Népszava, 1972. február (100. évfolyam, 26–50. sz.)

1972-02-20 / 43. szám

an. február 20 N­É­P­S­ZAVA Tények, adatok, nézetek az életszínvonalról I. Rózsaszínű és fekete szemüveg nélkül Napjainkban ritka az olyan beszélgetés, amely­ben valamilyen formában szóba ne kerülne az élet­­színvonal. Az üzemek, in­tézmények hivatalos érte­kezletein és a családok spontán összejövetelein egyaránt gyakori a sok­szor ironizáló, szélsőséges kifakadás. A vitathatatlanul léte­ző gondokat, a megoldás­ra váró problémákat sok­elöljáróban talán nem árt — bár ez mostanában „kiment a divatból" — emlékeztetni rá, hogy alig több mint negyedszázad­dal ezelőtt milyen körül­mények között kezdtünk az országépítő munkához. Is­mert tény, hogy a felsza­baduláskor romokban he­vert az ország. A háború­ban nemzeti vagyonunk csaknem fele megsemmi­sült. Amikor 1945 májusá­ban a Magyar Kommu­nista Párt kiadta az or­szág újjáépítésének jelsza­vát, az üzemek munkás­létszáma alig egyharma­­da, az ipari termelés mennyisége körülbelül egyötöde volt az előző évi­nek. Az 1949-ben befejezett újjáépítés óta eltelt 22 év­ben a magyar ipar terme­lése ötszörösére nőtt, 1938- hoz képest pedig nyolcszárszor felnagyítjuk, olyany­­nyira, hogy a fától nem látjuk az erdőt. Nem tit­koljuk: a most induló so­rozatban e torz szemlélet­tel szándékozunk perbe szállni, olyképpen, hogy elfogulatlan tárgyilagos­sággal igyekszünk elemez­ni a múltat, kutatni a jö­vőt. Akit érdekel a téma , tegye félre a rózsaszínű vagy a fekete szemüveget, s mértéktartó józansággal gondolkodjék velünk. rosára emelkedett. A nép­gazdaság mintegy ezer­­milliárd forint értékű állóeszköz-állományának (épületek, gépek, berende­zések stb.) több mint fele a felszabadulást követő negyedszázad beruházá­saiból jött létre. A világ­méretekben is figyelemre méltó fejlődés eredmé­nyeként napjainkban a közepesen fejlett országok közé sorolhatjuk hazán­kat. Mindebből adódik, hogy a „közepesen fejlett” gaz­daság csak közepes élet­­színvonalat képes biztosí­tani. A közmondás igaza, mármint a félig telt kam­rából a legügyesebb házi­asszony sem képes bősé­gesen ellátni a családot, átvitt értelemben az ál­lamháztartásra is érvé­nyes. Sokat azóta megszüntet­tük. Túlzás nélkül állít­hatjuk, a felszabadulás óta gyökeresen megválto­zott a munkások és az al­kalmazottak életkörülmé­nye. Más kérdés, hogy ki­­sebb-nagyobb fonákságok megmaradtak, vagy újab­bak keletkeztek, de ezek­ről majd a későbbiekben ejtünk szót. Az életszínvonal alaku­lását rövidebb és hosz­­szabb távon egyaránt a társadalom közös bevéte­le, a nemzeti jövedelem gyarapodása határozza meg. Az 1950 és 1970 kö­zötti két évtizedben a nemzeti jövedelem körül­belül megháromszorozó­dott. Az egy keresőre jut Tört­énel­mi ! A nemzeti jövedelem és az életszínvonal elválaszt­hatatlan kapcsolatát jól illusztrálja: 1970-ben a lakosság egy főre jutó reáljövedelme körülbelül 34 százalékkal volt maga­sabb az 1965. évinél, míg az előző­ ötéves időszak­ban 18 százalékos volt a növekedés, mert az egy főre jutó nemzeti jövede­lem 31 százalékkal nőtt az előző öt évben elért 23 százalék helyett Az átlagon belül persze eléggé nagy a szóródás. A munkások és az alkalma­zottak egy főre jutó ösz­­szes jövedelme például öt év alatt 31, a parasztsá­gé 41 százal­ékkal nőtt. Ezzel a különbséggel a fi­zikai dolgozók két alap­vető csoportjának, a mun­kásoknak és a parasztok­nak jövedelmi színvonala országos átlagban ki­egyenlítődött. Ezt a fo­lyamatot történelmi igaz­ságtevésnek is minősít­hetjük: a háború előtt a dolgozó parasztság jöve­delme alig több mint fele volt a munkások jövedel­mének. Mindemellett néhány kedvezőtlen jelenség is tapasztalható. A munká­sok és az alkalmazottak jó reálbér csaknem meg­kétszereződött, a reáljö­vedelem pedig 250 száza­lékkal nőtt. Ez utóbbiban nem kis szerepet játszott, hogy 20 év alatt az aktív keresők száma csaknem egymillió fővel, 25 százalékkal nőtt. Az úgynevezett „boríté­kon kívüli” juttatások ugyancsak számottevően emelkedtek. Például: 1970- ben a lakosság munkából származó összes pénzbe­vétele 141,4 milliárd fo­rint volt, a pénzbeni tár­sadalmi juttatásoké (nyug­díj, táppénz, családi pót­lék, gyermekgondozási se­gély stb.) 21,2 milliárd, a természetbeni juttatásoké pedig 23,5 milliárd forin­tot tett ki. gazságtevés havi átlagbére például az állami szektorban öt év alatt 428 forinttal, 25 szá­zalékkal emelkedett. Ezen belül azonban az iparban 20, az építőiparban 27, a mező-, erdő- és vízgazdál­kodás területén 35, a köz­lekedési és hírközlési ága­zatban 29, a kereskede­lemben 25, az úgynevezett nem anyagi ágazatokban 37 százalékkal nőtt. Mindebből levonható a tanulság: az átlagos ja­vulásról tanúskodó szá­mok megbízhatóan jelzik, hogy általában évről év­re többet keres és jobban él az ország népe, de ezen belül pontatlanul tükrö­zik az egyes rétegek, szak­mák és családok boldogu­lási lehetőségét. A kor­mány vezetőinek és a SZOT titkárságának egyik közelmúltban történt ta­nácskozásán ezért hatá­rozták el, hogy a jövő­ben az átlagon belüli szó­ródásokat is jobban figye­lemmel kell kísérni, s az esetleges torzulásokat a lehetőség határain belül minél gyorsabban meg kell szüntetni. Mocsári Károly (Következik: Arányok és aránytalanságok) Gazdaságilag közepesen fejlett ország Nem „terülj A szocializmus nem „te­rülj asztalkám”. A terme­lési viszonyok megválto­zása, a kizsákmányolás felszámolása önmagában kevés a bőséghez, s „csu­pán” a javak igazságo­sabb elosztására ad lehe­tőséget. A korabeli statisztika szerint 1938-ban a tőké­sek, a földbirtokosok és a nagy jövedelmű alkalma­zottai­, akik a népesség 9 százalékát tették ki, a jö­vedelmek 37 százalékát vágták zsebre. A népesség asztalkáma 43 százalékát alkotó pro­letariátus ugyanakkor mindössze 24 százalékos arányban részesült az egyéni jövedelmekből. Az idősebbek minden bizony­nyal emlékeznek rá, hogy alig több mint negyedszá­zaddal ezelőtt Horthy Ma­gyarországát a „három­millió koldus országának” titulálták, ahol a mun­kás- és par­asztemberek jó részének még az is gon­dot okozott, mit adjon enni gyermekének. A régi igazságtalansá­ Hajnalban a vágócsarnokban A vágócsarnokban haj­nali fél 6-kor kezdődik a műszak. A szúrók látnak először munkához, aztán tj-ra megérkeznek a­ töb­biek is. A hajtók betere­lik az állatot, árammal el­kábítják, szúrják, perzse­lik, majd függesztve bontják, hasítják. Több mint 60 ember dolgozik itt. Ruhájuk nedves, zsí­ros. Meleg pára ömlik el a csarnokban, a