Népakarat, 1957. augusztus (2. évfolyam, 178–203. sz.)

1957-08-15 / 190. szám

1 9 a |H SZEGED KÉSZÜL KELET fiS NYUGAT MŰVÉSZETÉNEK TALÁLKOZÓJÁRA Szegeden a szakemberek már foglalkoznak az 1958. évi ünnepi játékok előkészítésével. Ügy tervezik, hogy a jövő évi előadásokon a Szovjetunió és a népi demokratikus országok kiváló együttesein kívül a nyugati országok több neves színháza is előadást tart, így a szegedi játékokon Kelet és Nyugat művészete találkozik. Az előzetes tervek szerint a Fogadalmi templom előtti Beloiannisz téren építik majd fel a nyolcezer személyes nézőteret. A csővázakra épült nézőtér könnyen szétszerelhető, illetve összeállítható minden évben. A 26X22 méteres színpadon prózai és operai előadásokat tarthatnak. Száztagú zenekar részére készítenek süllyesztett páholyt. u ezernyolcszáz GON GYÜMÖLCSÖT és zöld­séget szállítottak a környező államokba ebben a negyedév­ben Bács megyéből. Több mint ezer vagon Kecskemét környéki kajszibarack-rako­mány után most javában szál­lítják a dinnyét. Kedden a századik vagon sárga- és gö­rögdinnyét indították útnak Csehszlovákia és Nyugat-Né­­metország felé. BQ »Prága« gyermek Luciala Barboni hét­éves cremonai kislány furcsa betegségben szen­ved. Akármennyit eszik, sohasem lakik jól. Napi »minimális« élelmiszer­adagja: 2 kg spagetti, 1 kg hús, 1 kg kenyér, 12 tojás és 3 kg gyümölcs. A kis­lány kiváló orvosok ál­landó felügyelete alatt áll, akik azonban semmi rendellenességet nem tud­tak megállapítani. Az apa, aki rosszul kereső mun­kás, kijelentette: nem tud­­va­fedezni kislányának élelmezési költségeit. — A KPVDSZSZ KÖZ­PONTI SZIMFONIKUS ZENEKARA tizennyolc hangversenyt ad a Zene mindenkié című, nagysi­kerű hangversenysorozat­hoz kapcsolódva. A hang­versenyeket három műve­lődési otthonban — a Pa- Tnuttextilművek, a XIII. kerületi József Attila, va­lamint a KPVDSZSZ mű­velődési otthonban tart­ják októbertől kezdve. — MEGNYÍLIK A MÚ­ZEUM KÁVÉHÁZ a Bró­­dy Sándor utca és a Mú­zeum körút sarkán. Ezen a helyen eddig diákétte­rem működött s naponta csak néhány órán át hasz­nálták. A diákok tovább­ra is ott étkeznek, de csü­törtöktől kezdve este 7 órától a helyiség átalakul zenés vacsorázó hellyé. A nagy éttermen kívül ál­landó eszpresszója is lesz a kávéháznak. — KÓBOR TAMÁS, MA­GYAR-MANNHEIMER GUSZTÁV, SZÉP ERNŐ ÉS ZSOLT BÉLA síremlé­két ünnepélyesen avatják fel augusztus 19-én, hétfőn délelőtt fél 11 órakor a rá­koskeresztúri temetőben — A III. ORSZÁGOS VASUTAS IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓT szeptem­ber 1-én rendezik meg a hűvösvölgyi Nagyréten, főváros vagyunk, vagy nem vagyunk főváros? Mert ha az vagyunk, ak­kor hogyan lehetséges, hogy vasárnap este, ami­kor úgyszólván mindenki kint sétál, szórakozik, éj­fél körül negyedóráig kelljen várni villamosra a legforgalmasabb gócpont­nál, a Körút és Rákóczi út kereszteződésénél — hosszában és keresztben is? Álmosan, kínosan dö­cög elő a homályból nagy nehezen egy-egy kocsi, amelyen már fürtökben csüngnék az emberek. Szemtanúi voltunk: a vállalkozóbb szellemű utasok legyalogolnak a kiindulópontig, hogy biz­tosítsák hazajutásukat. Napközben sem járnak elég sűrűn a villamosok. Még azt is megértenők, ha ennek arányában késő este még kevesebb járatot Indítanak. Mert ugye, az arány, a szabály a fon­tos. De milyen arány az, hogy Budapesten éjjel tizenkét óra előtt már »csak elvétve csapadék­­ként« csorogjon elő egy­­egy búsképű kocsi.. ä VÁLASZ a jogtala­nul KÖVETELŐDZŐ LÚGOSOKNAK úl%f&>lé£&'S£ €m0m£s£& CSÜTÖRTÖK, augusztus 15 'A Nap kél 5 óra 39 perc kor, nyugszik 19 óra 57 perckor Szeretettel kö­szöntjük név­napjukon MÁ­RIA nevű ked­ves olvasóinkat. *i A nap kérdése : i — Ez a fejőstehén, szakikám, és nem az ál­lam ... □ ÜJABB BARTOK-HANQ­LBMEZ PÁRIZSBAN Egy hőnap alatt a párizsi hanglemezpiacon már a má­sodik hanglemez jelent meg, amely Bartók két zongorára és ütőhangszerre írott szoná­táját szólaltatja meg. A Vox­­lemez másik oldalán Bar­tóknak »Zene vonósokra, ötö­sökre és celestára« című mű­ve van. O A MAGYAR TELEVÍZIÓ KÍSÉRLETI MÜ80BA augusztus 13-én, csütörtökön 20,10 órakor: Gunod: Faust, helyszíni közvetítés az Opera­ház Margitszigeti szabadtéri színpadáról. Rossz idő esetén: Romeo és Júlia, szovjet ba­lett-film. Ebben az esetben az adás 19 órakor kezdődik. — HELYREÁLLÍTJÁK A SZENTHÁROMSÁG SZOBORCSOPORTOT. A Várban állott Ungleich és Hörger XVIII. századi szobrászok müve a má­sodik világháború alatt súlyosan megsérült. Az idén megkezdik a szobor helyreállítását. — Pesten na­gyobb izgalom­mal várják az első Szimfóniát, mint a Kilencediket? Csütörtöki konferansz Jó reggelt kívá­nok! Olvasom a Népakaratban, hogy Borneo közelében kalózhajók garáz­­dálKOdnak. Negy­ven esztendeje már annak, hogy legutóbb kalózokról ol­vastam. ó ifjúság, ó kalóz­romantika! Bevallom, gye rekkoromban magam Is ka* ESS Nemcsak önveszélyesek... Három napon keresztül gumibotos harcot vívott a koppenhágai rendőrség többezer rock and roll­­megszállottal. A »tánco­sok« házilag készített bombákat dobáltak a rendőrök közé. Az őrjön­gést a dán főváros egyik mozijában előadott rock and roll-film váltotta ki. — OLASZORSZÁGBAN TÜZEKET OKOZOTT A HŐSÉG. Mintegy száz hektár erdő égett ie. Nagy területen pusziit a tűz Szi­cíliában, Scala Ríttiro vi­dékén is, ahol több falut fenyeget veszély. Három­száz hektár erdő égett le Colle San Izzó övezeté­ben. Szardínia szigetén le­gelők. termőföldek és er­dők égnek nagy területe­ken. Meghalt három pász­tor és több ezer állat pusz­tult el. EB MAGYAR KULTURÁLIS KÜLDÖTTSÉG A SZOVJETUNIÓBAN Több nap óta tartózkodik a Szovjetunióban a magyar kulturális élet kiválóságainak küldöttsége, amely szovjet szervek meghívására, a VI. Világifjú­sági Találkozó záróünnepségére érkezett Moszkvába. A 12 tagú küldöttség vezetője Ortutay Gyula, az Eöt­vös Lóránd tudományegyetem rektora. A magyar vendégek moszkvai tartózkodásuk során megismer­kednek a szovjet főváros nevezetességeivel is. A kül­döttség a hét végéig marad a Szovjetunióban. — PÁLMAFÉLÉKET és más ritka trópusi növé­nyeket vásárolhatnak a virágkedvelők a Botanikus Kertben. A befolyt össze­geket üvegházak építésé­re, berendezési tárgyak pótlására stb. fordítják. — ÜJ FŐVÁROSI TURISTA­TÉRKÉPEK KÉSZÜLNEK. A Kartográfiai Vállalat rövidé­­son közreadja a Bakony, a Mecsek, a Zempléni hegyek turistatérképét, harmadik ki­adásban Budapest belső terü­letének és első ízben a fővá­ros 22 kerületének részletes térképét. lóznak készültem, csak a szü-{ mm fWnuiirw« ..civi­leim kényszerítettek más S3 jgtanlkna kert vakok lyára. Ezt Akkor váltig saJ-> számára. náltam, mert tudtam, hogy* --------—•— a kalózsáshoz csak az kell.» Hollandiában megmvi­­hogy az embernek fél szeme» +«+141» „ • ? r is legyen és fülbevalója; ezek 5 a Világ első, vakok —— A MOSZKVAI NAGY­SZÍNHÁZ BALETT­­EGYÜTTESÉRŐL készült filmet augusztus 20-án, az edinburghi filmfesztiválon mutatják be. A film ■meg­örökíti a »Hattyú halála«, a »Valpurgis éj« és a »Bahcsiszerájí szökőkút« című balettek egy-egy részletét. aránylag könnyen megsze­rezhető dolgok. A legtöbb pá­lyán lényegesen többet köve­telnek az embertől. A ro­mantika örök. Egv barátom kisfia, amikor a minap meg­kérdeztem tőle, hogy mt akar lenni, azt felelte büszkén: »Kalóz!« »Miért akarsz ka­lóz lenni?« — érdeklődtem kissé meglepetten. — Azér — felelte —, mer a f kalóz akkor csengeti le az ‘ autóbuszt, amikor akarja. számára létesített füvész­­kertjét. A virágok nevét — ha illatukról nem isme­rik fel — vakírással ké­szült táblákról tudhatják meg a látogatók. Ebben a kertben természetesen nem tilos a virágok érin­tése. *535 A Pen-klubok nemzet-HAZAÉRKEZETT LENGYELORSZÁGBÓL A DEBRECENI CSOKONAI SZÍNHÁZ EGYÜTTESE Kéthetes sikeres lengyelországi szereplés után szerdán visszaérkezett Debrecenbe .a Csokonai Szín­ház együttese. Az együttes Lublinban tíz, Radomban pedig két alkalommal adta elő a Marica grófnő című ___ mintegy hétezer ifjú vas- operettet. Az előadásokat mintegy tízezren tekintették esetén az éíőadásTa szín­utas részvételével. nieg. házteremben tartják. ^^r^-,N«VV,VS-«.«rbdV«*‘V^l-irirVVVV-U~U~ir - Nb felejtsd el. Lajos, hogy ma csütörtök van, ma dajjeroltatni megyek, ad­jál gyorsan ötven forintot! — Fantasztikus! Dajjerol­­tatsz! En a te helyedben in­kább daueroltatnék! — Nem bánom, Lajos, de altkor adjál hatvanat, mert az tízzel drágább. — »SZÜLÖK VIGYÁZ­ZÁTOK!« Ismeretterjesztő filmet készíttetett a Ma­gyar Vöröskereszt a gyer­­mekparalízissel kapcsola­tos legfontosabb tudniva­lókról. A tizenegy perces filmet csütörtöktől kezdve tíz budapesti mozi vetíti, s rövidesen vidékre is el­kerül. X Az Építők Rózsa Fe­renc Kultúrház Parkszín­padán folyó hó 17-én, szombaton (Dózsa György út 84/a) este fél 9 órakor: jazzorgona-est. Közremű­ködnek Selmeczi János jazzorgonaművész és szó­listái, Vámosi János, Lő­rinc Anikó, konferál Rom­­hányi József. Rossz idő közi kongresszusa Tokióban Szeptember 1 és 10 között tartják meg a Pen­­klubok 29. nemzetközi kongresszusát Tokióban. Ez az első eset, hogy a Pen-klubok kongresszusát ázsiai városban tartják. — AZ ÉPÍTŐK ROZSA FE­RENC KULTÜKHAZA (Dózsa György út 84/e.) Központi kó­rusa felvételt hirdet. Jelentke­zés minden szerdán és pénte­ken du. «—fél 7 óráig a II. emeleti kamarateremben. — Az 13 HETI LOTTÖ­­SORSOLÄST pénteken a nagykun napokon, Kisúj­szálláson rendezik. A hú­zást délelőtt 10 órakor a mezőgazdasági kiállítás te­rületén, rossz idő esetén a filmszínházban tartják meg. egy »erőszakos« harcsa borsót tört Boán György horgász orra alá. Eltörte a »törhetetlen^ horgász­botját, az »öszvér«-t, amellyel pedig a horgász­újság tanúsága szerint 16 kilós harcsát is fogtak. Mivel az erőszakos har­csán történetünk hőse »elégtételt« nem vehetett, a Horgász Szövetkezetbe ment be a kettétört — törhetetlen —, 270 forin­tos horgászbottal, Ott