Népszava, 1983. május (111. évfolyam, 102–127. sz.)

1983-05-22 / 120. szám

8 VASÁRNAP, 1983. MÁJUS 22. NÉPSZAVA Mozaik A Nap kel S órakor, nyugszik 20 óra 22 perckor. — A Népszava munkavé­delmi tanácsadó szolgálata hétfőn 16 és 19 óra között várja az érdeklődőket szék­házunkban (Budapest VII., Rákóczi út 54.). — Debrecen 38 békés éve címmel kiállítást rendez a Hazafias Népfront XIII. ke­rületi székházában Debrecen és Hajdú-Bihar megye bará­ti köre. A kiállítás május 25- én, szerdán délután 4 órakor nyílik. — Hasznoshulladék-gyűj­­tést rendeztek szombaton Sárváron és a vonzáskörzeté­hez tartozó községekben, va­lamint Kőszegen és környé­kén. Az idei akció október végéig tart. A hulladék ellen­értékét gyermekintézmények, öregek napközi otthonának létesítésére, sport- és kultu­rális létesítmények fejleszté­sére fordítják. — Üj tejfeldolgozó épült nyolcvanmillió forintos beru­házással Pásztón. Az üzem­ben zárt rendszerben szűrik, fölözik, pasztőrözik, hűtik, töltik tasakba a tejet. Egyelő­re napi negyvennégyezer li­ter tejet dolgoznak föl, jú­niusban már e mennyiség másfélszeresét, s a berende­zések képesek akár napi nyolcvanezer liter tej feldol­gozására is. — Sörpalackozó üzem pró­batermelése kezdődött meg Jászberényben. A Jászsági Állami Gazdaság és a Kőbá­nyai Sörgyár közös beruhá­zásban épült töltőüzeme évente 150 ezer hektoliter sörrel 32 millió palackot tölt meg és hoz forgalomba. — Kistermelői piacok he­lyét jelölték ki a lakosság kérésére Hódmezővásárhe­lyen. Szombaton nyíltak meg az új elárusítóhelyek, több­ségükben a városcentrum­ban, olyan forgalmas útvo­nalakon, amelyek távol es­nek a nagypiactól. — Egyéni módszerrel dol­gozó kábítószercsempészt tartóztattak le szombaton a római repülőtéren. A kolum­biai utas 156 darab, összesen 700. gramm kokainport tar­talmazó csomagot készített, majd lenyelte azokat. Gyom­rának több tízezer dollár ér­tékű tartalmát kórházban tá­volították el. — Gáyer Gyula természet­­tudós, polihisztor emléke előtt tisztelgett születésének 100. évfordulója alkalmából szom­baton szülővárosa, Celldö­­mölk. A Hunyadi úti Gáyer 'igeiben felavatták a tudós mellszobrát — Szilágyi Ber­nadett alkotását —, majd a kemenesaljai művelődési köz­pontban dokumentumkiállí­tás nyílt Gáyer Gyula hagya­tékából. — Szombaton hazaérkezett a magyar küldöttség, amely Urbán Lajos közlekedés- és postaügyi minisztériumi ál­lamtitkár vezetésével május 17—20. között részt vett a magyar—szovjet közlekedési együttműködési állandó mun­kacsoport Rigában megtar­tott ülésén. — Eddig még nem haszno­sított szellemi termékek fel­kutatására és értékesítésére hirdetett pályázatot az or­szág első innovációs agrár­ügynöksége, a Pannónia In­novációs Vállalat. A pályá­zókkal kötött hasznosítási szerződés alapján a Pannónia gyártót és piacot keres a be­küldött ötletekre, újításokra, szabadalmakra, találmá­nyokra. — A Mozgássérültek Buda­pesti Egyesülete egésznapos autóbuszos kirándulást szer­vez Szolnokra. Részvételi díj: 120 forint. Jelentkezés és be­fizetés az egyesületben (XIII., Hegedűs Gyula u. 43., Csa­­nády u. sarok) május 27-ig délelőtt 10—14, délután 17— 19-ig. — A Szakszervezetek Ba­ranya megyei Tanácsa har­mincöt vállalatnál, illetve intézménynél a magánerős lakásépítkezések és a lakás­hoz juttatás munkáltatói tá­mogatásának rendszeréről tá­jékozódott. A fölmérés során azt tapasztalták, hogy a mun­káltatók számottevő segítsé­get nyújtanak dolgozóiknak. Az SZMT állásfoglalásában felhívta a szakszervezeti szervek figyelmét: szorgal­mazzák a magánerős lakás­­építkezések támogatásához szükséges pénzügyi feltételek megteremtését. — A fiataloké volt a mos­tani hét vége Fejér megyé­ben: három helyen is ren­deztek ifjúsági találkozót, majálist, szórakoztató, szí­nes, a tizen- és húszéveseket vonzó műsort. Velencén szombaton kezdődött meg a megyei ifjúsági klubok tize­dik találkozója, Seregélye­sen a székesfehérvári járás fiataljai randevúztak, Szé­kesfehérvár határában Csa­­la-puszta színes majális színhelye volt. — A kanalasgémek koló­niát alkotnak már a Horto­bágyi Nemzeti Parkban a ha­lastavak és a mocsarak vi­dékén. A bakcsók — a gyer­mekmesékben vakvarjúcská­­nak ismert madarak — a puszta szélén telepített er­dőkben, a fákon fészkelnek és költenek. — Kinyitotta meggypiros kelyhét a legszebb magyar vadvirág, a vadon termő pünkösdi rózsa, amely ha­zánkban egyedül a tájvédel­mi körzetté nyilvánított ke­leti Mecsekben díszük. A 682 méter magas Zengő kör­nyékén lilásvörös szőnyeget alkot a virág, s messziről úgy tűnik, mintha izzana a hegy lejtője. — Tűz ütött ki pénteken az AGROKER XV. kerületi Cservenka Miklós utcában levő 2. számú telepén, ahol a szabadban erőgépek gumi­köpenyeit tárolták. A tűzol­tók a tüzet rövid idő alatt eloltották. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár azonban jelentős. A tűz okát a rendőrség szakértők bevo­násával vizsgálja. — Hatan meghaltak, har­mincán megsebesültek egy súlyos közúti balesetben Stuttgart közelében. Egy ka­nyarodó busz lesodródott az úttestről, majd felborult. A jármű kiránduló brit katoná­kat szállított. — A Közalkalmazottak Szakszervezete az államigaz­gatásban dolgozók számára kispályás labdarúgó-kupa­mérkőzéseket szervezett. A sportesemény-sorozatban ezekben a hetekben játsszák a megyei döntőket. Tegnap Békés és Veszprém megyé­ben dőlt el a továbbjutás sor­sa, május 28-án pedig Tol­nában és Bács-Kiskunban rendezik meg a döntő össze­csapásokat. — Tovább bővül a halne­velő tórendszer az év végéig a halászati termelőszövetke­zetek dinnyési ivadéknevelő tógazdaságában. A hathek­tárnyi területet elfoglaló újabb öt tó építésének föld­munkáival már végeztek, a medret nyolcvan centiméter mélységig kikotorták, s a ta­laj megfelelő szikkadása után hozzálátnak majd a szükséges betonozási mun­kákhoz. — Csapolják az erdei fe­nyőket az Erdőkémia zala­egerszegi gyantagyárának munkásai. Hat megye terü­letén gyűjtik a többnyire már kivágásra ítélt nyolcvan— száz éves fák törzséből a nyers gyantát. A zsíros nedv a fa oldalára erősített cserép­tégelyekbe gyöngyözik: egy­­egy törzset öt éven át csapol­nak anélkül, hogy a fa szöve­tei károsodnának. A kívülálló számára nem so­kat mond a neve. A folyó­vizek partján vándorló hor­gász viszont figyelemmel és érdeklődéssel figyeli ennek a kedves, busafejű halnak a jelentkezését. Bár nem tar­tozik a méret- és darabkor­látozással védett halaink kö­zé, sokan horgásznak erre a kiváncsi, de igen félénk, óvatos halfajunkra. Teste alacsony, vaskos, ol­dalról kissé lapított, feje és háta széles, háta zöldesbar­na, oldala sárgás ólomszürke, alsó úszói vörhenyesek. Táp­láléka rovar, féreg, korhadó növényi anyag és alga. A na­gyobb példányok már raga­dozók. Az utóbbi megállapí­tás teszi kívánatos sporthal­lá. Többnyire a víz fölé haj­ló fák alatt tartózkodik, ott les zsákmányára, a vízbe hulló rovarokra. Így sikerrel fogható