Népszava, 1983. szeptember (111. évfolyam, 206–231. sz.)

1983-09-01 / 206. szám

Nyugdíjemelés Az érdekelteknek már bizonyára nem újdonság a szep­tember 1-én életbe lépő nyugdíjemelés. Mától kezdve tehát 740 ezer nyugdíjas anyagi helyzete javul összesen évi 1150 millió forint költségkihatással. A több mint egymilliárd forint a költségvetési kiadásokhoz képest nem nagy összeg, de jelenlegi nehéz gazdasági helyzetünkben ez a szerény nyugdíjemelés is figyelemre méltó. Elismerésre méltó elhatározás az ország legidősebb állampolgárai, a súlyos rokkantak, az egy nyugdíjból élők iránt, akik leginkább rászorulnak a segítségre. Bár ők már alighanem ismerik a részleteket, nem árt emlékeztetni, kiket, hogyan érint az intézkedés. Vala­mennyi 1959 — mezőgazdasági szövetkezeti tagok esetén 1967 — előtt megállapított saját jogú nyugdíj összegre való tekintet nélkül havi kétszáz forinttal emelkedik. Ha­vi 150 forinttal növekedik — tekintet nélkül összegére — az előző kategóriába nem sorolt, de súlyos — első, máso­dik csoportba tartozó — rokkantak nyugdíja és a mező­­gazdasági szövetkezeti tagok munkaképtelenségi járadé­ka. Ugyancsak havi 150 forinttal, de legfeljebb 2800 fo­rintra nő az 1959—1970, illetve mezőgazdasági szövetke­zeti tagok esetében az 1967—1970 között nyugalomba vo­nultak öregségi, harmadik rokkantsági csoport szerint járó rokkantsági, baleseti, rokkantsági nyugdíja. Az 1971 előtt megállapított, illetve 1971 előtti nyugdí­jon alapuló hozzátartozói ellátások (özvegyei, szülői, nyugdíj, árvaellátás) száz forinttal emelkednek, legfeljebb 2800 forintra. Az egy főre jutó összeg azonban itt sem lehet kevesebb ötven forintnál. Mintegy 20 ezer 1971 előtt megállapított mezőgazdasági öregségi, özvegyi járadék, továbbá ugyanez időben megállapított, járadékon ala­puló özvegyi járadék növekedik 100 forinttal, összesen évi 24 millió forint értékben. Százötvenezer házastársi pótlék pedig 200 millió forint értékben havi 100 forinttal. Ugyancsak 100 forinttal emelkedik az az összeghatár is, ameddig a saját jogú nyugdíj házastársi pótlékkal kiegé­szíthető. Az emelés átlaga 130 forint, illetve valamivel több, ha a házastársi pótlék is növekszik. Szerény emelés — jelez­tük már az előbbiekben —, amellyel csak lehetőségeink­hez képest lehetünk elégedettek. Központi nyugdíjintéz­kedéssel azonban tulajdonképpen lehetetlen is követni az azonos időben nyugalomba vonultak tényleges körülmé­nyeit. Hiszen ez csak részben ad támpontot az egyén va­lóságos helyzetének megítéléséhez. Amit nagymértékben motivál, hogy csekély nyugdíjából gyermekeivel él-e, vagy egyedül, támogatja-e valaki, vagy sem. A kinek-kinek anyagi helyzetéhez mért differenciálás­nak nem lehet tehát egyedüli eszköze a nyugdíjemelés. A szociális gondok, az olykor halmozódó hátrányok ellen­­súlyozását hivatott szolgálni a segélyezési rendszer, amelynek feltételei szintén javulnak most a helyi taná­csok segélyezési keretének százmillió forintos bővülésé­vel. Azzal a nyilvánvaló céllal, hogy a beteg, a magányo­san, kis jövedelemből élőket felkarolják, életszínvonalu­kat megőrizzék, illetve lehetőleg javítsák. A rendelkezés irányelvei szerint célszerűen és maradéktalanul felhasz­nálva, kimerítve a segélykeretet. A két intézkedés — a két hónapja életbe lépett családi pótlék emeléssel együtt — valóban a leginkább rászo­rulók, a legelesettebbek hóna alá nyúl. Azokat támogat­ja meg, akiknek jóval értékesebb ez a 150—200 forint, mint ahogyan a jól szituáltak gondolnák. Nemcsak ösz­­szegszerűsége, hanem időzítése miatt is. És értékes azért is, mert a párt ígérete az ország szo­rult helyzetében is teljesült. Lukács Mária A MAGYAR SZAKSZERVEZETEK KÖZPONTI LAPJA Százezer SZOT-beutal«» az utóidényre Szanatóriumi pihenés — n­agyszülő is mehet az unokával — Négyhetes gyógykúra gyermekeknek Augusztus utolsó napjaiban valamennyi SZOT-üdülőben befejeződött a nyári főidény, melynek három hónapja alatt több mint 160 ezer ven­déget fogadtak. A SZOT 214 üdülőépületé­ben nyáron fogadták a be­utaltak mintegy 40 százalé­kát, az idén 81 ezren kaptak erre az időszakra családos beutalót, emellett 46 ezer felnőtt és 35 ezer gyermek, köztük 14 ezer szakmunkás­­tanuló részére biztosítottak pihenést, kikapcsolódást. Egy-egy turnusban egyszerre 27 ezer 500 beutalt