Népszava, 1954. január (82. évfolyam, 1-26. sz.)

1954-01-21 / 17. szám

1954. JANUÁR 21. CSÜTÖRTÖK Ma ül össze az országgyűlés A Magyar Távirati Iroda jelenti. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az országgyűlést ma délelőtt 11 órára összehívta. (MTI) A nők egészségügyi »Hét gyermek anyja vagyok. Nem tudok elfogódottság és büszkeség nélkül beszélni családomról. Jól ta­nuló gyermekeim feledtetik mindazt a gondot, amely korábban nevelésük­kel járt, bearanyozzák életünket.« — Ezeket a sorokat Tubák Istvánná, a Ruggyantaárugyár dolgozója írta. Hét gyermek! Mennyi részvét kelt életre szívünkben s mily sötét nyo­morúság képe bontakozott ki képze­letünkben, ha a múltban sokgyerme­kes dolgozó anyást láttunk. Ma­ szeretettel és gondoskodással veszi körül népi demokratikus rendsze­rünk a dolgozó iélőket, asszonyokat, anyákat, leányokat. Nem véletlen je­lenség, hogy Tabákiné levelében egy­szersmind világosan s félreérthetet­lenül megfogalmazta véleményét is a kormány programm­áról, amely — mint írja — »egyszeriben meghódí­totta a családot«. Nem­ véletlen, hogy a nők nagy többsége megértette: a kormány programmja kis családjuk boldogulásának, a gondtalanabb életnek aranyfedezete, biztosítéka. A társadalom életének szépsége el­választhatatlan a társadalmat alkotó családok életének szépségétől, gond­talanságától. S e kis családok lelke: a nő, az édesanya, a feleség. A dol­gozó nők — akik nélkül elképzelhe­tetlen a kormány programmjának valóraváltása — akik nagy felada­taink megoldásáért szívvel-lélekkel harcolnak a férfiak oldalán, megér­demlik, hogy az élet minden te­rén szíves, nagy figyelmet fordít­sunk sajátos problémáikra. Kor­mányunk programmja tág lehetősé­get nyújt erre. A dolgozó nők sajá­tos problémái közül hadd emeljük ki az egyik legfontosabbat: egész­ségügyi és szociális ellátottságukat. A női egyenjogúság azt is meg­­követeli, hogy fokozottan védjük a dolgozó nő egészségét, szervezetét. Attól a perctől kezdve, amikor egy nő először lépi át a gyár, az üzem, a hivatal kapuját, éreznie kell, mi­lyen féltő szeretettel vigyáznak egészségére, szervezetére. Törvé­nyeink, rendeleteink gondoskodnak is erről. A minisztertanács határozata az anya- és gyermekvédelemről, a Munka Törvénykönyvének módosí­tása fokozott mértékben védi a nő­ket az egészségükre ártalmas munka­­beosztások ellen. A nők viszonylag gyengébb fizikuma természetszerű­leg megköveteli, hogy ne dolgozza­nak a kohászatban és a fémfeldol­gozó iparban. Mentesítjük a nődol­­gozókat az anili­n, benzol stb. gyár­tása alól, mert­­a keletkező gőzök, gázok károsak lehetnek egészsé­gükre. A női szervezetet védi az a rendelet is, amely meghatározza, hogy az egyes munkakörökben me­lyek azok a legnagyobb terhek, ame­lyeket nődolgozók szállíthatnak, hor­dozhatnak. Nem szabad tűrni sem­miféle hamis érvelést, ami ,a »női egyenjogúságra« való hivatkozással ki akarná ezeket a szabályokat ját­szani! A legnagyobb szeretet és figyel­messég illeti meg a­­leendő anyát, a terhes nőt, írott, de íratlan törvény is ma már a­ mi rendsze­rünkben az anyaság megbecsülése. A gondoskodás ezernyi jelével vesz­­szük körül a leendő anyákat, hiszen azt akarjuk, hogy örömük