Népszava, 1973. június (101. évfolyam, 126-151. sz.)

1973-06-14 / 137. szám

\ A taputelefoa „mással beszél”? A IV. ötéves tervidő­szakban 132 000 olyan la­kás épül. amely öt-tíz emeletes épületekben kap helyet. Ezzel együtt jár minden lépcsőházban — a lakók kényelmét céloz­va — a kaputelefonok felszerelése. A pécsi talál­mány ügyes, praktikus, de nem olcsó mulatság. A rá­fordított milliókból ugyan­csak sok új lakást meg­építhettünk volna. Ám most nem erről vao szó, hanem arról, hogy — mint minden bonyolult berendezés — a kaputele­fon is felmondhatja a szolgálatot (Akad, ame­lyet „élénk” gyermekek rontanak el.) Budapesten a XI, kerület Fraknó u. 4. szám alatti 65 lakásos to­­ronyhózban napok óta rossz a kaputelefon. A ka­put kilenckor zárják, s bi­zony, ha orvos vagy táv­iratkézbesítő óhajt fel­menni a kilencedik eme­letre, bajban van... A kaputelefont senki sem akarja megcsinálni. Sem a Gelka, sem a Jav­szer. sem a posta, de még az IKV sem. „A pécsiek tavit ják!” — közölték, Pécs, sajnos, 220 kilomé­terre van, és a gyártó cég neve sem közismert. Nincs talán a pécsieknek a fő­városban szervizük, a ka­putelefonok javítására?... Ha nincs, létesíteni kell! Sz, U, Gyor-Sopron megye? Első helyen a lakásépítés 840 millió forint tanácsi beruházásokra — Megoldják Győr és hal község vízellátását — Lij SZOT—KPVD SZ- üdülö Sopronban A több mint négyszáz­ezer lakosú Gyór-Sopron megye rohamosan kiépülő városaival, kultúr- és i p.arkozpontjaival az or­szág egyik leggyorsabban fejlődő területe. Ebben az eV/ben a megyei tanács 35(1 millió forintot költ a további fejlesztésre. A legtöbb figyelmet és pénzt a lakásprogram mi­nél jobb megvalósítására fordítják. A negyedik öt­éves terv eddig eltelt idő­szakában a tanácsi beru­házásoknak több mint a felét a lakások építésére használták fel. Idén 3520 új otthont adnak át a la­kóknak, ebből 1121 állami, amelyre 564 millió forin­tot költenek. Célul tűzték ki azt is, hogy a lakásépítkezéssel egy időben elkészüljenek az új negyedek szolgálta­tó és kommunális létesít­ményei is. A győri új la­kótelep közelében korsze­rű paneLtechnológiával építik fel idén a 250 férő­helyes középiskolai kollé­giumot Valószínűleg még ebben az évben megkez­dik az űj városközpont mellett egy modem lakó­negyed építését. Ezért a nagyobb forgalomra való tekintettel kibővítik a Centrum-áruházát, s meg­kezdik egy nagy gyógy­szertár építését. Gyors ütemben halad a 'közművesítés, amelyre idén 103 millió forintot köttetlek. Megkezdik a győri vízmű fejlesztését amely 17 500 köbméter vízkapacitással rendelke­zik majd, és elkészül a víztároló is. Három köz­ségben épül törpe vízmű, és ugyancsak három, köz­ség kap regionális vízmü­vet. Az általános iskolai há­lózat 39 tanteremmel bő­vül, 686 új óvodai férő­helyet adnak át. Megye­­szerte bővül a kollégiumi férőhelyek száma, Moson­magyaróváron 140, Győr­ben TO, Sopronban pedig az erdészeti főiskolának adnak át 204 férőhelyes diákszállót. Győr a Közle­kedési és Távközlési Mű­szaki Főiskola és az új színház elkészültével a megye legjelentősebb kul­­túrcentruma és diákváro­sa lesz. A főiskolát 1977- ben adják át 1700 hallga­tójának. Jelenleg a négy kari épület egyikén már a belső építészeti munkát végzik, itt tehát 1974-ben megkezdődik a részleges tanítás. Építésszerlcezeti­­leg elkészült az 1400 sze­mélyes kollégium, az étte­rem és konyha, valamint a laboratóriumi épület szerelése is. Mar 1972-ben elkezdődött a 700 szemé­lyes színház építése, 1974- ben befejeződik a megyei könyvtár 3,5 millió forin­tos rekonstrukciója is. Jelentős létesítmények­kel bővül az egészségügyi hálózat. Idén a megye 160 új bölcsődei férőhelyet kap. Mosonmagyaróváron elkészül a 120 ágyas, új kórházi pavilon. Győrben 90 ágyas nővérszállás lé­tesül. Gondoltak az idős emberekre Is, ezért Nagy­­lózson ötven ággyal bőví­tik az öregek szociális otthonát. Sopronban 600 férőhelyes SZOT—KPVDSZ-üdülöt adnak át idén. Tovább épí­tik a Fertő-tavi vitorláste­lepet. Győrben a város­­központban megkezdték egy 1500 adagos önkiszol­gáló étterem kivitelezését. Tabák Anna — Jaj, de jó a vakáció! (MTI Fotó — Benkö Imre felvétele) Június 18-tól: 3. műsor a rádióban Az önálló URH-rádió­­müsor (amely jelenleg Bu­dapest, Pécs, Kabhegy és Miskolc körzetében fog­ható),' hétfőtől, június 18- tól kezdve „A magyar rá­dió 3. műsora” néven je­lentkezik, változatos ze­nei-prózai programjával. A 3. műsor kezdési idői: hétfőtől péntekig 18 óra, szombaton déli 12 óra, va­sárnap reggel 8 óra. Meteorológiai Világszolgálat műholdakkal Modell-Balaton a VITUKI-ban A Meteorológiai Világ­­szolgálat alapvető eleme az egész földkerekségre kiterjedő megfigyelőrend­szer. E megfigyelőrendszer megvalósítása szempont­jából döntő jelentőségű az 1975 és 1979 közötti terv­időszak, amelynek során nagymértékben nő a me­teorológiai műholdak sze­repe. Ebben a periódus­ban kerül pályára öt, a földhöz képest állandó helyzetű, úgynevezett geo­­szinkron műhold. Ezek az egyenlítő fölött igen nagy magasságban, egymástól azonos távolságban he-, lyezkednek majd el: a szovjet műhold a keleti 70 fokos, az európai ESRO műhold a 0 fokos hosszú­ságon, két amerikai mű­hold a nyugati 70 és 140 fokos és végül a tervezett japán műhold a keleti 70 fokos hosszúságon. Ezeken kívül üzembe helyeznek olyan műhol­dakat is, amelyek mérni tudják maid a hőmérsék­letet és a légnedvesség eloszlását a föld légköré­nek minden körzetében. Döntő kérdés, hogy e meg­figyelőrendszer megvaló­sulása után milyen mér­tékben maradjanak meg a hagyományos megfigye­lőállomások. A szakembe­rek véleménye, hogy a legcélravezetőbb a régi­ből és az újból ötvözött „hibrid rendszer”. A világméretű meteoro­lógiai megfigyelőrendszer teljes életrehívása után az eddiginél jóval gyor­sabban, egy-két óra alatt, és nagyon sokszor ponto­sabban, nyújt sokrétű több napos időjárási elő­rejelzést. A bonyolult feladatok megoldására a Meteoroló­giai Világszolgálat egy nemzetközi munkacsopor­tot hozott létre, amely jú­nius 4—S-a között Géni­ben tartotta alakuló ülé­sét. amelyen az európai országokat dr. Czelnai Ru­dolf, a földtudományok doktora, az Országos Me­teorológiai Szolgálat el­nökhelyettese képviselte. Czelnai doktort az ülésen az egész munkacsoport el­nökévé választották. Szentiványi György Kutató hajókkal, re­gisztráló műszerekkel, iszap- és vízmintákkal, nyomjelző anyagokkal helyszíni és laboratóriu­mi vizsgálatok százaival igyekeznek tudományos magyarázatot találni a Balaton „viselkedésére” a szakemberek. A Vízgazdálkodási Tu­dományos Kutató Intézet már évek óta végez szél­méréseket vízen és a jellegzetes parti helye­ken. Ezenkívül 14 re­gisztráló műszer jegyzi a hullámzás és az áradás Hazánkban a feldolgo­zás során sok tízezer vagon zoldborsóhüveLy marad vissza. Dr. Pálfi Gábor szegedi kutató kí­sérletek sorozatával be­bizonyította. hogy ez a veszendőbe menő mellék­­termék emberi fogyasz­tásra is kitűnően alkal­mas. Megállapításai sze­rint a kíméletes hőfokon szárított és porított zold­­borsohüvely fehérjeépítő jelenségeit. Figyelembe veszik a hegyek szólel'té­­ritő hatását, A beható és rendkívül körültekintő kutatómunka adatait fel­használják a VITUKI tervezett modellkísérle­teinél is. Az intézetben medencében vizsgálják a Balaton viselkedését, mes­terséges széllel, hullám­zással és áramlással, a lengés rekonstruálásával, a hordalékmozgás megte­remtésével — minden fel­tárt jelenség számbavé­telével ..játsszák” meg a tó életkörülményeit. aminosavakban, zamat­­anyagokban és vitami­nokban egyaránt gazdag. Még az ember számára nélkülözhetetlen, úgyne­vezett esszenciális ami­­nosavakat is tartalmazza. Ezzel magyarázható, hogy a porított zöldbor­sóhüvely megtartja friss, a tavaszi zöldborsó jel­lemző ízét akár két évi tárolás után is. HOMÉROSZ HÓSKÖUEMENYt NYOMÁS OEVECJIRlGÁBOR MŰFORDÍTÁSÁNAK FEt.HASZNAI.ASAY« IRTA. Cb, HORVATH PSOk RAJZOLTA. SEBŐK IMRE r O/NOnA.' ks-K, JEűlTy RAJTAM. O/NónE! pti Hl! TASSON A BUR/R LE IZMA RÓ l AE/DA-NGGR/ RENGETEGBEN. Azon /i tajoNj ahol gyermerEten zóitöitg. Párisim r mAg marad annyi ereje, rogyelyag-CSATATERRŐi-. JEBTTÓL ElGyÖTÖRTEN • A N/M£A, ARIT P/ELENA NEDVÉÉRTEl NAUJA A tdrSEGBEESErr RjAíTÓZ-SST. Odasiet a raldoriónoz, de Otar nézi rEtzi/etit- NUL. f£l JEM ISMERI MER EGYKOR! SZEREIM ESEK Régi szélhámosság új módszerrel Néhány nappal ezelőtt tarkaruhás nő lépett Bu­dapesten az V., Kossuth Lajos utcában egy len­gyel férfi mellé és a kapu alá hívta. Ott kö­ténye zsebéből rendkí­vül mutatós. aranynak látszó, svájci nap táros karórát vett elő, amely­nek számlapján a gyárt­mány mellett feltüntették, hogy 23 köves. A nő a karóráért, valamint egy arany karikagyűrűért és ékköves gyűrűért 1250 forintot kért, amit a lengyel turista ki is fi­zetett. Annál nagyobb volt a megdöbbenése, amikor egy ékszerüzletben meg­állapították, hogy a kar­óra jóformán értéktelen, primitív cílinderes. Kül­földről becsempészett, a két gyűrű pedig rézből van, A lengyel vendég másnap keresni kezdte az asszonyt, aki becsapta, és a Rákóczi úton felismer­te. amikor újabb áldoza­tának hasonló karórát kínált eladásra. Rendőrnek adta át. Ki­derült, hogy a 42 éves Dudás Ferencné eddig IS esetben volt büntetve, főleg ,,gagyizásért”, azaz réz- és üvegköves gyű­rűknek arany-, illetve briliánsgyűrűként való eladásáért. Dudásné, aki­nek Uló a gúnyneve, be­ismerte. hogy ő adta el/ az ócska, de tetszetős karórát, amelyet állítása szerint a Keleti pályaud­varon vett egy ismeret­len személytől. Az 1250 forintot nyomban vissza­fizette a károsultnak, a büntető eljárást, azonban ennek ellenére megindí­tották. N É PSZAVA A magyar szakszervezetek központi lapja Szerkeszti » szerkesztő bizottság Fűszerkesztő: Siklós János Kiadja a Népszava Lapkiadó Vállalat VD. kerület. Rákóczi üt 54 Telelőn: 224—819 Postacím: 1364 Budapest Felelős kJadő: Gábor Márton, a Népszava Lapkiadó Vállalat igazgatója Terjeszd a Magyar Posta Előfizethető bármely postahivatalnál» a kézbesítőknél Athenaeum Nyomda Felelős vezető: Soproni Béla vezérigazgató Index: 25 005 A rendőrség a gagyizás új módszerével kapcso­latban felhívja a lakosság figyelmét, hogy ne vásá­roljanak kéz alatt ilyen karórákat, mert azok kö­zönséges hamisítványok. Ha pedig ilyen órát kí­nál valaki eladásra, ad­ják át a legközelebbi rendőrnek. (b. ö.) A jég fogságában az Ob Két és fél hónapja a jég fogságában van és együtt úszik a sarki jégtáblákkal az Ob nevű szovjet Die­sel-hajó. a szovjet An­­tarktisz-kütatás egyik ve­teránja. Egy másik Die­sel-motoros hajó, a Nava­­rin, nemrégibeh megkö­zelítette az Ob tartózko­dási helyét, de elérni nem tudta, Az Antarktisznak ugyanebbe a nyugati tér­ségébe irányították a Zu­bov professzorról elneve­zett. sarkkutató hajót is. Mindezek ellenére az Ob sorsa továbbra is bizony­talan, de legénységének életét nem fenyegeti ve­szély. Moszkvában külön­böző főhatóságok képvi­selőiből bizottságot alakí­tottak a hajó megmenté­sére. A Néprajzi Társasag közgyülé&e A Magyar Néprajzi Társaság szerdán Ortutay Gyula akadémikus eJjiök­­lésével megtartott 85, közgyűlésén újra válasz­tották a tisztik art, amely­nek elnöke ismét Ortu­­tay Gyula akadémikus, ügyvezető alelnöke Ba­lassa Iván lett. A főtit­kár Hofer Tamás. Padovai aranyérem és ezüstserleg A magyar élelmiszer­ipar jelentős sikereiről számolhat be a TERIM­­PEX Külkereskedelmi Vállalat, hiszen az elmúlt napokban sorra érkeztek az elismerő diplomák Új­vidékről, s aranyérmek, oklevelek a padovai nem­zetközi vásárról. A Csár­dás márkájú, dobozos son­ka elnyerte a padovai ke­reskedelmi kamara ezüst­serlegét és díszoklevelét. A magyap konzervipar az újvidéki vásár nagydíját kapta meg. Jelentős si­kert és üzleti eredményt könyvelhetnek el a ma­gyar konzervek, dobozos sonkák más országokban is. Értékes tápanyagok a zöldborsóhüvelyben

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék