Népszava, 1964. július (92. évfolyam, 152–178. szám)

1964-07-11 / 161. szám

c­­houtSufii uu&uup ■ védjük meg a terményeket a tűztől Szóvá tesszük Az elmúlt napokban sok helyütt okozott kárt a tűz a mezőgazdasági terményekben. A Tűzrendészet Országos Pa­rancsnoksága felhívja a mezőgazdasági üzemek vezetőit és dolgozóit, hogy a gépek minden olyan javítását, amely nyílt láng használatával vagy üzemanyag-elfolyással jár, a táblán kívül, a szükséges óvintézkedések megtartása mellett, az éghető anyagoktól legalább 26 méter távolságban szabad csak elvégezni. A learatott termést — a kereszteket — a vasút­vonaltól legalább 60 méter, az osztagokat pedig legalább 100 méter távolságban kell elhelyezni.­­ Francia vendégsze­replésre utazott a Vegy­ipari Dolgozók Szakszer­vezetének Bartók Béla művészeti együttese. Tíz­napos vendégszereplésük során fellépnek Párizsban, s több városban is részt vesznek a tours-i folklór­­fesztiválon.­­ ÚJABB ÉRTÉKES VIRÁGOKKAL, FÁK­KAL gyarapodott a Szege­di Tudományegyetem húszholdas füvész­kertje. Fürdős György és Szabó István magyar származású kanadai kertészek cukor­juharfát, fokföldi ibolyá­kat és különleges sárga krizantémokat küldtek ajándékba a szegedi bota­nikus kertnek. — AZ ORSZÁGOS FILMHAR­MÓNIA közli, hogy a Vé­­niusz-kamarazenekar elma­radt koncertjét ma, július 1­-án este 8 órakor tartja meg. — A zöldbabszezon megkezdődött a Nyíregy­házi Konzervgyárban. A készítményekből nagy mennyiséget szállítanak a főváros és az iparvidékek, valamint a szomszédos ál­lamok piacaira. — Város antenna nél­kül. Mitena svájci város tanácsa elrendelte, hogy az összes házak tetejéről el kell távolítani a tv-an­­tennákat, s helyettük csak kis közös antennát szabad felszerelni, amelyet min­denki igénybe vehet. A város legnagyobb része még a XV. században épült, s a városi tanács így akarja a szép kis város középkori jellegét meg­őrizni.­­ Néhány önműködő seprőgépet vásárolt a Fő­városi Köztisztasági Hiva­tal. Ez a géptípus azonban rendkívül drága, 10 000 dollárba kerül. A hivatal kontstruktőrei elkészítet­tek egy hazai seprőgépet Ez méltó versenytársa lesz a külföldieknek és 200 000 forintért állítható elő. A tervek szerint hamarosan megkezdik a sorozatgyár­tást. EMÉSZTHETŐ MŰANYAG FÓLI A Növényi anyagokból ké­szült átlátszó fóliát gyárt egy angol vállalat. Hirdetése sze­rint a műanyagzacskóban az élelmiszer tárolható, süthető, főzhető és — ha rátapadt az élelmiszerre — el is fogyaszt­ható. — Eltűntek a jeepek a New York-i utcákról. A második világháború ide­jén 650 000 darab jeepet gyártottak az Egyesült Ál­lamokban és most, amikor egy autókiállításra keres­tek több jeepet, mindössze csak két kocsit tudtak elő­keríteni. KISMÉRETŰ ELEKTRO­NIKUS SZÁMOLÓGÉP Egy amerikai kutatóintézet kicsiny, mindössze 35 kilo­gramm súlyú elektronikus számológépet dolgozott ki. Az első készülék még óriási helyiséget betöltő, tízezernyi rádiócsövel dolgozó szerkeze­tek voltak, az új, tranziszto­ros készülék alig nagyobb egy irodai írógépnél. »Értekezleten vagyok« — olvasták a napokban a kora délutáni órákban az Erzsébet királyné út és Kolumbus