felhőtlen legyen, hogy jó erőben, egészségben hozzák világra kicsinyeiket s erős, egészséges legyen a gyermek is. A törvény gondoskodó figyelmességét érzi az anya terhességének egész ideje alatt. A törvény kimondja, hogy a gyermeket váró dolgozó asz­­szonyt terhessége negyedik hónapjá­tól kezdődően nem szabad nehéz­testi és éjszakai munkára beosztani. A leendő anyák új, könnyebb beosz­tásukban is a régi fizetésüket — tel­jesítménybér esetén az utolsó hat hónap átlagát — kapják. A váran­dós anyát terhessége megállapításá­tól kezdve a vállalat csak fegyelmi úton bocsáthatja el. A minisztertanács határozatát az anya- és gyermekvédelem fejleszté­séről, a nők egészségét védelmező törvényeinket általában betartják, érvényre juttatják üzemeinkben. Szakszervezeteink s üzemeink veze­tői sokat tanultak a szovjet embe­rektől, akik az anyaság, a leendő élet megbecsülésének ragyogó pél­dáját nyújtják. Panfjorov, az »Aratás” című szovjet regény hőse így szól hitveséhez: »Tudod-e, én éppen az anyát szeretem a nőben. Ha várandós asszonyt látok, szeret­nék odamenni hozzá, szeretném meg­simogatni és azt mondani: Hordjad, csak hordjad, szebbé teszed a föl- és szociális ellátáso­ det...« Ezzel a szemlélettel mind gyakrabban találkozunk a mi ha­zánkban is. A Lőrinci Fonógyárban berendeztek egy külön munkatermet a terhes anyáknak, amelyet a gyár­ban mindenki csak »gólya-szobá«­­nak nevez. A tágas, világos, jó le­vegőjű teremben kényelmes körül­mények között, könnyű, megerőlte­tés nélküli munkát végeznek a leendő anyák. A Szegedi Fonóban ma­gyaros díszítésű, kényelmes fote­lokkal, heverőkkel ellátott »pihenő­szobát« rendeztek be a terhes asz­­szonyoknak. Akadnak azonban még olyan ve­zetők is, akik megszegik ezeket a törvényeket, amelyeket az ember iránti szeretet, az új élet iránti tisz­telet hat át. Üzemi levelezőnk adott hírt arról, hogy a Csepel Autógyár hajtómű-üzemében igazságtalanság érte Tóth Lajosné várandós anyát. A műhely vezetője Tóth Lajosnét előrehaladott állapota ellenére is az éjszakás műszakba osztotta be. Ami­kor Tóthné tiltakozott ez ellen, más műhelybe helyezték, ahol a régi automatagép helyett kézierővel kel­lett dolgoznia s keresete is jelentő­sen csökkent. Felháborító s tűrhe­tetlen bánásmód ez! Szakszerve­zeteink egyik komoly feladata annak a megakadályozása, hogy egyes ve­zetők lélektelenül, törvényellenesen bánjanak az élet hordozóival, gyer­meket váró dolgozó asszonyainkkal. Felejthetetlen, ünnepi perc az, amelyben az anya világra hozza gyermekét. A tőkés világban sok ezernyi anyától rabolták el ennek a percnek boldogságát. Köztudomású, hogy számtalan budapesti anya az utca kövén, és a parasztasszonyok ezrei a szántóföldeken szülték meg gyermeküket. A mi hazánkban a szülések több mint ötven százaléka orvosi felügyelet alatt történik — szemben az 1941-es 27,2 százalékkal — s a minisztertanács 1953. február 8-i határozata értelmében 1957. vé­gére lehetővé kell tenni, hogy min­den szülés intézetben történjék. Mennyi gondot, álmatlan éjszakát jelentett az édesanyák számára a múltban az újszülött kis ember­­palánta nevelése s mily rettegve gondoltak a jövőjére. Népi demokrá­ciánk már a gyermek születésének első percétől kezdve sokféle jutta­tással, kedvezménnyel könnyít az anya gondjain. Államunk ingyenes kelengyét, szülési segélyt, ingyenes orvosi kezelést és szülési szabad­ságot biztosít minden anyának. Az eddiginél jóval fokozottabb ütem­ben növeljük a szülőotthonok, böl­csődék, óvodák, napközi otthonok számát. A felemelt családi pótlék mellett államunk évente sok száz­ezer forintot fordít a sokgyermekes anyák jutalmazására. Ám a nők egészségügyi és szociá­lis ellátásának biztosításához hozzá­tartozik sok minden más is: pél­dául a lakásépítkezés, az új, ifjú családok "fészkének" biztosítása, amelyet bizony nem lehet egyik nap­ról a másikra megoldani. Az új, vagy megüresedett lakások kiosz­tásánál érvényt kell szerezni a kor­mány rendelkezésének, hogy a laká­sok 20 százalékát valóban fiatal há­zasok kapják meg. Más területeken jóval gyorsabban segíthetünk a dolgozó nők, asszo­nyok, leányok problémáin. Az árle­szállítást — amely az életszínvonal emelkedését eredményezte — nagy örömmel fogadták asszonyaink. A kormányprogram­ óta kevesebb a gondja dolgozó asszonyainknak s ehhez nagyban hozzájárult a köz­szükségleti cikkek választékának, minőségének növelése. A boltjukban mind több az áru. Ám az elosztás hibái, a nem kielégítő választék és minőség még mindig sok bosszúságot okoz asszonyainknak. Gyakran előfordult — különösen vidéken —, hogy hiány volt megfelelő méretű gyermek­cipőkből, vagy más nélkülözhetetlen — például konfekciós vagy háztar­tási — cikkekből. Az üzemi étkezdék­ben sok tízezer asszony háztartási gondjain könnyítenek — de még mindig sok a jogos panasz. A dolgozó nők sajátos problémái­nak megoldása, egészségügyi és szo­ciális helyzetük további javítása a legszebb s a legmegtisztelőbb fel­adatok egyike. Jó emberség, meleg szív kell hozzá. Az, hogy minden vezető és beosztott minden munka­helyen mulaszthatatlan kötelességé­nek tartsa, hogy megtegyen min­dent, amit a törvény és saját lelki­ismerete követel. 3 Építőművészek az új Miskolc terveiről Szocialista városfejlesztési ter­veink között — Budapest nagyará­nyú korszerűsítése mellett — jelen­tős helyet kaptak a múltban elha­nyagolt vidéki városaink is. A lis­tán egymásután sorakozik Miskolc, Szeged, Debrecen, Győr neve. Több­­százezer vasas, textilmunkás és dol­gozó parasztcsalád lakhelyéről, ott­hona, környezete megszépítéséről van szó. Ez a látogatásunk Virágh Pálnál és Bajnai Lászlónál — az Iparterv két tervező-építőművészénél — az új Miskolc terveinek szól. Ők kap­ták meg a miskolci városi tanács Miskolc központja korszerűsítésére hirdetett pályázatának az első díját. Napjaink Miskolca még őrzi a rendezetlen, elavult kis kereskedő­­város emlékét. Hiába magasodik a város szélén az ipar fellegvára, a Lenin Művek — keskeny, girbe­­görbe utcák, rendezetlenül, terv­­szerűtlenül épített házak és sivár épületek idézik a múltat. Az új lakóházakkal, a büszke egyetemi várossal, a város új arcának hírnö­keivel azonban már »betört« a jövő a megszokott városképbe. — Amikor az új, szocialista város­­központ tervezéséhez kezdtünk — mondja — Bajnai elvtárs —, figye­lembe kellett vennünk Miskolc sa­játos adottságait. A főtér jellegét a történelmi hagyományokhoz és a műemlékek hangulatához illően kellett kialakítanunk. A központ fölé magasodik az Avas gótikus temploma és óratornya. Ezt a teret megnyitottuk déli irányba, hogy a főútvonalról egységes kilátást biztosítsunk az Avasra. Munkán­kat segítette a kedvező környezet, a Szinva-patak párhuzamos folyása a főútvonallal és az Avas lejtője. A főteret igyekeztünk egyszerűen, de hangulatosan megoldani, mint­egy másodtérként bővítettük az Avas felé. Véleményünk szerint he­lyes, ha a főútvonal zajától távo­labb eső részből sétány lesz. — Másik jelentős feladatunk volt, hogy a kelet-nyugati irányban ha­ladó fűútvonalat, a több kilométer hosszú Széchenyi-utat törés nélkül vezessük végig — mondja Virágh Pál. Mint a városkép »makettje« is bizonyítja, helyesen oldottuk meg ezt a feladatot. A főtér épületeinek tervezése nem volt kis munka. Iga­zodnunk kellett a már meglevő középületek, az irodaház, a fürdő, valamint más műemlék-jellegű épü­letek stílusához, hogy így biztosít­suk az egységes, harmonikus város­­központ kialakulását. A miskolciak bizonyára kíván­­csian várják városuk szívének át­­épülését. Az új teret két hatalmas középület szegélyezi majd: a szál­loda és az áruház. A szálloda há­romemeletes, árkádos épület, mely­ben kétszázhatvan szoba várja a vendégeket. Az épület a Szinva­­patak felett vezető átjáróval csat­lakozik egy hatvanlakásos garszon­­házhoz. Itt helyeztük el a sörözőt , vendégei a hangulatos Avasra látnak. A szállodába négyszáz főnyi befogadóképességű díszéttermet ter­veztünk. De lesz cukrászda, játék­szoba, IBUSZ-pavilion és minden, amire egy nagyvárosi szállodában szükség van. A szállodával szemben, a tér túlsó oldalán emelkedik majd nagy előcsarnokával az áruház. A nagyarányú tervben szerepel a Szinva »átépítése« is. A környezetbe illő medret kap a patak és kőből építik meg új gyaloghídjait, vizét pedig derítőberendezéssel tisztítják. Ilyen lesz a jövő Miskolcának a belvárosa. És nem is a távoli jö­­vőjéé! A pályadíjnyertesek már meg­kapták a megbízást a szálloda és az áruház részletes megtervezésére. Már 1954 első felében megkezdődhet a nagyjelentőségű munka Észak- Magyarország legnagyobb városá­ban. (tornai) A törökbálinti állami gazdaság jelenti: 26 nappal határidő előtt kijavítottuk a gépeket,­­elkészültünk a tavaszi munkára Tegnap a törökbálinti állami gaz­daság traktorosai, szerelői színes szalagokkal, zászlókkal és fenyő­­galyákkal díszítették fel, a traktoro­kat, ekéket és vetőgépeket.­­Nagy nap volt náluk, befejezték a téli gép­javítást — szemlére készülődtek. Amikor megérkezett a minisztérium­ból a szemlebizottság, Derzsenyi Fe­renc vezető mechanikus jelentést tett az igazgatónak. Egyszerű szavakkal mondotta el, hogy vállalásukat telje­sítették, mert a tavaszi munkákhoz szükséges traktorokat és munkagépeket 26 nappal határidő előtt kijaví­tották. Terven felül kijavítottak még öt fűkaszálógépet, négy stabil motort, egy szénabetakarítógépet, két si­lózógépet, két motoros szecskavágót, egy ezüstszelektort, négy Deyl-kapát, 20 fogatoskapát, 40 permetezőgépet és öt szőlőtöltögetőgépet. Bagi Béla üzemegységvezető pe­dig arról tett jelentést, hogy a nö­vénytermesztő brigád fogatosai is megjelentek a szemlén a rendbehozott szekerekkel és lószerszámokkal. Amíg a jelentések elhangzottak, a traktorosok gépeiknél, a fogatosok pedig — lovaikat kantárszáron fogva — a kocsik előtt sorakoztak fel. A traktorosok arcáról büszkeség su­gárzott. Büszkék is lehettek, mert hiszen nem kis dolog, hogy az ország állami gazdaságai kö­zött elsőnek fejezték be a téli gépjavítást. Elsőnek a fogatosok vonultak el a szemlebizottság előtt, a lóháton ülő Szekfü József vezetésével. A bizott­ság tagjai ezután a munkagépeket, majd a traktorokat vizsgálták meg, jó minőségben javították-e ki. A be­melegített traktorokat először né­gyes sebességgel járatták, majd a leállított gépeket gondosan megvizs­gálták: rendben van-e a gépek min­den része. Ellenőrizték a munka­­védelmi felszereléseket is. A bizott­ság joggal állapította meg, hogy mind az erőgépek, mind pedig a munkagépek javítása kiváló minő­­­égű. Molnár János gépesítési mér­nök, az Északmagyarországi Gyü­mölcstermelő Igazgatóság kiküldötte jó munkájukért megdicsérte a trak­torosokat, szerelőket és az állami gazdaság vezetőségét. Ez a dicséret méltán megillette őket, mert az idén sokkal jobban megszer­vezték a gépjavítási munkákat, mint az elmúlt esztendőben, öt javítóbrigádot alakítottak. Késő ősszel, amikor a traktorok bejöttek a mezőről, nyomban hozzáláttak a gépek szétszedéséhez, hogy megálla­pítsák, milyen alkatrészekre lesz szükség, így időben megrendelhet­ték azokat. Nagy segítség volt az is, hogy a Rákosi Mátyás Művek dolgozóitól egy esztergagépet kaptak, így a gazdaság területén elfekvő régi alkatrészeket új, használható felszereléssé alakíthatták. Ezzel mintegy 30.000 forint értékű anyag­megtakarítást értek el. A traktorosok, szerelők jókedvvel végezték munkájukat, mert a gazdaság vezetői gondos­kodtak jó ellátásukról. Meleg ruhát, munkaruhát, gumicsiz­mát, szőrmekucsmát osztottak ki közöttük. Jól fűtött műhelyben dol­gozhattak, s napközben többször kaptak rumos teát is. A jó téli gépjavítás után a trak­torosok már a következő hetek, hó­napok munkájáról beszélgetnek egy­más között. A gazdaságban nyolc sztahanovista traktorvezető van: Szabó József sztahanovista vetor­­vezető az elmúlt esztendőben 282 százalékra teljesítette évi tervét. Győri Ferenc és Szabó Ferenc szin­tén 200 százalékon felül dolgoztak) A sztahanovisták most a gazda­ság traktorosai nevében ver­senyre hívták Süveges Dániel Kossuth-díjas surjáni traktorost az évi 1700 normálholdnyi munka elvégzéséért. De nemcsak a sztaha­novisták készülődnek a munka jó elvégzésére a törökbálinti állami gazdaságban, hanem az új dolgozók is. Gyöngyösi Ferenc és Laza Pál most jöttek traktorosnak a gazda­ságba. Mégis azt határozták, hogy ebben az esztendőben 1800 normál­holdnyi munkát végeznek, így tervezgetnek, így beszélgetnek a törökbálinti állami gazdaság trak­torosai. Terveiket, fogadalmaikat bi­zonyára teljesítik is, mert a gépjaví­tás idejében már megmutatták: amit elhatároznak, azt valóra is váltják. Felavatták Gábor Andor síremlékét A Magyar Írók Szövetsége és a Magyar Újságírók Országos Szövet­sége nevében szerda délben a fiumei­úti temetőben felavatták Gábor Andor, a kiváló kommunista író és publicista síremlékét. Az avató be­szédet Méray Tibor Kossuth-díjas új­ságíró mondotta, majd a Magyar Írók Szövetsége nevében Aczél Ta­más Sztálin-díjas és Kossuth-díjas író és Szabó Pál Kossuth-díjas író, a Magyar Újságírók Országos Szövet­sége nevében Vadász Ferenc főtitkár és Parragi György Kossuth-díjas új­ságíró helyezett el koszorút. Megko­szorúzták a sírt a Ludas Matyi szer­kesztősége, az Irodalmi Alap és a Szépirodalmi Könyvkiadó képviselői is." Angol kulturális küldöttség érkezett Magyarországra Január 19-én a Kultúrkapcsolatok Intézetének meghívására Magyar­­országra érkezett egy öttagú angol kulturális küldöttség. A küldöttség tagjai: John Sommerfield író, Molly Moss festőművész, A. L. Lloyd nép­­zenekutató, Ewan MacColl színész és népdalénekes, valamint David Caplen grafikusművész. Az angol küldöttség magyarországi tartózko­dásának célja, hogy megismerkedjék a magyar népi demokrácia kulturá­lis fejlődésével és annak jelenlegi helyzetével. (MTI) fl Vörös Csillag Traktorgyárban „Minőségi munkával ” A Vörös Csillag Traktorgyár újító- és sztahanovista körében szerda dél­után értekezletre gyűltek össze azok a fizikai és műszaki dolgozók, akik a G—35-ös traktorhoz szükséges dugattyúk gyártásán dolgoznak. Megvitatták, hogy mik a legfonto­sabb teendőik a G—35-ös traktorhoz szükséges dugattyúk és a pótalkat­részként készülő dugattyúk gyártásá­ban. Egyhangúlag elhatározták, hogy a kongresszus tiszteletére megalakít­ják a »Minőségi munkával a jólé­­tért«-brigádot. A brigád minden egyes tagja vállalta, hogy minden műveletet kiváló minőségben vé­gez el. A vasöntöde üzem dolgozói, akik a G—35 traktor dugattyúöntvényeit készítik, a kongresszus tiszteletére vállalták, hogy az eddigi átlagos 15 százalékos fekete selejtjüket már­cius 1-ig tíz százalék alá csökkentik. A technológiai osztálynak a bri­­ t pártkongresszus tiszteletére jólétért­ brigád alakult gát mimikájában részt vevő tagjai, élükön Attl Tibor főtechnológussal, a brigád vezetőjével, vállalták, hogy a G—35-ös dugattyú korszerűbb gyártásához szükséges új technoló­giai utasításokat február 1-ig ki­dolgozzák. A szerszámszerkesztési osztály tagjai vállalták, hogy az új, korszerű gyártáshoz szükséges szerszámok rajzait március 15-ig elkészítik s a szükséges szerszámokat április 18-ig elkészítve és kipróbálva átadják rendeltetésének. Musály Ferenc sztahanovista esz­tergályos vállalta, hogy minőségi munkát végez és selejtje 0,2 száza­léknál nem lesz magasabb. A műszaki ellenőrzési osztálynak a brigádban részt vevő dolgozói megfogadták, hogy tíznaponként ér­tékelik a G-35-ös dugattyúk gyár­tásánál mutatkozó selejtet és a se­­lejtokokra haladéktalanul felhívják a dolgozók figyelmét. VfipszAxrn A hazánkban tartózkodó szovjet művészettörténészek látogatásai A hazánkban tartózkodó szovjet művészettörténészek közül A. Ny. Tyihomirov, a művészettörténet tu­dományának kandidátusa szerda dél­előtt meglátogatta a Honvéd-stúdió művészeit. Délután A. Ny. Tyihomi­rov és V. P. Salimova, a Tretyakov­­képtár tudományos munkatársa So­mogyi József szobrászművészt ke­reste fel műtermében. Este mindket­ten részt vettek a magyar nagyplasz­tika problémáiról tartott ankéton, a Műcsarnokban.

Next