Népszava, 1964. július (92. évfolyam, 152–178. szám)

1964-07-11 / 161. szám

c (hóutSúfii uu&uuß ■ védjük meg a terményeket a tCztOl Az elmúlt napokban sok helyütt okozott kárt a tűz a mezőgazdasági terményekben. A Tűzrendészet Országos Pa­rancsnoksága felhívja a mezőgazdasági üzemek vezetőit és dolgozóit, hogy a gépek minden olyan javítását, amely nyílt láng használatával vagy üzcmnnyag-elfolyássai jár, a táblán kívül, a szükséges óvintézkedések megtartása mellett, az éghető anyagoktól legalább 2ő méter távolságban szabad csak elvégezni. A learatott termést — a kereszteket — a vasút­vonaltól legalább 60 méter, az asztagokat pedig legalább 100 méter távolságban kell elhelyezni. — Francia vendégsze­replésre utazott a Vegy­ipari Dolgozók Szakszer­vezetének Bartók Béla művészeti együttese. Tíz­napos vendégszereplésük során fellépnek Párizsban, s több városban és részt vesznek a tours-i folklor­­fesztiválon. — ŰJABB ÉRTÉKES VIRÁGOKKAL, FÁK­KAL gyarapodott a Szege­di Tudományegyetem húszholdas füvész-kertje. Fürdős György és Szabó István magyar származású kanadai kertészek cukor­juharfát, fokföldi ibolyá­kat és különleges sárga krizantémokat küldtek ajándékba a szegedi bota­nikus kertnek. — AZ ORSZÁGOS FIL,HAR­MÓNIA közli, hogy a VU- niusz-kamarazenekar elma­radt koncertjét ma, július li-án este 8 órakor tartja meg. — A zöldbabszezon megkezdődött a Nyíregy­házi Konzervgyárban. A készítményekből nagy mennyiséget szállítanak a főváros és az Iparvidékek, valamint a szomszédos ál­lamok piacaira. EMÉSZTHETŐ MŰANYAG FÖLI A Növényi anyagokból ké­szült átlátszó fóliát gyárt egy angol vállalat. Hirdetése sze­rint a műanyagzacskóban az élelmiszer tárolható, süthető, főzhető és — ha rátapadt az élelmiszerre — el Is fogyaszt­ható. — Eltűntek a jeepek a New York-i utcákról. A második világháború ide­jén 650 000 darab jeepet gyártottak az Egyesült Ál­lamokban és most, amikor egy autókiállításra keres­tek több jeepet, mindössze csak két kocsit tudtak elő­keríteni. KISMÉRETŰ ELEKTRO­NIKUS SZÁMOLÓGÉP Egy amerikai kutatóintézet kicsiny, mindössze 35 kilo­gramm súlyú elektronikus számológépet dolgozott ki. Az első készülék még óriási helyiséget betöltő, tízezernyi rádiócsövei dolgozó szerkeze­tek voltak, az új, tranziszto­ros készülék alig nagyobb egy irodai Írógépnél, Szóvá tesszük »Értekezleten vagyok« — olvasták a napokban a kora délutáni órákban az Erzsébet királyné út és Kolumbus ut­ca sarkán levő züldség- és gyümölcsüzletben vásárolni akarók a lehúzott redőnyön függő cédulát. Miután idáig legfeljebb leltárkészítés miatt érték a háziasszonyokat ilyen »kellemes« meglepeté­sek, érthetően bosszankod­tak, hogy zöldség és gyü­mölcs helyett újabban érte­kezletekkel traktálják az egyszemélyes boltvezetőket. Hát még amikor meghallot­ták, hogy ezúttal a paprika^ hiányról esett az értekezle­ten szó. Nem lehetett volna ezt más úton vagy más idő­pontban az üzletvezető tudo­mására hozni? Akkor leg­alább ha paprikát nem is, de más főznivalót vásárol­hattunk volna. (á. o.) — Város antenna nél­kül. Mitena svájci város tanácsa elrendelte, hogy az összes házak tetejéről el kell távolítani a tv-an­­tennákat, s helyettük csak kis közös antennát szabad felszerelni, amelyet min­denki igénybe vehet. A város legnagyobb része még a XV. században épült, s a városi tanács így akarja a szép kis város középkori jellegét meg­őrizni. — Néhány önműködő seprőgépet vásárolt a Fő­városi Köztisztasági Hiva­tal. Ez a géptípus azonban rendkívül drága, 10 000 dollárba kerül. A hivatal kontstruktőrei elkészítet­tek egy hazai seprőgépet Ez méltó versenytársa lesz a külföldieknek és 200 000 forintért állítható elő. A tervek szerint hamarosan megkezdik a sorozatgyár­tást. — A történelemtanárok tíznapos nyári egyeteme befejeződött Debrecenben. Az idén a hazaiakon kívül az NDK-ból, Csehszlová­kiából, Lengyelországból és Bulgáriából érkezett ta­nárcsoportok is részt vet­tek a nyári egyetemen. — RÓMAI KORI ÉPÜ­LETMARADVÁNYOK vannak Szombathelyen a Berzsenyi Dániel tér, il­letve a megyei és járási tanács épülete alatt. A tér végleges beépítése előtt most megkezdték a lelet­mentő ásatásokat. A haj­dani Savaria II. század végén épült közfürdőjéből eddig a márványlapokkal borított padozat s az alat­ta húzódó fütőszerkezet került napvilágra. — Kennedy özvegye el­határozta, hogy elköltözik Washingtonból és gyerme­keivel együtt New Yorkba megy. Az elköltözés oka, hogy a meggyilkolt elnök feleségét a kíváncsiak szá­zai akarják felkeresni. 500 —600 levelet is kap na­ponta, amelyet egy külön hivatal válaszol meg. ELGÖRBÍTETT FENYNYALÄB A fény egyenes vonalúan terjed. Vékony üvegszálak­ban azonban a teljes vissza­verődés következtében köve­ti a szál csavarulatait, hajlat tait. Vékony üvegszálakból összeállított kötél úgy vezeti a fényt, mint a tömlő a vi­zet. Tv-felvételekhez is alkal­mazták már, amikor nehe­zen hozzáférhető helyekről kellett képet közvetíteni. Al­kalmazzák fogorvosok a száj­üreg megvilágítására és al­kalmazható egyéb műtétek­nél is. — Turista élelmiszer­csomagok árusítását kezd­ték meg a Balaton déli partján. A higiénikusan lezárt műanyag zacskóba különböző hús- és máj­konzerveket, szardíniát, dzsemet, sós és édes kek­szet, cukorkát, konzerv­­nyitót és papírszalvétát helyeztek el. ■ 22 KILOMETER hosszC csatornahalOzat lezárása GAZMERGEZESI veszély miatt Jó néhány üzem a különböző termelési folyamatoknál használt mérgező vegyi anyagokat közömbösítés vagy derítés nélkül hosszabb ideje egyszerűen a csatornahálózatba jut­tatja, ennek következtében a csatornában mérges gázok kér letkeznek. A Csatornázási Művek több ízben felhívta az üze­mek figyelmét erre a felelőtlenségre. Sajnos, a figyelmez­tetés nem nagyon használ, mórt az idén hat újabb gyár is megszegte az ide vonatkozó rendelkezéseket. Gázmérgezés veszélye miatt újabb 21 utcában további 22 kilométer hosszú csatorna tisztítását keUett beszüntetni. A Csatornázási Mü­vek a szabályt szegő vállalatokat feljelentette a Középduna­­völgyi Vízügyi Igazgatóságnál. cíkúeuSúti r-A Nap kel 3 óra 58 perckor, nyugszik 19 óra 40 perckor. A nap kérdése: * — Az ajándék nek, jellegű édessége­ket házhoz szál­lító holtok megrendelőiből hány százalék marad az es­küvő után? Szombati konferansz Jó reggelt kívá­nok, kedves olva­sóink! Olvasom a Népszavában, hogy a »Nude Look«­­nak, a monokini­szabad női fel­sőtest mutogatásának Athén­ban van a legnagyobb sike­re, ahol három nap alatt 300 monokinit adtak el az áru­házak. Mit szólnának ehhez a régi görög hírességek? Van egy tragédiatémám az ön számára, Aiszkhülosz úr. — Halljuk azt a tragédiát, i— a feleségem monokini­­ben ment végig az utcán, és senki se nézett rá. Mit írna ezekről a mo­nokinis nőkről Homérosz? — Semmit. — Miből gondolja? — Trójáról könnyű volt ír­ni, azt évekig ostromolták, de ezeket a nőket nem kell évekig ostromolni. « Milyen furcsán elszíne­ző d ölt Praxitelész fehérmár­­vány Hermész-szobra. — Ez érthető. Hermész a kereskedelem istene, és ami­kor meghallotta, hogy mi­lyen női ruhákat árulnak az athéni boltokban, kissé elpi­rult. 4. s— Miért volt Pallas Athéné a bölcsesség istennője? — Mert annak volt esze, és nem járt monokiniben. — Miért kell ahhoz ész? — Mert ha a filmeket az utcán is meg lehetne nézni, ki váltana jegyet a moziba? — Miért háborog Poszei­­don? — ö a tengereik istene. Na és? — Amióta tele van a ten­ger monokinis nőkkel, félti a hajókat, hogy elsüllyed­nek a szégyentől. Zárszó címén: Bocsánat. Ez magánügy. Ha én Zeusz lennék, meg se próbálnám a nejemet, Hérát lebeszélni a monokini­­rőL Mert én tudom, hogy ott­hon még Zeusz se atyaisten. hogy a zeneszerzés a leg­újabb divathóbort a holly­woodi filmszínészek között? Vajon miért? — Mert zenét könnyebb szerezni, mint tehetséget. — A KISZ-építőtáborok lakóinak orvosi felügyele­téről a táborok higiéniájá­ról különösen körültekin­tően gondoskodnak ebben az évben. A gyerekeket a pedagógusokon kívül is­kolaorvosok is elkísérik, sőt minden ötven tanuló után egy védőnő is utazik velük. — KÉTSZÁZMILLIÓ SZENT TEHÉN VAN IN­DIÁBAN, amelyeket nem szabad levágni. Az indiai kormány erélyesen fel akar lépni ez ellen a ré­gi babona ellen. Az új­delhi felső bíróság egy most hozott határozatban megállapítja, hogy a tehe­nek levághatok és a húsuk elfogyasztható. — A Patyolat is foko­zottan segít a falusiaknak Győr megyében a nyári mezőgazdasági idényben. A nagy munkák idején felkeresik a megye tizen­két nagyobb községét és a helyszínen veszik át a fes­tésre, tisztításra váró ru­haneműt. hány mérges kígyó van? A herpetológusok — kí­gyókkal foglalkozó kutatók szerint — 2500 kígyófajtát Is­mernek, ezek közül 200 ve­szélyes az emberre. Szinte valószínűtlenül hangzik — de nemzetközi egészségügyi sta­tisztikából olvassuk — éven­­kint 40 ezer — negyvenezer — ember hal meg mérgeskí­gyó marásától. A halálos ese­tek ?o százaléka ázsiai or­szágokban történik. ■ JAVASLAT A KÁLVIN TÉR FORGALMÁNAK RENDEZÉSÉRE Közismert, hogy a Kálvin tér túl zsúfolt. Csúcsforgalom­ban a járművek nehézkesen jutnak át ezen a fontos góc­ponton. A közlekedési szakemberek szerint a teherforgalmat részlegesen vagy teljesen ki kellene tiltani a Kálvin térről, és gondoskodni számára más útvonal kijelöléséről. Szerintük a leghelyesebb az lenne, ha ismét engedélyeznék a Nagykör­úton a teherfuvarozást. A Nagykörút széles útteste elbírja ezt a forgalomnövekedést. Kisebb útkorrekciókra, illetve forgalmi berendezések áthelyezésére is szükség lenne. CSILLAGOS ÉG­­TITKAIT vasár-VILLANÓFÉNY Siklóson, ahol a Tenkes kapitánya című film legna­gyobb részét forgatták, soha ilyen jelentős idegenforga­lom nem volt. A siklósiak is büszkék filmjükre, és ahol lehet, igyekeznek is emlékeztetni vendégeiket erre. A községben van Tenkes Csárda, Tenkes Presszó, Ten­kes Falatozó, ahol ízletes Tenkes-gulyást, és ha lehet, még Tenkes-ebb sülteket szolgálnak fel. Az ételhez, véleményem szerint, csak azért adnak Kinizsi sört, mert még nem épült fel a siklósi sörgyár. De ami ké­sik, az nem múlik... De hogy a Tenkes kapitánya mennyire a szívekbe lopta magát, legjobban példázza az a várba látogató diák, aki a Kanizsai Dorottyáról Ismer­tetést tartó -várkapitány-H szavait a kővetkező kérdés­sel szakította meg: — Tessék mondani, me­lyik ablakon ugrott ki a Ten­kes kapitány? S. A. — Az első hazai gyárt­mányú elektroncső nélküli interurbán központ elké­szült. Egyszerre két újfaj­ta átviteltechnikai beren­dezést adtak át a Telefon­gyár szerelői. — Két és félmillió fo­rintos költséggel szociális otthont létesít tüdőbetegek részére a Baranya megyei tanács a Sellye melletti Rigó-pusztán levő egykori kastélyban. Az ötven férő­helyes otthon a pécsi tü­dőszanatórium védnöksége alatt működik majd. — öt új orvosi rendelő­vel bővül az idén Bács megye egészségügyi háló­zata. A falvak közül He­­tényegyházán, Bócsán és Jánoshalmán létesül ilyen egészségügyi intézmény. Kecskemét betegellátásá­nak további javítására újabb körzeti és gyermek­­orvosi rendelőt állítanak fel. ■ MAGYAR CUKRÁSZDA NYÍLIK ROTTERDAMBAN, népi zenekart hívnak külföldbe A KONSUMEX Külkereskedelmi Vállalat szervezésében Európában 12 helyen működik magyar étterem, csárda, bár és eszpresszó, amelyekben 120 magyar vendéglátóipari alkal­mazott, zenész és énekes dolgozik. E magyaros jellegű ven­déglátó üzletek berendezését, az italok és bizonyos élelmi­szerek, fűszerek utánpótlását rendszeresen Magyarországról kapják. Még az étlapok is Itt készülnek, és a belső beren­dezések egyes tárgyai, a herendi étkészletek, kávéfőző gé­pek és népművészeti cikkek mind »Made in Hungary« jel­zéssel kerülnek a külföldi vendégek elé. A Rotterdamban több mint egy éve nyitva tartó Tokaj Étterem sikere arra indította a holland vállalkozókat, hogy magyaros cukrász« dát nyissanak, amelyben magyar cukrászszemélyzet dolgo­zik. Sikere van népi zenekarainknak, énekeseinknek is. Európa több államából kémek magyar népi zenekarokat, Így legutóbb Párizsból, sőt Spanyolországból érkezett kérés. Hel­sinkibe, a Budapest Étterembe utazik Radios Béla zenekara, Drezdában pedig újabb hat hónapra meghosszabbították az ott dolgozó népi zenekar szerződését. Helsinkibe magyar éne­keseket is kémek. — A BOLT naptól kezdve a nagykö­zönség ismét minden de­rült este tanulmányozhat­ja a gellérthegyi Uránia Csillagvizsgáló Intézet új­jáépített kupolájában. Be­fejeződött azoknak a ká­roknak a helyreállítása, amelyeket még a múlt év augusztus lS-i pusztító or­kán okozott a csillagvizs­gálóban. — Kutyahűség. Három év után több mint 2230 kilométer távolságból visszatért Joe Martinez nebraskai lakos kutyája. Gazdája még 1961-ben el­vesztette egy californiai városban. — A JÁSZSÁGBAN BEFEJEZŐDÖTT a négy­ezer lakost számláló Jász­­dázsa újjáépítése. A köz­séget — mint emlékezetes — 1963 tavaszán elöntötte a Zagyva hirtelen áradása. Az összedőlt, vagy súlyo­san megrongálódott régi vályogházak helyébe tég­lából és betonból 135 két­­szoba-konyhás modern családi házat építettek. zivatar előidézése Zivatar olyankor keletke­zik, ha a föld felszínétől meleg levegő gyorsan fel­emelkedik, s fent lehűlve kiejti csapadékát. Zivatart mesterségesen Is lehet elő­idézni. Megfigyelték, hogy nagy olajtüzek esetén, a zi­vatar majdnem biztosan be­következik. A -meteotron« nevű berendezés égőiből ki­fúvó láng felhevitl a talaj­­menti levegőt és ezzel zivat tart, esőzést Idéz elő. — Üj községi tanácshá­za épül a Vas megyei Sár­váron. A telek, amelyre épül, vizenyős talajú, ezért több mint nyolcvan vasbeton-cölöpöt süllyesz­tenek a földbe, s ezekre építik majd a tanácsházát. — MŰKEDVELŐ VA­SAS KÉPZŐMŰVÉSZEK megörökítik a diósgyőri durvahengermű rekonst­rukciójának fontosabb mozzanatait. Műveikből a rekonstrukció befejezése alkalmából kiállítást ren­deznek. Szabadság halál esetén HAVASI FERENC felCSÚtl olvasónk azt kérdi, hogy édesanyja halála esetén a vállalat köteles-e rendkivflU szabadnapot adni, mert ké­rését elutasították azzal, hogy ezt csak akkor kaphat, ha már nincs rendes szabad­sága. A Munka Törvényköny­ve végrehajtási rendelet 139. § (1) bekezdés c) pontja szerint közeli hoz­zátartozó (házastárs, gyer­mek vagy szülő) halála esetén 8 órára időbér jár a dolgozónak. E rendelke­zés az ismertetett fizetett távoliét kiadását nem te­szi függővé a rendes sza­badságtól, tehát akkor is ki kell adni, ha a dolgo­zó teljes szabadsága meg­van még. Átlagkereset szabadságnál CSABA FERENC ózdi ol­vasónk arra kér választ, hogy ha áthelyezés esetén új helyén kiveszi a szabad­ságát, az átlagkereset számí­tásához figyelembe kell-e venni az előző munkahelyen elért keresetét is. A Munka Törvényköny­ve végrehajtási rendelet 140. § (1) bekezdése sze­rint az átlagkereset kiszá­mításának alapja hét munkanapnál hosszabb Időre történő elszámolás esetén a folyó hónapot megelőző tizenkét hónap­ban elért átlagkereset. A (3) bekezdés szerint, ha a dolgozó még nincs tizen­két hónapja a vállalatnál, az átlagkereset kiszámítá­sánál a vállalatnál eltöl­tött időt kell alapul ven­ni. Ebből következik, hogy az előző vállalatnál elért keresetét nem lehet szá­mításba venni. Terhes nő és túlmunka NÉMETH JÖZSEFNÉ buda­pesti olvasónk aziránt érdek­lődik, hogy terhes nőt be­oszthatnak-e túlmunkára. A Munka Törvényköny­ve 95. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a dol­gozó nőt a terhesség ne­gyedik hónapjától kezd­ve, a szoptató nőt a szop­tatás hatodik hónapjá­nak végéig nem szabad nehéz testi munkára, éj­szakai munkára és túl­munkára beosztani. Jogszabály-magyarázat Az egyeztető bizottsá­gok ma már általában jól működnek, azonban eljárásuk során még min­dig sok bizonytalanság tapasztalható. Ez alka­lommal arról adunk tá­jékoztatást, hogy AZ EGYEZTETŐ BI­ZOTTSÁG HATÁROZA­TÁNAK KIHIRDETÉSE milyen kötelezettséget ró a soros elnökre. A munkaügyi viták el­intézéséről a Munka Tör­vénykönyve XVII. fejeze­te rendelkezik és e feje­zet tartalmazza az egyez­tető bizottság eljárási szabályait is. Ezenkívül részletesebb leírásokat tartalmaznak a Munka­ügyi Közlöny 1961. évi 20. számának mellékleteként megjelent »irányelvek«, amelyeket az egyeztető bizottságok működésére vonatkozóan a munka­ügyi miniszter és a Szak­­szervezetek Országos Ta­nácsa adott ki. E rendel­kezések szerint az egyez­tető bizottságoknak az érdekelt személyek részé­re az üléstől számított három napon belül a ho­zott határozatot meg kell küldeni. Időközben a területi egyeztető bizottságok ré­szére a Munkaügyi Mi­nisztérium a SZOT-tal egyetértésben előírta, hogy a hozott határoza­tot az ülés után a jelen­levő felek előtt ki is kell hirdetni. Mivel a területi egyeztető bizottságok és a vállalati egyeztető bizottságok eljárása azo­nos, ez az előírás vonatkozik a válla­lati egyeztető bizottsá­gokra is. Az elsőfokon el­járó vállalati és járási közös egyeztető bizottsá­gok helyesen követik is ezt a gyakorlatot. Az előírás azt jelenti, hogy az egyeztető bizott­ság soros elnöke a bizott­ság. tanácskozása során meghozott határozatot a felek előtt szóban kihir­deti és ezt a tárgyalási jegyzőkönyvbe is a jegy­zőkönyvvezető beírja. A kihirdetett határozatot a soros elnök röviden indo­kolja is, de ezt nem kell jegyzőkönyvbe foglalni. A három napon belül írás­ban megküldött határozat nem lehet más, mint az, amelyet a tárgyalás végén az elnök kihirdetett és jegyzőkönyvbe vettek. Abban az esetben, ha a tényállás tisztázott és további bizonyításra nincs szükség, viszont határo­zatot hozni ennek ellené­re nem lehet, mert pél­dául valamely jogszabály megszerzése még szüksé­ges, akkor a soros elnök­nek a tárgyalást határo­zat kihirdetés nélkül kell befejezni. Ilyenkor azon­ban a határozat kihirde­tésére új határnapot kell kitűzni és ezt a felekkel rögtön a tanácskozás után közölni kell. Ez ut/'’bi mozzanatot szintén rögzí­teni kell a jegyzőkönyv­ben. VILLAMOSSÁGI ÉS SZERELÉSI ÉRTÉKESÍTŐ VÁLLALAT értesíti ügyfeleit, hogy VII. kerület, Majakovszkij utca 57. szám alatt levő KÖZÜLETI BOLTJÁBAN 1964. július 24—31-ig LELTÁROZÁST TART A leltárfelvétel alatt az ÁRUKIADÁS SZÜNETEL JÁRÁSI ÉPÍTŐ SZÖVETKEZET azonnali belépésre keres ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖT műszaki vezetői munkakörbe Jelentkezés, Pécsvárad, Dózsa György u. 1. KÜLFÖLDI ISMERŐSEINEK, BARÁTAINAK AJÁNDÉKOZZON MAGYAROS vagy BUDAPESTI JELLEGŰ EMLÉKTÁRGYAKAT! Szebbnél szebb ajándéktárgyak vására VII. 10—24-ig az Úttörő Áruházban JÚLIUS 10-TŐL MÁR LÁTHATÓ A LÁTHATATLAN LÉGIÓ A BARTÓK SZÍNPADON MINDEN PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP ESTE 8 ÓRAKOR Jegyek válthatók az ŐRI központi jegypénztáránál (V., Kossuth Lajos utca 20.), a Móricz Zsigmond körtéri jegypavilonban, a Bartók Színpad pénztáránál és az üzemi közönségszervezőknél. NÉPSZAVA 1964. július 11

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék