Népszava, 1971. szeptember (99. évfolyam, 205–230. sz.)

1971-09-01 / 205. szám

4 GERGELY MIKLÓS: SZERDA, SZEPTEMBER 1. A Nap kel 5 óra 2 perckor, nyugszik 18 óra 25 perckor. DBB033BB Várható időjárás szerda es­tig . Felhőlátvonulások esővel, keleten egy-két helyen zi­vatarral. Élénk, időnként erős, helyenként viharos lö­késekkel kisért északi szél. várható legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán is—24 fok között. Szeretettel köszöntjük névnapjukon EGYED nevű kedves olvasóinkat. pb. A nap Kereése: észak­nijm­­irt ír határinci­­­dens után se látja be Heath és Faulkner, hogy mindennek van határa? Jó reggelt! Olvasom a Népszavában, hogy néhány kellemes és üde dal is elhangzott az idei táncdalfesztiválon. Engem ugyan senki se kér­dezett, amit meg is értek, mert se a tánchoz, se a dal­hoz, se a kettőhöz együtt nem értek (nagy önfegyelem­re vall a részemről, hogy en­nek ellenére se érzem maga­mat szakértőnek), pontosan az ellentétem Kuud Abigél, aki a vers szerint táncolni, dalolni se szégyell, én bi­zony táncolni, dalolni is szé­gyenek, én csak hozzászólni tudok, de azt nagyon, úgy ültem a tévé képernyője előtt, mint Zeusz az Olümpo­szon, némelyik énekes talán azért volt kissé elfogódott, mert megérezte a távolból fe­léje sugárzó szigorú követel­ményeimet, a táncdallal pon­tosan úgy vagyunk, mint a futballal, nem azért, mert né­melyik táncdal szíven rúgja a­, embert,, hanem azért, mert ehhez a kettőhöz (a táncdal­­hoz és a futballhoz) minden­ki jobban ért a másiknál, ha ez a két dolog kerül szóba, a gálái ib is héjává, vércsé­vé vagy keselyűvé változik, na igen, egy labdarúgót vagy egy táncdalénekest könnyebb férfias bátorsággal megbírál­ni, mint egy feleséget vagy egy hivatali főnököt, akikkel nem a képernyőn találkoz­nak, de a legkönnyebb a zsűrit megbírálni, néha azt­­ hiszem, a zsűri nem is azért van, hogy bíráljon, hanem azért, hogy bírálják, bár a döntőben — úgy láttam — már olyan nagy létszámú volt a zsűri, hogy ha ez így folytatódik, megváltoznak az erőviszonyok, és nem a kö­zönség fog tüntetni a zsűri ellen, hanem a zsűri fog tün­tetni a közönség ellen, szó­val maradjunk abban, hogy a fesztiválon volt egy pár jó szám, én még most is azt dúdolom egész nap, hogy Éjjel az omnibusz tetején, meg azt, hogy Legyen a Hor­váth-kertben Budán. Bár most már nem emlék­szem pontosan, lehet, hogy ezek nem a táncdalfesztivá­lon hangzottak el. m ■ Betacid Dorogról *­­ Mongóliába A Kőbányai Gyógy­­szerárugyár dorogi üze­mében néhány évvel ez­előtt kezdték meg a gyógyszerek gyártását, és jelenleg már húszféle ter­méket készítenek. Sok or­szágba exportálnak. A legújabb partner Mongó­lia. ■ Elhunyt Zsabka Kálmán Hetvennégy éves korá­ban, hosszas betegség után elhunyt Zsabka Kálmán, az egykori XIV 2. KISKA- alakulat parancsnoka, a második világháború alat­ti antifasiszta ellenállás r­észtvevője. Búcsúztatása szeptember 7-én 15 órakor lesz a Kerepesi temető fe­dett ravatalozóhelyén.­­ Gaál Zoltán nyugdí­jas szerszámkészítő, a va­sasszakszervezetnek 1930- tól volt tagja elhunyt. Te­metése 1971. szeptember 1-jén 13.30 órakor lesz a Kispesti új temetőben.­ ­ Házgyári lakások Szegeden A szegedi házgyárban megkezdődött a próbaüze­melés. Az öntősablonokból már kikerültek azok a be­tonpanelek, amelyekből megkezdték az első szege­di házgyári lakóház össze­szerelését. ■ Szántóverseny a KISZ-kongresszus tiszteletére A baranyai mezőgaz­dasági üzemek fiatal dol­gozói készülnek a KISZ közelgő VIII. kongresszu­sára. A nagy­ őszi munkák nyitányaként a kongresz­­szus tiszteletére kedden ifjúsági szántóversenyt rendeztek a Bólyi Állami Gazdaság sátorhelyi kerü­letében.­ ­ Műértő betörők Renoir-, Degas-, Mo­net- és Gauguin-festmé­­nyek, illetve rajzok is vol­tak azok között a műal­kotások között, amelyeket egy Bergamo környéki villából raboltak el. A rendőrség szerint a rablók műértők voltak. ■ Malomipari munkások vetélkedője A Gabona Tröszt ked­den Törökszentmiklóson rendezte meg az ország malmaiban dolgozó rako­dómunkások legjobbjai­nak munkavédelmi vetél­kedőjét. A vetélkedőt az öttagú Csongrád megyei csapat nyerte. Az egyéni versenyben Farkas Gás­­párné bizonyult a legjobb­nak. ■ Parkavatás Kispesten Ismét üde színfoltja lett a XIX. kerületnek a Petőfi tér. Kispest We­­kerle-telepi 25 000 négy­zetméternyi alapterületű parkja valósággal újjászü­letett. ■ Betörőt fogtalt az eszpresszóban Budapesten a XII., Krisztina körút 21. szám alatti Krisztina eszpresz­­szóban az alkalmazottak betörésen tetten érték Si­pos György 26 éves bünte­tett előéletű foglalkozás­nélkülit. A rendőrség őri­zetbe vette. A Dunai Vasmű nagy­olvasztóművében kedden névadó ünnepséget tartot­tak. Légrádi Vince nyolc­tagú kohóasztalazó brigád­ja Ho Si Minh nevét vet­te fel. Szerencs nagyközség központjában kedden át­adták rendeltetésének az új szakmunkástanuló-in­tézetet. Az intézetet 6 tan­termes, szertárakkal és a gyakorlati képzést szolgá­ló létesítményekkel sze­relték fel. Negyedszer került a tartásdíj fizetésének el­mulasztása miatt a mis­kolci járásbíróság elé Bodnár Károly miskolci lakos. Egyévi szabadság­­vesztésre ítélték. ■ Polski Fiat Egyiptomban és Kolumbiában A Trybuna Ludu je­lentése szerint egy új megállapodás értelmében az ERIC-ban és Kolum­biában kerülnek összesze­relésre a Lengyelország­ban gyártott Fiat sze­mélygépkocsik. ■ Viharral búcsúzott a balatoni főszezon A nyári főidény az idén kedden viharral bú­csúzott a Balaton még mindig népes, több tízezer főnyi vendégseregétől. Kü­lönösen Keszthelyen tom­bolt erős vihar, ahol a reggeli órákban a széllö­kések sebessége megha­ladta az óránkénti 60 ki­lométert is. ■ Hajókatasztrófa A Taboga nevű három­ezer tonnás panamai hajó hétfőn a panamai part­­menti vizeken összeütkö­zött a parti őrség egyik naszádjával. A szerencsét­lenségnek az eddigi ada­tok szerint 13 halálos ál­dozata van, húsz embert megmentettek.