friss hús fojtó szaga a perzselés furcsa illatával vegyül. Késeket fennek, bárdokat élesítenek. Egy asszony szüntelenül seper. Az ál­latorvos fel sem pillant. Ragasztja lila pecséteit. Megállni, szusszanni nem­igen van idő, ha egyszer megkezdődött az egész, a félsertések egyhangú kör­forgása. * A sertésvágóhídra mos­tanában hetente 30 ezer hízó kerül. Kint a Guba­csi úton sorakoznak vo­­nyító terhükkel a pótko­csis autók. Szakadatlanul jön az utánpótlás. — Van olyan nap, ami­kor 5600 sertést vágunk egy műszak alatt — mondja Takács Sándor, a Gagavin szocialista brigád vezetője. — Jócskán meg­szaporodott a munka, ré­gebben ennek a felét se vágtuk. Mint a szekrényben a ruhák, úgy sorakoznak a függesztőpályán az előké­­szített félsertések. Meg­állni, beszélgetni itt nem lehet. Percenként tolják át a hűtőbe a „félkész árut”. Takács Sándor brigád­ja csupa fiatalemberből áll. Átlagéletkoruk 30 kö­rül van. Ő nyolcadik éve a vezetőjük. Jóformán kölyökkora óta itt dolgo­zik. Ebben a gyárban sza­badult, és itt lett techni­kus. Nehéz kenyér. Akik­ könnyen mondanak ítéle­tet a mai fiatalokról, azoknak igen tanulságos lenne végignézni egy mű­szakot a vágócsarnokban. Hosszú és rövid hajú fia­talembereket találnának itt — igaz, valamennyi fehér sapkában —, akik­nek annyi erőre van szük­ségük napi munkájukhoz, mint a nehéziparban egy kohásznak. A Gagarin­­brigád az ország egyik legkorszerűbb vágóvona­lán dolgozik. 1965-ben ál­lították üzembe ezt a vo­nalat, és nem véletlen, hogy fiatalok állnak mel­lette. Az öregeknek nem tetszett az újítás. Nem szívesen dolgoztak itt. A fiatalok mutatták meg, nemcsak kézzel lehet gyorsan és pontosan dol­gozni. — Tulajdonképpen itt, a vágócsarnokban dől el, hogy „győzzük-e az ira­mot”, meg tudjuk-e szer­vezni a zökkenőmentes termelést — mondja Deák Imre igazgató. — Takács Sándor brigádja kulcspo­zíciót tölt be. Tőlük függ szinte az egész vágóhíd munkája. Eddig nem is csalódtunk bennük. — Túlórák? — kérdez vissza Takács Sándor. — Hát tessék elképzelni, fél 6-tól 2-ig megy a mű­szak, és ha szükség van rá, 4-ig, 5-ig megyünk tovább. A hasító több száz állatot bont. A bár­­dot csak megemelni is elég ... — Amióta új bérezést kapunk, az úgynevezett kombinált bérezést, per­sze, szívesebben marad­nak az emberek. Minden sertés után a rendes da­rabbéren túl 70 fillért ka­punk. Nagyképűen hang­zik, de higgye el, megér­tik a fiúk, hogy vállalati, sőt, országos érdekről van szó. Nemrégiben kaptunk új öltözőt. Ez is segített abban, hogy maradnak az emberek. Naponta min­dig, de ha kell, akár nap­jában többször is kapunk tiszta munkaruhát. Védő­italként ilyenkor télen teát, nyáron szódavizet. Amennyit csak akarunk. — Nem örülünk a túl­óráknak, de kényszer­­helyzetben vagyunk — mondja később Schild Lajos, a vállalat szak­­szervezeti bizottságának munkatársa. — Megértés­sel kellett fogadnunk. Nemcsak vállalati, nép­­gazdasági érdekről is van szó. Úgy döntöttünk, hogy a 44 órás munkahetet megtartjuk. A kétheten­kénti szabad szombat na­gyon jól jön a dolgozók­nak. A nyújtott műszak kínálkozott a legjobb megoldásnak. Persze, a vállalatvezetéssel együtt azon vagyunk, hogy ha­vonta csak annyi legyen a túlóra, amennyire feltét­lenül szükség van. De ha befut egy nagyobb élő­állat-szállítmány, nincs mit tenni — vágni kell. Csak itt a sertésvágóhí­­don 28 szocialista brigád van. Hogy nagyobb prob­léma nélkül folyik a ter­melés, főleg nekik kö­szönhetjük. A sertésvágó­híd több mint 70 eszten­dős. Sokat javultak a munkakörülmények, de sajnos, érezzük és tudjuk, hogy még jócskán van tennivalónk.­­ A népgazdaság negye­dik ötéves terve a mező­­gazdaság egyik feladatát abban jelölte meg, hogy 1975-re 30 százalékkal nö­velje a sertéshústerme­lést. 1971-ben már annyi sertéshúst termeltünk, amennyit a terv 1975-re irányzott elő. A sertéshús­program sikerei a té­nyek. A siker azonban gonddal is jár. A felvá­sárlás 1971-ben csaknem 60 százalékkal nőtt, míg a vágóhidak befogadó­­képessége csak a tervidő­szak végére éri el a kellő mértéket. Kovács Ildikó S már csinálni a bővítést, mert ez a nép gazdaságnak is fontos.” Ilyen meggondo­lásból aztán minden követ megmozgat­nak, hogy valamiképp mégiscsak megta­lálják a kiskaput, a szabad utat a ma­guk kis vicinális mozdonya részére. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a beruházások tekintetében sem könnyű országos mércével mérni és aszerint cse­lekedni, hiszen helyi szempontokból az igények majdnem mindig megalapozot­tak és jogosak. Nemrégiben Tápiószelén beszélgettem a község vezetőivel a jö­vőről. Elmondották, hogy régi vágyuk, tervük már egy művelődési ház építése. Szüksége van erre a lakosságnak? De mennyire! Több mint félezer munkás jár be a fővárosba hét végén, akik vég­re odahaza szeretnének művelődni, szó­rakozni. Kialakult közben a helyi ipar alapja is, s az új éleforma felébresztette a kulturálódás igényét az eddig csak a ház körül tevékenykedő asszonyokban. (Olyannyira, hogy a szabadegyetem elő­adásaira — hely hiányában a tanácste­remben tartják őket — az érdeklődők­nek csak egy része fér be.) Nem uniformizálás !­­SZINTÉN SAJNÁLOM, hogy a ma­­lenben „nálunk feltétlenül meg kell gát Kovács Gyulának nevező olva­sónk „elfelejtette” pontos címét feltün­tetni szerkesztőségünknek küldött leve­lében. Tartózkodásának okát már csak azért sem értem, mert soraiból kiderül: jószándékúan politizáló, gondolkodó ember. Ezért is érdemesnek látszik pa­pírra vetni azokat a gondolatokat, ame­lyeket a levél ébreszt. Kovács Gyula ugyanis olyasmit kérdez, ami másoknak is szeget üthetett a fejébe. Ezt írja: „Némi aggodalommal hallom mosta­nában ismét emlegetni, mint társadalmi követelményt, az egységes szemlélet, egységes cselekvés elvét. Ne értsenek félre: én nagy vonalaiban helyeslem, jónak tartom a mai politikát. Azt azon­ban nem tudom elképzelni, hogy min­denki minden kérdésben egyetértsen, s ugyanazt tegye. Ilyesmit a lódenkabátos korszakban próbáltak erőltetni. Egysé­gesen kellett helyeselnünk sok minden más mellett a húsvét-hétfő eltörlését, hiszen ugyebár mi kértük, előírták még azt is, hogy melyik filmről mi legyen a véleményünk. (Még szerencse, hogy ak­kor nem volt tévé...) Ma már azonban a szocialista demokráciával hogyan egyeztethető össze az egységesség köve­telménye? Nem jutunk vissza a móden­­korba, ha megkíséreljük a gondolatok és a tettek uniformizálását?" Könnyű lenne a szerkesztői üzenetek távirati stílusában felelni a Kovács Gyuláknak: bizonyára figyelmetlenség­ből eredő gyökeres félreértésről van szó, senki sem akar „uniformizálni a­ semmit. Attól tartok azonban, ilyen sommásan nem lehet tisztázni a félreér­tést, a fogalmak leegyszerűsítését. Né­hány példa alighanem minden elméleti levezetésnél világosabban érzékelteti, hogyan is értelmezzük ezt a követel­ményt. D­ÉGI JÓ ISMERŐSÖM egyik öntö­­dénk művezetője. Magánbeszélge­tések során is meggyőződhettem róla, hogy érti, elfogadja a gazdaságirányítás jelenlegi rendszerének alapelveit. Külö­nösen az anyagi differenciálás gondola­táért lelkesedik, felismerve annak nem­csak ösztönző, tehát gazdaságilag szük­ségszerű voltát, hanem társadalmi igaz­ságosságát is. Éppen ezért döbbentett meg, amikor nemrégiben, riportügyben járván, azt tapasztaltam üzemében, hogy ott bizony alig-alig mutatkozik valami­féle különbség a bérekben. S ebben neki is része van, nem is csekély, hiszen el­sősorban ő hivatott a besorolásokra ja­vaslatot tenni. Amikor elképedten ér­deklődtem, hol van hát az általa agyon­dicsért differenciálás, így mentegetőzött: „Hja kérem, ha én azt a néhány em­bert, aki a legkvalifikáltabb munkát végzi, s a legszorgalmasabb, úgy megfi­zetném, ahogy megérdemli, megnézhet­ném magam! Abból a pénzből, amit emelésre kapunk, mindenkinek kell jut­tatni valamit, mert különben faképnél hagynak még a leggyengébbek, sőt a ló­gósok is. Márpedig egyetlen embert sem nélkülözhetek. Szóval, helyes a differen­ciálás, de az öntödében ezt nem lehet megcsinálni!” Hát hol lehet? Megvalósulhatna-e bárhol is valaha valami ebből a mind­­annyiunk által helyesnek tartott, elfoga­dott, továbbfejlődésünk szempontjából oly fontos alapelvből, ha mindenütt a kényelmesség szemüvegével néznének körül, mint az öntödei művezető, mond­ván: „Remek dolog, de csinálják meg másutt, mert nálunk ez sajnos, kivihe­tetlen.” „Igen ám, de nálunk...” és „persze, persze, csakhogy én ..A mi gyárunk, az én házam — ezek köré épül a kifo­gások kőkerítése. Hányan, de hányan bólogattak szívvel-lélekkel, amikor leg­utóbb Nyers Rezső, a párt Központi Bi­zottságának titkára, a beruházások „túl­fűtöttségét” jellemezve, találóan meg­állapította: „Ebből a szempontból nép­gazdaságunk olyan kazánhoz hasonló, amelyet túlfűtenek a kezelők, a hőhasz­­nosítás viszont éppen ezért romlik. Jel­lemző tünet, hogy míg a nép­gazdasági összberuházás 1971. évben 12 milliárd forinttal nagyobb volt az 1970. évinél, addig az üzembe helyezett objektumok értéke azonos szinten maradt... Bebizo­nyosodott, hogy... a beruházási haté­konyság szempontjából az építési kapa­citás erőltetett kihasználása éppen nem a megfelelő gyógyszer.” Az ÉRVELÉS hatására ki ne fogadná ** el, hogy okosan, megfontoltan kon­centrálni kell a meglévő erőket, s amíg be nem fejeződnek a folyamatban lévő beruházások, addig százszor is meg kell fontolni, belefogjunk-e valami újba? Az egyetértésben idáig nincs is hiány. A baj ott kezdődik, amikor sok „elvben egyetértő” kisüti, hogy természetesen a „szomszéd” által sürgetett új gépsor, üzemcsarnok az, ami ráér, amit „közös­­ érdekből” el kell és lehet halasztani, es­ Miklós Dezső . S MÉGIS, nagyon könnyen lehetsé­­­­ges, hogy az eddig már-már biztos­nak látszó terv a beruházások koncent­rálása következtében egyelőre kútba esik, az építkezést még nem lehet elkez­deni. Ez esetben válaszút elé kerül a község vezetősége, lakossága egyaránt: képesek-e belátni az országos érdek előbbrevalóságát, s belenyugodva a tör­téntekbe, szorgalmasan segítik-e a kö­zös célok mielőbbi megvalósítását, vagy pedig sértődötten visszahúzódnak, és vélt sérelmeiket hangoztatva a döntés megváltoztatásának „kiügyeskedésére” fecsérlik idejüket, energiájukat? Merem remélni, hogy azonosulni tudnak az or­szágos érdek felismeréséből fakadó szemlélettel, s ez határozza meg csele­kedeteiket is. Talán nem veszi rossznéven Kovács Gyula, ha példáimat a gazdasági élet területéről veszem, de pillanatnyilag ezen a területen észlelhető leginkább egy bizonyos „kettőslátás”. Akadnak, akiknél ez a gyárkapuban kezdődik. Amíg „kinn” vannak, amíg a piacot vagy az üzleteket járják, mérgelődnek, ha valamilyen szabadáras cikknek megint felment az ára; ha a cipőt, ruhát, tele­víziókészüléket vissza kell vinni cserél­ni, mert odahaza derül ki, hogy — eny­hén szólva — nem olyan minőségű, amilyennek hirdetik. Helyes és jogos ez a kritikus fogyasztói szemlélet. Csak ép­pen vajmi keveset ér, ha „tulajdonosa” benn a munkahelyén, „hadd szaladjon, mit számít egy kis hiba!” jelszóval hagyja, sőt valósággal kiverekszi, hogy az ő gyenge minőségű terméke kikerül­jön a piacra ... Ha „kicsire nem adunk!” felkiáltással a szükségesnél bőkezűbben használjuk fel az anyagot, nem gondol­va arra, hogy ennek a nagyvonalúság­nak is van némi köze az árak alakulásá­hoz ... Ha „eddig jó volt, egy darabig még ezután is elvegetálunk vele!” le­gyintéssel semmiféle erőfeszítést sem teszünk a gazdaságtalan termékek gyár­tásának megszüntetéséért, mert minek vállaljuk a kockázatot valami újjal, el­végre jobb a biztos. Korántsem, még megközelítőleg sem teljes a felsorolás, egyelőre talán mégis elég. Hiszen csupán annyit szeretnék ezúttal érzékeltetni Kovács Gyulával és társaival: nem minden bagatell, csip­­csup apróságban szükséges, hogy egy­formán nézzünk és cselekedjünk. Ám az alapvető, jövőnk alakulását meghatáro­zó kérdésekben szükséges az egység. Ezeket egyébként — hadd emlékeztessek rá — közösen vitattuk meg, fogadtuk el, s közösen vállaltuk a határozatok végre­hajtását, a szocialista demokrácia tisz­tességes szabályai szerint. (Már csak ezért sem lehet bármiféle párhuzamot keresni e tekintetben az ötvenes évek gyakorlatával.) H­a ÚGY TETSZIK, sokkal kevesebb­­* * ről van tehát szó, mint bármiféle „uniformizálásról”. A valóságban, úgy érzem, tulajdonképpen sokkal többről: annak a felismeréséből, hogy nem lehet egy szájból hideget és meleget fújni egy­szerre. Nem lehet elfogadni, lelkesen helyeselni fontos határozatokat —csak általában, elvben. Úgy, hogy amíg má­sokra vonatkoznak, addig nagyon jók, de amikor nekem kell kivennem belőlük a magam részét, akkor félreállok, ürü­gyet, kibúvót keresek, mert a végrehaj­tás valahol érinti szűk kis érdekköröcs­­kéimet, vagy éppenséggel csak kényel­metlen, fáradságos. „Nem lehet? De hiszen sokan éppen ezt teszik!” — vetheti ellenem valaki. Igaz. Ezért időszerű annyira a kettős egység elvének tisztázása, még inkább érvényesítése. Enélkül csak topogha­tunk. De mi haladni akarunk.

Next