a legsportszerűbb horgászmódszerekkel: legye­­zéssel és pergetéssel. Mivel a legyező horgász klasszikus sporthala: a pisztráng, ha­zánkban meglehetősen kis Horgászat Domolyká számban fordul elő, a do­­molykó lehetne a magyar le­gyező és pergető horgászok első számú áhított zsákmá­nya. Azokban a fejlett hor­gászkultúrájú európai orszá­gokban, ahol a számtalan gyors vizű hegyi patakban szinte korlátlanok a piszt­rángozás lehetőségei, megbe­csült sporthalként tisztelik a domolykót is. Nálunk ez ideig nem fi­gyeltek fel jelentőségére. Nem foglalkoznak mestersé­ges szaporítással és telepíté­sével, bár rendkívüli alkal­mazkodóképességénél fogva megél mind a folyókban, mind a tavakban, és élettere lehet a melegebb víz és a láp is. Elterjedéséről és horgá­szatáról csak a MOHOSZ hi­vatalos lapjából, a Magyar Horgászból tájékozódhatunk, mivel a kilón felüli példá­nyok szerepelnek a hivatalos rekordlistán. Éppen az 1982. évi rekordlistában olvashat­juk, hogy a korábbi évek 5—8 darab rekord domoly­­kójával szemben az elmúlt esztendőben 26 rekord mé­retű domolykót vehetett számba a szerkesztőség. A három első helyezett domi 2,55, 2,10 és 1,90 kilót nyo­mott. Ez az eredmény még európai viszonylatban is ki­emelkedőnek mondható. Egyes szakkönyvek szerint ugyanis a domolykó csak 40 centire nőhet és az ilyen pél­dányok súlya legfeljebb 1 kiló. A rekordlista örvendetes adatai mellett csak az saj­nálatos, hogy az alkalmazott csalik (kukorica, kenyérbél, kenyérhéj, kishal, giliszta, pióca, májkocka és csontku­kac) között nem szerepel a műlégy és a villantó. Mintha a vérbeli magyar sporthor­gászok még nem fedezték volna fel a domolykót mint kiváló sporthalat. Nagy Miklós Mit látunk, mit hallunk? Televízió 1 7.45 Tv-toma 7.50 Óvodások tilmműsora Gedeon — Züm-züm 8.10 Egy lány meg egy fiú VI/3. A fővezér és a többiek 9.00 9.25 10.40 10.55' 14.35 15.05 16.15 16.45 l?.2p 18.00 18.40 18.45 19.00 20.00 20.05 21.10 21.50 22.50 Kétszer kettő gyakran öt... Zenei szabálysértések Csajkovszkij: Rómeó és Júlia A Barázdabillegető hadsereg Szovjet játékfilm. FF. Hírek 1-12.45 Rába ETO­­Ferencváros — bajn. labdarúgó­mért Pécsi Kiss Agnes énekel Vándor Sándor kórusfesztlvál összefoglaló a szombathelyi dalos­­találkozóról és közvetítés a Budapest Sportcsarnokból, a záró hangversenyről Műsorainkat ajánljuk Elmebajnokság Egri János műsora „Ez az a munkásság ...” VI/5. Cseppben a tenger. FF. Delta Tudományos híradó Tv-toma Mese A Hét Hírek Derrick NSZK bűnügyi films., Halott lány az erdőben Kapcsoltam... Szülőföldem ... Juhász Ferenc műsora A Szülőföldem című sorozatban eddig is olyan neves írók, költők vallottak szülőföldjükről, akikre méltán figyel az ország. Ma este egy órában Juhász Ferenc, a Kossuth-díjas költő mutatja be szűkebb pátriáját. . . Hírek Televízió 2 20.00 Hírek 20.05 Az ember és a tenger Olasz films., VII/6. Tengeri szörnyek A tenger meghódításának évezredei során nemhogy csökkent, hanem inkább egyre növekedett a tengerészek által „megpillantott” és gazdag fantáziával elképzelt tengeri szörnyek, sóhajtozó szirének, mérföldnyi hosszú kígyók száma. A természet­­tudomány pedig csak ebben a században kezdett a hiedelmeket tápláló tengeri állatok alapos vizsgálatához. 21.05 Telesport Magyarország— Franciaország EB-selejtező férfi­­röplabdamérk. 