­­ A Jászai Mari tér és a Pünkösdfürdő között szeptemberben is fenn­tartják a hajójáratot, s egész hónapban közleke­dik a Kossuth tér és a Batthyány tér közötti át­kelőhajó is. A Nagyszom­bat utca és a Palatínus közötti átkelőjárat azon­ban szeptember 1-jén megszűnik. ■ Tanárképzés Szombathelyen Az új tanévben Szom­bathelyen is megindul a tanárképzés. A Pécsi Ta­nárképző Főiskola tagoza­taként elsősorban mate­matika szakos nevelőket képeznek. A szeptember 20-án induló évfolyamra mintegy ötven fiatalt vesz­nek fel. B Megkezdődött a gyümölcsszüret Zala megye gyümölcs­­termelő gazdaságaiban, az állami gazdaságokban és a tsz-ekben megkezdődött az idei gyümölcstermés betakarítása. ■ Két és fél év csalásért Paulovics András 41 éves büntetett előéletű salgótarjáni lakos 1967 májusától 1971 február­jáig budapesti, szentend­rei és salgótarjáni lako­soktól különböző ürügyek­kel több mint 78 000 fo­rintot csalt ki. A salgó­tarjáni bíróság kétévi és hathónapi börtönre ítélte, mellékbüntetésként há­rom évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Ezenkívül le kell töltenie az 1969-ben sikkasztásért kirótt kéthónapi szabad­ságvesztését is, amelynek végrehajtását a bíróság akkor feltételesen felfüg­gesztette. [ Szerdai mozaik | ■ MEGFELELŐNEK ÍGÉRKEZIK AZ ŐSZI MEZŐGAZDASÁGI GÉPELI­ATAL Az őszi mezőgazdasági munkákhoz 3,5 milliárd forint értékű mezőgazdasági gépet hoznak forgalomba az AGRO­KER-vállalatok. A legfontosabb őszi munkagépekből meg­felelő mennyiség áll rendelkezésre az AGROKER raktárai­ban. Az idén eddig több mint 7000 traktort és ugyananny pótkocsit adtak el. Még további 4000 traktor és pótkocsi ér­tékesítésére számítanak. Első ízben érkeznek nagy teljesít­ményű, egyszerre hat sorban dolgozó betakarítógépek. A vállalat 400 burgonya betakarító gép értékesítésére készül fel, a kukorica betakarítására alkalmas gépellátás nem lesz zökkenőmentes. Ebből az ipar az idén még nem tud ele­gendőt szállítani. A gazdaságok ötféle terményszárító be­rendezés között válogathatnak. Az őszi talajmunkákhoz te­hát jóval több gép áll rendelkezésre, mint a korábbi évek­ben. A KGST rádiótechnikai és elektronikai ipari ál­landó bizottságának 5-ös számú szekciója négyna­pos tanácskozást tart Sal­gótarjánban. A fényforrá­sok távlati kutatásának és fejlesztésének koordinálá­sával összefüggő kérdése­ket beszélik meg hat tag­ország képviselői. ■ CSF:BOKSZÁRI VÁROSRÉSZ EGERBEN Eger történetének eddigi legnagyobb beruházásaként tartják számon, a Csebokszári elnevezésű új városrész fel­építését. a várostól északra levő völgyben több mint 4000 lakás épül, és már a negyedik ötéves terv időszakában 2062 család költözhet itt új otthonba. A tervezők és kivitelezők példás együttműködésével határidő előtt elkészült az ú­j vá­rosrész alapközművesítése. Új eljárás alkalmazásával lénye­gesen csökkentették a beruházás költségeit. A közművesí­tés előrehaladásával a tervezettnél hamarabb, még a tél be­állta előtt beköltözhetnek az első lakásokba. ■ GYILKOSSÁG! HUL­L­ÁM AZ USA-BAN Az USA-ban évente minden 38­ lakos gyilkosság vagy erőszak áldozatául esik, állapítja meg az FBI kedden Wa­shingtonban közzétett jelentése. Az ország 103 millió lako­sából a beszámoló adatai szerint 1970-ben 15 810 embert gyil­koltak meg. Ez a megdöbbentő szám, az 1980-as bűnügyi statisztikához viszonyítva, 78 százalékos emelkedést mutat. A múlt évben elkövetett 5,5 millió súly­os bűneset túlnyomó többségét az USA-ban engedély nélkül vásárolható kézi­fegyverekkel követték el. Kisebb-nagyobb bűntettekért több mint hatmillió embert vettek őrizetbe. • AZ ELŐFIZETÉS­ES LOTTÓSZELVÉNYEK RENDKÍVÜLI tárgynyerement-sorsolás­a A Sportfogadási és I­nto Igazgatóságon kedden megtar­tották a nyári lottópályázat rendkívüli tárgynyeremény-sor­solását. A júniusi, a júliusi és az augusztusi előfizetéses lottószelvények között egy-egy Zsiguli személygépkocsit, s mellé 8000 forintos kempingfelszerelést sorsoltak. A júniusi szelvények közül a 8 5*8 085 számú, a júliusi szelvények kö­zül a 4­55. 05. számú, az augusztusi szelvények közül pedig az 5 084 988 számú szelvény tula­jdonosa nyert.­­ A Mezőgazdasági Mú­zeum a vadászati világki­állításra való tekintettel szeptember 1-től szeptem­ber 30-ig mindennap reg­gel 9-től délután 5-ig tart nyitva. Termelési premiert tar­tottak a Mecsek legfiata­labb bányájában, Pető­­cön, amely a kimerülőben levő I. bánya pótlására lé­tesült. A másfél évtizedes múltra visszatekintő me­cseki uránércbányászat életében jelentős esemény. A petőci bányát hét év alatt építették meg, ami a magyar bányaépítés tör­ténetében példátlan. | Ho Si Minh-brigád | Szakmunkásképző intézet Szerencsei! | Negyedszer nem fizetett tartásdíjat ■ MI'XKABA AlITIR AZ IT­IC DIPLOMÁSOK Hazánk felsőfokú intézményeiben nappali tagozaton az elmúlt tanévben 11 374 diplomás végzett. Számukra összesen 1­ 764 álláshelyet hirdettek meg, jóval többet, mint ameny­­nyien­ végeztek. A pedagóguspályán az elhelyezkedési lehe­tőség 140 százalékos volt. Kedvezőtlenebb a középiskolai ta­nárok helyzete, akiknek az elhelyezkedési lehetősége 62 szá­zalékosan alakult. Változatlanul keresettek a mérnökök. A Műszaki Egyetemen most végzett 1713 mérnökjelöltet 3362 állás várta. „Hiánycikk” a szakemberek listáján a közgaz­dász. Elhelyezkedési lehetőségük háromszoros volt. Az 555 elhelyez­kedő fiatal agrárszakember számára 848 állás állt rendelkezésre. Az elhelyezhető 1183 orvos, fogorvos és gyógy­szerész részére 1408 munkahely állt rendelkezésre. ■ termelési premier a Mecsekben ÉVFORDULÓK WILLIAM Z. FOSTER, a nemzetközi munkásmozga­lom kiemelkedő harcosa, az Egyesült Államok Kommunis­ta Pártjának volt tiszteletbeli elnöke 10 esztendeje halt meg. FRANCOIS MAURIAC Nobel-díjas, a század egyik legnagyobb francia írója ha­lálát­ak 1. évfordulója. SZÜDI GYÖRGY József Attila-díjas költő, a munkásmozgalom régi harco­sa 7 esztendeje halt meg. NÉPSZAVA T­ulajdonostárs elővételi joga MOLNÁR ISTVÁN fóti ol­vasónk azt kérdi, ha az in­gatlannak több tulajdonosa van, és az egyik a részét el akarja adni, van-e elővételi joga a többi tulajdonosnak. A Polgári Törvénykönyv 145. § (2) bekezdése sze­rint a tulajdonostárs tu­lajdoni hányadára a többi tulajdonostársat elővásár­lási jog illeti meg. A 376. § szerint, ha a társtulaj­donos a dolgot el akarja adni, a kapott ajánlatot az elővásárlásra jogosult­tal közölni köteles. Ha az az ajánlat tartalmát ma­gáévá teszi, akkor neki kell eladni. Ha meghatá­rozott időn belül ilyen nyilatkozatot nem tesz, akkor a társtulajdonos a dolgot az ajánlatnak meg­felelően vagy annál ked­vezőbb feltételek mellett eladhatja. Bútorhasználati díj FABIAN ALADAR pester­­zsébeti olvasónk arra kér vá­laszt, ha bútorozott albérlet­ben lakik, de részben saját bútorait is használja, a fő­bérlő számíthat-e bútorhasz­­nálati díjat. Ha az albérlő a főbérlő bútorát használja, a bú­torhasználati díj minden­képpen felszámítható, ak­kor is, ha részben saját bútorát használja az albér­lő. A bútorhasználati díj ágyneműhasználattal és mosással 100 forint, ágy­­r­eműhasználat nélkül 75 forint. Szabadság kiadása áthelyezésnél MÁTHÉ GYULANÉ buda­pesti olvasónk az iránt ér­deklődik, ha áthelyezéssel változtatott munkahelyet, az előző munkahelye köteles-e pénzben megváltani az ott esedékessé vált, de ki nem adott szabadságot. A 6/1967. (X. 8.) Mü. M. számú rendelet 16. § (3) bekezdése szerint az év közben más vállalathoz áthelyezett dolgozó sza­badságát a két vállalattól együttesen kap­ja meg. En­nek megfelelően a ki nem adott szabadságot a dol­gozónak új munkahelyén kell megkapnia, a többle­tet pedig be kell számíta­ni az új vállalattal járó szabadságba. Áthelyezés esetén tehát az előző vál­lalatnál esedékessé vált és ki nem adott szabadságot nem köteles pénzben meg­váltani. Jogszabály-magyarázat Több olvasónk érdeklő­dött az iránt, hogy a mun­kaügyi döntőbizottság megváltoztaathatja-e a fe­gyelmi határozatot. Ezért ismertetjük, hogyan ala­kul a MUNKAÜGYI DÖNTŐBIZOTTSÁG JOGKÖRE FEGYELMI HATÁROZAT ELBÍRÁLÁSÁBAN. A Munka Törvényköny­ve végrehajtási rendelke­zései nem teszik lehető­vé a munkaügyi döntőbi­zottság részére azt, hogy az elbocsátás vagy áthe­lyezés fegyelmi büntetést felmondásra vagy más, fegyelmi büntetésnek nem minősülő munkaviszony­megszüntetési módra vál­toztassa. A munkaügyi döntőbi­zottság a vállalat intézke­dése, illetőleg a tények alapján — a jogszabályok keretein belül — csak azt vizsgálhatja, hogy a mun­kaviszony-meg­szü­ntetés jogszerű volt-e, és az adott munkaviszony-megszünte­tési módnak megfelelő-e a munkakönyvbe írt bejegy­zés. Fegyelmi büntetés ese­tén azt köteles vizsgálni a munkaügyi döntőbizott­ság, hogy a dolgozó a ter­hére rótt vétkes kötele­zettségszegést elkövette-e, auád, aud,­ a fegyelmi jogkör gyakor­lója meghallgatta-e sze­mélyesen. Ezek után vizs­gálhatja azt, hogy a ki­szabott büntetés az ügy összes körülményeire - különösképpen a meg­büntetett és a vállala többi dolgozója munkafe­gyelemre nevelésére — tekintettel, nem minő­sül-e túlzottan súlyosnak Ha az említett vizsgáló eredményeképpen a mun­kaügyi döntőbizottság az állapítja meg, hogy a ki­szabott elbocsátás vagy áthelyezés fegyelmi bün­tetés túlzottan súlyos, ak­kor az elbocsátást áthe­lyezésre vagy annál eny­hébb büntetésre, az áthe­lyezés büntetést pedig an­nál enyhébb büntetésre változtathatja át. Más, a fegyelmi büntetések kö­rén kívüli munkaviszony­megszüntetési módot (el­bocsátás helyett vállalati felmondást stb.) nem mondhat ki. Ha a munkaügyi döntő­bizottság a fegyelmi bün­tetést mérsékli, a válla­lat fellebbezése folytán a területi munkaügyi dön­tőbizottság az ügy érdemi vizsgálatának eredménye­ként más fegyelmi bünte­tést megállapíthat, de ez a fegyelmi büntetés nem lehet súlyosabb, mint ami­lyent a vállalat eredeti­leg kiszabott. Mit mond a paragrafus ? A 80 éves Holy László köszöntése Dr. Háy Lászlót, a Köz­ponti Bizottság tagját 80. születésnapja alkalmából az MSZMP Központi Bi­zottsága nevében kedden Nyers Rezső, a Politikai Bizottság tagja, a KB tit­kára koszon lőtte és át­nyújtotta a Központi Bi­zottság ajándékát. Jelen volt Sándor József, a Köz­ponti Bizottság tagja, a KB osztályvezetője. (MTI) Katonai bemutatón az országgyűlés honvédelmi bizottsága Katonai bemutatót te­kintett meg kedden az or­szággyűlés honvédelmi bi­zottsága néphadseregünk egyik dunántúli hegyi ki­képző bázisán. A látoga­táson részt vett dr. Be­re­sztóczy Miklós, az or­szággyűlés alelnöke és Oláh István vezérőrnagy, honvédelmi miniszterhe­lyettes, kiképzési csoport­főnök is. A bizottság tájékozta­tót hallgatott meg a bá­zis tevékenységéről, a ki­képzés programjáról, majd megszemlélte a bemuta­tót. Ennek során a kép­viselők meggyőződhettek arról, hogy néphadsere­günk katonái képesek minden olyan harci fel­adatot megoldani, amit a kiképzési tervek előírnak. A bemutató legérdeke­sebb és legizgalmasabb része volt, amikor 200 méter hosszúságú drót­kötélpályán kelt át az egyik alegység, teljes fel­szereléssel. Mindez mint­egy 140 méter mély sza­kadék felett történt. A bemutatót követően Pap János, a honvédelmi bizottság elnöke elismeré­sét fejezte ki képviselő­­társai és a maga nevében a látottak felett. A tapasztalatokat a bi­zottság a délutáni órák­ban a helyszínen össze­gezte. Felszólalt Nagy Richárd, Tiszta Gyula, Kárpáti Ferenc, Kálózi József képviselő, vala­mint Oláh István vezér­őrnagy, honvédelmi mi­niszterhelyettes. (MTI) Tatabánya jubileumra készül Nevezetes évfordulót ünnepelnek ebben az év­ben a tatabányai szénme­dence dolgozói: 75 évvel ezelőtt, 1996 decemberé­ben gördült felszínre az első csille­szén. Az első bányanyitást újabbak kö­vették, s a megélhetés re­ményében az ország min­den részéből, sőt külföld­ről is Tatabányára sereg­lettek a munkát keresők. Egy korabeli feljegyzés szerint osztrákok, oroszok, olaszok, románok, dalmá­tok, amerikaiak, sőt kis­­ázsiaiak is települtek Ta­tabányára. Töretlen fejlődésnek a felszabadulás után indult a szénmedence. A bányá­szok a legmagasabb ter­melési szintet 1963-ban érték el: 3,42 millió ton­na szenet fejtettek. Azóta is folyamatosan évi 3,2— 3,3 millió tonna szenet adnak a népgazdaságnak. A hagyományos mun­kaeszközök folyamatosan kiszorultak a bányákból. Fokozatosan csökkentet­ték a kis kamrafejtések számát és több gépesített tömegtermelő frontfejtést nyitottak. Az idén az ösz­­szes széntermelés 76 szá­zalékát már ilyen tömeg­­termelő munkahelyekről nyerik Tatabányán, s a termelés 98 százaléka em­beri kéz érintése nélkül kerül a külszínre. A közeli nagyegyházi— csordakúti medencében még sok millió tonnás érintetlen széntelepek rej­tőznek, s a tervek szerint a következő években erre a területre terjeszti ki te­vékenységét a tatabányai szénbányák. A napi termelési fel­adatok ellátása mellett a szénbányák műszaki kol­lektívája hosszas kísérle­tezéssel olyan új iparágat is kialakított, amely már nemcsak belföldön, de külföldön is ismert. Szaba­dalmak, találmányok hasznosításával a szén-, érc- és ásványbányászat­ban alkalmazható, új rend­szerű dúsító- és sűrítőbe­rendezések gyártására rendezkedtek be A fo­lyók, a felszíni vizek és a szennyvizek tisztítására is új típusú berendezése­ket készítenek. Ebben az iparágban már ezer em­bert foglalkoztatnak. A 75 éves jubileumról a bányásznapon emlékez­nek meg a tatabányaiak és kiadványokban ismer­tetik a medence bányái­nak múltját. (MTI) 1971. szeptember 1 KÖZÉLET Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke táviratban köszöntötte Moamer el- Kadhafit, a Líbiai Arab Köztársaság parancsnoki tanácsának elnökét orszá­ga nemzeti ünnepe alkal­mából. Tímár Mátyás, a Mi­nisztertanács elnökhelyet­tese a hivatalos meghívá­soknak eleget téve, a kö­zeljövőben Argentínába, Chilébe, Peruba és Ecua­dorba látogat. Poul Hartling dán kül­ügyminiszter kormánya nevében táviratban fejez­te ki részvétét a magyar repülőgép katasztrófája alkalmából. A részvét­nyilvánításért a magyar kormány nevében Péter János külügyminiszter mondott köszönetet. Dr. Fidel Castro Rur, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, a forradalmi kormány miniszterelnöke, valamint dr. Osvaldo Dor­­ticos Torrado, a Kubai Köztársaság elnöke táv­iratban mondott köszöne­tet a magyar vezetőknek a július 26-i nemzeti ün­nep alkalmából küldött baráti jókívánságokért. A Magyar Népköztár­­saság és a Bolgár Nép­­köztársaság közötti új konzuli egyezmény meg­kötése céljából tárgyalá­sok folytak Budapesten. A tárgyalások eredménye­ként magyar részről dr. Németh József, a Külügy­minisztérium konzuli fő­osztályának vezetője, bol­gár részről Ivan Szpaszov, a bolgár külügyminiszté­rium konzuli főosztályá­nak vezetője parafálta az új egyezményt. A görög miniszterelnök látogatása a szaloniki vásár magyar pavilonjában Papadopulosz görög mi­niszterelnök, a gazdasági élet számos vezető képvi­selőjének kíséretében lá­togatást tett a szaloniki nemzetközi vásár magyar pavilonjában, és nagy ér­deklődéssel tekintette meg a kiállított magyar termé­keket. A látogatók tetszé­sét különösen megnyer­ték a Videoton televízió­készülékei, a TECHNO­­IMPEX szerszámgépei, a Kohászati Gyárépítő Vál­lalat és az Irodagépgyártó Vállalat bemutatott ma­kettjei. A görög vendége­ket Sebestyén Péter ke­reskedelmi tanácsos és Farmosi Sándor, a magyar pavilon igazgatója kalau­zolta a kiállításon.

Next