Népszava, 1980. július (108. évfolyam, 152-178. sz.)

1980-07-01 / 152. szám

Moszkvában megkezdődött a szovjet M JVSZK csúcstalálkozó A szovjet kormány meghívására hétfőn dél­ben Moszkvába érkezett Helmut Schmidt, a Né­met Szövetségi Köztársa­ság kancellárja, valamint Hans-Dietrich Genscher al­kancellár, külügymi­niszter. A Vnukovói repü­lőtéren a vendégeket Leo­­nyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságának főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének elnöke, Alek­­szej Koszigin miniszterel­nök, Andrej Gromiko kül­ügyminiszter és más hiva­talos személyiségek fogad­ták. A gépből kilépő Schmidt kancellárt első­ként Leonyid Brezsnyev üdvözölte, majd a többi szovjet vezető köszöntötte a nyugatnémet kormány­főt Genscher külügymi­nisztert és a küldöttség tagjait. A repülőtér betonján felsorakozott díszszázad parancsnoka jelentést tett a nyugatnémet kormány­főnek, majd felhangzott az NSZK, utána pedig a Szovjetunió állami him­nusza A kancellár Brezs­nyev kíséretében el­lé­pett a szovjet fegyveres erők három haderőnemét kép­viselő díszegység sorfala előtt. A nyugatnémet kormányfő ezután üdvö­zölte a fogadására meg­jelent diplomatákat, és vendéglátója társaságában ellépett a több száz új­ságíró, valamint a moszk­vai üzemekből érkezett dolgozók előtt, köszöntve őket. A ceremónia befeje­zéseként a moszkvai hely­őrség díszszázada vonult el a kancellár előtt. A nyugatnémet vendégek ér­kezéséről a moszkvai rá­dio helyszíni közvetítést adott. Schmidt kancellár, Gen­scher külügyminiszter és kíséretük ezután a szál­láshelyre hajtatott. Moszkvában hétfőn megkezdődtek a szovjet-­­n­y­u­ga­tnémet tárgya­l­ások. A megbeszéléseken szov­jet, részről részt vett Leo­nyid Brezsnyev és Alek­­szej Koszi­gi­n. A nyugat­német felet Helmut Schmidt és Hans-Dietrich Genscher képviselte. Hétfőn Bonnban meg­erősítették: a látogatás befejeztével Genscher külügyminiszter szerdán reggel Washingtonba re­pül, hogy „első kézből” tá­jékoztassa Carter ameri­kai elnököt a moszkvai tárgyalásokról. A többi N­ATO- pa­r­tner tájékozta­­­tása állítólag Van Well ál­lamtitkár feladata­ lesz. A japán külügyminisz­térium szóvivője­­ Schmidt kancellár moszkvai láto­gatásával k­apcsola­t­ban kijelentette az MTI tudó­sítójának: A tokiói Kül­ügyi Hivatal az ilyen ese­tekben általában egy­aránt tartózkodik­ a hiva­talos és­­ nem hivatalos véleménynyilvánítástól, és például nem foglalt ál­lást Leonyid Brezsnyev és Giscard d'Estaing ta­lálkozóját illetően sem.* Most mindazonáltal meg­állapítható, hogy Japán is párbeszédet folytat a Szovjetunióva­l k­ülönböző csatornákon, és hasznos­nak tart minden olyan tárgyal­ást, amely — Schmidt kancellár meg­beszéléseihez hasonlóan — a velencei csúcsértekez­leten részt vett tőkés or­szágok vezetői, valamint a Szovjetunió vezetői kö­zött folynak az enyhülés alapvető folyamatának fenntartásáról. Leonyid Brezsnyev fogadta Helmut Schmidt kancellárt a Vnukovói repülőtéren­­ (TELEFOTÓ / MTI Külföldi Képszolgálat) India Csapaterősítéseket küldenek Manipurba További katonai egysé­geket vezényelnek az északkelet-indiai Manipur államba, ahol az utóbbi napokban fokozták tevé­kenységüket a szövetségi állam elszakadásáért har­coló fegyveres csoportok. A csapaterősítéseket Dorendra­ Szingh, Mani­pur főminisztere jelentet­te be vasárnap. Indira Gandhi miniszterelnök újabb csapatok küldésére tett ígéretet — jelentette ki Calcuttában a főmi­niszter újságírók előtt. Június elején a főmi­niszter közkegyelmet és munkaalkalmat ígért a magukat megadó lázadók­nak. A felhívás ered­ménytelensége láttán a hadsereg lezárta az állam 120 kilométer hosszú ha­tárát Burmával, hogy el­vágja a Szakad­ár csopor­tok egyik lehetséges visz­­szavonulási útját. VI­LÁG PROL­ETAR­JAI, EGYESELJETEK! 1980. JÚLIUS 1. KEDD 108. ÉVFOLYAM 152. SZÁM­ÁRA 1,20 FORINT • A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Ellen­forradalmi bandákat tettek ártalmatlanná Nicaraguában A nicaraguai biztonsági erők és a Sandinista Népi Hadsereg egységei ártal­matlanná tettek két ellen­forradalmi bandát — je­lentette be Tom­as Borge nicaraguai belügyminisz­ter managuai sajtóérte­kezletén. Mint a miniszter el­mondta, az ellen­forradal­márok Matagalpa tarto­mányban megtámadták Som Isidoro helységet, San Juan de Los Remates helységben pedig rajta­ütöttek egy laktanyán. Mindkét esetben tú­zharc keletkezett: a hadsereg és a biztonsági erők egysé­gei jelentős mennyiségű fegy­vert zsákmányoltak. Gazdasági kérdésekről szólva Tom­as Borge kije­lentette: kudarcot vallott az imperialistáknak az a terve, hogy aláássák az ország gazdasági életét. E tény magyarázata abban rejlik, hogy a dolgozók támogatják a forradalmat. „A nicaraguai forradalom megőrizte első napjainak erejét és frisseségét” — mondotta a miniszter. ..­v. Védtelen díszpolgárok.................. 3 Ötven akvárium gazdát keres ... 3 Megyei tanácsok alakuló ülései . . 3 A televízió előtt............................... 5 Aratási ügyelet a biztosítónál ... . Konsztatyin Katusev Budapesten Hétfőn szovjet küldött­ség érkezett hazánkba a magyar—szovjet gazdasá­gi és műszaki tudományos együttműködési kormány­közi bizottság 25. üléssza­kára. A delegációt Konsz­tantyin Katusev, a Szov­jetunió Minisztertanácsá­nak elnökhelyettese, a kormányközi bizottság szovjet tagozatának elnö­ke vezeti. A vendégeket a Feri­hegyi repülőtéren Marjai József miniszter­elnök-helyettes, a bizott­ság társelnöke és Vlagyi­mir Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagykövete fo­gadta. A szakszervezetek feladatai a termelési kooperációban és a minőség javításában Ülést tartott a SZOT elnöksége A vállalatok jó együtt­működése és a termékek kifogástalan minősége egyaránt fontos tényezője a népgazdasági egyensúly javításának, ezért a szak­­szervezetek folyamatosan figyelemmel kísérik ezek alakulását, és segítik a hi­bák kijavítását — hang­súlyozta hétfői ülésén a SZOT elnöksége, amely a termelési kooperációval és a termékminőséggel kap­csolatos szakszervezeti feladatokat vitatta meg. A szocialista munkaver­senyben a minőségi fel­adatok kerültek előtérbe, amelyek magukban fog­lalják a pontosságot, a váll­ala­tk­özi szerződések­­­ben megszabott feladatok jó minőségben, határidőbe történő teljesítését is. Az újítómozgalom is egyre in­kább a minőség javítását szolgálja. A szocialista brigádok legértékesebb felajánlásai is a minőség j­a­ví­tás­ához k­a­pcso­l­ódn­ak, kezdeményezéseik pedig a jó munkafeltételeket szor­galmazzák. Még ma sem mondhatjuk el, hogy a vállalatok közötti együtt­működésben vagy a minő­ség javításában megtör­tént a kedvező fordulat. A vállalatok közötti szerző­déses fegyelem betartását, a zavartalan kooperációt még mindig sok tényező akadályozza: egyebek kö­zött egyes vállalatok mo­nopolhelyzete, amelynek pozíciójából gyakran a könnyebb, kényelmesebb megoldásokat választják. A minőség javulása is a lehetségesnél lassabban halad. Óvatos számítások szerint is milliár­dokkal lenne növelhető a nemze­ti jövedelem a minőség javításával. Egy-egy is­métlődő hiba alaposabb elemzése, s nem utolsósor­ban a minőségre ösztönző bérezés gyorsabb elter­jesztése nagymértékben gyorsíthatná a javulás fo­lyamatát. A vállalatok azonban gyakran a minő­ség alakulásának csak egy-egy részkérdésére fi­gyelnek, s nem fordítanak figyelmet a minőséget be­folyásoló tényezők egészé­re. A minőségellenőrzés is többnyire a hagyományos módsze­reket alkalmazza, sok helyütt nem hoztak létre a minőségbiztosítás korszerű szervezeteit, vagyis nem gondoskodtak kellőképpen a kifogásta­lan munka személyi és tárgyi feltételeiről, a ter­mékek gyártás közbeni el­lenőrzéséről. A minőséget rontja a munkafegyelem hiánya, a dolgozó dekon­­centráltsága is, az esetek többségében azonban a feltételek hiánya idézi elő a hibákat. Ez az oka an­nak, hogy a dolgozók az üzemi demokrácia fóru­main igen gyakran sürge­tik a minőségjavítást szolgáló műszaki, szerve­zési feltételek megterem­tését, a céltudatosabb anyagi ösztönzést. Jogos kívánságaiknak olyan ösz­tönző bérformák beveze­tése felel meg, amelyek jobban elismerik a kifo­gástalan munka nagy ér­tékét. Több vállalatnál már jó eredményeket ho­zott a minőségre ösztönző bérezés, például a Taurus­nál, a Baromfiipari Tröszthöz tartozó vállala­toknál, a Hajdú megyei Állami Építőipari Válla­latnál és több más he­lyen. Sok azonban még a teendő. Ma még export­­termékeink közül sem mind olyan jó minőségű, mint például a könnyű­fém- és épületszerkezeti elemek, hegesztett szerke­zetek, a Hajdúsági Ipar­művek radiátorai, ugyan­ennek a vállalatnak a mosógépei, a Taurus te­her- és személygépkocsi-, valamint a kerékpárköpe­nyei és tömlői. A tejipar exporttermékei közül a vajra évek óta nem érke­zett reklamáció. A szakszervezetek az il­letékes irányítószerveknél azt szorgalmazzák, hogy tegyék még érdekeltebbé a vállalatokat a minőség jav­ulásában, a kooperál­ó fejlesztésében. A jó mi­nőség legyen érdeke a válla­latnak, a kisebb kol­lektíváknak és az eocé­neknek is. Az elnökig felhívta az ágazati-iparági s­za­k­s­ze­r­ve­zet­eket, h­oggy értékel­jék a kooperációt és a minőség területére kiala­kutt helyzetet, s a narfker állami szervezetekkel kö­zösen szabják meg a konkrét teendőket. A SZOT elnöksége to­vábbi napirendi pontként a szakszervezeti számvizs­gáló bizottságok tevé­kenységének továbbfej­lesztéséről, majd a szak­­szer­vezetek megyei taná­csai, illetve a Szakszerve­zetek Budapesti Tanácsa feladata és hatáskörére vonatkozó korábbi hatá­rozat végrehajtásáról tár­gyalt. Javaslat hangzott el az SZMT-k szervezeté­nek módosítására, és a létszám csökkentésére is. E szerint a Szakszerveze­tek Budapesti Tanácsa, továbbá a Borsod és a Veszprém megyei SZMT létszámát 2—2-vel, a töb­bi megyében — Békés, Nógrád és Vas megye ki­vételével — egy személy­­lyel kell csökkenteni. A létszámcsökkentést az SZMT-k, illetve az SZMT-k saját hatáskörük­ben oldják meg. Megkezdődtek az előkészületek a Szegedi Szabadtéri Játékok XXII. évadjára. Készítik a díszleteket, újra festik a hatezer személyes nézőtér székeit. Az idei műsorban Verdi Falstaff-ja, Páskándi Géza ,,Kálmán királyba, Szakcsi Laka­tos—Csemer „Piros karavánba, Bizet „Carmen”-je és az Állami Népi Együt­tes fellépése szerepel . (MTI Fotó : Ilovszky Béla felvétele) Salvador A titkos antikom­munista hadsereg terrorakciói Két nagyerejű pokol­gép robbant vasárnap a san salvadori José Si­meon Canas egyetemen. A robbanások után tűz ütött ki, az anyagi kár­­jelentős. A merényletet az úgynevezett titkos an­­tikommunista hadsereg vállalta magára. A salvadori főváros másik nagy felsőoktatási központja, a salvadori ten­a junta hadserege in­dított támadást. Jelenté­sek szerint a katonák harminc embert megöl­­tek, kétszázat megsebesí­tettek, háromszázat pe­dig letartóztattak. San Salvador érseke bejelentette, hogy a ka­tolikus egyház az ország­ban hat területet mene­dékként jelölt ki a Poli­tik­ai erőszak elől mene­külő polgári lakosoknak.

Next