ut­ca sarkán levő zöldség- és gyümölcsüzletben vásárolni akarók a lehúzott redőnyön függő cédulát. Miután idáig legfeljebb leltárkészítés miatt érték a háziasszonyokat ilyen »kellemes« meglepeté­sek, érthetően bosszankod­tak, hogy zöldség és gyü­mölcs helyett újabban érte­kezletekkel traktálják az egyszemélyes boltvezetőket. Hát még amikor meghallot­ták, hogy ezúttal a paprika­­hiányról esett az értekezle­ten szó. Nem lehetett volna ezt más úton vagy más idő­pontban az üzletvezető tudo­mására hozni? Akkor leg­alább ha paprikát nem is, de más főznivalót vásárol­hattunk volna. (u. o.) — A történelemtanárok tíznapos nyári egyeteme befejeződött Debrecenben. Az idén a hazaiakon kívül az NDK-ból, Csehszlová­kiából, Lengyelországból és Bulgáriából érkezett ta­nárcsoportok is részt vet­tek a nyári egyetemen. — RÓMAI KORI ÉPÜ­LETMARADVÁNYOK vannak Szombathelyen a Berzsenyi Dániel tér, il­letve a megyei és járási tanács épülete alatt. A tér végleges beépítése előtt most megkezdték a lelet­mentő ásatásokat. A haj­dani Savaria II. század végén épült közfürdőjéből eddig a márványlapokkal borított padozat s az alat­ta húzódó sűtőszerkezet került napvilágra. — Kennedy özvegye el­határozta, hogy elköltözik Washingtonból és gyerme­keivel együtt New Yorkba megy. Az elköltözés oka, hogy a meggyilkolt elnök feleségét a kíváncsiak szá­zai akarják felkeresni. 500 —600 levelet is kap na­ponta, amelyet egy külön hivatal válaszol meg. ELGÖRBÍTETT FÉNYNYALÁB A fény egyenes vonalúan terjed. Vékony üvegszálak­ban azonban a teljes vissza­verődés következtében köve­ti a szál csavarulatait, hajlat­­ait. Vékony üvegszálakból összeállított kötél úgy vezeti a fényt, mint a tömlő a vi­zet. Tv-felvételekhez is alkal­mazták már, amikor nehe­zen hozzáférhető helyekről kellett képet közvetíteni. Al­kalmazzák fogorvosok a száj­üreg megvilágítására és al­kalmazható egyéb műtétek­nél is.­­ Turista élelmiszer­csomagok árusítását kezd­ték meg a Balaton déli partján. A higiénikusan lezárt műanyag zacskóba különböző hús- és máj­konzerveket, szardíniát, dzsemet, sós és édes kek­szet, cukorkát, konzerv­­nyitót és papírszalvétát helyeztek el. ■ 22 KILOMÉTER hosszú csatornahálózat lezárása GAZMÉRGEZÉSI veszély miatt jó néhány üzem a különböző termelési folyamatoknál használt mérgező vegyi anyagokat közömbösítés vagy derítés nélkül hosszabb ideje egyszerűen a csatornahálózatba jut­tatja, ennek következtében a csatornában mérges gázok kev­­etkeznek. A Csatornázási Művek több ízben felhívta az üze­mek figyelmét erre a felelőtlenségre. Sajnos, a figyelmez­tetés nem nagyon használ, mert az idén hat újabb gyár is megszegte az ide vonatkozó rendelkezéseket. Gázmérgezés veszélye miatt újabb 21 utcában további 22 kilométer hosszú csatorna tisztítását kelett beszüntetni. A Csatornázási Mű­vek a szabályt szegő vállalatokat feljelentette a Középduna­­völgyi Vízügyi Igazgatóságnál. Szabadság halál esetén HAVASI FERENC felcSúti olvasónk azt kérdi, hogy édesanyja halála esetén a vállalat köteles-e rendkívüli szabadnapot adni, mert ké­rését elutasították azzal, hogy ezt csak akkor kaphat, ha már nincs rendes szabad­sága. A Munka Törvényköny­ve végrehajtási rendelet 139. § (1) bekezdés c) pontja szerint közeli hoz­zátartozó (házastárs, gyer­mek vagy szülő) halála esetén 8 órára időbér jár a dolgozónak. E rendelke­zés az ismertetett fizetett távollét kiadását nem te­szi függővé a rendes sza­badságtól, tehát akkor is ki kell adni, ha a dolgo­zó teljes szabadsága meg­van még. Átlagkereset szabadságnál CSABA FERENC ózdi ol­vasónk arra kér választ, hogy ha áthelyezés esetén új helyen kiveszi a szabad­ságát, az átlagkereset számí­tásához figyelembe kell-e venni az előző munkahelyen elért keresetét is. A Munka Törvényköny­ve végrehajtási rendelet 140. § (1) bekezdése sze­rint az átlagkereset kiszá­mításának alapja hét munkanapnál hosszabb időre történő elszámolás esetén a folyó hónapot megelőző tizenkét hónap­ban elért átlagkereset. A (3) bekezdés szerint, ha a dolgozó még nincs tizen­két hónapja a vállalatnál, az átlagkereset kiszámítá­sánál a vállalatnál eltöl­tött időt kell alapul ven­ni. Ebből következik, hogy az előző vállalatnál elért keresetét nem lehet szá­mításba venni. Terhes nő és túlmunka NÉMETH JÓZSEFNÉ buda­pesti olvasónk aziránt érdek­lődik, hogy terhes nőt be­oszthatnak-e túlmunkára. A Munka Törvényköny­ve 95. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a dol­gozó nőt a terhesség ne­gyedik hónapjától kezd­ve, a szoptató nőt a szop­tatás hatodik hónapjá­nak végéig nem szabad nehéz testi munkára, éj­szakai munkára és túl­munkára beosztani. Jogszabály-magyarázat Az egyeztető bizottsá­gok ma már általában jól működnek, azonban eljárásuk során még min­dig sok bizonytalanság tapasztalható. Ez alka­lommal arról adunk tá­jékoztatást, hogy AZ EGYEZTETŐ BI­ZOTTSÁG HATÁROZA­TÁNAK KIHIRDETÉSE milyen kötelezettséget ró a soros elnökre. A munkaügyi viták el­intézéséről a Munka Tör­vénykönyve XVII. fejeze­te rendelkezik és e feje­zet tartalmazza az egyez­tető bizottság eljárási szabályait is. Ezenkívül részletesebb leírásokat tartalmaznak a Munka­ügyi Közlöny 1961. évi 20. számának mellékleteként megjelent »irányelvek«, amelyeket az egyeztető bizottságok működésére vonatkozóan a munka­ügyi miniszter és a Szak­­szervezetek Országos Ta­nácsa adott ki. E rendel­kezések szerint az egyez­tető bizottságoknak az érdekelt személyek részé­re az üléstől számított három napon belül a ho­zott határozatot meg kell küldeni. Időközben a területi egyeztető bizottságok ré­szére a Munkaügyi Mi­nisztérium a SZOT-tal egyetértésben előírta, hogy a hozott határoza­tot az ülés után a jelen­levő felek előtt ki is kell hirdetni. Mivel a területi egyeztető bizottságok és a vállalati egyeztető bizottságok eljárása azo­nos, ez az előírás vonatkozik a válla­lati egyeztető bizottsá­gokra is. Az elsőfokon el­járó vállalati és járási közös egyeztető bizottsá­gok helyesen követik is ezt a gyakorlatot. Az előírás azt jelenti, hogy az egyeztető bizott­ság soros elnöke a bizott­ság­ tanácskozása során meghozott határozatot a felek előtt szóban kihir­deti és ezt a tárgyalási jegyzőkönyvbe is a jegy­zőkönyvvezető beírja. A kihirdetett határozatot a soros elnök röviden indo­kolja is, de ezt nem kell jegyzőkönyvbe foglalni. A három napon belül írás­ban megküldött határozat nem lehet más, mint az, amelyet a tárgyalás végén az elnök kihirdetett és jegyzőkönyvbe vettek. Abban az esetben, ha a tényállás tisztázott és további bizonyításra nincs szükség, viszont határo­zatot hozni ennek ellené­re nem lehet, mert pél­dául valamely jogszabály megszerzése még szüksé­ges, akkor a soros elnök­nek a tárgyalást határo­zat kihirdetés nélkül kell befejezni. Ilyenkor azon­ban a határozat kihirde­tésére új határnapot kell kitűzni és ezt a felekkel rögtön a tanácskozás után közölni kell. Ez utó­bbi mozzanatot szintén rögzí­teni kell a jegyzőkönyv­ben. VILLAMOSSÁGI ÉS SZERELÉSI ÉRTÉKESÍTŐ VÁLLALAT értesíti ügyfeleit, hogy VII. kerület, Majakovszkij utca 57. szám alatt levő KÖZÜLETI BOLTJÁBAN 1964. július 24—31-ig LELTÁROZÁST TART A leltárfelvétel alatt az ÁRUKIADÁS SZÜNETEL A Nap kel 3 óra 58 perckor, nyugszik 19 óra 40 perckor. A nap kérdése: * — Az ajándék jellegű édessége­ket házhoz szál­lító boltok megrendelőiből hány százalék marad az es­küvő után? Szombati konferansz Ja reggelt kívá­nok, kedves olva­sóink! Olvasom a Népszavában, hogy a »Nude Look«­­nak, a monokini­szabad női fel­sőtest mutogatásának Athén­ban van a legnagyobb sike­re, ahol három nap alatt 300 monokinit adtak el az áru­házak. Mit szólnának ehhez a régi görög hírességek? Van egy tragédiatémám az ön számára, Aiszkhülosz úr. — Halljuk azt a tragédiát,­­— a feleségem monokini­­ben ment végig az utcán, és senki se nézett rá. Mit írna ezekről a mo­nokinis nőkről Homérosz? — Semmit. — Miből gondolja? — Trójáról könnyű volt ír­ni, azt évekig ostromolták, de ezeket a nőket nem kell évekig ostromolni. « Milyen furcsán elszíne­ző­d­ött Praxitelész fehérmár­­vány Hermész-szobra. — Ez érthető. Hermész a kereskedelem istene, és ami­kor meghallotta, hogy mi­lyen női ruhákat árulnak az athéni boltokban, kissé elpi­rult.4. nek. s— Miért volt Pallas Athéné a bölcsesség istennője? — Mert annak volt esze, és nem járt monokiniben. — Miért kell ahhoz ész? — Mert ha a filmeket az utcán is meg lehetne nézni, ki váltana jegyet a moziba? — Miért háborog Poszei­­dón? — Ő a tengereik istene. Na és? — Amióta tele van a ten­ger monokinis nőkkel, félti a hajókat, hogy elsüllyed­nek a szégyentől. Zárszó címén: Bocsánat. Ez magánügy. Ha én Zeusz lennék, meg se próbálnám a nejemet, Hérát lebeszélni a monokini­­ről Mert én tudom, hogy ott­hon még Zeusz se atyaisten, hogy a zeneszerzés a leg­újabb divathóbort a holly­woodi filmszínészek között? Vajon miért? — Mert zenét könnyebb szerezni, mint tehetséget. r­ — A KISZ-építőtáborok lakóinak orvosi felügyele­téről a táborok higiéniájá­ról különösen körültekin­tően gondoskodnak ebben az évben. A gyerekeket a pedagógusokon kívül is­kolaorvosok is elkísérik, sőt minden ötven tanuló után egy védőnő is utazik velük. — KÉTSZÁZMILLIÓ SZENT TEHÉN VAN IN­DIÁBAN, amelyeket nem szabad levágni. Az indiai kormány erélyesen fel akar lépni ez ellen a ré­gi babona ellen. Az új­delhi felső bíróság egy most hozott határozatban megállapítja, hogy a tehe­nek levághatók és a húsuk elfogyasztható.­­ A Patyolat is foko­zottan segít a falusiaknak Győr megyében a nyári mezőgazdasági idényben. A nagy munkák idején felkeresik a megye tizen­két nagyobb községét és a helyszínen veszik át a fes­tésre, tisztításra váró ru­haneműt, hány mérges kígyó van? A herpetológusok — kí­gyókkal foglalkozó kutatók szerint — 2500 kígyófajtát is­mernek, ezek közül 200 ve­szélyes az emberre. Szinte valószínűtlenül hangzik — de nemzetközi egészségügyi sta­tisztikából olvassuk — éven­­ként 40 ezer — negyvenezer — ember hal meg mérgeskí­gyó marásától. A halálos ese­tek 66 százaléka ázsiai or­szágokban történik. K­ét új orvosi rendelő­vel bővül az idén Bács megye egészségügyi háló­zata. A falvak közül He­­tényegyházán, Bócsán és Jánoshalmán létesül ilyen egészségügyi intézmény. Kecskemét betegellátásá­nak további javítására újabb körzeti és gyermek­­orvosi rendelőt állítanak fel. Siklóson, ahol a Tenkes kapitánya című film legna­gyobb részét forgatták, soha ilyen jelentős idegenforga­lom nem volt. A siklósiak is büszkék filmjükre, és ahol lehet, igyekeznek is emlékeztetni vendégeiket erre. A községben van Tenkes Csárda, Tenkes Presszó, Ten­kes Falatozó, ahol ízletes Tenkes-gulyást, és ha lehet, még Tenkes­ebb sülteket szolgálnak fel. Az ételhez, véleményem szerint, csak azért adnak Kinizsi sört, mert még nem épült fel a siklósi sörgyár. De ami ké­sik, az nem múlik... De hogy a Tenkes kapitánya mennyire a szívekbe lopta magát, legjobban példázza az a várba látogató diák, aki a Kanizsai Dorottyáról ismer­tetést tartó­­várkapitány-­ szavait a következő kérdés­sel szakította meg: — Tessék mondani, me­lyik ablakon ugrott ki a Ten­kes kapitány? S. A. — Az első hazai gyárt­mányú elektroncső nélküli interurbán központ elké­szült. Egyszerre két újfaj­ta átviteltechnikai beren­dezést adtak át a Telefon­gyár szerelői.­­ Két és félmillió fo­rintos költséggel szociális otthont létesít tüdőbetegek részére a Baranya megyei tanács a Sellye melletti Rigó-pusztán levő egykori kastélyban. Az ötven férő­helyes otthon a pécsi tü­dőszanatórium védnöksége alatt működik majd. címűeuSúti ■ JAVASLAT A KÁLVIN TÉR FORGALMÁNAK RENDEZÉSÉRE Közismert, hogy a Kálvin tér túl zsúfolt. Csúcsforgalom­ban a járművek nehézkesen jutnak át ezen a fontos góc­ponton. A közlekedési szakemberek szerint a teherforgalmat részlegesen vagy teljesen ki kellene tiltani a Kálvin térről, és gondoskodni számára más útvonal kijelöléséről. Szerintük a leghelyesebb az lenne, ha ismét engedélyeznék a Nagykör­úton a teherfuvarozást. A Nagykörút széles útteste elbírja ezt a forgalomnövekedést. Kisebb útkorrekciókra, illetve forgalmi berendezések áthelyezésére is szükség lenne. CSILLAGOS ÉG­­TITKAIT vasár­— A BOLT naptól kezdve a nagykö­zönség ismét minden de­rült este tanulmányozhat­ja a gellérthegyi Uránia Csillagvizsgáló Intézet új­jáépített kupolájában. Be­fejeződött azoknak a ká­roknak a helyreállítása, amelyeket még a múlt év augusztus 15-i pusztító or­kán okozott a csillagvizs­gálóban. — Kutyahűség. Három év után több mint 2230 kilométer távolságból visszatért Joe Martinez nebraskai lakos kutyája. Gazdája még 1961-ben el­vesztette egy californiai városban. — A JÁSZSÁGBAN BEFEJEZŐDÖTT a négy­ezer lakost számláló Jász­­dózsa újjáépítése. A köz­séget — mint emlékezetes — 1963 tavaszán elöntötte a Zagyva hirtelen áradása. Az összedőlt, vagy súlyo­san megrongálódott régi vályogházak helyébe tég­lából és betonból 135 két­­szoba-konyhás modern családi házat építettek. zivatar előidézése Zivatar olyankor keletke­zik, ha a föld felszínétől meleg levegő gyorsan fel­emelkedik, s fent lehűlve kiejti csapadékát. Zivatart mesterségesen is lehet elő­idézni. Megfigyelték, hogy nagy olajtüzek esetén, a zi­vatar majdnem biztosan be­következik. A­­meteotron­ nevű berendezés égőiből ki­fúvó láng felhevíti a talaj­­menti levegőt és ezzel zivat­­art, esőzést idéz elő. — Új községi tanácshá­za épül a Vas megyei Sár­váron. A telek, amelyre épül, vizenyős talajú, ezért több mint nyolcvan vasbeton-cölöpöt süllyesz­tenek a földbe, s ezekre építik majd a tanácsházát. A MŰKEDVELŐ VA­SAS KÉPZŐMŰVÉSZEK megörökítik a diósgyőri durvahengermű rekonst­rukciójának fontosabb mozzanatait. Műveikből a rekonstrukció befejezése alkalmából kiállítást ren­deznek. VILLANÓFÉNY ■ MAGYAR CUKRÁSZDA NYÍLIK ROTTERDAMBAN, népi zenekart hívnak külföldre A KONSUMEX Külkereskedelmi Vállalat szervezésében Európában 12 helyen működik magyar étterem, csárda, bár és eszpresszó, amelyekben 120 magyar vendéglátóipari alkal­mazott, zenész és énekes dolgozik. E magyaros jellegű ven­déglátó üzletek berendezését, az italok és bizonyos élelmi­szerek, fűszerek utánpótlását rendszeresen Magyarországról kapják. Még az étlapok is itt készülnek, és a belső beren­dezések egyes tárgyai, a herendi étkészletek, kávéfőző gé­pek és népművészeti cikkek mind »Made in Hungary« jel­zéssel kerülnek a külföldi vendégek elé. A Rotterdamban több mint egy éve nyitva tartó Tokaj Étterem sikere arra indította a holland vállalkozókat, hogy magyaros cukrász­­dát nyissanak, amelyben magyar cukrászszemélyzet dolgo­zik. Sikere van népi zenekarainknak, énekeseinknek is. Európa több államából kérnek magyar népi zenekarokat, így legutóbb Párizsból, sőt Spanyolországból érkezett kérés. Hel­sinkibe, a Budapest Étterembe utazik Radics Béla zenekara, Drezdában pedig újabb hat hónapra meghosszabbították az ott dolgozó népi zenekar szerződését. Helsinkibe magyar éne­keseket is kérnek. JÁRÁSI ÉPÍTŐ SZÖVETKEZET azonnali belépésre keres ÉPÍTÉSZMÉRNÖKÖT műszaki vezetői munkakörbe Jelentkezés: Pécsvárad, Dózsa György u. 1. KÜLFÖLDI ISMERŐSEINEK, BARÁTAINAK AJÁNDÉKOZZON MAGYAROS vagy BUDAPESTI JELLEGŰ EMLÉKTÁRGYAKAT! Szebbnél szebb ajándéktárgyak vására VII. 10—24-ig az Úttörő Áruházban JÚLIUS 10-TŐL MÁR LÁTHATÓ A LÁTHATATLAN LÉGIÓ A BARTÓK SZÍNPADON MINDEN PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP ESTE 8 ÓRAKOR Jegyek válthatók az ŐRI központi jegypénztáránál (V., Kossuth Lajos utca 20.), a Móricz Zsigmond körtéri jegypavilonban, a Bartók Színpad pénztáránál és az üzemi közönségszervezőknél. NÉPSZAVA 1964. július 11

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék