Népszava, 1983. március (111. évfolyam, 50–76. sz.)

1983-03-13 / 61. szám

8 Mozaik Garancia Villanyborotvám negyedszer volt ugyanazzal a csekély kapcsolóhibával a Gelka VI., Majakovszkij utca 44. alatt működő javítóműhelyében. Ezúttal március 1-én — a de­cember 8-án a munkára adott háromhónapos garancia ide­jén belül. Amikor 3-án át akartam venni, ismét nem kapcsolt tökéletesen. A helyszínen megvártam az utó javítást. Végül átvet­tem a gépet: kapcsolt. Meg­lepetésemre ugyanazt a ga­ranciapapírt kaptam vissza, amelyet december 8. óta őriz­tem. Magyarán: erre a most végzett munkára nincs ga­rancia. Nem is csodálom! A gép azóta sem kapcsol. Immár garanciától függetlenül. Vi­­hetem újra ugyanoda. Há­rom hónapon belül akár többször is — ahogy a munka minősége mutatja. (r) — A Népszava munkavé­delmi tanácsadó szolgálata hétfőn 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket szék­házunkban (Budapest VII., Rákóczi út 54.). — A Mozgássérültek Buda­pesti Egyesülete és a Magyar Állami Operaház közös ren­dezésében a mozgássérültek javára március 22-én este 7 órakor jótékony célú díszelő­adás lesz az Erkel Színház­ban. Bemutatásra kerül „A próba" című balett, 100 szá­zalékosan felemelt helyárak­kal. Jegyek az Operaház szer­vezési osztályán, a Színházak Központi Jegyirodájában, va­lamint a közönségszervezők­nél válthatók. Előadás előtt egy héttel az Erkel Színház jegypénztáránál is kaphatók. — Kórházlátogatási tilalom van tegnap óta Tolna megye kórházaiban, valamint szo­ciális- és gyermekotthonai­ban a további influenzás megbetegdések megelőzésére. — A kísérletek után üzem­szerűen gyártják már az úgy­nevezett körmembrános sze­lepeket az Észak-magyaror­szági Regionális Vízmű és Vízellátási Vállalat kazinc­barcikai üzemében. Az idén 900 új típusú elzárószerel­vényt gyártanak, három mé­retben, mintegy 9 millió fo­rint értékben. — A londoni Royal Festi­val Hallban pénteken este nagy sikerrel mutatták be Bartók „A kékszakállú her­ceg vára” című operáját. Az előadás két szempontból is ritkaságszámba ment. Egy­részt, mert a „Kékszakállút” a világszerte ismert Jevge­­nyij Nyeszterenko, Juditot pedig Hamari Júlia énekelte, másrészt, mert a szöveg mindvégig magyarul hangzott el. — Antal Pál nyugállomá­nyú rendőr ezredes, a Mun­kás—Paraszt Hatalomért Em­lékérem tulajdonosa, életének 65. évében elhunyt. Temetése katonai tiszteletadással már­cius 15-én 15 órakor lesz Nyíregyházán az északi te­metőben. — Belügyminiszté­rium. — Házgyári épületalapok előregyártását kezdték meg a Budapesti Lakásépítő Válla­lat telepén. Rákoskeresztú­ron szerelik össze az első ilyen alapot, amely a számí­tások szerint lépcsőházanként általában két hét alatt ké­szül el, míg a helyszíni beto­nozással hat hétig tartott. — ötvenmillió szifonpat­ront gyártanak az idén a Ba­kony Művek kertai üzemé­ben, 15 millióval többet, mint a korábbi években. így nem­csak a hazai ellátást teszik teljesen egyenletessé és biz­tonságossá, hanem a többlet­ből jut majd exportra is. — Ezüstpénzekre bukkan­tak a tavaszi szőlőmunkák közben a Tolna megyei Györ­­könyben a helyi Szabadság Tsz tagjai. Együttesen mint­egy 300 apróbb és 20 nagymé­retű — a jelenlegi fém tíz­forintosnál nagyobb — ezüst­tallér került a múzeumba. Régészek megállapították, hogy a ezüstpénzeket a XVI. század vége körül rejtették el. Több ritkaság is van kö­zöttük. — Betelt az üdülőszövetke­zet Bükfürdőn: összesen 2600 tag lépett be a szövetkezetbe. Az első épületet két éve, a másodikat tavaly adták át, és az idén, illetve 1985-ben újabbakat vehetnek birtokba a tulajdonosok. A részjegyek évi négy hét üdülésre jogosí­tanak. — Űjabb Molnyija—3 táv­közlési műholdat bocsátottak fel a Szovjetunióban. Felada­ta a távolsági telefon- és rá­dióösszeköttetés biztosítása, valamint a szovjet központi televízió adásainak közvetí­tése az Orbita és a nemzet­közi együttműködési rend­szer állomásaira. — Folytatják a gázvezeték­építést Szombathelyen, lakos­sági társulás keretében. Ta­valy tizenegy utcában négy és fél kilométer hosszú gáz­vezeték épült a városban; a költségek nagy részét a la­kosság vállalta: az építés 5,4 millió forintba került, ehhez a tanács 800 ezer forinttal járult hozzá. — Kijavították a múlt hét végén vízcsőtörés miatt meg­hibásodott kábelszakaszt, amely a Teréz telefonközpont területén 2700 állomást kap­csol a hálózatba. Noha a helyreállítást a Budapesti Távbeszélő Igazgatóság hiba­elhárítói azonnal megkezd­ték, a feladat bonyolultsága miatt csak pénteken este 9 órára tudták befejezni a munkát. — A Richter-skála szerint 6,6 fok erősségű földrengés rázta meg szombaton az In­donéziához tartozó Maluku­­szigeteket. A földrengés csak­nem egy percig tartott, epi­centruma a szigetek tarto­mányi fővárosától, 'Ambontól 56 kilométerre délnyugatra volt. Áldozatokról nem érke­zett jelentés. — Ásványgyűjtők kétnapos találkozója kezdődött szom­baton Miskolcon, a Nehéz­ipari Műszaki Egyetemen, több mint száz hazai és 40 külföldi részvevővel. A talál­kozót ásványbörze zárja, amelyen cserélnek, vásárol­nak egymástól a hazai és külfödi kutatók és gyűjtők. — Tennessee Williams, a világhírű amerikai drámaíró végrendeletében Sewanee (Tennessee állam) egyetemé­re hagyta közel 10 millió dol­láros vagyonát. Végrendele­tében előírta, hogy az alapból „újító szellemű írásokat pub­likáljanak és anyagi gondok­kal küzdő szerzőket segítse­nek”. A postai irányítószám beve­zetésének 10. évfordulója al­kalmából 2 forint névértékű bélyeget bocsátott forgalom­ba a Magyar Posta az irányí­tószám ismert jelképe, a fe­kete holló rajzával. A bélye­get Zelenák Crescencia ter­vezte és az Állami Nyomda készíti háromszínű ofszet nyomással 3 925 300 fogazott példányban. 2, 10 éves az irányitószám MAGYAR POSTA A Bécsben megrendezett „Unispace” konferencia tisz­teletére az űrkutatás fejlődé­sének szakaszait ismerteti a Mongol Posta nyolc bélyegen, amelyeket Cziglényi Ádám magyar grafikus tervezett és a budapesti Pénzjegynyomda készíti hatszínű ofszet nyo­mással. Bélyeg A világűr békés felhaszná­lásának propagandájaként négy bélyeget hozott forga­lomba az ENSZ postaigazga­tása. Ezek közül kettőt a ma­gyar származású Hámori György tervezett. * Belgium: A Brüsszelben megrendezett nemzetközi bé­lyegkiállításra