for­gatták, nézegették és megállapították, hogy nem gyári hiba, hanem túl­terhelés vagy erőszak kö­vetkeztében tört el a hor­gászbot. Summa-summá­­rum: 105 forintért hajlan­dók korrigálni a renitens-f kedd harcsa kártevését. | Miután az eljárást fur-l csónak, az összeget pedig ( nagynak találta, nálunk > panaszolta el esetét az) erőszakos harcsával és o L meg nem értő Horgászt Szövetkezettel. Mi továb-l bitjük. > — MAGYAR NÉPI ZENEKA­ROK KÜLFÖLDÖN. Miskolci Balogh Gyula és zenekara nem­rég egyhónapos szerződéssel Kattowicebe utazott. Farkas László és népi zenekara au­gusztus végén megy Lipcsébe, a vásárra. Pusztai Elemér ér zenekara a brüsszeli közön­ség előtt lép maja fel. — HALÁLOS GYER­MEKSZERENCSÉTLEN­SÉG NYÍRBOGATON. Petrobán Miklós nyírbo­gát! lakos másféléves kis­fia játék közben beleesett egy vízzelt telt mosőfazék­­ba. Testvére, aki vigyá­zott rá. ijedtében elsza­ladt. Mire édesanyjuk ha­zaérkezett. a kisgyermek megfulladt. — AZ ELLENFORRA­DALOMRÓL SZÖLÓ KI­ÁLLÍTÁST az egész or­szágban bemutatják. A központi kiállítás szeptem­ber közepéig Szegeden, utána Pécsett, majd Mis­kolcon, Debrecenben és Győrött lesz látható. Két ták be, sok más ritka kiállítás is készült, az arab könyv- és kéziratem- e®yi. a Dunántúl, a má­— A KORÁNNAK egy gazellabőrbe kötött, kéz­zel írott példányát mutat­lékkel együtt Tangerben egy kiállításon. — ÜJ CUKRÁSZDA NYÍLIK SIÓFOKON a községi tanács lebontott épületének helyén. P! F0VARA2SL0, AZ ÓPERENCIÁS TENGEREN TÜL ... Észak-Karolina Monroe városának közelében a minap éjszaka 300 csuklyás Klan-tag íáklyafénynél gyűlést tartott. »A fovarázslőmester beszédet tartott« — jelenti a Daily Express. — »ötvenezer embert tudunk mozgósítani bármelyik pillanatban! Megakadályozzuk, hogy fehér és néger gyerekek közös Iskolába járjanak. Ha egy néger beteszi lábát egy, a fehérek számára fenntartott fürdőbe, ez a halált jelenti számára!-« — kiáltotta a fővarázsló, majd végül az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságának tagjait, akik nemrég állást foglaltak a faji megkülönböztetés ellen — aljas gazemberek­nek nyilvánította. sikat az Alföld és a borso­di iparvidék városaiban mutatják be. E9 ^ gyilkos nylon Egy 30 éves holland ‘űszerkereskedő megunta az életét. Fejére húzott egy nylonzacskót, a zacs­kóba fűzött zsinórt össze­húzta és megfulladt. A rendőrség vizsgálata meg­állapította, hogy a plaszti­kus anyag az első léleg­zetvételnél annyira odata­pad a szájhoz és az orr­hoz, hogy halált is okoz­hat. Nem tudom, emlékeznek-e annak az egzotikus Gan­­dara bárónak a meggyilkolá­sára. G and ara báró amolyan titokzatos kalandor volt, a ha­ja fekete, mint a holló, és az egész ember olyan szép, mint Lucifer. A Grébovka mellett lakott egy villában, és hogy abban a villában mik folytak, hát azt nem lehet elmondani. Egyszer hajnalban két lövést hallottak a villa környékén; a lövések zajára összeszaladtak a szomszédok és a villa kert­jében holtan találták a bárót. Az irattárcája hiányzott, de egyéb valamirevaló nyomot a gyilkos nem hagyott maga után. Hót ezt a gyilkosságot feleségem nagybátyja, Pitr kapta, mert éppen nem volt egyéb dolga; a főnöke csakúgy mellesleg megjegyezte, hogy kolléga úr, ez az eset Ugyan nem felel meg a maga munka­stílusának, de azért igyekez­zék megmutatni, hogy még nem érett meg a nyugdíjra. Pitr bátya morgóit valamit, hogy majd igyekezni fog, és elindult a tetthelyre. Világos, hogy nem talált semmit, össze­szidta a detektíveket és visz­­szament az íróasztalához, hogy újra rágyújtson a gipszpipájá­ra. Ha valaki látta volna ab­ban a büdös füstben, azt hitte volna, hogy Pitr bátya az ese­tén gondolkodik, de ez nagy tévedés lett volna; Pitr bátya nem gondolkodott, mert elv­ből elvetette a gondolkodást.« A kollégák az igazgatóságon sajnálták Pitr bátyát; ez nem neki való eset, mondták; kár egy ilyen szép anyagot Pítr­­nek adni; Pitrnek az olyan vénasszonyok valók, akiket az unokaöccsük, vagy a cseléd­jük udvarlója tett hidegre, így hát az egyik kolléga, Mejz­­lik fogalmazó, mintegy vélet­lenül bement az öreghez, leült az íróasztalára és azt mondta: »Mi újság, tanácsos úr, mi van azzal a Gandarával?« »Talán volt neki valami unokaöccse« — vélte Pitr bá­tya. »Tanácsos úr — mondta erre doktor MejZlik, hogy se­gítsen az öregen —, ez más­fajta eset lesz. Tudnia kell, hogy Gandara báró nagy nem­zetközi kém volt; ki tudja, mi­lyen különös dolgok vannak itt a háttérben — nekem nem megy ki a fejemből, hogy el­tűnt az irattárcája. Én a ta­nácsos úr helyében elkezde­nék kutatni a;..« Pitr bátya megrázta a fejét. »Kolléga úr — mondta —, mindegyikünknek megvannak a maga módszerei; először is ki kell deríteni, nincsenek-e rokonai, akik örökölhetnének utána.« »Másodszor — szólt közbe doktor Mejzlik — tudomásunk van róla, hogy Gandara szen­vedélyes hazárd játékos volt; a tanácsos úr nem jár társaság­ba, a tanácsos úr csak domi­nózik Mensikéknél és nincse­nek ilyen ismeretségei; ha óhajtja, érdeklődni fogok, ki játszott Gandarával az utóbbi időben — lehet, hogy itt úgy­nevezett becsületbeli adósság­ról van szó.« KAREL CAPEK: Qanda%a fiatála Pitr bátya elkomorodott. »Ide hallgasson — mondta —, ez nem nekem való ügy; én sohase dolgoztam a magas tár­sadalmi rétegekben és nincs kedvem ezt a munkát öreg fejjel elkezdeni. Hagyjon ne­kem békét a becsületbeli adós­sággal, életemben nem volt ilyen esetem. Ha ez nem csa­ládi gyilkosság, akkor rabló­gyilkosság, és valaki a háziak közül követte el. Ez rendsze­rint így szokott történni, Le­het, hogy a szakácsnőjének van valami unokaöccse és az csinálta.« ■pkoktor Mejzlik tűkön ült. J-7 »Tanácsos úr — mondta gyorsan —, van itt még egy harmadik lehetőség. Gandara bárónak viszonya volt egy férjes asszonnyal, Prága leg­szebb asszonyával, uram. Hát­ha féltékenységből gyilkolták meg?« »Ilyesmi előfordul — helye­selt Pitr bátya. — öt ilyen esetem volt eddig. És mi an­nak a hölgynek az ura?« »Nagykereskedő — felelte Mejzlik úr. — Nagyon nagy cég.« p itr bátya elgondolkodott. »Hát ezzel megint nem érünk semmit se — mondta. — Nekem még nem volt olyan esetem, hogy egy nagykeres­kedő valakit agyonlőtt volna. Csalni azt igen; de féltékeny­ségből ölni, azt nagykereske­dők nem szoktak.« »Tanácsos úr — folytatta doktor Mejzlik —, tudja mi­ből élt Gandara? Zsarolásból. Az az ember szörnyű dolgo­kat tudott mindenféle — no, mindenféle gazdag emberek­ről. Meg kell gondolni, milyen sok ember érdeke fűződött az ő hm — eltávolításához.« »No látja — mondta Pitr bátya —, ilyen esetem már volt egyszer, de semmit se tudtunk bizonyítani; tisztára szégyenben maradtunk. Á, kol­léga úr, mi jut eszébe, ilyen esettel nem akarom még egy­szer megégetni az ujjamat. Nekem elég a közönséges rab­­lógyilkosság; én nem szeretem a szenzációkat és titokzatos afféreket.« »Gandara nem volt egyszerű eset — ellenkezett Mejzlik fo­galmazó. — En ismertem uram: höchst a pler volt, feke­te, mint a cigány — a legjobb­­képű svihák. akit valaha lát­tam. Rejtélyes alak. Démon. Hamiskártyás. Hamis báró. Ide hallgasson tanácsos úr, az ilyen ember nem hal meg kö­zönséges módon; még csak nem is közönséges gyilkosság által. Itt többről van szó. Itt nagyon rejtélyes dolgokról van szó.« »Akkor nem nekem kellett volna adni az esetet — mor­­gott Pitr bátya kedvetlenül. — Én fütyülök a rejtélyes dol­gokra. Én a közönséges és vi­lágos gyilkosságokat szere­tem, mint amilyen a trafikos­­nő-gyilkosság. Én, barátom, már nem akarok új módszere­ket tanulni. Ha már nekem adták ezt az esetet, akkor a magam módján fogom elintéz­ni, és lesz belőle egy közön­séges rablógyilkosság. Ha ma­gának adták volna, akkor bűnügyi szenzáció lett volna belőle, szerelmi regény vagy politikai bűntett. Magának ro­mantikus ízlése van, Mejzlik, maga ebből az anyagból ra­gyogó esetet dolgozott volna ki. Kár, hogy nem magának adták.« »Ide figyeljen tanácsos úr — bökte ki doktor Mejzlik —, nem lenne kifogása az ellen, ha ..; tisztán prlvátim ... utánanéznék a dolognak? Tet­szik tudni, nekem annyi isme­rősöm van, aki sokat tud Gan­­daréról. Értesüléseimet termé­szetesen az ön rendelkezésére bocsátanám — tette hozzá gyorsan. — Az eset a tanácsos úr esete maradna — nos?« Pitr bátya ingerülten fújt egyet. »Köszönöm szépen — mondta —, de ez nem megy. Magénak más stílusa van, kol­léga úr, mint nekem; maga ebből egészen mást hozna ki, mint én. Ezt a két stílust nem lehet összekeverni. Mit kezde­nék én a maga kémeivel, já­tékosaival, hölgyecskéivel és ezzel az egész felső tízezerrel? Nem barátom, ez nem nekem való. Ha nekem kell ezt az ügyet feldolgoznom, akkor az én megszokott, mindennapi piszkos esetem jön ki belő­le... Mindenki azt csinálja, amit tud.« Tpbben a pillanatban kopog* ■*“' tattak az ajtón, és egy de­tektív jött be. »Tanácsos úr — jelentette —, megállapítot­tuk, hogy a Gandara-villa ház­mesterének unokaöccse varu Húszéves, foglalkozás nélküli és Vrsovicében lakik, az 1451. helyrajzi szám alatt. Gyakran járt a házmesterhez. A cseléd­lánynak katona az udvarlója, de az most hadgyakorlaton van.« »Jól van — mondta Pitr bá­tya. — Nézzenek el a házmes­ter unokaöccséhez, kutassák át a lakását, és hozzák ide a fiút.« Két óra múlva Pitr bátya kezében volt Gandara báró irattárcája; a fiú ágyában ta­lálták meg; éjszaka egy mu­latóban elkapták a fiút is; reggelre beismerte, hogy Gan­­darát agyonlőtte, el akarta ra­bolni a pénztárcáját; a tárcá­ban egyébként ötvenezer ko­rona volt. »No látod Mensik — mondta nekem Pitr bátya —, ez éppen olyan eset, mint annak a Kre­­menová utcai öregasszonynak az esete, akit szintén a ház­mester unokaöccse ölt meg. Da a mindenségit, fiam, ha eszem­be jut, hogy Mejzlik mit tu­dott volna csinálni ebből az anyagból! De hiába, nekem nincs meg hozzá a fantáziám. Ez az.« HEPAKARAT 1957, augusztus 15

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék