Népszava, 1983. július (111. évfolyam, 154-180. sz.)

1983-07-03 / 156. szám

8 Mozaik nevű olvasóinkat. — Diplomaosztó ünnepsé­get tartottak szombaton a kecskeméti Gépipari és Auto­matizálási Műszaki Főisko­lán. Az idei tanév befejezté­vel 144 nappali és 29 levele­ző tagozatos hallgató vette át oklevelét. — Félmillió látogatója volt az év első felében a Heves megyei múzeumoknak és ki­állítóhelyeknek. A legtöbben az egri várra voltak kíván­csiak: hat hónap alatt több mint negyedmillióan tekin­tették meg a híres romokat, s a hozzájuk tartozó vármú­zeumot.­­ Politikai gondolkodók címmel új sorozatot indított útjára a Gondolat Kiadó. El­ső kötete, Rosa Luxemburg írása: Marxizmus, szocializ­mus, demokrácia címmel most került a könyvesboltok­ba. A tervek szerint még az idén közreadják Alexis de Tocqueville A demokrácia Amerikában című kötetét. A további tervekben szerepel Platón Az állam című művé­nek és Mihail Bakunyin Ál­lamiság és anarchia című tanulmányának közreadása is.­­ A Nagyalföld mestersé­ges folyóján, a kiskörei víz­lépcsőhöz kapcsolódó Nagy­kunsági Főcsatorna bánhal­mai szakaszán szombaton kétnapos országos horgász­parádé kezdődött: a MO­HOSZ itt rendezi meg a hor­­­gászok huszadik országos csa­patbajnokságának másodosz­tályú versenyét.­­ Nyereségcentrikus jö­vedelemérdekeltségi rend­szert vezettek be július else­jével a Nógrád megyei Ipar­cikk Kiskereskedelmi Válla­lat 10, és az Élelmiszer Kiske­reskedelmi Vállalat öt üzle­tében, áruházában. Az új módszer a korábbinál jóval nagyobb önállóságot biztosít a kereskedelmi egységek ve­zetőinek az árubeszerzésben és az árpolitikában.­­ Országos észlelőtábor kezdődött szombaton Kapos­várott, a TIT Somogy me­gyei szervezete kaposvári csillagvizsgálójában. Az im­már második alkalommal sorra kerülő táborozáson har­minc ifjú kezdő és haladó amatőr csillagász vett részt.­­ Szakszervezeti fúvósze­nekarok találkozója kezdő­dött tegnap Várpalotán. A Thury vár bástyafokán, a templomtoronyban és az er­kélyeken felcsendülő fanfá­rok és harsonák hangjával nyitották meg a rendezvényt. Két napon át a vár előtti té­ren az ország legnevesebb 11 amatőr zenekara lép fel. — Újabb vállalati üdülő­vel gyarapodott e hét végén az egyre népszerűbb zalaka­­rosi gyógyhely. Elkészült és megnyílt a Bács-Kiskun me­gyei Építési és Szerelőipari Vállalat 16 szobás családi üdülője.­­ Harmincadik alkalom­mal lesz az idén művésztelep Tokajban. Első lakói, együt­tesen mintegy negyvenen, ön­tevékeny képzőművészeti szakkört vezető képző- és iparművészek, illetve rajzta­nárok. Utánuk, július 10-én, az ország különböző vidékein működő öntevékeny szakkö­rök legtehetségesebb tagjai foglalják el a telepet.­­ Megtoldották a szövő­gépeket a Kőbányai Textil­művek zalaegerszegi gyárá­ban. A meglevő berendezé­sekkel ugyanis csak 96 centi széles anyagot tudtak készíte­ni, noha a tőkés piacon egyre inkább a 125—160 centimé­ter széles textíliák értéke­síthetők. A munkát a gyár dolgozóiból alakult 12 tagú gazdasági munkaközösség vállalta és végezte el.­­ A korábbinál nagyobb teljesítményű, háromszor hosszabb élettartamú gene­rátorok gyártását kezdték meg az Autóvillamossági Fel­szerelések Gyárában. A gyártmánycsaládot az Ikarus új típusú autóbuszaihoz fej­lesztették ki.­­ Élő bokrétában gyönyör­ködhettek a pécsiek szomba­ton. Csaknem négyszáz, szín­pompás népviseletbe öltözött fiatal táncolt a város főterén, a Széchenyi téren. Ez volt a nyitóképe a szövetkezeti nép­táncosok ötödik találkozójá­nak. Kétévenként rendezik meg ezt a nyári seregszemlét a Mecsekalján.­­ Orgonahangversenyt tar­tottak szombaton a Velencei­tó északi partjának települé­sén, Sukorón, a református műemlék templomban. A koncerten Hartmut Haupt, az NDK-ból érkezett orgona­művész Bach, Haydn, Mozart és Reger műveit szólaltatta meg.­­ A camorra, a nápolyi maffia újabb 11 tagját tar­tóztatta le az olasz rendőr­ség, a Nápoly­tól délre levő Casertában. Tizenöt nappal korábban a hatóságok meg­lepetésszerűen elfogták a ca­morra egyik új klánjának (a börtönben levő Raffaele Cu­­tolo bandafőnök nagycsalád­jának) mintegy 500 tagját.­­ Befejezte munkáját a magyar urológusok VI. kong­resszusa a Pécsi Orvostudo­mányi Egyetemen. A széles körű nemzetközi részvétellel megrendezett tudományos ta­nácskozáson mintegy 250 elő­adást, illetve bemutatót tar­tottak az urológiai betegsé­gek gyógyításának legújabb eredményeiről.­­ A Mozgássérültek Bu­dapesti Egyesülete üdülési le­hetőséget kínál szeptember 18-tól 22-ig az Expressz ve­rőcemarosi üdülőtelepén, mozgáskorlátozottak és csa­ládtagjaik részére. Részvételi díj: 750,5 Ft személyenként. Elhelyezés kétágyas szobák­ban. Teljes ellátás. Jelentke­zés az egyesület ideiglenes irodájában (XIII., Hegedűs Gyula u. 24., telefon nincs), július 31-ig, a részvételi díj egyidejű befizetése mellett. Ugyanitt kapható az egyesü­let életéről és híreiről készült Tájékoztató kiadvány és a Humanitás című lap is.­­ Ipari kutatásokat koor­dináló bizottságot alakított az Eötvös Loránd Fizikai Társulat. Célja, hogy előse­gítse a termelő vállalatok műszaki gondjainak megol­dását, a hazai fizikai kutató-, helyeken kidolgozott techno­lógiák, legújabb mérési mód­szerek elterjesztését.­­ Újabb 12 lakás alapozá­sát kezdték meg a Borsod megyei Prügy községben, a Tiszamente Termelőszövet­kezet tagjai. A közös gazda­ság egyenként 30 000 forint kamatmentes hitellel támo­gatja őket. A közös kasszából adott kölcsön felhasználásá­val az egy évtized alatt egész új negyed — 70 lakás — épült a faluban. — A szél erejének felhasz­nálásával oldotta meg az észak-hansági legelőkön tar­tott állatainak itatását a lé­­bénymiklósi Lenin Termelő­­szövetkezet. Az általában vil­lanyáram-termelésre hasz­nált, több méter magas fa­oszlopra függesztett szélkerék itt szivattyút működtet. Ha a berendezés több vizet húz fel, mint amennyit az álla­tok megisznak, akkor a fe­lesleg egy tartályba kerül. — Kábítószer-kereskedés gyanújával a frankfurti rendőrség letartóztatott 31 személyt, köztük tíz amerikai katonát. Húszezer dollár ér­tékű kábítószert és különbö­ző egyéb csempészárut — ci­garettát, műszaki cikkeket — koboztak el. — A Fővinform jelenti: július 4-től, hétfőtől — gázvezeték­­építés miatt — fél szélességben lezárják a IX. kerületben a Kné­­zits utcát a Kinizsi utcától a Hő­gyes Endre utcáig. A Róbert Ká­roly körút és a Lehel utca ke­reszteződésében csütörtökig, jú­lius 7-ig nem működnek a jel­zőlámpák. Kérik a gépkocsive­zetőket, hogy a csomópontban fokozott óvatossággal vezessenek.­ ­ Szeretettel­­ köszöntjük a névnapjukon 'JÁfer/ié/ A Nap kel 4 óra 51 perckor, nyugszik 20 óra 45 perckor. flRKflöyjJ ésBöRJSZ SZTRUGflCKJ­ í iiMa ■i¡!fl íKü/3 ií r*i Hazamentem és folytattam Abalkin jelentésének olvasását. Meghalt. S ahogy látom, éhen halt. ■ Rajz: vfiss crmflcy Szöveg: KüCZKfl PGTGR Éhen halt? Ennyi élel­miszerrel a keze ügyében. Nem hagy megnyugodni az a feneketlen gödör. Kinek lehet erre szüksége? Ne féljetek, jó emberek vagyunk. .. Gyertek! Nézzé­tek, mit adok nektek. Nem akarnak beszélni. Pedig biztosan értik, hiszen a tolmácsgép mindent le­fordít nekik. . Gyertek ide, gyertek bátran! Nem szóltak egy mukkot se. Még egymáshoz se be­széltek. Végre az első élő emberek, mióta a boly­gón vagyunk. Talán nem is gödör. Jó len­ne tudni, mi lehet? Veszélyt érzek. Érzem, hogy nagyon félnek. Az a férfi nem idevaló. Nem olyan a testalkata. Talán visz­­szajönnek Nézd! A gödör felé mennek! Ez egy Vándor volt! Állj! Állj, vagy lövök! Ne menj! Gyere vissza! FOLYT. KÖV. VASÁRNAP, 1983. JÚLIUS 3. NÉPSZAVA Mit látunk, mit hallunk? Televízió 1­ 8.00 Tv-torna 8.05 Óvodások filmműsora Kisfilm-összeállítás 8.25 Nyári Úttörő Olimpia, 1983 összefoglaló a seregszemléről, Debrecenből 9.25 Tüskevár VII/1. Nyaralás, feltételekkel FF. 9.55 Rózsadombi Péter NDK rajzfilm 10.25 Hírek 10.30 Karcsi kalandjai Tévéjáték. Ism. 14.15 Nótaszó 14.40 Cse­hszlovák vígjátékok Csók a stadionban —­FF. A jégkorongot Csehszlovákiában is nagyon szeretik, nagy szurkoló­­tábora van. Egy alkalommal, a Téli Stadionban, egy világbajnoki hokimérkőzésen, vonicek fogorvossal a nagy lelkesedésben összecsókolózik egy mellette álló lány. Szerencsétlenségére a filmhíradó operatőre lencsevégre kapta a jelenetet. De még nagyobb szerencsétlenségére menyasszonya, Lida is látta a híradót. Nem akarja elhinni, hogy vőlegénye nem is ismeri azt a másik lányt, soha nem is látta. Kivéve azt az egy alkalmat. Lida csak akkor hisz vőlegényének, ha az megkeresi az ismeretlen lányt, és az maga mondja el az igazat. De hogy lehet megtalálni egy tűt a szénakazalban? . . . 16.00 Műsorainkat ajánljuk 16.30 61. Magyar Derby FF. 17.10 Képújság 17.25 Elmebajnokság 18.00 Delta Tudományos híradó 18.40 Tv-torna 18.45 Mese 19.00 A Hét 20.00 Hírek 20.05 Tábornokok éjszakája Angol film 1942-ben a németek megszállta Varsóban meggyilkolnak egy prostituáltat. Kiderül, nem ez az egyetlen gyilkosság, több hasonló kéjgyilkosság történt más-más lengyel városban. Grau ezredes elhatározza, hogy leleplezi a­­beteges gyilkost, még akkor is, ha a gyanúsított a három tábornok közt van — még ha háborús időben a katonai szervezetben nem a törvény a legerősebb tényező is . . . 22:30 Kalocsától Párizsig Portréfilm Schöffer Miklós, Párizsban élő festőművészről 22.50 Hírek Televízió 2 20.00 Hírek 20.05 Az animáció művészete John Halas élete és munkássága V/5. 20.50 Telesport Sporthírek — Nemzetközi motocrossverseny — Tudósítás az országos atlétikai bajnokságról 22.10 Emlékezés egy régi folyóiratra FF. 22.50 Képújság Szlovák tv 8.30 Gyerekeknek 11.00 A mozgás törvényei. Tévésorozat 11.55 A héten történt 14.00 Helyszíni kör­ vetítés a Vychodna 1963 folklór­­fesztiválról 15.00 Autocross EB 16.45 Népdalok és­­szokások 17.05 „Szenzi anyu” szlovák film 18.30 Dalok, visszhanggal 19.30 Tv-híradó 20.05 Paukner bíró szelleme Tévéjáték 21.30 Sport­híradó 21.45 Hangverseny 22.35 Portréfilm Kossuth rádió 8.21 Énekszóval, muzsikával 9.00 M-Ma­gaz­in 10.03 Huckleberry Finn kalandjai II/2. 10.51 Vasárnapi koktél 12.00 Hírek. Időjárás-jelentés 12.05 Harminc perc alatt a Föld körül 12.35 Édes anyanyelvünk 12.40 Egy korty tenger 12.50 A M. Rádió Brahms-ciklusa 13.45 Népi zene 14.05 Így láttam Kodályt A mikrofonnál: Antal György 14.35 Utazó kutatók 15.05 Művészlemezek 16.15 Kolozsvári Grandpierre Emil: Tegnap Béklyók és barátok 17.05 Bajban a zaj . .. — ha csillapítják, összeállítás tervezőkről és szervezőkről 17.35 Nóták 18.15 Mese 18.40 Közvetítés a Vígszínházból Csurka István: Házmestersirató 20.42 Donizetti: Lammermoori Lucia Háromfelv. opera közben: 21.24 Vázlat egy önarcképhez Vihar Béla versei 22.53 Triólemezeinkből 0.10 Sanzonok 20.33 ... hogy ember legyen Ripm. 20.53 „Jer, nézd a Balatont!. ..” Versek, dalok, vallomások a magyar tengerről Útikalauz: Illyés Gyula 22.10 Gyulai Gaál János szerzeményeiből # 23.15 Offenbach operettjeiből # 3. műsor 8.11 Hét évszázad muzsikájából # 10.00 Új Zenei Újság # 10.45 Öt kontinens hét napja 11.06 Leonard Berchstein vezényli a New York-i Filharmonikus Zenekart # 12.02 Epizódok a magyarországi operajátszás történetéből 13.05 Az Echo and the Bunnymen együttes felvételeiből # 13.35 Régi orosz kórusművek # 13.50 Kamarazene # 14.40 Emlékezetes dzsesszhangversenyek # 15.30 Nagyító alatt: intézményrendszerünk Rip. 15.55 Kis magyar néprajz 16.00 Koloratúrszoprán-áriák + 16.20 Zenekari muzsika # 17.11 Dietrich Fischer-Dieskau és a Schumann-dalok 17-57 Nagy sik­er volt! Válogatás a Barokk Zenei Stúdió hangversenyeiből # 19.03 A zeneirodalom remekműveiből • 20.12 Ferencsik János Kodály kórusműveiből vezényel # 20.30 Hi-Fi varieté • 21.30 Auréle Nicolet (fuvola) és Konrad Ragossing (gitár) hangversenye­n 22.52 Az Állami Népi Együttes felvételeiből # Petőfi rádió 7.00 Az evangélikus egyház félórája 7.30 Vasárnapi orgonamuzsika % 8.05 Amikor én még ... Beszélgetés Székely Évával és Gyarmati Andreával 8.50 Tóth Éva versei 9.05 Mit hallunk? 9.30 Örökzöld dallamok % 10.20 Bárdos Lajos műveiből 10.35 A M. Rádió Karinthy Színpada Mennyei riport 12.15 Jó ebédhez szól a nóta # 12.59 Csukás István: Vakáció a halott utcában 14.00 Ha még nem tudná 14.35 Táskarádió 15.35 Poptarisznya # 17.34 Ifj. Rádiószínpad Sarusi Mihály:­­ Csak pár mázsa búza 18.33 Útközben hazafelé • Budapesti színházműsor VASÁRNAP: Erkel Színház: A Zeneművészeti Főiskola vizsgaelőadása (7), Vá­rosmajori Színpad: Uraim, csak egymás után (8), Hilton-szálló: A néma levente (8), Körszínház: Akárki (fél 8), Szentendrei Teát­rum: Három a kislány (fél 9), Hűvösvölgyi Szabadtéri Színpad: Ezüstfurulya (de. 11), Főv. Nagy­cirkusz: Cirkuszvarázs (de. 10, du. fél 4 és fél 8), HÉTFŐ: Városmajori Színpad: Uraim, csak egymás után (8), Hilton - szálló: A néma levente (8), Kör­színház: Akárki (fél 8), Zichy kastély: Liszt Ferenc Kamaraze­nekar (A Liszt Ferenc Kamara­­zenekar három hangversenye 1., 8), Föv. Nagycirkusz: Cirkuszva­­rász (fél 8). Hétfői műsorajánlat KOSSUTH: 9.00 A hét zeneműve Balassa Sándor: Írisz 9.30 A hét költője Zelk Zoltán 10.35 Vivaldi-concertók 11.38 Illyés Gyula: Kháron ladikján vagy az öregedés tünetei 12.45 Válaszolunk hallgatóinknak A bürokráciáról 13.00 Zenei érdekességek ... 17.05 Arturo Toscanini vezényel 19.15 Ez tiszta kabaré — II. 20.25 Júliusi aranylemezek PETŐFI: 8.50 Slágermúzeum # 12.40 Tánczenei koktél # 17.30 Ötödik sebesség — Bulgáriából # 19.30 Tip-top parádé — Johnny Mathis felvételeiből 22.33 Rádiószínház 0 Caryl Churchill: Tökéletes boldogság 3. MŰSOR: 9.00 Cwybeth Jones operaáriákat énekel 0 10.35 A Stúdió 11 műsorából 0 11.05 Beethoven-művek 0 13.07 Richard Strauss: Danne szerelme Háromfelv. opera 17.00 A Haysi Fantayzee együttes felvételeiből 0 18.04 Kamarazene 0 20.00 A Stuttgarti Bach Kollégium hangversenye 0 22.06 A Poptarisznya dalaiból 0 23.10 Magyar művek a rézfúvókra 0 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék