Népszava, 1989. december (117. évfolyam, 284-307. sz.)

1989-12-23 / 303. szám

2 (Folytatás az 1. oldalról) rendfenntartó erők bevetésé­vel „megtisztították” a tünte­tés fő helyeit, gócait. Könny­gázbombákat robbantottak, riasztólövéseket adtak le, és a tömeg szétoszlott. Az akció éjfélkor kezdődött és a riasz­tólövéseket még hajnali három órakor is lehetett hal­lani, miközben a belvárost lezárva tartották minden közlekedés elől. A felketők elfoglalták a televíziót A viszonylagos reggeli nyugalom után a kora dél­előtti órákban újabb fejle­mény következett. A gyárak­ból, üzemekből dolgozók szervezett csoportjai indul­tak a főváros belseje felé. A rendfenntartó alakulatok egyelőre nem avatkoztak be, de a helikopterekből soroza­tokat adtak le, a lövéseket egész Bukarestben lehetett hallani. Bukarestben helyi idő sze­rint 10 órára a felvonuló tö­meg egy része elérte a belvá­ros központját, azon az út­vonalon gyülekeznek a cso­portok, amelyen csütörtökön tüntettek. A központba ve­zető főbb útvonalakon üze­mek dolgozóinak tömegei tartottak a gyülekezés szín­helye felé. A tömeg Ceauses­­cu leváltását követelte. A tüntetők két nagy cso­portja a belvárosban levő Sahia útra kanyarodott és rövid időre megállt a buka­resti magyar nagykövetség épülete előtt. A fiatalokból és munkásokból álló csoportok „Szabadság", „A hadsereg ve­lünk van”, „Nem félünk és nem hátrálunk” jelszavakat skandálta. Arra kérték a nagykövetség diplomatáit, hogy fényképezzék le őket, mert nem félnek, emberibb életet akarnak. Taps hang­zott fel a nagykövetség elé vonult tömegből, a házak ab­lakaiból pedig az integetők rokonszenv megnyilvánulá­sait lehetett látni. A bukaresti fejlemények kapcsán az MTI tudósítója jelentette, hogy a magyar ko­lónia tagjai valamennyien sértetlenek, jól vannak. A déli órákban a felkelők csoportjai elfoglalták a rádiót és a televíziót. Az utcán a tömeg bejárta a várost, te­herautókon román zászlók lengtek. Küldöttek érkeztek más városokból, így többek között Craiováról is, akik a bukarestiekkel együtt vív­ták győzelmes harcukat. Azunosoa átvette a hatalmat Bukarest központjából pénteken, déli 12 óra után eltűntek a tüntetők ellen hajnalban felsorakozott harc­­kocsik és fegyveres erők. Ez­zel egyidejűleg az egész or­szágban megvalósulni lát­szott a péntekre meghirde­tett általános sztrájk. Buka­restből a jugoszláv határ­ra, Versecbe érkező utazók arról számoltak be a Tanjug jugoszláv hírügynökségnek, hogy sztrájkok kezdődtek Temesváron, Kolozsvárott, Brassóban, Krajován, Sina­­yán, Lugoson és más váro­sokban is. A beszámolók sze­rint a dolgozók több város­ban elfoglalták az üzeme­ket, és megakadályozták a biztonsági erők belépését■ az üzemek területére. A román főváros felett napfelkelte után ismét kö­rözni kezdtek a katonai he­likopterek, sorozatokkal lőt­tek egyelőre ismeretlen cél­pontokra. Reggel a belvá­rosban nagy erőkkel folyt az éjszakai összecsapások nyomainak eltakarítása. A rendfenntartó erők és a had­sereg egységei és harcjár­művei, amelyek kora reggel még lezárták az említett ut­cákat és tereket, később már csak a Palota teret védték, majd — az AFP jelentése szerint — déli 12 óra után eltűntek a belvárosból. Nicolae Ceausescu lemon­dott elnöki hatalmáról — közölte a román­­ rádióban Mircea Dinescu ellenzéki költő. Megalakult a Haza Megmentésének Frontja, amelyet Corneliu Manescu volt külügyminiszter vezet. Manescu személyesen is be­jelentette, hogy átvette a hatalmat. Ezek voltak a pén­tek dél körül érkezett leg­fontosabb hírek Bukarest­ből. A diktátor sorsáról ellent­mondó jelentések érkeztek. A román televízióban, ahol a felkelők vezetői nyilatkoz­tak a folyamatos adás kere­tében, bejelentették: Nicolae Ceausescu nem tudott elme­nekülni. Fehér helikopterét elfogták, és útját Dacia gép­kocsival folytatta Arges me­gyében. Felszólították a la­kosságot, hogy fogják el a Conducatort. Egy jelentés szerint el is fogták őt is és a feleségét is. Később azt jelen­tették, a diktátornak sikerült megszöknie, Nicu Ceauses­­cut viszont lefegyverezték, miután kísérletet tett túszok szedésére. Miközben tartott a tv rög­tönzött stúdióbeli adása, egy másik felkelő felhívást ol­vasott be: Szebenben — ahol Nicu Ceausescu volt az első titkár — a Securitate egysé­gei harcban állnak a hadse­reggel. A hadseregnek elfo­gyott a lőszere, és azonnali segítséget kérnek, légi úton. A forradalom, a felkelés győzelmi mámorában él egész Románia. Bukarestben az utcákon autók, tehergép­kocsik, mindenféle járművek száguldoznak román zász­lókkal, boldog, integető tö­meggel. Éltetik a szabadsá­got, a felkelés győzelmét, köszöntik, skandálják Te­mesvárt, a temesvári hősö­ket dicsőítik. Az egész országban a had­sereg a nép oldalára állt, és mindenütt a meghatottság érzéseivel köszöntik egy­mást az emberek, akik a ne­gyedszázados terror után most már a demokrácia felé indulhatnak. A televízióban a felkelők vezetői, átállt ka­tonai vezetők szólaltak meg, üdvözölték a népet, köszön­tötték a harcolókat, külön szólt üdvözlet a többi szo­cialista országnak, köztük a szomszédos Magyarország­nak is. A bukaresti felkelés egyik vezetője az MTI bukaresti tudósítójának elmondta: a fővárosban két, földalatti szervezetet hoztak létre. A Román Demokratikus Ak­cióbizottság és a Népi Fel­­szabadítási Szervezet együt­tesen szervezte meg a csü­törtöki nagygyűlésen Ceau­sescu beszédének megzavará­sát, és a tüntetést. A két földalatti szervezet főként munkásfiatalokból áll, akik életüket is kockára téve vál­lalták, hogy Temesvár után Bukarest is kivívja, ezúttal már nem csak a főváros, ha­nem az egész ország számá­ra a szabadságot, elűzve a diktátort. M'Megnyílt a magyar—román határ Pénteken 13 órakor a ro­mán határőrizeti szervek kö­zölték magyar partnerükkel, hogy a magyar—román ha­táron a határforgalom ismét zavartalan. Ezek szerint, aki Romániá­ba szóló érvényes úti ok­mánnyal rendelkezik, azt a román határőrizeti szervek beengedik országuk terüle­tére. Két tömegsírt találtak pén­tek délelőtt Temesvárott, összesen 632 halottal — érte­sült az MTI egy budapesti rádióamatőrtől. SZOMBAT, 198­9. DECEMBER 2­3. NÉPSZAVA ÖSSZEOMLOTT A CEAUSESCU-DIKTATÚRA Európa fellélegezhet a román srtempinek világvisszhangja A Népi Küldöttek Kongresz­­szusán elnöklő Mihail Gorba­csov péntek délben rövid idő­re megszakította a vitát, hogy tájékoztassa a küldötteket a romániai helyzetről. Az NKK alig pár órával előbb foga­dott el nyilatkozatot a romá­niai események kapcsán. Az SZKP KB főtitkára,, a Legfelsőbb Tanács elnöke még a délelőtti órákban ki­alakult feszültségről számolt" be, elsősorban a TASZSZ hír­­ügynökség tájékoztatása alapján. Így szólt a sztráj­kokról, a bukaresti városköz­pontban összegyűlt félmilliós tömegről, a leadott géppisz­tolysorozatokról, a város fe­lett köröző helikopterekről. Déltájban a csütörtökihez hasonló megmozdulás volt a moszkvai román nagykövet­­■ jég előtt. Több tucatnyi diák transzparensekkel a kezében követelte a diktátor távozá­sát, demokratikus változáso­kat Romániában. „Szörnyű tehertől szabadult meg a román nép. Az ame­rikai nép osztozik örömük­ben” — mondta pénteki saj­tóértekezletén a Fehér Ház szóvivője. „A románok szabadok, Eu­rópa fellélegezhet! Ez vala­mennyiünknek jó hír” — je­lentette ki Francois Mitter­rand francia köztársasági el­nök első nyilatkozatában. Románia polgárai nagy győzelmet arattak egy ember­telen parancsuralmi rendszer fölött — állapította meg Hans-Dietrich Genscher, az NSZK alkancellárja és kül­ügyminisztere. A bonni diplomáciai veze­tője nyilatkozatában azonban kifejtette, hogy a bátor, sza­badságszerető férfiak és nők sikerén érzett örömébe gyász is vegyül a sok-sok áldoza­tért. Ezért újra kifejezte együttérzését a halottak és a sebesültek hozzátartozóival. Jelenleg elsősorban szoli­daritásra, azonnali segítségre van szükség. Ennek megfele­lően az NSZK kormánya er­ről a támogatásról a segély­­szervezetek útján azonnal gondoskodik — jelentette be. Franz Vranitzky osztrák kancellár, a szocialista párt elnöke jókívánságait fejezte ki a román népnek ahhoz, hogy véget vetett az emberi jogokat elnyomó rendszernek, s ezzel szabaddá tette a békés és demokratikus fejlődés út­ját. Mint mondta, december 22-ét egész Európa számára történelmi nappá teszi a Ceausescu-diktatúra megdön­tése és a berlini Brandenbur­gi kapu megnyitása. II. Erzsébet királynő pén­teken megfosztotta Nicolae Ceausescut a Bath rend lo­vagkeresztjétől, amelyet 1978- ban adományozott a román elnöknek angliai látogatása alkalmával. A királyi dekré­tumot alig egy órával Ceau­sescu elmenekülése előtt bo­csátotta ki a Buckingham pa­lota. A dekrétum kijelenti: „Ez a döntés a visszatetszés kifejezése az emberi jogok romániai meggyalázása miatt, amiért Ceausescu elnök fele­lős.” Margaret Thatcher brit kormányfő a Downing Street 10. előtt összegyűlt újságírók­nak nyilatkozva üdvözölte Ceausescu megdöntését. Me­leg szavakkal méltatta a ro­mániai népek bátorságát és elszántságát. Hangoztatta: úgy véli, hogy az újjászülető Romániának ugyanolyan se­gítséget kell nyújtani, mint amilyenben más kelet-euró­pai országok részesülnek az európai közösségtől. „Ez a legszebb karácsonyi ajándék, amit Románia ön­magának és a világnak adha­tott" — jelentette ki Niel Kinnock, az ellenzéki Mun­káspárt vezére. A tizenkettek külügymi­niszterei pénteken Párizsban nyilatkozatban üdvözölték­ Nicolae Ceausescu bukását, és azonnali együttműködést, segítséget ajánlottak fel Ro­mániának. A miniszterek, akik az EGK és az Arab Liga közötti ta­nácskozás alkalmából tartóz­kodnak a francia fővárosban, rendkívüli értekezletet tar­tottak a romániai fejlemé­nyekről Párizsban. A pénteken megjelent kí­nai központi lapok híre alap­ján a kínai közvélemény ab­ban a tévhitben leledzik, hogy Nicolae Ceausescu szi­lárdan kézbentartja Romá­niában a helyzetet. A kínai sajtó ugyanis pénteken közöl­te az Új Kína jelentését a volt elnök bukaresti beszédé­ről, amelyben keményen el­ítélte a külföld által támoga­tott huligánok és terroristák zavargásait. Megnehezíti a kínai közvé­lemény számára a romániai fejlemények megértését az, hogy a kínai lapok, a rádió és a televízió az említett be­szédről szóló Új Kína-jelen­­tésen kívül az égvilágon sem­mit sem közölt a Temesvá­rott, Bukarestben és más ro­mániai városokban lezajlott tüntetésekről. Bukarest, péntek délután TELEFOTÓ / MTI Külföldi Képszerkesztőség Megnyitották a Brandenburgi kaput A viharos gyorsaságú NDK- beli változások újabb jele, hogy péntekre virradóra megkezdődött a német egy­ség szimbólumának számító brandenburgi kapu megnyi­tása. A XVIII. századi épít­ményt lezáró — a hideghá­ború jelképének számító — falat még csütörtök este kezdték megbontani a kelet­német határőrök, s az össze­gyűlt többezres tömeg uj­jongva fogadta, amint pén­tek hajnalban megnyílt az első rés. A Brandenburgi Kapu megnyitásáról már az NDK-beli változások kezde­te óta terjedtek híresztelések, de annak idején a keletné­metek hiába várták az ese­ményt, arról csak Kohl nyu­gatnémet kancellár e heti drezdai látogatása nyomán született megállapodás. A brandenburgi kapunál egyéb­ként két gyalogos-átkelőhe­lyet hoznak létre. (MTI, AFP) Szovjet­­­arla­ment Megalakult a hivatalos ellenzék A szovjet parlament csütör­tök esti ülésének eseménye volt, hogy Jurij Afanaszjev képviselő, neves történész bejelentette a parlamenti el­lenzék hivatalos, szervezeti megalakulását, amelynek magját az eddig magát ré­gióközi képviselőcsoportnak nevező tömörülés alkotja (e csaknem 400 főt számláló csoportnak volt társelnöke a napokban elhunyt Szaharov akadémikus). Az alkotmányjogi bizottság létrehozása, az ehhez szük­séges törvények elfogadása kapcsán a balti köztársasá­gok képviselői vitába száll­tak a vonatkozó tervezetek előterjesztőivel. Érvelésük szerint az új szabályozás nem a törvényességet hivatott erő­síteni­, hanem tovább csor­bítja a szövetséges köztársa­ságok jogait, szuverenitását. (MTI) Kárpáti Ferenc és Eftimescu altábornagy telefonbeszélgetése A Honvédelmi Minisztéri­um közzétette annak a te­lefonbeszélgetésnek a szöve­gét, amelyet pénteken Kár­páti Ferenc honvédelmi mi­niszter Nicolae Eftimescu altábornaggyal, a román hadsereg vezérkari főnöké­nek első helyettesével folyta­tott. — Ész­revehették, hogy nem támadunk önök ellen — mondotta Eftimescu. — Meg­győződhettek arról, hogy sem­miféle negatív szándékunk nincs önökkel szemben. Amint az korábban is volt, a két hadsereg közötti ba­rátság erősebb, mint a veze­tők közötti barátság volt, és ez feljogosít arra, hogy azt mondjam, a hadsereg ebben a helyzetben is képes és kész feladatai teljesítésére. Kárpáti: — Úgy hallottuk, Milea elvtárssal történt va­lami. Eftimescu: — Milea me­rénylet áldozata lett, azért ölték meg, mert megtagadta azt a parancsot, hogy a nép ellen vessék be a hadsere­get. Kárpáti: — Ki vezeti a hadsereget? Eftimescu: — A Nemzet­­védelmi Minisztérium a jö­vőben is képes végrehajtani a feladatokat, már kiadtuk a parancsot arra, hogy a nép ellen a hadsereg ne lő­jön. Ha segíteni akarnak, for­duljanak a magyar néphez azzal a kéréssel, hogy ne le­gyenek provokatív fellépé­sek a magyarok részéről. Egy rövid idő múlva ki fogják nevezni az új vezetést. A Né­pi Egységfront Bizottsága szoros együttműködésben van a hadsereggel, és való­színűleg késő délután kine­vezik az új vezetést — hang­zott többi között a beszélge­tés. Folytatódtak a harcok Panamavárosban Ismét megnyitották a csatornát Az amerikai hadsereg to­vábbra is harcban áll Pana­mavárosban a Noriega tá­bornokhoz hű fegyveresek­kel. Az amerikaiak csütör­tök estig huszonegy, a pana­maiak ötvenkilenc katonát vesztettek. A polgári lakosok közül kétszázhúszan haltak meg, a sebesültek száma meghaladja az ezret. Életét vesztette egy 32 éves spanyol újságíró is, aki a Marriott szálló ellen indított ameri­kai támadásról tudósított. Három külföldi újságíró meg­sebesült. Noriega tartózkodási helye továbbra sem ismert, de meg­figyelők szerint a tábornok még mindig Panamában tar­tózkodik. Eduardo Vallarino, az új kormány még Pana­mában tartózkodó ENSZ- nagykövete emlékezte­tett: a panamai törvé­nyek értelmében hiva­talosan nem lehet kiadni No­­riegát, ezért az Egyesült Ál­lamok által kábítószer-keres­kedelemmel vádolt táborno­kot elfogása után saját ha­zájában fogják felelősségre vonni. Kérdés, hogy mit ér az újonnan delegált ENSZ- nagykövet szava. A BT csü­törtöki ülésén — amelyen nem sikerült előrelépni a panamai helyzet ügyében — a tagországok megállapod­tak ugyan, hogy ülésükre meghívják Panama képvise­lőjét, de abban még nincs egyetértés, hogy kit ismerje­nek el ilyen minőségben. Ismét megnyitották a Pa­nama-csatornát. A TASZSZ jelentése szerint azonban a vízi úton csak a legfonto­sabb teherszállító hajók köz­lekedhetnek. (Reuter, AP)

Next