pihenhe­tett, telt ház volt valamennyi üdülőben. Júliustól kapcso­lódott a SZOT-üdültetésbe a Zalakaroson megnyílt új üdülő, amely turnusonként 300 felnőttet és 150 gyerme­ket fogadott. Ez az új üdülő — amely a zalakarosi gyógy­fürdő tőszomszédságában épült — egyébként télen gyógyüdülőként szolgál, or­vosi javaslatra látja vendé­gül a gyógyításra szoruló­kat. A SZOT-beutalók egyne­gyed része az utóidényre szól, tehát mintegy 100 ezren az év utolsó harmadában, szeptembertől december vé­géig vehetik igénybe a hű­vösebb időjárásra is beren­dezkedett SZOT-üdülők szol­gáltatásait. Száztizenöt olyan üdülője van a SZOT-nak, amely egész éven át fogadja vendégeit, közülük 30-ban nagyszülők, szülők pihenhet­nek nem iskolás korú uno­káikkal, gyermekeikkel. A többi üdülőben főként gyógy- és szanatóriumi beutalóval kaphatnak helyet a rászoru­lók. A tanév időszakában két gyermekszanatóriumot is működtet a SZOT: Vajtán az enyhén mozgássérült gyer­mekeket, Kőszegen pedig az asztmatikus, légzőszervi ár­talmakban szenvedőket gyó­gyítják. Orvosi javaslatra négyhetes gyógykúrákon ve­hetnek részt a gyermekek, akik a tanulásban sem ma­radnak le, hiszen rendszeres oktatásban is részesülnek. Szeptember 5-én indul az el­ső turnus, melyre már vala­mennyi beutaló gazdára ta­lált, de a szeptember, októ­ber és november végén kez­dődő csoportokba még vár­ják a jelentkezőket. Télen betegeket fogad az új zalakarosi üdülő Batha László felvétele Gromiko moszkvai megbeszélése Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisz­tertanácsa elnökének első helyettese, a Szovjetunió kül­ügyminisztere szerdán Moszk­vában fogadta több szocia­lista ország külügyminiszter­­helyettesét. A külügyminisz­ter -helyettesek az ENSZ- közgyűlés küszöbönálló XXXVIII. ülésszakának elő­készületei közé tartozó meg­beszélésüket folytatják a szovjet fővárosban. Az SPD delegációja az NDK-ban Paul Verner, az NDK Állam­tanácsának alelnö­ke, az NSZEP Politikai Bizottságá-­­ nak tagja, a Központi Bi­zottság titkára szerdán meg­beszélésen fogadta a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) parlamenti küldöttségét. Verner felszólította az NSZK politikailag felelős kö­reit, szánjanak síkra a genfi tárgyalások sikeréért, s ne engedjék meg, hogy Nyugat- Németország elsőcsapás-mérő új amerikai fegyverek kilövő­­állomásává váljon. A párbeszéd egyéb szinteken is folytatódik. Mint ismere­tes, szombaton háromnapos magánlátogatásra az NDK- ba érkezik Helmut Schmidt volt kancellár. Folytatódnak a harcok Bejrútban Bejrúti jelentések szerint szerdán hajnalban folytatód­tak a harcok a libanoni fő­város szinte valamennyi körzetében, miután a liba­noni hadsereg ellentámadást indított a síita fegyveresek ellen, hogy visszaszerezze az elmúlt két nap kiterjedt ut­cai harcaiban elvesztett ál­lásait. A libanoni hadsereg szer­dán további erőket vetett be Nyugat-Bej­rútban a síita és drúz fegyveresek ellen. A kormány az egész városra ki­terjedő, meghatározatlan időre szóló kijárási tilalmat rendelt el. Az ellentámadás keretében három libanoni dandár há­rom különböző irányban nyomul előre Nyugat-Bej­rút­ban a muzulmán fegyveresek állásai felé. Mintegy tízezer katonát, harckocsikat, nehéz­tüzérséget és helikoptereket vetettek be. A kormány a kijárási tila­lom elrendelésekor közölte: figyelmeztetés nélkül lőni fognak mindenkire, akit ke­zében fegyverrel látnak az utcáikon. A bejrútiak nagy része óvóhelyekre menekült. Valid Dzsumblatt, a liba­noni Haladó Szocialista Párt elnöke, a libanoni drúz kö­zösség vezetője szerdán Da­maszkusziján „inváziónak” minősítete a libanoni hadse­reg nyugat-bejrúti akcióját. (Folytatás a 2. oldalon) Hazánkba érkezik a burmai államfő Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének meghívására a közeli napokban hivatalos látogatásra hazánkba érkezik U. San Yu, a Burmai Unió Szocialista Köztársaság elnöke. Autóbuszok vizsgája A BKV cinkotai autóbusz-üzemegységé­ben kétnaponta forgalombiztonsági szempontokból átvizsgál­ják azt a 178 csuklóst és 158 szóló autóbuszt, amely Észak- és Dél-Pest utasait szállítja. A 31 útvona­lon közlekedő 300 autóbusznak mind tisztasági, mind közlekedésbiztonsági szempontból magas követelményeknek kell megfelelnie, és csak akkor indulhatnak a forgalomba­n. Balogh László felvételei

Next