vegyiműveket, az RM­­új Csőgyárának három új hengercsarnokát, az orosz­lányi szénosztályozót, a Kőbányai Téglagyár új üzemét. És mindez csak néhány a sok közül. Hiszen több mint 150 új üzem kezdte meg a termelést az elmúlt egy esztendőben, amikor a kapitalista országokban egymás után állítják le a békés célokat szolgáló üzemeket és még az Egyesült Álla­mokban is jelentősen csökkent a ter­melés. Hatalmas léptekkel haladt előre nagy béke­alkotásaink felépítése: a Sztálin Vasmű, a földalatti gyorsvasút, a kazincbarcikai művek. Olyan gépe­ket, óriásesztergapadokat, építőipari és mezőgazdasági felszereléseket gyár­tunk, amilyeneket sohasem termelt iparun­k. Az 1952-es esztendőben óriásit­­léptünk előre azon az úton, hogy országunk a vas, az acél, a gé­pek országává váljék. És­­nagyot léptünk előre a fejlett szocialista mezőgazdaság kialakítása, a munkás-paraszt szövetség további megszilárdítása« útján is. A múlt év­ben fagy és aszály sújtotta mező­gazdaságunkat s olyan károkat oko­zott, amelyek — Rákosi elvtárs sza­vaival — a kapitalista időkben ka­tasztrófát jelentettek volna, mint ahogy katasztrófát jelentenek a szomszédos Jugoszláviában, ahol valóságos éh­ínség dúl és a parasztok százezrei jut­nak koldusbotra«. Am államunk ere­jét, mezőgazdaságunk megerősödését, a­ munkás-paraszt szövetség szilárd­ságát bizonyítja az a tény, hogy pa­rasztságunk hűen teljesítette köteles­ségét és a kár ellenére, közellátásunk zökkenőmentes. Termelőszövetkezeti mozgalmunk erőteljesen haladt előre s a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok földje ma már az ország szántóterületének 37,2 százaléka. A múlt év kulturális forradalmunk új vívmányainak es­ztes ideje­­is vett­.. Gazdagabbak lettünk tudásban, kul­­túrában, újabb százezrek előtt tárult szélesre a műveltség kapuja. A könyv, a tanulás, a művelődés népévé lettünk, olyan országgá, amely az egyetemi hallgatók számarányát tekintve, maga mögött hagyja az úgynevezett művelt Nyugatot, Angliát, Franciaországot, Hollandiát, Svájcot, Ausztriát. S ami­kor például az Egyesült Államokban több m­illió iskolásgyermek el van zárva az elemi iskolától is, nálunk 1.205.000 gyermek tanul általános iskoláikba­n és a középiskolai tanulók száma két és félszer annyi, mint az á­tkos Horthy-korszakban. Emelkedett népünk életszínvonala, új, magasabb fokot ért el a szocia­lista gondoskodás a dolgozó emberről. Kiszélesedett egészségügyi hálóza­tunk és ennek eredményeképpen ma hazánkban tízezer lakosra több kór­házi ágy jut, mint Franciaországban vagy Angliában s a halálozás aránya kisebb, mint Angliában. Anyagi és kulturális felemelkedé­sünkkel együtt nőtt népünk öntudatai, hazafiassága, a béke ügye iránti fe­lelősségérzete. Hazánk erejére, né­pünk szilárd öntudatára, harcos béke­­akaratára támaszkodva utasítottuk visz­­sza az imperialisok és títóista bérenceik minden provokációját, függetlensé­günk, szabadságunk elleni gálád kí­sérletét. Még hevesebbre izzott a gyű­lölet a koreai népet baktériummal pusztító, a népeket elnyomó, hazánkba emberrablókat csempésző amerikai imperial­isták és lakásaik ellen. S száz­ezrek váltak még aktívabbá a béke megvédésének frontján. így tett az el­­múlt esztendő a magyar békemoz­galom kiterebélyesedésének, megiz­mosodásának évévé: egész népünk üzenetét vitték küldötteink a népek HécM bé­kel­on­gre­sszií só S e sikerben mús esztendő után né­pünk­ bizakodva tekint az új év elé. Derűs optimizmussal, de nem a­ babé­rokon való megnyugvás, az elért, eredményeken való megpi­henés han­gulatával. Az új esztendő ütünk to­vábbi felfelé ívelését jelenti, a még szélesebbre kitáruló jövőt. Ám na­gyobb erőfeszítést is követel, még fe­gyelmezettebb, odaadóbb, lelkesebb munkát. Ezt követeli tőlünk a béke megvédésének, minden imperialista provokáció visszautasításának meg­növekedett feladata is. A mi országunk — az erős és egy­séges szocialista tábor országaival együtt — a merész tervek megvalósí­tásának hazája. Népünk előtt világos az út. Mi tudjuk, Rákosi elvtárs taní­tott meg rá, hogy tovább kell fejlesz­tenünk­­államunk gazdasági erejét, hogy szocialista építésünk fontos sza­kaszát jelentő negyedik terverünket is jól teljesítsük­. Ötéves tervünk ne­gyedik esztendejében 16 százalékkal emelkedik iparunk egész termelése és még ennél is sokkal nagyobb mérték­ben nő egész fejlődésünk bázisát ké­pező alapanyaggyártásunk, a szán, a nyersvas, az acél, az olaj, a villamos­­energia termelése. 1953-ban tovább épülnek és fokozatosan üzembelépnek legnagyobb békealkotásaink, mint a Sztálin Vasmű, ahol ebben az évben olvasztják majd az első nyersvasat a 100 köbméteres nagyolvasztóban és érmelni kezd a Martin Acélmű két ha­talmas buktatókemencéje, valamint a kokszoló első kemenceegysége. Folytatódik a Diósgyőri Kohászati üzemek újjáalakítása, a tiszalöki víz­­syívek építése, új bányák létesülnek,­­ a meglevők gépesítése további gyors üzem­ben halad előre. És hosszan le­hetne még sorolni: hány gyárral­, szemmel, hány bányával, a gépek szá­laival és ezreivel növekszik iparunk az új esztendőiben. A mezőgazdaságunkra váró fejlődés sem­ kisebb: tovább erősítjük termelő­szövetkezeteinket, növeljük a növény­termesztés és állattenyésztés hoza­­mát. A múlt évinél másfélszer na­gyobb területen, 150 ezer holdon foly­atunk öntözéses gazdálkodást. Még abban megszilárdítjuk államunk n­ap­­át, a munkás-paraszt szövetséget. És m­inden erőnkkel növeljük a nép álla­­nának védelmi képességét, erősítjük tőkés alkotó munkánk támaszát, őrét,­s néphadseregünket. Népünk életszínvonala emelkedését t­ovábbi kulturális és szociális gazdago­­dását jelzik .azok­­ai összegek, amelyen ttholsdaiás­ull. -eftfefin. Új munkagyőzelmek az új év küszöbén Az ózdiak ígérik: minden nap teljesítjük a tervet!“ Az év utolsó napján különösen nagy erővel lángolt fel a verseny az Ózdi Kohászati üzemek acélművében. A ■legeredményesebb munkáról a Xll-es kemence brigádjai számolhatnak be: decemberben 621 tonna acélt adtak terven felül népgazdaságunknak. Köz­vetlenül mögöttük halad a XI-es ke­mence kollektívája: 406 tonna acélt termeltek eddig előirányzatukon felül. A durvahengerműben december hó­nap legjobbja Toldi József lemezsoro­zati hengerész és brigádja volt. 1012 tonna lemezt hengereltek tervükön fe­lül. Kiváló munkájukkal kiérdemelték a versenyben az első helyet. Nem sok­kal maradt el a Toldi-brigádtól Filló János hengerész-brigádja sem: 861 tonna anyagot hengereltek terven felül a­z év utolsó napjáig. "­­ A finomhengerműben az év utolsó napjaiban mind több brigád jelentette tervének teljesítését. Tengely István középkori brigádja évi tervének túltel­jesítése mellett decemberben 17 száza­lékkal szárnyalta túl előirányzatát. Az ózdi olvasztárok, Suszter Sán­dor­, Dubinyi István, a hengerészek, Toldi József, Filló János, Tengely Ist­­­ván és a többi azzal az elhatározás­sal kezdik meg az 1953-as tervévet, hogy tervük mindennapi teljesítésével küzdenek ötéves tervük sikeréért. A Tatabányai Cementgyárban 18.174 tonna cementet termeltek terven felül A Tatabányai Cementgyár dolgozói szocialista kötelezettségvállalást­ tet­tek, hogy december 21-re befejezik mind a kiteker-, mind a .cement­­terv őket és az év végéig 11400 torma. kunkért és 10.000 tonna.cementet ad­­. ■nak terven felül népgazdaságunknak. A dolgozók odaadással küzdöttek ter­vük teljesítéséért. Az üzem valamennyi műszaki dolgozója bekapcsolódott a versenybe s az eredményeket naponta közölték a dolgozókkal. A siker nem is maradt el. Az üzemm részlegei sorra jelentették tervtelje­­sítési győzelmüket. December 31-én a Cementgyár dolgozói már arról adhat­tak számot, hogy fogadalmukat is túl­teljesítették. A felajánlott 10.500 tonna cement helyett szerda reggelig 18.174 torna, cementet termeltek. A Szombathelyi Mezőgazdasági Gépgyárban biztosították a januári egyenletes termelés feltételeit A többszörös én­üzem Szombathelyi Mezőgazdasági Gépgyár dolgozói 1952. évi­ tervük befejezése óta jelen­tős mennyiségű készárut gyártottak tervükön felül. A gyár dolgozói to­vábbra is méltóak akarnak maradni a kitüntető és üzem címhez. Ezért jó­­előre felkészültek az 1933-as tervév sikeres teljesítésére. Műszaki érte­kezletükön megtárgyalták Gerő elv­társ beszédét és megvitatták az 1953. évi feladatokat. Jól sikerült ,mű­­színtezési­ hónapot tartottak. A dolgo­zók számos javaslatot adtak be a kö­vetkező év műszaki és szervezési mun­kájának megjavítására. Az üzem dol­gozói decemberben már megkezdték a januári terv teljesítéséhez szükséges alkatrészek gyártását, hogy így bizto­sítsák az új, tervév első hónapjában is az egyenletes termelést. A gyár dolgozói január 5-én és 6-áit már a negyed!-, tervévben ítészük új, kés/ gepetvs. -Ci. .a a. ficpgax.iiAsugratt*­nak. Csernák János, az RM sztahanovista hengerésze kiváló kezdeményezésekkel járul az 1953-as feladatok teljesítéséhez A Rákosi Mátyás Művek Fém­művé­nek valamennyi részlegében számos javaslat hangzott el a tervismertető értekezleteken, hogy az 1953-as ter­vet is siker koronázza. A fota-henger­­­ében értékes javaslatokat tettek a dolgozók a munka megj­a­vítására, a gépek jobb kihasználására. A jó közül is a legjobbak közé tartozik Csernák János sztahanovista hengerész kezde­ményezése. Elmondotta, hogy a szo­kásos kettő helyett egyszerre négy szál fólia-lemezt fogott a hengerek közé és munkájának minősége így is kiváló volt. Bejelentette, hog­y a jövő évtől kezdve már rendszeresen ezzel a módszerrel végzi munkáját és így kétszeresére növeli teljesítményét. A tervismertető értekezlet után né­hány órával ismét jelentkezett a mű­szaki irodán Csernák János. "Az 1953-as terv sikere érdekében újabb nagyszerű gondolat jutott eszébe. Észszerűsítése­ abból áll, hogy a fal­la­l h­enger­be üregeket vájnak, az ürege­ken keresztül 70—80 fokos melegvizet bocsátanak ‘ a hengerbe és ezzel el­párologtatják ‘ a ‘fon­alemezre tapadó olajréteget. . Az új módszerrel mente­sítik az úgynevezett mosóhengert, amelynek segítségével utólag tisztí­tották meg az olajtól a lemezete. Ezenkívül nagymennyiségű benzint is megtakarítanak az újítással. Élretört a Miskolci Fütőház a vasút üzemeinek a minisztertanács és a SZOT vándorzászlajáért folyó versenyében A minisztertanács és a SZOT vám­dorzászlajáért folyó versenyben a leg­utóbbi eredmények alapján megállapí­tották a vasúti szolgálati helyek sor­rendjét. 1. Miskolci Fütöház: A Fűtőház dol­gozói szénmegtakarítási tervüket 19 százalékkal szárnyalták túl. Szállí­tási tervükben 29 százalékos túltelje­sítést értek el. A vontatási és a fiók­műhely önköltségét a tervhez viszo­­nt­ítva nyolc százalékkal csökkentet­ték. 2. Szombathelyi Járóműjadító Vállalat. A vállalat dolgozói 10t 5­ százalékra teljesítették tervüket. A Gaizda-mozgalom­ segítségével és a bevezetett újítások fel­használásával 21,3 százalékkal csökkentették önkölt­ségüket. 3. Déli pályaudvar. 4. Máté­szalka, Pályafenntartási Főnökség. Új vasútvonalak, állomásépületek, korszerű mozdonyok készülnek az 1953. évben Ez évben további nagy lépéssel ha­lad előre vasútunk korszerűsítése. A múlt évhez viszonyítva 31 százalékkal többet fordít népgazdaságunk a vasút fejlesztésére. Tovább folytatják a bu­­dapest—hatvani vonal villamosítási munkáit, újabb vágány épül Budapest és Kápolnásnyék között. A bodajka­ban­nkai mintabányához vezető új vas­útvonal hátralevő munkáit is befeje­zik ez évben. A székesfehérvári új ál­lomásépület bővítése és a komlói szén­pályaudvar építése is befejezést nyer ez évben. Folytatják az újpesti Duna­­híd építését, valamint több fiatnti híd ét­telt. Korszerűsítik a járműparkot is. Az új gőzmozdon­yokon kívül kilenc vil­lany­mozdonyt építenek gyors- és sze­mélyvonataink továbbítására. 82 nagy­méretű új személykocsi javítja meg ez évben gyorsvonataink közlekedé­sét. Különböző különleges teherkocsi­kon kívül 80 darab bil­enőszekrényes ércszállító kocsit, 21 darab tejtartály­­kocsit is forgalomba állítanak. Nagy gondot fordítanak a vasutas dolgozók szociális létesítményeire is. Ez évben 300 új lakás építését fejezik be és újabb 300 vasutas lakás építésé! fin r.i­ if. adt

Next