22.25 Sanzonverseny 23.00 Képújság Szlovák tv 8.30 Gyerekeknek 11.00 Nő és dohány nélkül (tévésorozat) 12.00 A héten történt 12.40 Híradó 13.00 Motocross 14.00 Kerékpáros Bé­ke-verseny 15.30 Motocross 16.30 Dokumentumfilm 17.00 Az em­ber nincs egyedül (cseh film). FF. 18.30—19.10 Zenés szórakoz­tató műsor 19.30 Tv-hiradó 20.05 A diplomata (tévéjáték befejező része) 21.35 Sporthíradó 21.50 Portréfilm 22.30 Forma—I. VB. 8.24 Énekszóval, muzsikával 9.00 Népszerű muzsika — világhírű előadók 10.03 Az aranyat füttyentő vándorlegény Rádiómonda 10.59 Vasárnapi koktél 12.00 Hírek. Időjárás 12.05 Harminc perc alatt a Föld körül 12.35 Édes anyanyelvűnk 12.40 Lehet egymillióval több? Bakonyi Péter jegyzete 12.50 A Magyar Rádió Brahms-ciklusa 13.44 Az MRT Gyermekkórusa Sebestyén András feldolgozásaiból énekel 13.53 Így láttam Kodályt 14.20 Gondolatjel 15.05 Müvészlemezek 15.58 Guy de Maupassant: Egy asszony élete 17.05 Jelenidőben Külföldi kiküldetésre keresünk... 17.35 Ferencsik János vezényli a Magyar Állami Hangversenyzenekart 18.15 Mese 18.40 Diákkönyvtár hangszalagon Lovashadsereg 19.29 Töltsön egy órát kedvenceivel! 20.29 Mozart: Don Giovanr.1 23.37 Századunk kamara­zenéjéből 0.10 Régi kórusmuzsika Petőfi rádió 9.05 Folyékony világ Lator László versei 9.10 Mit hallunk? 9.30 Szivárvány — a házról 11.00 Beláthatatlan következmények Egon Erwin Kisch humoros történetei a Monarchia idejéből 11.45 A párizsi Polifon együttes Jannequln­­madrigálokat énekel 11.55 Labdarúgás Közv. a Rába ETO— FTC bajn. mérkőzésről 12.55 Jó ebédhez szól a nóta 14.00 Erről beszéltünk 14.35 Táskarádió 15.35 Poptarisznya 17.30 Híres alma materek Bemutatkozik a sárospataki Rákóczi Gimnázium 18.33 Útközben hazafelé 20.33 Mátyás király és a magyarországi reneszánsz 21.03 Népdalok, néptáncok 21.58 A Stúdió 11 hangversenye 23.15 A tegnap slágereiből 3. műsor 7.00 A római katolikus egyház félórája 7.30 Vasárnapi orgonamuzsika 8.05 A Nyitnikék postája 8.11 Komoly zenei zsákbamacska • 10.00 Cj zenei újság • 10.45 öt kontinens bét napja 11.06 Kovács Dénes és Rados Ferenc hangversenye • Beethoven összes hegedű—zongora szonátája 12.30 Chick Corea felvételeiből • 13.05 Reflektorfényben egy operaária # Csajkovszkij: Anyegin — Lenszkij áriája a II. felvonásból 13.45 A Cats (Macskák) című zenés játék • 15.25 A gazda meg az ő önállósága — avagy „az én pénzem, meg a te pénzünk” 16.05 Kis magyar néprajz 16.10 A Bécsi Vonósszólisták hangversenye # 17.36 A Sebő-együttes összes , felvétele, 1979. • 17.56 Beverly Sills operaáriákat énekel • 18.19 Szlmf. zene • 19.49 Bemutatjuk új Melódia-lemezeinket f Szvjatoszlav Richter — zongorázik 20.30 Hi-Fi varieté • 21.30 Rádiószínház Az utas 22.13 Barokk zene • Budapesti színházműsor VASARNAP: Erkel Színház: A szevillai bor­bély (12. b. 7. ea„ 7), Nemzeti Színház: Ezek a kísértetek! (Ifj. b. VI. s. 4. ea„ de. 11), Döglött aknák (7), Várszínház: Fator­nyok (de. 10), Csíksomlyói pas­sió (7), Katona József Színház: A három testőr (du. fél 3), Vi­­zsolyi Biblia (7), Stílusgyakorlat (e. 10), Józsefvárosi Színház: Skatulyácska királykisasszony (de. 11 és du. 3), Játékszín: Kar­csi (7), Madách Színház: Macs­kák (fél 3 és e. 7), Madách Ka­mara: Alkonyi dal (fél 3), Hold­tölte (7), Vígszínház: Hat szerep keres egy szerzőt (fél 3), A ba­lek (7), Pesti Színház: Szentiván­­éji álom (fél 3), Léda (7), Ope­­rettszinház: Rossini—Donizetti— Verdi Koncert (G. Hangvers. b. 4. ea„ de. 11), Cigányszerelem (7), József Attila Színház: A ré­gi nyár (Radnóti 4., fél 3), Gáz­láng (7), Kamaraszínpad: De jó szeretni! (7), Thália