kiadott hét bé­lyegen és egy blokkon a bel­ga postaszolgálat fejlődését mutatja be 1501-től a 18. szá­zad végéig. Csehszlovákia: A prágai vár emlékműveinek ismerte­tésére két bélyeget jelentetett meg. Egyiken a híres sár­kányölő Szt. György szobrot látjuk. Lengyelország: A lengyel munkásmozgalom öt jelentős alakját mutatja be bélyegso­rozatán. NSZK: Négyszáz esztendő­vel ezelőtt rendelte el XIII. Gergely pápa a naptárrefor­mot. A jubileumról bélyeggel emlékezett meg, amelyen egy korabeli Gregorián-naptár fedőlapja látható. Olaszország: Giuseppe Ga­ribaldi (1807—1882) halálá­nak centenáriumáról bélyeg­gel emlékezik meg, amelyen az olasz szabadsághős kép­mása szerepel. ............. •...........— i outen* a*MM.a >»? >ms Szovjetunió: G. Garibaldi születésének 175. évforduló­jára adott ki bélyeget. Falkland-szigetek: 1833. ja­nuár 3-án került brit fenn­hatóság alá a sziget. A 150 éves jubileumra 11 értéket tartalmazó bélyegsorozatot jelentetett meg, amelyeken az eltelt időszak eseményeire utal. Kína: Hat értékből álló so­rozatában régi idők legyező­festményeit ismerteti. Dr. S. L. VASÁRNAP, 1983. MÁRCIUS 13. NÉPSZAVA Mit látunk, mit hallunk? Televízió 1 • 7.50 Mindenki iskolája 8.20 óvodások filmmüsora Kisfilm-összeállltás 8.40 Foxi Maxi kalandjai 9.00 Füllen tök NDK játékfilm 10.10 Kétszer kettő gyakran öt 10.40 Állatkölykök XVIH/4. Torzpofa 10.50 Hirek 10.55 vieoton—FTC Bajnoki labdarúgó­­mérk. 12.45 Tévémozaik 12.55 Műkorcsolya­­világbajnokság 16.00 Képújság 16.05 Három tavasz 17.00 Műsorainkat ajánljuk 17.25 Elmebajnokság 18.00 Delta 18.40 Tv-torna 18.45 Mese 19.00 A Hét 20.00 Hírek 20.05 Audrey Hepburn-sorozat Nem az vagyok, aki vagyok Amerikai film 21.55 Sporthírek 22.05 „Mindenkinek van egy álma...” 22.25 Hirek Televízió 2 20.00 Hirek 20.05 Az impresszionizmus Xin/9. Paul Gauguin, a nagy tékozló 20.55 Kisfilmek a nagyvilágból 22.15 Képújság Szlovák tv 8.30 Gyerekeknek 11.00 Északi já­rás (tévésorozat) 11.55 A héten történt 12.25 Hangverseny 13.05 Híradó 13.20 Chaplin. FF. 13.40 Sportmagazin 14.00 Műkorcsolya­gálaműsor 16.00 Portréfilm 16.15 Vetélkedő 16.55 „A nőt még vi­rággal sem...” (cseh film). FF. 18.30—19.10 Zenés műsor 19.30 Tv­­hiradó 20.10 Kígyóméreg (cseh film). FF. 21.35 Sporthíradó 21.50 Portréfilm Drahomira Tikalová­­ról. Kossuth rádió 8.21 Énekszóval, muzsikával 9.00 Rádiómagazin 10.03 Romain Rolland: Pierre és Luce 11.00 Vasárnapi koktél 12.00 Hírek. Időjárás 12.05 Harminc perc alatt a Föld körül 12.35 Édes anyanyelvűnk 12.40 Egy korty tenger 12.50 zenekari muzsika 13.35 Utazó kutatók 14.00 Gyurkovics Mária operett- és daljáték­felvételeiből 14.27 Így láttam Kodályt 15.05 Művészlemezek 16.14 Mykolaitis-Putinas: Oltárok árnyékában 17.05 Film és video! — avagy: amikor a stúdiót szinkronizálják 18.40 A Rádiószínház bemutatója 19.34 Leonard Bernstein és Pierre Boulez vezényli a New York-i Filharmonikus Zenekart 20.25 Bellini: Norma 23.27 Barokk kamarazene Petőfi rádió 7.30 Vasárnapi orgona-8.05 A Nyitnikék postája 8.54 A világlíra gyöngyszemei 9.05 Mit hallunk? 9.30 Magnóról magnóra 10.15 Abrahám Pál operettjeiből 10.35 Táncdalok 11.00 Egy „Tibi” és más semmi. .. 13.00 Labdarúgás 13.05 Charles Perrauit: Hamupipőke 14.00 Ha még nem tudná ... 15.35 „Felezőhelyen születtem ...” KOSSUTH: 9.00 A hét zeneműve 9.30 A hét költője 11.29 P. G. Wodehouse: Rengeteg pénz 12.45 Válaszolunk hallgatóinknak 13.00 Zenei érdekességek az elmúlt hét műsorából 14.17 Beethoven: Hősi induló 14.23 Így látták ők A magyar 1848—49 a korabeli nemzetiségek és a szomszédos népek fiainak szemével 17.10 Kodály kórusművészete 19.15 Rádiószinház Joshua Darsa: A cowboy 20.05 Hétfő esti muzsikaszó 21.24 Eszmék faggatása Mit jelent számunkra Marx — halála 100. évfordulóján 22.30 Hegedűs Endre zongorázik 16.00 Útközben hazafelé 17.39 „Szép szemben állni ezernyi pokolnak” Dokumentum játék 18.45 Poptarisznya 20.33 Társalgó 21.58 Népdalok 22.30 Bródy Tamás szerzeményeiből 23.15 Szórakoztató zene 3. műsor 8.11 Komoly zenei zsákbamacska O 10.00 Oj zenei újság • 10.45 öt kontinens hét napja 11.06 A Kóruspódium évadzáró hangversenye O 12.10 Fra Diavoie 0 13.05 A Talk Talk zenekar és Buch Dharma felvételeiből O 13.35 Bemutatjuk új felvételeinket 14.44 Emlékezetes dzsessz­hangversenyek O 15.30 Sass Sylvia eperaáriákat énekel • 15.55 Kis magyar néprajz 16.00 A gazdasági titok 16.25 Mendelssohn: Hat dal a szabadban # 16.39 A Kuijken Consort hangversenye O 17.52 Vangelis összes lemeze O 18.37 Schubert—Liszt: Wanderer-fantázia • 19.03 Századunk kamara­zenéjéből • 19.35 Goethe és a muzsika 20.25 Bécsi klasszikus muzsika # 21.15 Hi-Fi-varleté • 22.15 Rádiószinház 22.53 Zenei panoráma O PETŐFI: 8.50 Slágermúzeum 12.40 Tánczenei koktél 18.35 Minden hangra emlékezem 20.00 Tip-top parádé 20.35 Senki többet? Harmadszor! 3 MŰSOR: 10.40 Dzsesszarchivum O 12.00 Zenekari muzsika O 16.00 Sztárok — anekdoták nélkül 17.00 A Slade együttes felvételeiből • 18.00 Zsebrádiószínház 18.20 Magyar zeneszerzők O 19.35 A Drezdai Állami Zenekar hangversenye # 20.54 A Poptarisznya dalaiból f 22.00 Operaest Nyikolaj Rimszkij-Korszakov műveiből • Hétfői müsorajánlat Budapesti színházműsor VASÁRNAP: Erkel Színház: Tosca (Failoni— Oláh G. b. 5. ea., de. 11), A vég­zet hatalma (Basilides—Losonczy b. 6. ea„ 7), Nemzeti Színház: Olympia (de. 11 és e. 7), Vár­színház: Csíksomlyói passió (de. ll), Volpone (7), Katona József Színház: Frontátvonulás (7), Stí­lusgyakorlatok (10), Józsefvárosi Színház: A hétfejű tündér (de. 11 és du. 3), Madách Színház: A csata (du. fél 3), A Noszty fiú esete (G. b., 7), Madách Kama­ra: öt este (fél 3), Holdtölte (Z/2. b„ 7), Vígszínház: Őri mu­ri (du. fél 3), Amadeus (7), Csontváry (fél 9), Pesti Színház: Orfeusz (fél 3), A zongora — A lázadó (7), József Attila Szín­ház: A négy süveg (gyermekea., de. 11), Gázláng (elmarad 1), A ré­gi nyár (R. b. 4. ea., 7), Operett­­színház: János vitéz (fél 3), Chicago (7), Thália Színház: Egy kis térzene (de. 11), Mi lesz ve­led, emberke? (7), Vidám Szín­pad: Süsü (de. fél 11), Nyitott ablak (fél 3), Meddig lehet el­menni? (7), Kis Színpad: Ez egy játék (fél 8), Mikroszkóp Szín­pad: Értem? — Ifjúsági kabaré (8), Radnóti Színpad: Este kell a szerelem (du. 3), Wiener Wal­zer — Ünnepi ügyelet (fél 8), Egyetemi Színpad: Fafestmény (8), Játékszín: Rokonok (7), Hoköm Színpad (Marczibányi téri Ifj. Ház): Vük (du. 3 és du. 5), Magyar Színkör (Kossuth Klub): Nagyenyedi fügevirág (du. 3 és e. 7), Planetárium: Lé­­zerotika (fél 8), Bp.-i Gyermek­színház: Feri világgá megy (de. fél 11), Szépek szépe (du. 3), Reflektor Színpad: Kulisszatitkok (du. 5), Olimpia mozi: Micimac­kó (de. 11), Bábszínház — Nép­­köztársaság útja: Gulliver (de. 11 és du. 4), Jókai tér: A bű­vös tűzszerszám (de. fél 10 és fél 12), Pataky Műv. Ház: Fehérló­­fia (de. 11), Dózsa Műv. Ház: Fehérlófia (du. 3), Pesti Vi­gadó, Hangversenyterem: Főv. Tanács V. B. hangversenye (du. 3), Kamaraterem: Felföldi Ani­kó—Körmendi Vilmos—Harsányi Frigyes műsora (fél 4), Hernádi Judit—Szombati Gyula estje (el­marad!), Zeneakadémia: In me­móriám Kodály Zoltán (Zene­szerzői pályázat díjnyertes mű­vei, fél 4, — belépés díj­talan!), Kisterem: Nagy Péter zongoraestje (fél 8), Várkonyi György Ifj. Ház: Kronos-vonós­­négyes (Üj Zenei Stúdió 1., fél 8), Főv. Nagycirkusz: Cirkusz­varázs (de. 10, du. fél 4 és fél 8). * A József Attila Színházban ma délután (vasárnap) betegség mi­att elmarad a Gázláng című elő­adás. A jegyek a váltás helyén visszaválthatók. HÉTFŐ: Erkel Színház: Otelló (Székely M. .b 6. ea., 7), Katona József Színház: Emigránsok (7), József Attila Színház: Az idő vasfoga (7), Madách Kamara: Holdtölte (H/2. b., 7), Vígszínház: A balek (Jób Dániel b. 2. ea., 7), Pesti Színház: Kőműves Kelemen (7), Rimbaud (éjjel fél 11), József Attila Színház: A képmutatók (7), Thália Színház: Pesti embe­rek (7), Stúdió: Miss Arizona (fél 6), Vidám Színpad: Meddig lehet elmenni? (7), Radnóti Színpad: Toldi — Nagy Attila (du. 3), Egyetemi Színpad: Tom­pa László Tamási Áron-estje (7), Eötvös Klub: Kodolányi Gyula szerzői estje (7), Odry Színpad: Énekes madár (7), Szkéné Szín­ház: Nagy László-emlékműsor (du. 5), Táncfórum (Bp.-i Gyer­mekszínház): „Balettek popzené­re” — az Operaház Kamara Ba­lettegyüttese (7), Pesti Vigadó: Él még a vén cigány (8), Ka­maraterem: psota Irén estje (fél 8), Zeneakadémia: M. All. Hang­versenyzenekar (Tavaszi b„ C/l., fél 8), Főv. Nagycirkusz: Cir­kuszvarázs (fél 8). Posta Központi Anyaghivatal felvételre keres középfokú végzettségű ANYAG­­STATISZTIKUST. Jelentkezés: a munkaügyi csoportnál: Budapest V., Magyar u. 40. Telefonszám: 174-744. L____ A Fővárosi 2. sz. Építőipari Vállalat keményhéjalásű tetők felújításával kapcsolatos speciális tetőfedő- és bádogosmunkákhoz felvesz tetőfedő CS EMÜO9OS SZOaUnumfOST, betanított munkást,♦ segédmunkást A BETANÍTOTT és segédmunkások részére ­­megfelelő gyakorlati idő után - SZAKMUNKÁS­­KÉPESÍTÉST ADÓ, TANFOLYAMI OKTATÁS. A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI: ÁLTALÁNOS ISKOLAI VÉGZETTSÉG, BETÖLTÖTT 20. ÉLETÉV, EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁG. Vidéki állandó lakással rendelkezőknek lehetőség munkásszállón való elhelyezésre. Jelentkezés: a vállalat munkaügyi főosztályán. Cím: Budapest VII., Rózsa Ferenc u, 38/a. é A

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék