Népszava, 1955. május (83. évfolyam, 102-126. sz.)

1955-05-01 / 102. szám

Világ proletárjai egyesüljetek. NÉPSZAVA A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA__________ 83. évfolyam, 102. szám ÁRA 30 FILLÉR 1955. május 1. vasárnap Májusi sássiók alatt Újra ránk virradt május drá­ga reggele. Ünneplőbe öl­tözik a város, a falu, a gyár, a mező és legszebb öltözékünket vesszük magukra mi, dolgos emberek is. Kiigazítjuk sorain­kat, megindul a felvonulás, kezdődik az erőtől duzzadó harci seregszemle. Fényes zász­­lainkat csattogtatja a tavaszi szél, s a sok harcot, megpró­báltatást é­s győzelmet látott lobogók alatt tízezrek, száz­ezrek, milliók menetelnek ösz­­szefogva, egymásba karolva, derűs arccal, bizakodással te­kintve előre. Ha körülnézünk hazánkban ezen a májuson, minden a ma­­gyar munkásosztály teremtő erejéről, egy új arculatú or­szág, egy újfajta, kulturált, ön­tudatos nép születéséről be­szél. Hiszen csak ezen a na­pon mennyivel gazdagodunk: ma kezd működni a Borsodi Vegyiművek gázgenerátora és óriáskompresszora, a diósgyőri homokalagút, az ajkai timföld­gyár új üzemrésze, Tökölön számos új lakást, Szolnokon új, modern rendelőintézetet ad­nak át a lakosságnak. Statisz­tikai táblázatokba lehetne rendszerezni, hány üzem, hány lakás, hány szociális és kultu­rális intézmény épült, meny­nyivel másképpen él ma a magyar dolgozó ember, mint egy évtizeddel ezelőtt. S noha alig akad ember, akinek szí­vét ne dobogtatnák meg ezek a tények, ezzel mégsem vol­na teljes a kép. Mert ki tud­ná számokba merevíteni azt, hogy itt, a Duna—Tisza táján szabad, az ország gazdájává érett nép gyülekezik a májusi zászlók alatt? Ki tudná szá­mokban kifejezni, hogy az a munkásosztály, amely 65 esz­tendővel ezelőtt az első má­jus elsején szerény követelé­sekkel vonult az utcára, ma a hatalom birtokosa és szövet­ségben a dolgozó parasztság­gal irányítja az országot, bir­tokosa és művelője a gazda­ságnak és kultúrának. Sok még a gond, a kényelmetlen­ség, a nehézség. De leraktuk az új, sikeres évtizedek, a még sokkal nagyobb felemel­kedés alapköveit. Dicsőség a szovjet népnek, a felszabadító­nak, amely megnyitotta előt­tünk ezt az utat és segített, hogy megtanuljunk járni rajta Vannak — hisz nem kevés még a múlt ittmaradt rongya —, akik örülnek, ha hibát ej­tünk. Kárörvendve sorolják vélt vagy valóságos pallépé­seinket. Szeretnék elhomályo­sítani a becsületes emberek tisztánlátását. Mi a költővel mondhatjuk: «­Sekély e kéj.« Nem volt még osztály a mi országunk történetében, amely olyan feladatokra vállalkozott volna, amilyeneket a magyar munkásosztály és parasztság megvalósított és megvalósít. Magas hegyekre hágunk, ne­héz erődöket rohamozunk meg — persze ez nem könnyű, az út nem sima. De az első évti­zed, az elmúlt hónapok bizo­nyítják, megvan az erőnk, a biztonságunk, képességünk és akaratunk, hogy gyorsan ha­ladjunk előre. És ahhoz is, hogy a gáncsvetőket félrelökjük az útból. Ezt az erőt hirdeti ez a má­jus elseje. Nem menetert még egységesebben, a párttal össze­­forrottabban és magabiztosab­ban a magyar munkásosztály és az egész dolgozó nép, mint ezen a május elsején. Maga­­biztosságunk szilárd alapja a párt politikája, az a világos perspektíva, amelyet a Köz­ponti Vezetőség legutóbbi ha­tározatai adnak. Ezt a május elsejét a két történelmi jelen­tőségű határozat után ünne­peljük. Azok után a határoza­tok után, amelyek méltó mó­don értékelik az elmúlt évti­zed fáradozásait és gyümöl­cseit, s ismét méltó szerepet juttatnak a munkásosztálynak az ország vezetésében. Tíz esztendő tapasztalatai meg­győztek vezetőképességéről, a szocialista építés ügye iránti odaadásáról minden becsüle­tes embert e hazában. Pártunk a marxizmus—leni­­nizmus tanítómestereitől, né­pünk a szocialista építés ta­pasztalataiból tanulta meg a szocialista ipar és különösen a nehézipar értékét, fontossá­gát, azt, hogy nélküle nincs előrehaladás, s hazánk, né­pünk, vívmányaink védelmét sem tekinthetjük biztosított­nak. Megtanultuk a mező­­gazdaság szocialista átszerve­zésének jelentőségét is. És év­tizedes tapasztalat véste em­lékezetünkbe, hogy csak harc­edzett, egységben összeforrott párttal ebrudalhattuk ki a hatalomból a tőkéseket és földbirtokosokat, haladhatunk sikeresen előre az új élet épí­tése útján és tehetjük hazán­kat erőssé, szabaddá és füg­getlenné. A jobboldali nézetek hirde­tői ezeket az igazságokat von­ták kétségbe, ezzel ártottak a pártnak, a népnek, a szocializ­mus építésének. Meglepő-e, hogy a munkások, a város és falu dolgozói úgy fogadták a Központi Vezetőség márciusi és áprilisi határozatait, ame­lyek leleplezték a jobboldali elhajlást, feltárták gyökereit, megvilágították az ellene való harc módját, mint amely súlyos akadályt gördített el utunkból. Csak világos cé­lok buzdíthatnak nagy tet­tekre. Most ismét teljesen vi­lágos a cél, az út széles és sza­bad. És millió tény — a fel­­szabadulási verseny sikere, az üzemek, gépállomások, munka­helyek nagy ünnepünket kö­szöntő termelési eredményei — mind megannyi bizonyíték, hogy munkásosztályunk, dol­gozó népünk él a határozatok nyújtotta lehetőséggel. A fel­vonulók transzparensei nem­csak az elért eredményeket tüntetik fel, hanem azt a min­den munkás szívében élő, meg­másíthatatlan fogadalmat is: még jobb gazdái leszünk az országnak, még gondosabban vigyázunk minden jószágára, még többet adunk a hazának, a népnek, magunknak. Ezért is szárnyal ma szabadabban, szebben, magasabban és csen­gőbben a dal , a tavasz, a te­remtő emberi akarat és erőfe­szítés, a küzdelem és a győze­lem dala. Százmilliókkal szárnyal együtt a mi énekünk. Több mint hatvan esztendővel ez­előtt írta Engels a spanyol munkásokhoz küldött üzeneté­ben: »Május elseje két élesen elhatárolt, egymással szemben­álló tábort jelent: az egyik oldalon a nemzetközi proleta­riátus, amely az általános fel­szabadulás vörös zászlaja alatt a győzelem felé halad, a másik oldalon valamennyi ország va­gyonos és reakciós osztálya, amelyek kizsákmányoló kivált­ságuk védelmére egyesültek. A harc megkezdődött, a vörös zászlót kibontottuk, a győzelem biztos, előre!« Mily hatalmassá, megszám­­lálhatatlanná, lebírhatatlanná nőtt azóta a mi táborunk. Se­regünk élén a kommunizmust győzelmesen építő szovjet nép halad. Micsoda alkotóerőről, virágzásról, hatalomról tanús­kodik csak egyetlen szám is: csupán az ötödik ötéves terv négy esztendeje alatt ötszáz villamoserőtelepet építettek a szovjet népek. Csodálattal te­kintünk arra a népre, amely­nek fiai és leányai tíz- és tíz­millió hektár szűzföldet tör­nek fel, hogy megteremtsék a teljes bőség birodalmát. Együtt menetelünk a hatszázmilliós kínai néppel, a szocializmust sikerrel építő, évről évre erő­sebbé kovácsolódó többi test­véri népi demokratikus ország dolgozóival. S ha ezen a ragyogó napon a tőkés országok, a gyarmatok felé vetjük tekintetünket, mil­liókat, tízmilliókat látunk a májusi zászlók alatt, harcban az emberi életért, a demokrá­ciáért és a békéért. Hiába til­tották be a francia hatóságok a május elsejei felvonulást, s hiába kísérlik meg másutt is megakadályozni , próbálko­zásaik kudarcot vallanak. Óriási a mi erőnk az egész vi­lágon, elpusztíthatatlan, mind hatalmasabb és győzedelme­sebb. Ez a mi nagy bizakodá­sunk, optimizmusunk forrása. Persze jól tudjuk, hogy ag­godalomra, éberségre is van éppen elég okunk. A háború megszállottjai, monopóliumok urai, amerikai szenátorok és tábornokok nem nyughatnak. Csörtetik kardjukat, atommal fenyegetőznek, ratifikálták a Nyugat-Németország felfegy­verzését szentesítő párizsi szerződéseket. Teljes joggal figyelmezteti a Szakszervezeti Világszövetség május elsejei felhívásában a világ munká­sait: «Új csaták állnak előtte­tek a jobb életért, a szabadsá­gért és a békéért vívott harc­ban ... A nagymonopóliumok és a szolgálatukban álló kor­mányok, az imperializmus és a gyarmati rendszer ügynökei nyíltan cselekszenek. Most már nemcsak fenyegetések hangzanak, hanem lázasan ké­szülnek az agresszív atomhá­borúra az olyan országok el­len, ahol nincs többé kizsák­mányolás, ahol a dolgozók urai saját sorsuknak, és jövő­jüknek.« De éppen e tavaszi napok eseményei bizonyítják: a béke­tábor ereje, a Szovjetunió, Kína, a népi demokráciák kö­vetkezetes békepolitikája, a népek összefogása képes a poklok fenekére űzni a háború fúriáit. Bizonyítja ezt a szov­jet—osztrák megállapodás s az a tény, hogy holnap ülnek össze Bécsben a nagyhatalmak követei, hogy előkészítsék az osztrák államszerződést. Bizo­nyítja ezt az ázsiai és afrikai népek sikeres értekezlete, meg­egyezése Bandungban. Bizo­nyítják ezt a Szovjetunió fá­radhatatlan erőfeszítései, hogy minden vitás nemzetközi kér­dést tárgyalások útján oldja­nak meg. Fokozódik a béke erőinek aktivitása világszerte. Már eddig százmilliók írták alá a Béke-Világtanács felhí­vását az atomfegyver betiltá­sára. Óriási erőket mozgósított az európai munkások lipcsei értekezlete. S hatalmas készü­lődések előzik meg világszerte a helsinki béke világtalálko­zót. Ezek az erők lehűthetik a lázálmokat kergető imperia­lista körök hevét s józanabb meggondolásra bírhatják leg­alább is azokat közülük, akik józan gondolkodásra egyáltalán képesek. Bizakodással tölte­nek el bennünket ezek az ese­mények, a béke táborának iz­mosodása. De nem esznek ön­elégültté. Arra buzdítanak, hogy megsokszorozzuk erőfe­szítéseinket és megtegyünk minden tőlünk telhetőt azért, hogy jól álljunk helyt a béké­nek azon a frontszakaszán, amely itt, a mi hazánkban húzódik. Május van. Hosszú tél után íme itt a megújulá­st hozó ta­vasz. Kizöldült a határ, virág­ba borultak a fák,­áncra per­dült a természet. Ezen a má­juson még vidámab­bak, derű­sebbek, bizakodóbbak va­gyunk, mint valaha — mert erősebbek vagyunk Soraink tömörek, egységesek. Magasra emeljük háromszínű­ nemzeti zászlónkat s a világproletariá­­tus vérvörös harci lobogóját és tiszta szívvel kiáltjuk: él­jen május elseje, a proletár­­nemzetköziség harc­os ünnepe, a békéért küzdő népek nagy seregszemléje! „Hazánkban is megtehetjük az első lépést egy igazi atomerőmű építése felé“ Dr. Simonyi Károly Kossuth-díjas professzor nyilatkozata A tegnapi lapokban jelent meg a közlemény arról, hogy a szovjet kormány Magyaror­szágnak is segítséget nyújt az atomerő békés felhasználását szolgáló tudományos kutató munka fejlesztéséhez. Felke­restük dr. Simonyi Károly Kossuth-díjas professzort, a Központi Fizikai Kutató Inté­zet igazgatóhelyettesét, az in­tézet atomfizikai osztályának vezetőjét és megkérdeztük, mi a jelentősége a Szovjetunió újabb nagy tudományos segít­ségének. — E segítség nagy jelentő­ségének helyes értékeléséhez — kezdte szavait a professzor —, nézzük meg először, mi­lyen lehetőségeink lennének az atomenergia hazai megte­remtése, felhasználása terén — ha csak magunkra lennénk utalva. Hazánkban már jóné­­hány éve folynak atommag­fizikai és ezzel összefüggő kozmikus sugárzási kutatások mind a budapesti, mind a debreceni fizikai kutatóinté­zetben. Kutatásainkat a ma­gunk által tervezett és épített úgynevezett gyorsító, vagyis atommagátalakító berendezés­sel és a Szovjetuniótól kapott radioaktív izotópokkal folytat­juk. Persze igyekeztünk az atommáglya építéséhez szüksé­ges elméleti és gyakorlati tud­nivalókat is elsajátítani, mert hiszen ez a legfontosabb esz­köze a tényleges és sokoldalú atomkutatásoknak. Ebben az igyekezetünkben azonban csak a kezdet kezdetéig jutottunk. És ha csupán a saját erőnk­re vagyunk utalva , akkor hosszú idő múlva is csak egész szűk korlá­tok között mozgó részlet­­kérdések megoldásáig jut­hattunk volna el. Megfelelő urántartalmú érc­nyersanyag hiánya miatt pedig talán sohasem tudunk atommáglyát építeni. — A Szovjetunió által fel­ajánlott segítség legnagyobb jelentősége tehát abban van — folytatta a professzor —, hogy az eddigi kutatásaink meggyorsításán kívül — hozzájutunk atommáglyá­hoz is. Ez azért is fontos, mert az atommáglya tulajdonképpen az atomvillanyerőmű kicsi­nyített kísérleti modellje és ezzel lehet a radioaktív izo­tópokat is előállítani. A Szov­jetuniótól kapott kísérleti máglya üzembehelyezésével tehát hazánkban is megtehet­jük az első lépést egy igazi atomerőmű építése felé.­­ Az atomerőmű-építéssel való sokoldalú foglalkozás kü­lönösen időszerű hazánkban, hiszen közismert, hogy orszá­gunk nem dúskálkodik szén­ben.­­ Az atommáglyában előállíthatjuk majd a gyó­gyászat, a biológiai kuta­tások, a mezőgazdaság és az ipar számos minden­napi problémájának meg­oldásához szükséges radio­aktív izotópokat. — Mi, a magyar tudomány munkásai tehát egész népünk nevében nagy köszönettel tar­tozunk a Szovjetunió eme újabb segítségéért, mert újabb távlatokat nyitott meg hazánk tudományának fejlődéséhez. Sz. I. EGY A HÚSZ KAKCl Folytatódik a hármasverseny a Láng, a DIMAVAG és az Április 4 Gépgyár között Az Április 4 Gépgyár dolgo­zói büszkék arra, hogy ők is az éves terv túlteljesítéséért harcba hívó húsz budapesti üzem között szerepelnek. Kis csoportokban röpgyűléseken beszélték meg az 1955-ös terv hátralevő részének feladatait. S a dolgozók, a műhelyek, az üzemek hozzájárulása a fel­adatok idő előtti, sikeres végre­hajtásához eredményezte a vállalást: »December 14-én minden részletében teljesítjük éves tervünket.« — E feladatok megvalósítá­sának egyik legfontosabb esz­köze dolgozóink lelkes versen­gése — mondja Gelencsér László, az üzemi bizottság el­nöke. — A Láng Gépgyárral és a DIMÁVAG Gépgyárral folytatjuk hagyományos verse­nyünket. Az üzemen­ belüli ver­sengéshez szilárd alapot biz­tosítunk azzal, hogy hónapok­ra, dekádokra és munkapa­dokra felbontott terveket adunk a dolgozók kezébe. Kü­lönös figyelmet szentelünk a tapasztalatcsere-mozgalomra, a jó módszerek elterjesztésére. A feladatok pontos, előre­ történő kiadásával, az élenjáró munka­módszerek széleskörű alkal­mazásával harcolunk az éves terv túlteljesítéséért, a máso­dik ötéves terv előkészíté­séért. Ehhez még csak annyit: az Április 4 Gépgyár dolgozói máris ezen az úton haladnak. Szombaton, a nagy ünnep elő­estéjén tartották él üzemavató ünnepségüket. A dolgozókat a siker nem szédíti meg, arról beszélnek: «Ha serleget nem is nyertünk, de az első félév végén megszerezzük a Minisz­tertanács és a SZOT­ vándor­­zászlaját.«

Next