Színház: Vasárnapi kaláka (de. 11), Az évszázadnál hosszabb ez a nap (7), Vidám Színpad: Süsü (de. fél 11), Bubus (fél 3), Elvámolt éjszaka (7), Mikroszkóp Színpad (Néphadsereg Mfiv. Háza): Ér­tem? — Ifjúsági kabaré (du. 5 és fél 9), Radnóti Színpad: Színlel­ni boldog szeretőt (7), Odry Színpad: Oszlopos Simeon (du. 3), Hököm Színpad (Bp. Sport­csarnok) : Miért bántják . . . (de. 11 és e. 7), Corvin mozi: Vük (de. 10), Planetárium: Egy ki­állítás képei (fél 8), Bábszínház — Népköztársaság útja: Hüvelyk Matyi (de. 11 és du. 4), Jókai tér: A két kicsi pingvin (fél 10 és fél 12), Csili: Mackó mukik kalandjai (du. 3), Hűvösvölgyi Szabadtéri Színpad: Vásári báb­komédiák (de. 11), Bp.-i Gyer­mekszínház: Feri világgá megy (de. fél 11), Gábriel és Gábriel­­la (du. 3), Olimpia mozi: Mici­mackó (de. 11), Zeneakadémia: Postás Szimf. Zenekar (Postás b 11., de. 11), Hamar! Júlia és a Liszt Ferenc Kamarazenekar (Koncert ’83/6., fél 8), Pesti Vi­gadó: Sebestyén János és a Co­relli zenekar hangversenye (fél 8), Színes pokol (nyilv. főpró­ba, 7), Főv. Nagycirkusz: Cir­kuszvarázs (de. 10, fél 4 és fél 8). HÉTFŐ: Erkel Színház: A szevillai bor­bély (Főisk. b. X. s. 6. ea„ 7), Várszínház: Esti műsor (a Bé­kés megyei Jókai Színház ven­dégjátéka, 7), Katona Színház: Ahogy tetszik (7), Jó­zsefvárosi Színház: Férfiaknak tilos (7), Játékszín: Karcsi (7), Madách Színház: Macskák (7), Madách Kamara: Holdtölte (A/l. b„ 7), Vígszínház: Hat szerep . . . (Gombaszögi F. b. 3. ea„ 7), Pes­ti Színház: Szentivánéji álom (7), Operettszínház: A revizor (a kaposvári Csiky Gergely Szín­ház vendégjátéka, fél 3 és 8!), József Attila Színház: A régi nyár (7), Thália Színház: Ml lesz veled, emberke? (7), Vidám Színpad: Bubus (7), Mikroszkóp Színpad (Néphadsereg Műv. Há­za): Értem? — Ifjúsági kabaré (du. 5 és fél 9), Radnóti Szín­pad: Szerelmeskedések (7), Odry Színpad: Kapj el (7), Táncfórum — a Budai Vigadóban: Az Áll. Balett Intézet néptánc-tagozatá­nak műsora (7), Planetárium: Lézerock (6), Lézerotika (fél 8), Bábszínház — Népköztársaság útja: Háry János (ifj. ea„ du. 6), Zeneakadémia: M. All. Hang­versenyzenekar (vezényel Fe­rencsik János, 2., fél 8), Pesti Vigadó: Kinek van erre ener­giája — Alfonso-est (8), Színes pokol (bemutató, 7), Főv. Nagy­cirkusz: Cirkuszvarázs (fél 8). művű MEZlCEPIEIIECEI HUNGARY a SZIKKTI éltol gyártott, a nagynyomású és a kisnyomású KERTITOX ÉS NOVOR NÖVÉNYVÉDŐ GÉPEK. BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSÉHEZ DHSZ 020-os kúpsugarú és DHSZ 023-as kerámia RÉSFÚVÓKÁKAT AJANL A fúvókák a megyei AGROKER-váilatatoknál szerelhetők be. Az idén a FÚVOKAKBÖL EGYSÉGCSOMAGOT ÁLLÍTOTTUNK ÖSSZE, ezek a megyei TSZKER-eken keresztül jutnak el a fogyasztókhoz. A DHSZ 023-as kerámia résfúvókákból F3-os Fé-es, Fó-os és F8-as méretű egységcsomagok kaphatók. A 35 db fúvókét tartalmazó csomagban tájékoztató is található az üzemeltetésnél nélkülözhetetlen paraméterekről. A DHSZ 020-as kúpsugarú fúvákából összeállított egységcsomag négyféle méretből, egyenként 12-12 db-et tartalmaz. Ezekhez az egységcsomagokhoz, a biztonságos üzemeltetéshez nélkülözhetetlen, más alkatrészeket is ad a vállalat. Ha beszerzési gondjai lennének, a kereskedelmi vállalatokon kívül a Debreceni Mezőgazdasági Gépgyártó Vállalat Debrecen, Híd u. 4-6. sz. alatti gyára is rendelkezésére áll. Telefon: 13-011, kereskedelmi osztály. 4 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék