Népszava, 1956. október (84. évfolyam, 232-257. sz.)

1956-10-25 / 252. szám, 2. kiadás

Második rendkívüli kiadás NÉPSZAVA A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LApja fi­l ’ W • &­W­W 84. évfolyam, 252. szám ÁRA FILLÉR 1156. október 25. ezütötti NE ONTSATOK, HANEM ADJATOK VÉRT! Drága magyar barátaink! Mindazok nevében, akik rro-t kórházban, élet éa halál ! között vannak. Hozzátok for­dulunk. Vérre van szükség, hogy M­egisiknjük azokat • DH&T4C -NPI életéről van szó! Jelentkezni lehet: Országos Vérellátó Szolgá­lat, Budapest, XI., Daróczi út 24. 1'fierry sándor utcai kór­­­­ház vér­ellá­tó alk­öz­pont, Buda­ff T­t *** Szabolcs utcai kórház vérel­látó alközpont, Budapest, XIII., Szabolcs u. 33. Kispesti véradás, kispesti SZTK rendelőintézet, Buda­pest, XIX., Ady End** u. 124. Magyar VtrtakereMA budapesti »Tervezete KAGYtatRS: TÁRGYALASASIMA K­­EZDÜNK A SZOVJET CS­AFÁTOK MAGYARORSZÁG! KIVONÁSÁRÓL Győzött a magyar nép demokratikus akarata! __Güröt leváltották,__ Kádár János az MDP első titkára A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége Politikai Bizottsága ma, 1956. október 25-én megtar­tott ülésén Gerő Ernőt felmentette a Központi Vete­tláról ___ Tűzzétek ki a nemzeti zászlót! tőség első titkárának tiszte alól. A Politikai Bizottság a Központi Vezetőség első titkárának tisztéségével Kádár Jánost bízta meg. Kádár János és Nagy Imre a Politikai Bizottság befejeztével nyilatkozatot tesz a rádióban. Magyarország dolgozó népe! Az elmúlt napok során ha­­reményeket ért ellenforradalmár, felbujtó népköztársaságunk rendje ellen fegyveres táma­dást indított, melyet a buda­pesti dolgozók egy része az or­szág helyzete felett érzett el­keseredése következtében tá­mogatott. Ezt az elkeseredés okozta, a múlt súlyos politi­kai és gazdasági hibái, melyek helyrehozását az ország hely­zete és a nép általános óhaja feltétlenül megköveteli. A párt új vezetősége és az új vezetés alatt álló kormány el van szánva arra, hogy a tra­­gikus események tanulságait a legmesszebbmenőkig levonja. A rend helyreállta után rövidesen összeül az or­szággyűlés. Ezen az országgyűlésen min­denre kiterjedő és megalapo­zott reformprogramot fogok benyújtani, amely felöleli nem­zeti életünk összes fontos kér­déseit. Ez a program meg­valósítása megköveteli a kor­mánynak a megújuló Hazafias Nép­front a legszélesebb de­mokratikus nemzeti erők összefogása alapján való átalakítását. Ennek a programnak a meg­valósításához elengedhetetle­nül szükséges a harc azonnali beszüntetése, és a nyugalom helyreállítása és a termelés folyamatossága. Felhívom az ország dolgozó népét, minden igaz hazafit, hogy ezt minden erővel se­gítse elő. Mint a Minisztertanács el­nöke bejelentem, hogy a ma­gyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a Magyar Nép­­köztársaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról, többek között a Magyarországon állomá­sozó szovjet haderők visz­­szavonásáról, a magyar—szovjet barátság, a proletár internacionalizmus, valamint a kommunista pár­tok és a szocialista országok kö­zötti egyenjogúság és a nemzeti függetlenség alap­ján. Meggyőződésem, hogy az ezen az alapon felépülő magyar— szovjet viszony szilárd alapja lesz népeink őszinte, igaz ba­rátságának, nemzeti fejlődé­sünknek és szocialista jövőnk­nek. Azoknak a szovjet csa­patoknak a visszarendelése, amelyeknek a harcokba való beavatkozását szocialista ren­dünk létérdeke tette szüksé­gessé, a béke és a rend hely­reállítása után haladéktalanul meg fog történni. Mindazokkal szemben, akik nem népi demokratikus ren­dünk megbontása szándékával fogtak fegyvert, s a harcot ha­ladéktalanul beszüntetik, fegy­vereiket beszolgáltatják, mindazokkal az ifjakkal, mun­kásokkal, alakulatokkal szem­ben, akik ezt teszik, a kormány a kiengesztelő­­dés és a megbékélés szel­lemében messzemenő nagylelkűséget fog tanúsítani, azokkal szem­ben nem alkalmazzuk a statá­­riális eljárást. Ugyanakkor a dolgozó nép érdekében népi és demokra­tikus rendünk védelmében a törvény szigorát alkalmazzuk azok ellen, akik továbbra is fegyverrel támadnak, felbújta­­nak és fosztogatnak. Különös gonddal óvakodjunk a felelőt­len rémhírterjesztőktől, akik­nek káros munkája a béke és nyugalom helyreállításának egyik legfőbb akadálya. Mélységes fájdalommal tölt el e tragikus napok során ál­dozatul esett ártatlan emberek minden csepp vére. Legyen vége a tragikus harcoknak, vérontásnak. Magyarok! Elvtársaim! Ba­rátaim! Induljunk meg hát a párt vezetésével népünk jobb, szebb, szocialista jövőjéért, az építő, békés alkotó munka új útján. Nagy Imre beszéde Általános amnesztiát! Az elmúlt napok tragikus eseményeinek értékelé­sére még nem érkezett el az idő. Egy azonban bizo­nyos: rágalom volt az az állítás, hogy fosztogatók és ellenforradalmi bandák lázadásáról volt szó. Becsüle­tes hazafiak, a demokratikus fiatalság állt talpra nem­zeti követelésekért. Ezért követeljük, hogy a felkelés­ben résztvevőket ne csak a statárium alól mentesítsék, de adjanak mindenkinek, aki abbahagyta a harcot, általános amnesztiát! Éljen a demokratikus harcban győzelmes magyar nép! Ha nincs is még itt a felelősség kérdésének fel­vetésére az idő, annyi bizonyos, hogy azokat, akik a pártot, a népi hatalmat, Nagy Imrét igyekeztek bele­rántani a maguk szennyes provokatív játékába, hala­déktalanul felelősségre kell vonni. „Hazádnak rendületlenül légy híve, óh, magyar!“

Next